Cilt: 16 Sayı: 1, 20.03.2022

Yıl: 2022

Orijinal Makaleler

Derleme

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (TJFMPC) dergisi yılda 4 kez(Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) sadece online olarak 2007 yılından bu yana yayınlanmaktadır. Hakemli derginin ana amacı aile hekimleri ve diğer birinci basamakta görev alan meslek grupları için iyi kalitede sürekli mesleki gelişimi sağlamaktır.

TJFMPC, sağlık ve birinci basamak bakımı geliştirmeye katkıda bulunacak tüm yayınlara açıktır. Farklı kategorilerde yayınlar kabul edilmektedir. Araştırma makaleleri ve diğer kategorilerdeki yayınlarda aranan özellikler aşağıdaki kılavuzlarda ilgili başlıklarda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.


Yazarlara Bilgi 2 Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (TJFMPC) dergisi yılda 4 kez sadece online 3 olarak 2007 yılından bu yana yayınlanmaktadır. Hakemli derginin ana amacı aile hekimleri ve diğer birinci 4 basamakta görev alan meslek grupları için iyi kalitede sürekli mesleki gelişimi sağlamaktır. Dergi Turkiye 5 Citation index, Index Copernicus International, Scopemed, Google Scholar da indekslenmektedir. 6 Yayın Politikası 7 Sağlık ve birinci basamağın gelişmesine ve anlaşılmasına katkı veren yeni bilgiler içeren yazılara 8 dergimiz açıktır. Bu yazılar orijinal makale, olgu sunumu, derleme, editöre mektup, kısa rapor vb. olabilir. 9 Başvuru için ilk şart yazının başka yerde değerlendirmede olmaması, başka yerde basılmamış olmasıdır. 10 Yazının başka bir yerde yayınlanmadığı ya da yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı, herhangi bir çıkar 11 çakışması içinde olunup olunmadığı ile ilgili bilgileri içeren başvuru mektubu değerlendirilmesi istenen yazı ile 12 birlikte elektronik olarak gönderilmelidir. 13 Etik konular: Etik kurul onayı gereken yazılar gönderilirken ilgili onay belgesi de elektronik olarak 14 gönderilmelidir. İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslar arası etik 15 kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esastır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların 16 sorumluluğundadır. 17 İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar: Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda 18 "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda 19 belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar 20 üzerinde yapılan araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye 21 gönderilmesi zorunludur. Yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış 22 insanlardan imzalı "Bilgilendirilmiş gönüllü olur" (informed consent) belgesini aldıklarını belirtmek zorundadır. 23 Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır. 24 Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan veya gereği 25 durumunda yasal temsilcisinden "Bilgilendirilmiş gönüllü olur" (informed consent) belgesi alınmalı ve 26 makalenin olgu sunumu başlığı altında yazılı olarak ifade edilmelidir. Hastadan veya yasal temsilcisinden alınan 27 "Bilgilendirilmiş gönüllü olur" belgesi dergiye yollanmalıdır. 28 Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Deney Hayvanları Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili 29 belgenin bir kopyasının dergiye gönderilmesi zorunludur. Araştırmanın YÖNTEM bölümünde, deneysel 30 çalışmalarda tüm hayvanların "Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzu"na (Guide for the Care 31 and Use of Laboratory Animals, www.nap.edu/catalog/5140.html) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi 32 tutulduğu ve Deney Hayvanları Etik Kurul onay raporu alındığı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan 33 çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Etik Kurul 34 onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır. 35 36 Çıkar çatışmaları: Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışmalarını (varsa) bildirmelidirler. Eğer 37 makalede dolaylı veya dolaysız ticari bağlantı (istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, 38 firma danışmanlığı, patent lisans ayarlamaları, veya hizmet bedeli gibi) veya çalışma için maddi destek veren 39 kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma v.b ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa 40 nasıl bir ilişkisinin olduğunu, editöre başvuru mektubunda ve ayrıca makalede kaynaklar bölümünden önce 41 "Çıkar çatışması" başlığı altında bildirmek zorundadır. 42 Maddi destek: Araştırma için alınmış finansal destek ve bağış varsa açıkça makalenin kaynaklar 43 bölümünden önce bildirilmek zorundadır. Ayrıca yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda, varsa çalışmaya 44 sponsorluk edenlerin rollerini beyan etmelidirler: (1) Çalışmanın tasarımı, (2) Veri toplanması, analizi ve 45 sonuçların yorumlanması, (3) Raporun yazılması, (4) Yayın için gönderilmesine karar verilmesi. 46 2 1 Yayın hakkı: Yazı yayına kabul edildikten sonra son haline onay verilmesi için iletişim yazarına 2 gönderilir. Kabulü halinde yazarlarca imzalanan yayın hakkı devir formu elektronik olarak gönderilir. Çok 3 yazarlı makalelerde yazarların araştırmaya katkıları (fikir oluşturma, çalışma tasarımı, deneysel uygulamalar, 4 istatistik, makalenin yazımı, v.b) açıklanmalı ve imzalı olarak editöre (yayın hakkı devir formu kapsamı içinde) 5 sunulmalıdır. Yayın hakkı devir formu tjfmpc@gmail.com e mail adresine gönderilmelidir. 6 Yazılar, www.tjfmpc.gen.tr/ adresindeki, "Submit your manuscript" linki tıklanarak gönderilmelidir. 7 Yazı hazırlama kuralları: 8 1) Yazılar, Microsoft Word programı ile hazırlanmalı, metin "Times New Roman" karakteri ile 10 puntoda 9 ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Satır numarası verilmelidir. 10 2) Hazırlanan yazıların bir üst paragrafta belirtilen özellikler çerçevesinde, araştırma makaleleri için 6, 11 derleme yazıları için 10, editöre mektup için 2, kısa raporlar için 3, olgu sunumları için 4 sayfayı 12 geçmemesi önerilir. 13 3) Türkçe yazılarda, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresi esas 14 alınmalıdır. 15 4) Metin içinde geçen kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin 16 boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için "Bilimsel Yazım Kuralları" 17 (Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th ed. New York: 18 Cambridge University Press, 1994 ) kaynağına başvurulabilir. 19 Bir yazı şu bölümlerden oluşmalıdır: 20 1) Başlık; 12 kelimeyi aşmamalıdır 21 2) Türkçe ve İngilizce özet; araştırma yazıları için giriş, yöntem, bulgular, sonuç şeklinde 22 yapılandırılmış, diğer yazılar için bölümsüz olmalı, 300 kelimeyi aşmamalıdır. 23 3) Anahtar kelimeler 2-5 arası, Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye 24 Bilim Terimleri (TBT)'ne (Kaynak için www.bilimterimleri.com adresine başvurulmalıdır) ve 25 İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings"e (Kaynak için 26 www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresine başvurulmalıdır.) uygun olarak verilmelidir. 27 4) Konu ile ilgili başlıklar 28 a) Araştırma yazıları: Giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür, kaynaklar, şekil, resim 29 ve tablolar şeklinde yapılandırılmalıdır. 30 b) Olgu sunumları: Giriş, olgu, tartışma, sonuç, kaynaklar, şekil ve tablolar şeklinde 31 yapılandırılmalıdır. 32 c) Derleme, kısa rapor, editöre mektup: Yazar(lar) tarafından belirlenen başlık ve alt başlıklar 33 içerebilir. Kaynaklar, şekil ve tablolar sıralaması ile tamamlanır. 34 d) Şekil, resim ve tabloların araştırma ve derleme yazıları için 5, diğerleri için 2’yi geçmemesi 35 önerilir. Şekil, resim ve tablolara makalede işleniş sırasına uygun olarak numara verilmelidir. 36 Kullanılan kısaltmalar şekil, tablo ve grafik altında açıklanmalıdır. Daha önce basılmış şekil, 37 resim, tablo ve grafik kullanılmış ise, yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak, şekil, 38 resim ve tablo açıklamasında belirtilmelidir. Tüm şekil, resim ve tablolar, metin içinde geçiş 39 sırasına göre, ilgili yerlere yerleştirilmiş olarak metinle birlikte gönderilmelidir. 40 Resim/fotoğraflar ayrıca, ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 41 500x400, 8 cm. eninde ve 300 çözünürlükte taranarak) sisteme eklenmelidir. 42 43 e) Kaynakların araştırma makaleleri için 25, derleme yazıları 3 1 2 Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz): 3 1. Makale: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi (sadece ilk harf büyük 4 diğerleri küçük), dergi ismi İndex Medicus’ta varsa kısaltılarak yoksa tam adı ile, yıl varsa ayı ile 5 birlikte, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. 6 7 Gold D, Bowden R, Sixbey J, Riggs R, Katon WJ, Ashley R, et al. Chronic fatigue. A prospective 8 clinical and virologic study. JAMA 1990;264:48-53. 9 10 Özcan S, Bozhüyük A. Sağlığın geliştirilmesi ve aile hekimlerinin rolü. Turkish Journal of Family 11 Medicine &Primary Care 2013 Sep;7(3):46-51. doi:10.5455/tjfmpc.42859 12 13 Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002;58(12 Suppl 7):6-12. 14 15 2. Kitap: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap 16 ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir. 17 18 Yabancı dilde yayımlanan kitap: 19 Curren W. Youth and health. In: Neinstein LS, editor. Adolescent Health Care a Practical Guide. 4th ed. 20 Philedelphia:Lippincoatt Williams&Wilkins; 2002. p.1417-31. 21 Türkçe kitap: 22 23 Akturan U, Esen A. Fenomenoloji. Şahinoğlu AH, Türker B, Akturan U, editörler. Nitel Araştırma 24 Yöntemleri. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2008. p.83-98. 25 26 Yazar ve editörün aynı olduğu kitap: Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, 27 bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir. 28 29 30 Helmann GC. Cultural aspect of stress and suffering. In: Culture, Health and Illness. 5th ed. Florida: 31 CRC Press Taylor &Francis Group; 2007. p.288-99. 32 33 34 Çeviri kitap: 35 36 Carr RJ. İdrar inkontinansı. Kut A, Eminsoy MG, çev.editörleri. Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi. 37 3. baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2014.p.461-71. 38 39 4 1 


Ethical issues: In cases where approval of the ethical board is needed, a document showing the approval of the board
should also be sent by e –mail. When researching on human or animal subjects, compliance with international and national
ethical guidelines, and approval of ethical boards are essential. That the research complies with the above mentioned ethical
requirements is under the responsibility of the author.

Üçretsiz

English or Turkish manuscripts from authors with new knowledge to contribute to understanding and improving health and primary care are welcome.