Yazım Kuralları          

  ETİK KURULU İZNİ 01.01.2020

UEİP Dergisi 01.01.2020 tarihi itibarıyla yayımlanacak makaleler için Etik Kurulu İzni istemektedir. Yayımlanacak makalede etik kurulu izni alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmelidir. Eğer bu izin alınması gerekli ise iznin hangi kuruldan, hangi tarihte ve hangi karar/sayı numarası ile alındığı makalede açıkça sunulmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


          YAZIM KURALLARI

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika (UEİP) Dergisine yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve koşullarına uygun bir şekilde hazırlanarak dergi internet sayfasında yer alan "Makale Gönder" kısmından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler editör tarafından reddedilecektir.

1. Makale Dili: Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde hazırlanmalıdır.

2. Makale Uzunluğu: Makaleler kaynakça, dipnot, şekil vb. kısımlar da dâhil olmak üzere toplam 25 sayfayı aşmamalıdır

3. Sayfa Düzeni:  Sayfa A4 kâğıdı boyutunda, sayfa kenarlarında üstten, alttan, soldan ve sağdan 3,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

4.  Program ve Font: Makaleler Microsoft Word programı ile tablolar ve grafikler ise Microsoft Excel programı ile hazırlanmalıdır. Makalelerin bütün kısımları “Bookman Old Style” yazı stili kullanılmalıdır.

5. Sayfa Numarası: Sayfa numaraları sağ alt köşede, altı çizili ve 10 punto olmalıdır.

6. Makale Başlığı: Makalenin ana başlığı makale içeriğini yansıtacak şekilde belirlenmeli ve çok uzun olmamalıdır. En fazla 2 satır olmalıdır. Ana başlık büyük harflerle, kalın (bold), italik, 12 punto, ortalanmış, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk verilmiş olarak hazırlanmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı da aynı özellikleri içermelidir.

7. Öz, Abstract, Anahtar Kelimeler ve Keywords: Makalelerin başında en fazla 150 kelimeden oluşan bir “Öz” yer almalıdır. Türkçe makalelerde Türkçe özün ardından “Anahtar Kelimeler” (3-5 adet) yer almalıdır. Sonrasında İngilizce başlık ve ardından İngilizce “Abstract” yer almalıdır. İlgili anahtar kelimeler “Keywords” olarak belirtilmelidir. “Öz”, “Abstract”, “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” kısımları italik ve 9 punto olmalıdır. Başlıklar italik, kalın (bold) ve soldan hizalı; metin ise iki yandan hizalı ve 1 satır aralığı şeklinde hazırlanmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk verilmelidir.

Bu kısımda çalışmanın amacı, kullanılan veri seti ve yöntem, elde edilen bulgular v.b. üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Genel bilgilerin verilmesinden kaçınılmalıdır.

TÜRKÇE ÖZ 150 KELİMEYİ , İNGİLİZCE ABSTRACT 250 KELİMEYİ (Türkçe bir metin İngilizce'de daha uzun bir metne dönüştüğü için) KESİNLİKLE GEÇMEMELİDİR...

Anadili Türkçe olmayan yazarların göndereceği makalelerde, Türkçe ÖZ isteğe bağlı olarak hazırlanabilir.

8. Yazar Bilgileri: İlk yükleme aşamasında makalede yazar bilgileri yer almamalıdır.

Makalelerde yazar bilgisi/leri makale başlığının altında “ortalanmış” olarak; yazarın/ların adı ve soyadı şeklinde eklenmelidir. Yazar/ların adı küçük harflerle, soyadı ise büyük harflerle, italik, kalın (bold) ve 11 punto olmalıdır.

Yazarın/ların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (e-posta ve ORCID numarası) dipnot olarak eklenmelidir. İlgili dipnot italik ve 8 punto olmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk verilmelidir.

9. Extended Abstract : Türkçe olarak hazırlanmış makalelerde 750 kelimeden az olmamak şartıyla İngilizce olarak "Extended Abstract" kısmı hazırlanmalıdır. Tamamen İngilizce olarak hazırlanmış makalelerde bu kısım hazırlanmayacaktır. Metin 1 satır aralığı, 10 punto, iki yandan hizalı, ilk satır 1 cm boşluk, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk şeklinde hazırlanmalıdır.

Bu bölüm aşağıdaki kısımlardan oluşmasına dikkat edilmelidir:

- Aim:

- Methods:

- Findings:

- Conclusion:

10. Makale Ana Metin: Ana metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), Kaynakça ve varsa ekler bölümlerini içermelidir. Giriş ve sonuç da dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar 10 punto, kalın, kelimelerin baş harfleri büyük, soldan hizalı ve ilk satır 1 cm boşluk verilerek örnekte olduğu gibi sırayla numaralandırılmalıdır. Metin 1 satır aralığı, 10 punto, iki yandan hizalı, ilk satır 1 cm boşluk, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk şeklinde hazırlanmalıdır.


1. Giriş

2. X İle Y Arasındaki İlişki

3. Ekonometrik Analiz

3.1. Veri Seti

3.2. Yöntem

3.2.1. Birim Kök Testi

3.2.2. Eşbütünleşme Testi

3.3. Bulgular

4.Sonuç


Destek ve Teşekkür Beyanı

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı

Çatışma Beyanı

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı

Etik Kurul İzni 


Kaynakça


11. Tablolar, Grafikler ve Şekiller: Makalelerde yer alan tablo, grafik ve şekiller bilgisayar ortamında (Microsoft Excel) çizilmelidir. Tablo, grafik ve şekillerin her birine ayrı ayrı sıra numarası verilmelidir. Tablo, grafik ve şekillerin başlıklarına ait sıra numaraları üst tarafta, ortada, her kelimenin ilk harfi büyük, kalın ve 8 punto olmalıdır. Başlıklar Tablo:1...; Grafik 1:…; Şekil 1:... şeklinde başlamalıdır. Varsa tablo, grafik ve şekillere ait kaynaklar sol alt tarafta 8 punto ile verilmelidir. Tablo, grafik ve şekil içlerindeki yazılarda 8 punto olmalıdır. Tablo, grafik ve şekillerde aşırıya kaçmamak üzere renklendirme yapılabilir.

12. Denklemler: Makalede yer alacak denklemler bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Denklemler sağ yana yaslı ve (1) şeklinde sıra numarası verilerek numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde denklemlere yapılacak atıflarda denklem numaraları dikkate alınmalıdır.

13. Ondalık Sayı Gösterimi: Makalenin tamamında ondalık sayılar NOKTA ( . ) ile yazılmalıdır. 

5.263 veya 0.153 (Doğru)

5,263 veya 0,153 (Yanlış).

Ayrıca sayıları biner biner bölmek istenildiğinde BOŞLUK kullanılmalıdır. Nokta (.) veya virgül (,) kullanılmamalıdır

15 263 987 000 TL (Doğru)    

15.263.987.000 TL (Yanlış)

15,263,987,000 TL (Yanlış)

         13. Yazar Beyanı:  Yazar/lar aşağıdaki beyanlarda bulunmalıdırlar.

Destek ve Teşekkür Beyanı (Zorunlu): Araştırmanın hazırlanmasına destek veren kurum ve/veya kişiler burada belirtilmeli; teşekkür edilmesi gereken kurum ve/veya kişilere teşekkür beyanında bulunulmalıdır.

Herhangi bir destek alınmamış ise " Bu araştırmanın hazırlanmasında herhangi bir dış destek alınmamıştır." beyanında bulunulmalıdır.

Yüksek lisans tezlerinden, doktora tezlerinden, projelerden veya bildirilerden türetilmiş çalışmaların bu durumu burada detaylı belirtilmelidir.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı (Zorunlu): Araştırmanın hazırlanmasında her bir araştırmacının yaptığı katkı belirtilmelidir.

Çatışma Beyanı (Zorunlu): Araştırmanın yazarları arasında; araştırmaya destek veren kurumlar/kişiler arasında veya araştırmanın yazarları ile destek veren kurumlar/kişiler arasında oluşabilecek potansiyel çıkar çatışmalar (kişisel, ticari, politik, akademik veya finansal vb.) beyan edilmelidir. Herhangi bir çıkar çatışması durumu yoksa "Araştırmanın yazarları olarak herhangi bir çıkar çatışma beyanımız bulunmamaktadır." şeklinde beyanda bulunulmalıdır.

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı (Zorunlu): Bu kısımda aşağıdaki paragraf kopyalanmalıdır.

Bu araştırmanın her aşamasında “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu çalışmanın yazım sürecinde etik kurallarına uygun alıntı yapılmış ve kaynakça oluşturulmuştur. Çalışma intihal denetimine tabi tutulmuştur.

Etik Kurul İzni (Varsa): Araştırmada etik kurul izni alınmış ise etik değerlendirmeyi yapan kurulun adı, değerlendirme tarihi, belge numarası vb. bilgiler burada belirtilmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız.

14. Kaynak Gösterme:  Makaleler American Psychological AssociationAPA Publication Manual (APA) yazım sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. APA yazım stili hakkında detaylı bilgi için http://www.apastyle.org/manual/index.aspx internet adresi ziyaret edilebilir. Yani kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içerisinde parantez içinde gösterilmelidir. Metin içi kaynak/atıf gösterimine ilişkin detaylı bilgi aşağıda tabloda sunulmaktadır.

Parantez içinde sırasıyla yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, iki nokta üst üste (:) sayfa numarası yer almalıdır. Örneğin; (Sandalcılar, 2017: 97)

İki yazarlı kaynağa atıf yapılması halinde soyadları arasında “ve” kullanılmalıdır. Örneğin; (Sandalcılar ve Erdoğan, 2017:53)

Birden çok kaynağa atıf yapılması halinde farklı kaynaklar noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Örneğin; (Sandalcılar, 2017:53; Erdoğan, 2016:28)

İkiden daha çok yazarlı kaynaklarda ilk isimden sonra vd. kısaltması kullanılmalıdır. Örneğin (Sandalcılar vd., 2017:53)

Eğer, makale içinde yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır. Örneğin: (Erdoğan, 2017a: 97), (Erdoğan, 2017b: 12).

15. Kaynakça: Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalıdır. Kaynaklar listesi iki yana yaslanmalı, 10 punto olarak,  1 satır aralığı ile 1 cm asılı girinti ve 6 nk sonra boşluk verilerek alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır. Kaynakça hazırlanmasına ilişkin detaylı bilgi aşağıda tabloda sunulmaktadır.

16. Lisansüstü Tezler, Bilimsel Kongre/Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler: Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Lisansüstü tezlerden türetilen makaleler ile bilimsel kongre/sempozyumlarda sunulan ancak bildiri kitabında tam metin olarak yer almayan makaleler yayınlanmak üzere dergiye gönderilebilir. Ancak bu durum makale başlığına dipnot eklenerek belirtilmelidir. İlgili dipnot “Bookman Old Style” ve 8 punto olmalıdır.KAYNAK GÖSTERİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK TABLO

KİTAP

 

Metin İçi

Tek Yazarlı:                   (Dinler, 2017: 32)

İki Yazarlı:                     (Sandalcılar ve Erdoğan, 2017: 53)

İkiden Fazla Yazarlı:      (Çelik vd., 2016: 42)

 

 

 

Kaynakça

Tek Yazarlı:

Dinler, Z. (2017). İktisada Giriş. Bursa: Ekin Yayınevi.

İki Yazarlı:

Sandalcılar, A. ve Erdoğan, S. (2017). Ekonomik Entegrasyon Teorileri Avrupa Birliği ve Türkiye. Bursa: Ekin Yayınevi.

İkiden Fazla Yazarlı:

Çelik, K., Kalaycı, C. ve Sandalcılar, A. (2016). Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (11. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

KİTAPTA BÖLÜM

Metin İçi

(Erdoğan, 2017: 190)

 

Kaynakça

Erdoğan, S. (2017). European Union’s Involvement to the Disputes between Turkey and Greece. M. Uydacı (Ed.), Turkish Studies from Different Perspectives (s.187-202) içinde. Atina: Atiner Publications.

ÇEVİRİ KİTAPLAR

Metin İçi

(Hale, 2003: 180)

Kaynakça

Hale, W. (2003). Türk Dış Politikası 1774-2000, (P. Demir, Çev). İstanbul: Mart Matbaası.

 

 

MAKALELER

Metin İçi

(Kalaycı, 2017: 138)

 


Kaynakça

Kalaycı, C. (2017). Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi Uygulaması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 3 (2), 133-147.

BİLDİRİLER

 

Metin İçi

(Sandalcılar ve Palyoş, 2016:762)

(Erdoğan, 2016: 262)

 

 

 

Kaynakça

Basılmış Bildiri Kitabı:

Sandalcılar, A. ve Palyoş, E. (2016). Türk Dış Ticareti Üzerindeki Olumsuz Beklenti: Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı. 2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret Ve Lojistik Kongresi, 757-772, Erzurum.

Internet Ortamında Yayınlanmış Bildiri:

Erdoğan, S. (2016).  Avrupa Parlamentosunun Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Genişlemesindeki Artan Rolü. I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 20-23 Ekim 2016, 757-772, Belgrad, Sırbistan. Erişim adresi: http://www.ismsymposium. org/source / ISMS%20BOOK.pdf

TEZLER

Metin İçi

(Erdoğan, 2015: 58)

 

Kaynakça

Erdoğan, S. (2015). Avrupa Birliği Genişlemesi ve Ulusüstü Avrupa Birliği Kurumları: Yeni Kurumsalcı Bir Değerlendirme. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İNTERNET KAYNAKLARI

Metin İçi

(TÜİK, 2017)

(Erdoğan, 2015: 16)

(İnternet Ortamında Yapılan, 2007)

 

 

Kaynakça

TÜİK. (2017). Dış Ticaret Endeksleri. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24839

Erdoğan, S. (2015), Black Sea Extroversion at European and International Level. Erişim adresi: http://icbss.org/index.php?pid=952

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. (2007, 23 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 26530). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm

 

NOT 1: Kaynak göstermede yukarıdaki açıklamaların yetersiz olduğu durumlarda veya daha detaylı bilgiye ulaşmada aşağıdaki kaynağa başvurabilirsiniz.

 

Şencan, İ. ve Doğan, G. (2017). Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları (2. Baskı). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları.  Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

 

NOT 2: Yayına kabul edilen makalelerde yazarların ORCID ID’lerinin eklemeleri zorunludur. ORCID ID, ücretsiz olarak hhttps://orcid.org/ adresinden alınabilmektedir.


MAKALE GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ø  Makale kesinlikler WORD dosyası formatında sisteme yüklenmelidir.

Ø  Gönderilen makale tezden veya bildiriden türetilmiş ise bu durum makalenin ilk sayfasında açıkça belirtilmelidir.

Ø  Makale dergiye gönderildikten sonra her türlü iletişim DergiPark üzerinden yapılmaktadır. 

 

 

 

 

download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE