Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
• Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri


Makaleler


O. KILIÇ, C. AKBAY, U. BAŞER
Üniversite öğrencilerinde alkol tüketimi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2020)
O. KILIÇ, İ. BOZ, U. BAŞER
Comparison of Leadership Styles of University Students in Terms of Their Demographic Characteristics, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2020)
B. KILIÇ TOPUZ, M. BOZOĞLU, N. ALHAS EROĞLU, U. BAŞER
Forecasting of Onion Sown Area and Production in Turkey Using Exponential Smoothing Method, Turkish Journal of Forecasting, (2019)
U. BAŞER, C. KAYNAKÇI
Determinants of Poverty among Smallholder Farms in Central District of Hatay Province, Turkey, Journal of International Environmental Application and Science, (2019)
N. ALHAS EROĞLU, M. BOZOĞLU, B. KILIÇ TOPUZ, U. BAŞER
Forecasting the Amount of Beef Production in Turkey, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, (2019)
İ. GÜLER, U. BAŞER, M. BOZOĞLU
Rize İli Merkez İlçesinde Konut Fiyatlarının Hedonik Fiyat Modeliyle Değerlemesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
M. BOZOĞLU, U. BAŞER, B. KILIÇ TOPUZ, N. ALHAS EROĞLU
Türkiye Fındık Piyasası ve Politikasının Genel Bir Değerlendirmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2019)
M. BOZOGLU, U. BAŞER, N. ALHAS EROGLU, B. KILIC TOPUZ
Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture, Journal of International Environmental Application and Science, (2019)
U. BAŞER, M. BOZOĞLU
HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. BOZOĞLU, U. BAŞER, N. ALHAS EROĞLU, B. KILIÇ TOPUZ
Türkiye Kestane Piyasasındaki Gelişmeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2019)
U. BAŞER, O. KILIÇ, H. ABACI
Arazi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin Path Analizi ile Belirlenmesi: Samsun İli Ladik İlçesi Örneği, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2019)
U. BAŞER, M. BOZOĞLU, N. ALHAS EROĞLU, B. KILIÇ TOPUZ
Forecasting Chestnut Production and Export of Turkey Using ARIMA Model, Turkish Journal of Forecasting, (2018)
B. KILIÇ TOPUZ, M. BOZOĞLU, U. BAŞER, N. ALHAS EROĞLU
Forecasting of Apricot Production of Turkey by Using Box-Jenkins Method, Turkish Journal of Forecasting, (2018)
G. AYDIN ERYILMAZ, O. KILIÇ, U. BAŞER
Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Kentsel Alan Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
O. KILIÇ, U. BAŞER, H. ABACI, G. AYDIN ERYILMAZ
Öğrencilerin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği, Samsun, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2018)