Yayın Değerlendirme

ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME ve POLİTİKA DERGİSİ

YAYIN DEĞERLENDİRME 

 

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi (UEİP) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Hakemlik süreci derginin bilimselliğini belirleyen en önemli süreçlerin başında gelmektedir. UEİP Dergisi bu sorumluluk bilinci içerisinde dergiye gönderilen makaleleri üç aşamalı değerlendirme sürecine tabi tutmaktadır.

 

ÖN DEĞERLENDİRME

Ön değerlendirme sürecinde makale üzerinde bilimsel bir değerlendirme yapılmaz. Editör 3 gün içerisinde makale üzerinde aşağıdaki ön kontrolleri yapar ve kararını açıklar. Editör ön kontrolde;

v  Makalenin dergi kapsamına girip girmediğini kontrol eder.

v  Makalenin sisteme doğru/eksiksiz yüklenip yüklenmediğini kontrol eder.

v  Makalenin dergi yazım kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder.

v  Makalenin intihal içerip içermediğini kontrol eder.

Dergi kapsamında olmayan ve/veya sisteme doğru/eksiksiz yüklenmeyen ve/veya dergi makale yazım kurallarına göre hazırlanmayan makalelere ait editörün kararı;

v  Gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara geri gönderme şeklinde olabilir.

v  Makaleyi reddetme şeklinde olabilir.

Makalenin intihal içermesi veya intihal içerme olasılığının olması halinde ise makale editörce direkt reddedilir. Karar yazara bildirilir. UEİP Dergisinin intihal denetleme politikasını inceleyiniz.

 

ÇİFT KÖR HAKEM DEĞERLENDİRME

UEİP dergisine yayınlanmak üzere gönderilen makaleler intihal/benzerlik denetimine ve ön değerlendirme sürecine tabi tutulur. Bu süreçlerden geçen makaleler için “bilimsel değerlendirmeye” alınmak üzere hakem değerlendirme süreci başlatılır.

Dergide çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Kör hakemlik değerlendirme sistemi akademik yayınların kalitesini arttırmada önemli bir süreç olarak kabul edilir.

Çift kör hakem değerlendirme sisteminde makalenin hakemleri ile yazarının kimlikleri karşılıklı olarak gizli tutulmakta; aralarında herhangi bir iletişimin kurulmasına izin verilmez. Süreçte makale üzerinde yazarın kimliğini açıklayabilecek herhangi bir yazı ve/veya sembole izin verilmez. Hakem, değerlendirme raporlarını direkt olarak dergi editörlüğüne gönderir; editör söz konusu raporları yazara iletir. Geri dönüşler de editörlük üzerinden yapılır.

Bu kapsamda dergide yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden oluşan “Danışma Kurulu” ve “Hakem Kurulu” bulunmaktadır. Hakem değerlendirilmesine geçilmesine karar verilen makaleler için makale konusu dikkate alınarak dergi danışma kurulu ve/veya hakem kurulu üyeleri arasından alanlarında uzman en az iki hakem tespit edilir ve makale söz konusu hakemlere sistem üzerinden gönderilir. Editör gerek görmesi halinde dergi danışma kurulu ve/veya hakem kurulu dışından da hakem ataması yapabilir. Hakemler makale üzerinde yapacakları bilimsel incelemenin sonucunu “Hakem Değerlendirme Raporu” ile sistem üzerinden editöre bildirir. Hakem, aşağıdaki kararlardan birini raporunda belirtir:

v  Makale doğrudan yayınlanabilir niteliktedir.

v  Makalede belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir.

v  Makalede belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar incelenmesi gerekmektedir.

v  Makale yayınlanmaya uygun görülmemiştir.

Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin “olumlu” görüşü aranır. Hakemlerden biri “olumlu”, diğeri ise “olumsuz” görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. 

Hakem raporlarında düzeltme talepleri ve/veya öneriler bulunması halinde editör hakem raporlarını sorumlu yazara iletir ve en geç 15 gün içerisinde belirtilen düzeltmelerin yapılmasını ister. Bu süre içerisinde belirtilen düzeltmelerin yapılmaması, makalenin editörce reddedilme nedeni sayılabilir.

Hakem değerlendirme süreci editörün makale ile ilgili iki “olumlu” hakem görüşünü dergi Editörler Kurulu’na göndermesiyle tamamlanır.

 

SON DEĞERLENDİRME

Hakemleri tarafından iki olumlu görüş bildirilen tüm makaleler için son değerlendirme aşamasına geçilir. Son değerlendirme aşamasında makaleler Editörler Kurulu tarafından son bir kez daha incelenir ve “Yayımlanabilir” kararı verilir. Editörler Kurulu ayrıca makalenin hangi sayıda yayımlanacağını belirler.

 

DEĞERLENDİRME SÜRESİ

UEİP Dergisi yayın değerlendirme sürecini en hızlı şekilde başlatmayı ve sonuçlandırmayı amaçlamaktadır. Yayın değerlendirme süreci normal şartlarda (Makaleye üçüncü bir hakem atama durumunun ortaya çıkmadığı; hakemlerin makaleyi yeniden görmek istemedikleri; makalede hakemlerce büyük değişikliklerin istenilmediği ve yazarın makalede istenilen düzeltmeleri bir hafta içerisinde yaptığı varsayımı altında) 6 hafta içerisinde tamamlanır. Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması halinde ise yayın değerlendirme süreci 12 haftaya kadar uzayabilmektedir. YAYIN DEĞERLENDİRME ŞEMASI

download


                

Flag Counter
download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE