Etik Kuralları

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, tüm yayın süreçlerinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser. Bu ilkeler dikkate alınarak yayın sürecinin tüm bileşenlerine yönelik olarak hazırlanan etik görev ve sorumluluklar şu şekildedir:


A. YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
• Dergiye gönderilen makalelerin hukuk alanında özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.
• Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilmemelidir.
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları veya yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini ya da aynı anda birden fazla makalesini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'ne göndermemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirilmeli ve nedenini açıklanmalıdır.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin bilgi veya ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri editörler kuruluna, yayın ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.


B. EDİTÖRLERİN ETİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi editörlerinin ve editör kurulu üyelerinin aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
1. Genel görev ve sorumluluklar
• Editör Kurulu üyeleri, dergide yayınlanması için gönderilen tüm çalışmaların yayın sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede Editörler Kurulu üyeleri, kamu yararını gözeterek ve bağımsız olarak karar vermelidir.
• Editörler Kurulu üyeleri, dergiyi sürekli geliştirmeye ve yayın kalitesini arttırmaya çaba gösterirler.
• Editörler Kurulu üyeleri, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Editörler Kurulu üyeleri, dergi ve yayın süreci hakkında yazarların, hakemlerin ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya çaba gösterirler ve bu konuda aydınlatıcı Kılavuzlar hazırlarlar.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir.
• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.
• Kişisel verilerin korunması: Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• İnsan ve hayvan haklarının korunması: Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışma katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığı durumlarda makaleyi reddederler.
• Fikri mülkiyet haklarının korunması: Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla ve bu kapsamda özgünlük denetimi yapmakla yükümlüdür.
• Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alma: Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır. Bu bağlamda, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde burada bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen hukukdergi@selcuk.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.


2. Yazarlara karşı görev ve sorumluluklar
• Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
• Dergide yayınlanmış çalışma yazarlarının telif hakkını korunmalıdır.
• Başvurusu yapılan çalışma ciddi sorun olmadıkça, ön değerlendirme aşamasına alınmaldır. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
• Çalışma ile ilgili ciddi sorun olmadıkça, olumlu hakem önerilerini göz ardı edilmemelidir.
• Çalışma ile ilgili ciddi sorun olmadıkça, önceki editörlerce verilen kararlar değiştirilmemelidir.
• Kör hakemlik bağlamında yazarların kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Eser değerlendirme süreci mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
• Editör Kurulu üyeleri, intihal ve atıf çeteciliği gibi bilimsel ve etik olmayan davranışları engellemek amacıyla önlemler almalıdır.
• Editörler Kurulu üyeleri, makaleler ile ilgili herhangi bir karar verirken (yayınlanma, ret vb.), makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar. Editör veya editörler kurulu, hiçbir gerekçeyle eser sahiplerinin ırkını, etnik kökenini, cinsiyetini, cinsel yönelimlerini, düşünce ve inançlarını dikkate alamaz.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular. Her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.
• Editör ve editör kurulu, dergide yayınlanması için gönderilen eserleri dergi yazım kuralları bakımından değerlendirmelidir.
• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.


3. Hakemlere karşı olan görev ve sorumluluklar
• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamalıdır.
• Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması veya çıkar birliği olup olmadığını gözetmek durumundadır.
• Kör hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Akademik nezaket kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.


4. Yayın Kuruluna karşı olan görev ve sorumluluklar
• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.


5. Yayıncıya karşı olan görev ve sorumluluklar
• Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.


6. Okuyuculara karşı olan görev ve sorumluluklar
• Editör veya editör kurulu üyeleri, dergide yayınlanan makalelerin türünü (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) ve hakemli olup olmadığını açıkça belirtmelidir.
• Editör veya editör kurulu üyeleri, okuyucudan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve açıklayıcı bilgi vermekle yükümlüdürler.
• Akademik yayın bütünlüğünü sağlamalıdır. Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.


C. HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere DergiPark sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin hukuk alanına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar için hakemlik yapan kişilerin aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.
• Hakemler eserleri tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirmekle yükümlüdürler.
• Hakemler, incelemek üzere görevlendirildikleri bir eserde yer alan bilgileri, eser sahibinin açık izni olmaksızın, yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşamazlar ve kullanamazlar. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması-çıkar birliği fark ettiklerinde, editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
• Hakemlerin hazırladıkları “Hakem Değerlendirme Formu”nda kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde, yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini Hakem Değerlendirme Formunda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemlerin, değerlendirmelerini kendilerine tanınan süre içinde tamamlamaları gerekmektedir.
• Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların farkedilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.


D. YAYINCININ ETİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
• Yayıncı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
• Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.
• Dergi editörler kurulu, yayıncı adına Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı tarafından atanır.
• Dergide yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.