Cilt: 9 - Sayı: 2, 15.08.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi / Research Article

Derleme / Review

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, tarım ve bununla ilgili tüm bilimlerde yapılmış özgün araştırma makaleleri ile önemli bilimsel ve teknolojik yenilik ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları, bilimsel çalışmaların erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını artırmak, bilime ivme kazandırmak ve bilim insanlarına fayda sağlamak amacıyla yayın hayatına başlamıştır. 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel ve Uluslararası hakemli bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir.

A. Genel İlkeler

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılmış özgün araştırma makaleleri ile önemli bilimsel ve teknolojik yenilik ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yayınlarda, Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yeni imla kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınır. Yazım dili İngilizce olan makalelerin gönderimi yapılmadan önce, yazar/yazarlar tarafından dil yönünden bir dil bilimciye incelettirilmesi tavsiye olunur.

Dergiye yayınlanmak üzere sunulan makaleler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın hakkı almamış olması gerekir. Eserler bilimsel etiğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Etik Kurul Raporu gerektiren araştırma sonuçları makale olarak sunulurken, Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Yayımlanması amacıyla gönderilen makale, yayın ilkeleri doğrultusunda Baş Editör ve ilgili Alan Editörleri tarafından, bilimsel içerik ve şekil bakımından uygunluğu yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca, yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az iki (2) hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden sonra Editörler Kurulu’nun da incelemesi sonucu yayımlanması uygun bulunmayan makale, gerekçeleri ile birlikte yazara/yazarlara iade edilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait hakemlerin eleştiri ve önerileri ile (varsa) Editörler Kurulu tarafından istenilen düzeltme metinleri sisteme yüklenir. Düzeltilmiş makale metinleri düzeltme raporu ile birlikte en fazla otuz (30) gün içerisinde sorumlu yazar tarafından sisteme yüklenerek gönderilmelidir. Bu süreden sonraki gönderimler kabul edilmez. Editörler Kurulu, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir. 

Yayına kabul edilen makalelerin ön baskıları sorumlu yazara gönderilir, yazar bunları baskı hataları bakımından denetleyerek kısa süre içerisinde gönderir. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz.

Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar, yayım haklarını Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi’ne verdiklerine dair Telif Hakkı Devri Formu’unu imzalamalıdır.

Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki (2) eseri yayımlanabilir.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi; Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç (3) sayı olarak yayımlanır.

 

B. Makale Hazırlama Biçimi

Makale metni; A4 boyutundaki kağıdın tek yüzüne, 11 punto boyutunda (tüm başlıklar dâhil), Times New Roman yazı karakterinde ve çift satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfanın kenar boşlukları üst, alt, sol ve sağdan 3’er cm olmalı, makalenin her sayfası ve satırları numaralandırılmalıdır (numaralandırma sürekli). Makale metni içerisinde paragraf girintileri 0.5 cm olmalıdır. 

Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, 1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 3. Bulgular ve Tartışma, 4. Sonuçlar, Teşekkür (varsa), Kaynaklar ana bölümleri ile Şekil ve Tablolardan oluşmalıdır. Makalenin anlatım şekline göre gerektiğinde “Tartışma” kısmı, “Bulgular”dan ayrılarak ayrı bir ana bölüm altında verilebilir. Yazım dili Türkçe olan makalelerde, sıralamada önce Türkçe özet, sonra İngilizce özet verilir; yazım dili İngilizce olan makalelerde ise sadece İngilizce özet verilir.

Tüm ana bölüm ve varsa alt bölüm başlıkları, paragraf girintisiz ve koyu harflerle, alt bölüm başlıklarında kullanılan tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır.

Sisteme yüklenecek makale metninde; (Türkçe/İngilizce başlıktan sonra) ad-soyad, kurum, iletişim gibi yazarı/yazarları tanıtıcı bilgiler yer almamalıdır (Bakınız, C. Ek Dosyalar).

Makale, “Kaynaklar” bölümü dâhil 18 sayfayı geçmemelidir. Yazar/yazarlar bu kısımların oluşturulmasında derginin web adresindeki Makale Hazırlama Şablonu’nu kullanabilir.

Buna göre makale metni sırasıyla aşağıdaki esaslara göre hazırlanmalıdır:

Makale başlığı: Kısa, öz ve makale metnine uygun olmalı, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve ortalı olarak yazılmalıdır. İngilizce başlık Türkçe başlığı tam olarak karşılamalıdır.

Lisansüstü tezlerin bulgularından oluşan eserlerde, bu durum, makale başlığı üzerine üst simge olarak * (yıldız işareti) kullanılarak detaylar makale metninin birinci sayfasının altına 7 punto ve sola dayalı olarak dipnot halinde yazılmalıdır. 

Özet/Abstract: Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet, konuya hâkim, kısa ve makalenin bütün önemli noktalarını –niçin, ne ve nasıl yapıldığını, ne bulunduğunu ve bunların ne ifade ettiğini– vurgulamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 300 kelimeyi geçmemelidir. Bu bölümde literatür kullanılmamalıdır. Özet ve Abstract bölümleri sırasıyla Türkçe ve İngilizce başlığın 1 satır altına paragraf girintisi kullanılmadan verilmelidir.

Anahtar Kelimeler/Keywords: Türkçe ve İngilizce özetlerin 1 satır altına sırasıyla “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” yazılarak; kelimelerin tümü küçük (özel isimler hariç) harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi biçimde tanımlayacak en fazla 6 anahtar kelime yazılmalıdır.

1. Giriş: Bu bölüm makalenin içeriğini ve yapılma nedenini literatür bilgileri ile açıklayan kısım olup, çalışmanın amacını ve test edilecek hipotezi açık şekilde sunmalıdır.

2. Materyal ve Yöntem: Kullanılan materyal ve yöntem aynı başlıkta verilmelidir. Alt başlık ya da başlıklar verilecekse bölüm numarası ile birlikte (2.1.; 2.2. gibi) numaralandırılmalıdır. Araştırmada kullanılan materyal ve özellikle yeni veya değiştirilmiş yöntemlerin başka araştırıcılar tarafından yinelenmek istemine de cevap verebilmesi için ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Ancak yayınlanmış olanlar varsa kapsamlı açıklamalara girmeden atıfta bulunulmalıdır. Test edilecek hipoteze yanıt verecek uygun istatistiksel yöntem/yöntemler kullanılmalı ve açıklanmalıdır. Gerektiğinde ortalamanın standart hatası veya standart sapması gibi değişim ölçüleri verilmelidir.

3. Bulgular ve Tartışma: Elde edilen bulgular gerekirse tablo, şekil ve grafiklerle desteklenerek bu bölümde açıklanmalıdır. Özellikle tabloda sunulan veriler metin içerisinde ve şekillerde tekrarlanmamalıdır. Ancak şekillerdeki önemli veriler metin içerisinde de verilmelidir. İstatistiki analiz yönteminin doğru seçilmediği ve/veya analizin gereği gibi yapılmadığı durumlarda Editörler Kurulu makaleyi değerlendirme dışında tutabilir. Tartışmada elde edilen sonucun önemi, bilime ve uygulamaya katkısı literatür bilgileri ile tartışılmalı, değerlendirilmeli veya yorumlanmalıdır.

4. Sonuçlar: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı ve varsa öneriler kısa ve öz olarak verilmelidir. Giriş ile Bulgular ve Tartışma bölümünde verilen ifadeler bu kısımda aynı şekilde tekrar edilmemelidir.

Teşekkür: Çalışmayı destekleyen kuruluşlar ve çalışmaya emeği geçenler için kısa bir teşekkür yazısı yazılabilir.

Kaynaklar: Makale metni içerisinde kaynak atıfları;

Yazım dili Türkçe olan makalelerde; atıf yapılan makalenin yazım diline bakılmaksızın, atıf gösteriminde “and” ya da “et al.” kullanılmaz. Yazım dili İngilizce olan makalelerde ise; atıf yapılan makalenin yazım diline bakılmaksızın, atıf gösteriminde “ve” ya da “ve ark.” kullanılmaz.

Gelişme raporu, proje sonuç raporu, proje taslağı, erişime açık olmayan tezler, bilimsel anlamda kaleme alınmamış internet bilgileri gibi kaynaklara atıfta bulunulmamalıdır.  

Makalede yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “(Yazarın soyadı-yıl)” esasına göre yapılmalıdır: Örnek; (Dengiz, 2010), (Özyazıcı ve Özdemir, 2013), (Çiftçi ve ark., 2015); yazım dili İngilizce olan makalelerde (Özyazıcı and Özdemir, 2013), (Çiftçi et al., 2015)

Yazara atıf yapılırsa sadece yayının yılı parantez içine alınmalıdır: Örnek; Dengiz (2010)’e göre…, Özyazıcı ve Özdemir (2013), Çiftçi ve ark. (2015). Yazım dili İngilizce olan makalelerde ise; Özyazıcı and Özdemir (2013), Çiftçi et al. (2015).

Üç ya da daha fazla yazar için makale içindeki atıfta; yazım dili Türkçe olan makalelerde “ve ark”, İngilizce olan makalelerde ise “et al” kullanılmalıdır: Örnek; (Sürücü ve ark., 2013) veya Sürücü ve ark. (2013)’e göre / (Sürücü et al., 2013) veya Sürücü et al. (2013)..….

Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla kaynak kullanılması durumunda basım yılından sonra kaynak a, b, c gibi harfler ile gösterilmelidir: Örnek; (Sağlam ve ark., 2011a) veya Sağlam ve ark. (2011a) / (Sağlam ve ark., 2011a, 2011b)

Aynı yazarın birden fazla yayınına atıf yapılacaksa yıldan sonra virgül (,) işareti ile ayırt edilmelidir: Örnek; (Özrenk, 2010, 2012, 2013)

Farklı yazarlardan birden fazla atıf yapılırsa atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalı ve tarih sırası gözetilmelidir: Örnek; (Manga ve ark., 1995; Acar ve ark., 1996; Dengiz, 2008, 2009; Dengiz ve Sarıoğlu, 2013) / (Manga et al., 1995; Acar et al., 1996; Dengiz, 2008, 2009; Dengiz and Sarıoğlu, 2013)

Aynı tarihli farklı yazarların kaynaklarının bildiriminde alfabetik sıra kullanılmalıdır: Örnek; (Dengiz ve Sarıoğlu, 2013; Özrenk, 2013; Özyazıcı ve ark., 2013)

Kaynaklar listesinin oluşturulması;

Kaynaklar bölümünde metin içerisinde atıfı yapılan tüm kaynaklar alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilmelidir. Dergi ve kongre/sempozyum isimleri kısaltma yapılmadan tam adı ile yazılmalı ve italik olmalıdır.

Kaynak bildiriminde ilk satır hariç diğer satır ya da satırların girinti değeri 0.5 cm olmalıdır. Kaynaklarda makale başlıklarının tümü küçük harflerle (özel isimler hariç) yazılmalıdır.

Makaledeki yanlış atıf ve kaynak gösterimlerinin sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

Bu genel ilkeler doğrultusunda, kaynaklar bölümünde farklı yerlerden alınan kaynakların listelenmesinde aşağıdaki örneklere uyulmalıdır:

 

Dergi:

Dengiz, O., 2010. Morphology, physico-chemical properties and classification of soils on terraces of the tigris river in the South-East Anatolia Region of Turkey. Journal of Agricultural Sciences, 16(3): 205-212.

Özyazıcı, M.A., Özdemir, N., 2013. Çarşamba Ovası koşullarında yem ve yeşil gübre amacıyla yetiştirilen yem baklası (Vicia faba L.)’nın toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 15-23.

Sürücü, A., Özyazıcı, M.A., Özyazıcı, G., Uygur, V., 2013. Asit topraklarda alınabilir demir, bakır, çinko ve mangan analizinde kullanılacak en uygun ekstraksiyon yönteminin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 19(4): 256-267.

Sağlam, M., Dengiz, O., Özyazıcı, M.A., Kızılkaya, R., 2011a. Application of geostatistical methods to heavy metals status in Çarsamba Plain soils. Asian Journal of Chemistry, 23(8): 3454-3460.

 

Kitap:

Ülgen, N., Yurtsever, N., 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi (4. Baskı). T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, Ankara. 

Davis, R.A., 1992. Depositional Systems: An Introduction to Sedimentology and Stratigraphy. Prentice Hall, New Jersey.

 

Kitabın Bir Bölümü:

Fıratlı, Ç., 1993. Arı yetiştirme. (Ed: M. Ertuğrul), Hayvan Yetiştirme, Baran Ofset, Ankara, s. 30-34.

Brown, B., Aaron, M., 2001. The politics of nature. In: J. Smith (Ed), The Rise of Modern Genomics, 3rd edn., Wiley, New York, pp. 230-257.

 

Kongre veya Sempozyum:

Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Bayraklı, B., Özdemir, O., 2013. Toprak düzenleyici ve organik gübre uygulamalarının organik kivi üretiminde verim ve toprakların makro ve mikro element içeriklerine etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim, Tokat, s. 146-156.

Başkan, O., Özcan, H., Dengiz, O., 2010. Spatial variability of physico-chemical indicators of soil quality in the salt lake specially protected area, Turkey. International Scientific and Practical Conference, Scientific Support-To Innovative Development of the Agro-Industrial Complex, November 18, Perm State Agricultural Academy, Russia, pp 40-45.

Dengiz, O., Sezer, İ., Özdemir, N., Göl, C., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Sirat, A., Şahin, M., 2010. Aplication of GIS model in physical land evaluation suitablility for rice cultivation. In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, R. Kızılkaya, C. Gülser, O. Dengiz (eds.), May 26-28, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey,  pp. 143-152.

 

Tezler:

Özyazıcı, M.A., 1997. Çarşamba Ovası sulu koşullarında bazı baklagil yem bitkilerinin yeşil gübre olarak kullanıldıklarında, kendilerini izleyen mısır ve ayçiçeğinin verim ve kalitesine etkileri üzerinde bir araştırma. Doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Berbert, P.A., 1995. On-line density-independent moisture content measurement of hard winter wheat using the capacitance method. PhD Thesis, Crandfield University (Unpublished), UK.

 

Yazarı Belirtilmeyen Yayınlar:

Türkçe yayınlar için;

Anonim, 1984. Samsun İli Arazi Varlığı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 55, Genel Yayın No: 748, Ankara.

Yabancı yayınlar için;

Anonymous, 1982. Methods of Soil Analysis-Part II. Chemical and Microbiological Properties, Agronomy Monograph No:9, ASA-SSSA, Madison, Wisconsin, USA, 323-336.

 

İnternetten Alınan Bilgi:

Anonim, 2012. Bitkisel Üretim İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=45 (Erişim tarihi: 19.11.2012).

Anonim, 2013. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı (Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize-Trabzon). http://www.dokap.gov.tr/wp-content/dosya/rapor/DOGU_KARADENIZ_RAPOR.pdf (Erişim tarihi: 16.04.2013).

Anonymous, 2013. Classifications and Standards. http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/ (Erişim tarihi: 10.02.2013).

 

Şekil ve Tablolar: Makale içinde yer alan her türlü şekil, grafik, resim, fotoğraf, harita ve benzeri materyal “Şekil”, cetvel ve çizelgeler ise “Tablo” olarak belirtilmeli ve koyu olmalıdır. Tüm şekil ve tablolar makalenin sonuna numara sırasına göre yerleştirilmelidir. Şekillerin boyutu baskıda çıkabilecek büyüklükte ve resimler 600 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

Her bir şekil ve tablo metin içerisinde atfedilmiş olmalı ve ardışık olarak numaralandırılmalıdır (Şekil 1, Şekil 2 veya Tablo 1, Tablo 2 gibi). Şekil ve tablo başlıkları ile her bir hücredeki açıklamaları kısa ve öz olmalıdır.

Şekil ve tablo başlık yazıları 9.5 punto, şekil ve tabloların içindeki yazılar 9 punto olmalıdır. Tablo ve şekillerde kullanılan her türlü kısaltmalar ile istatistiksel analizler için gerek duyulan açıklamalar, tablonun/şeklin hemen altına 7 punto büyüklüğündeki dipnot yazıları ile açıklanmalı ve her bir kısaltma açıklamaları birbirinden virgül (,) ile ayrılmalıdır. Şekil ve tablo başlıkları ile dipnotların sonuna nokta (.) konulmamalıdır (Bakınız, makale hazırlama şablonu!).

 

Birimler: Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Makale metni içerisinde ve şekil ve tablolarda ondalık kesir olarak nokta (.) kullanılmalıdır (Örneğin; 4,75 yerine 4.75 gibi).

Birimlerde “/” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (Örnek; m/s yerine m s-1, kg m/s2 yerine kg m s-2).

Sayı ile sembol arasında bir boşluk bırakılmalıdır (Örnek; 9 kg P2O5 ha-1, 13 kg m-1 s-2, 30 N m, 2 dS m-1, 15 °C ve % 41). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve saniye sembolleridir (°, ′ ve ″). Bunlar sayıdan hemen sonra konmalıdır (Örnek; 22°, 33', 50").

Litrenin kısaltması “l” değil “L” olarak belirtilmelidir. Cümle sonunda değillerse sembollerin sonuna nokta konulmamalıdır (Örneğin; kg. değil kg).

 

Kısaltmalar ve/veya Semboller: Makalede kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Semboller Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi verilmelidir. Metin içerisinde kısaltma kullanılacak ise ilk kullanıldığı yerde kavramın açık şekli yazılmalı ve parantez içinde kısaltması verilmelidir [Örnek; fosfor (P)]. Semboller için de aynı durum söz konusudur. Uluslar arası geçerliliği olan ve yerleşik kısaltmalar tercih edilmelidir.

Kısaltmalar makalenin başlığında kullanılmamalıdır. Semboller SI sistemine göre verilmelidir.

 

Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir.

Formüllerin yazılmasında Word programı matematik işlemcisi kullanılmalı, ana karakterler 10 punto, değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1” biçiminde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1’ de verilmiştir).

  

C. Ek Dosyalar

Makale metnine ek olarak, derginin web sayfasında yer alan aşağıdaki belgeler ve dokümanlar da hazırlanarak, başvuru sırasında sisteme yüklenmelidir:

·         Yazarın/yazarların ad-soyad ve kurum bilgileri ile sorumlu yazarın iletişim bilgilerini içeren Word formatındaki Başlık Sayfası,

·         Tüm yazarlar tarafından imzalanmış ve pdf formatında taranmış olan “Telif Hakkı Devri Formu”,

·         Gerekiyorsa Etik Kurul Raporu.

Yayının kabul edilmesi durumunda Telif Hakkı Devri Formu’nun aslı posta ile editöre gönderilmelidir.

 

D. Makale Gönderimi

Hazırlanan makale ve ilgili ek dosyalar; sadece makaleden sorumlu yazar (makalenin yayın başlangıcından basım sonrasındaki her türlü yazışmalarda sorumluğu bulunan) tarafından Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi web adresi (dergipark.gov.tr/tutad)’ndeki “Makale Gönder” kısmı kullanılarak elektronik ortama yüklenmelidir.

Yazarlar dergi web adresinden makaleleri ile ilgili gelişmeleri takip edebileceklerdir. Makale yükleme adımlarını tamamlayamayan yazarlar dergiye ait e-posta (ttadeditor@siirt.edu.tr) adresine ileti gönderip yardım isteyebilirler.

Tarımsal Araştırmalar Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılmış özgün araştırma makaleleri ile önemli bilimsel ve teknolojik yenilik ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yayınlarda, Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yeni imla kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınır. Yazım dili İngilizce olan makalelerin gönderimi yapılmadan önce, yazar/yazarlar tarafından dil yönünden bir dil bilimciye incelettirilmesi tavsiye olunur.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Yükseköğretim Kurumları “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”, Commitee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberleri temelinde etik görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmekte; yazar ve hakemlerin de bu çerçevede davranmasını beklemektedir.

Dergiye yayınlanmak üzere sunulan makaleler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın hakkı almamış olması gerekir. Eserler bilimsel etiğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Etik Kurul Raporu gerektiren araştırma sonuçları makale olarak sunulurken, Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Yayımlanması amacıyla gönderilen makale, yayın ilkeleri doğrultusunda Baş Editör ve ilgili Alan Editörleri tarafından, bilimsel içerik ve şekil bakımından uygunluğu yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca, yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az iki (2) hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden sonra Editörler Kurulu’nun da incelemesi sonucu yayımlanması uygun bulunmayan makale, gerekçeleri ile birlikte yazara/yazarlara iade edilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait hakemlerin eleştiri ve önerileri ile (varsa) Editörler Kurulu tarafından istenilen düzeltme metinleri sisteme yüklenir. Düzeltilmiş makale metinleri düzeltme raporu ile birlikte en fazla otuz (30) gün içerisinde sorumlu yazar tarafından sisteme yüklenerek gönderilmelidir. Bu süreden sonraki gönderimler kabul edilmez. Editörler Kurulu, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir.

Yayına kabul edilen makalelerin ön baskıları sorumlu yazara gönderilir, yazar bunları baskı hataları bakımından denetleyerek kısa süre içerisinde gönderir. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz.

Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar, yayım haklarını Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi’ne verdiklerine dair Telif Hakkı Devri Formu’unu imzalamalıdır.

Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki (2) eseri yayımlanabilir.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi; Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç (3) sayı olarak yayımlanır.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi açık kaynak bir dergi olup yayımlanan makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

TARANILAN DİZİNLER

14658    14659     14660   14661  14662  14663  14664        

14665      14667