Son Sayı

Cilt: 21 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Derleme

Türkiye Körler Federasyonu adına yılda 2 sayı ile yayınlanan dergimiz sosyal bilimler alanındaki güncel çalışmalara yer vererek alanyazına katkı sağlamayı amaç edinmektedir. 

Dergimiz engellilik ile ilgili konulara ek olarak sosyal hizmet, felsefe, sosyoloji, psikoloji, hukuk, iletişim ve gazetecilik gibi alanlarda yapılmış derleme, araştırma, kitap ve tez tanıtımı gibi çalışmalara da yer vermektedir. 

DERGİDE YER ALACAK YAZI TÜRLERİ
Dergideki tüm yazı türleri bilimsel yöntem ve kurallara uygun olarak sosyal hizmet, felsefe, sosyoloji, psikoloji, hukuk, iletişim ve gazetecilik gibi sosyal bilimlere ait alanlarda yapılmış çalışmalara ait olmalıdır. Bu yazıların daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekmektedir. Bir bilimsel ortamda sunulmuş; fakat yayınlanmamış (özetler hariç) çalışmalar, bu durumun belirtilmesi koşuluyla kabul edilir.

Araştırma Makalesi (Özgün Makale): Bu kapsamda araştırma makaleleri yer almaktadır. Araştırma makalelerinin orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtması veya temel ve uygulamalı bilim alanlarında teorik, hesaplamalı veya deneysel özgün bilimsel çalışmalardan oluşması gereklidir. Yeni kavram, kuram, model ve yaklaşımlar geliştiren makaleler de bu kapsamda yer almaktadır.
Derleme Makale: Derleme makaleler araştırmacının belli bir konuda yayınlanan dikkate değer çalışmaları alarak teker teker karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi, bu eserlerin literatüre kazandırdıkları perspektifleri ve bu perspektiflerin birbirlerini tamamlayan ve birbirleri ile çelişen argümanlarını ortaya koyması, belli bir konuda bilgi üretme adına o güne dek neler yapıldığını, o gün itibariyle hangi noktada olunduğunu ve bundan sonra hangi yöndeki araştırmaların literatüre önemli katkılar sağlayabileceğini özetlediği makalelerdir.
Olgu (Vaka, Case) Sunumları: Sosyal bilim uygulayıcıların, paylaşmakta yarar gördükleri olguları ele alan yazılardır.
Editöre Mektup: Okurların dergi ile ya da dergide yer alan yazılarla ilgili görüş ve önerilerini belirttikleri yazılar ile belirtilen alanlarda çalışmalar yürüten meslek ve disiplinlerden bilimcilerin, bilimsel konularda ve bilimsel bir biçemle yürüttükleri tartışmaların yer aldığı yazılardır.
Kitap/Makale Tanıtımı: İlgili alanlarda yayınlanmış kitapların/makalelerin tanıtım ve eleştirisini içeren yazılardır.
Tez Tanıtımı: İlgili alanlarda yapılmış uzmanlık ve doktora çalışmalarını okuyuculara tanıtan yazılardır.

UFKUN ÖTESİ BİLİM DERGİSİ YAYIN KURALLARIDERGİDE YER ALACAK YAZILARDA UYULMASI BEKLENEN GENEL KURALLAR
1. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yazılar kolay anlaşılır olmalı, elden geldiğince yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları kullanılmalı, alışılmamış sözcüklerin yabancı dildeki karşılıkları ilk kullanımlarında parantez içinde verilmelidir.
2. Makalenin giriş kısmında makaleyi en iyi şekilde özetleyen Türkçe ve İngilizce özet ve özetin altında anahtar sözcüler yer almalıdır. Özetlerin 200 kelimeyi geçmemesine dikkat edilmelidir.
3. Makalelerin yayınlanma kararı alan editörlerinin belirlediği hakemlerce verilir.
4. Kitap/Makale ve tez tanıtımı ile editöre mektup yazılarının yayınlanma kararı, Yayın Kurulu tarafından verilir.
5. Makaleler derginin etik ilkeleri ve yayın politikası doğrultusunda değerlendirilir ve yayınlanır. 

DERGİ YAZIM KURALLARI
1. Yazılar, A4 boyutunda metin kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılarak, 1.5 aralıkla bilgisayarla Arial 12 punto kullanılarak yazılmalıdır.
2. Yazılar 20 sayfayı geçmemeli, eğer geçiyor ve yazarının iyi niyetli çabalarına karşın kısaltılamıyor ya da kısaltıldığında makalenin özelliği kayboluyorsa, bu durum Yayın Kuruluna gerekli bilgiler verilerek görüşülmelidir.
3. Metin iki yana hizalı, paragraf öncesi boşluk bırakılmadan ve paragraflar arasında otomatik olarak yarım satır (6 nk) boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
4. İlk sayfa kapak sayfasıdır. Kapakta sırasıyla, makalenin tam başlığı, yazarın adı, yazarın kurumu sayfada ortalanmış olarak alt alta ikişer satır aralıkla sıralanır. Sayfanın altında yazar hakkında kısa bilgi notu sola yaslanmış olarak yer alır. Bu notta yazarın şu anki durumu, ilgi alanları, ödülleri vb. bilgiler, yazının bir proje kapsamında desteklenmesi vb. bilgiler ile iletişim için elektronik adresi yer alabilir.
5. Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin, Siyaset Meydanı programında (…). Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz. Örneğin,
1990’lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye’de de artış göstermiştir.
İngilizcede yaygın olan ifadeler ve kısaltmaları italik yazmayınız. Örneğin, a priori, vis-a-vis, per se vb… Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.
6. Sayıların kullanımı: Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir. Örneğin: Kırkbeş tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 15 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.
7. Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır. Örneğin: Bu iki katılımcı – biri ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.
8. Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz.
9. Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek B diye harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. Ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye’de yapılmış haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), 1990’lardan itibaren bunların çoğunun temsil, ideoloji ve söylem meselelerine odaklandığı görülmektedir.
10. Metniniz karmaşık ve fazla hacimli değilse, başlık ve alt başlıklarda sayılar veya harfler kullanmayınız. Yine metinde yer alan çeşitli türden ardışık sıralamalarda sayı yerine madde işaretlerini kullanmayı tercih ediniz (kare, çizgi, yuvarlak vb).
11. Dergimize makale göndermek için derginin temel ilgi alanları ile doğrudan bağlantılı olarak yazmış olduğunuz bilimsel eserlerinizi derginin yayın kurallarına uygun şekilde düzenleyip, telif hakkı devir formunu doldurup dergimizin http://dergipark.gov.tr/uobild adresinden Dergipark sistemine yükleme yapabilirsiniz.
12. Yazı; sırasıyla çalışmanın türü (araştırma, derleme veya vaka sunumu), başlığı, yazar adları, yazarların bağlı oldukları kurumlar, iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri (posta adresi, telefon, faks, e-posta) ve çalışmanın daha önce yayınlanmadığını ya da yayınlanmak üzere hâlihazırda başka bir yayın organına gönderilmediğinin bildirimini içeren ayrı bir başlık sayfası ile gönderilmelidir.
13. Yazının diğer bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Sola dayalı, alt alta, Türkçe ve yabancı dilde başlık, Türkçe özet, anahtar sözcükler, yabancı dilde özet, yabancı dilde anahtar sözcükler, metin ve yararlanılan kaynaklar.
14. Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, harita vs.) şekil olarak adlandırılmalıdır. Bütün çizelgeler ve şekiller, ayrı ayrı, Çizelge: 1 ya da Şekil: 1, düzeni içinde sıralanmalıdır.
15. Her yazının başında 200 sözcüğü geçmeyecek bir Türkçe özet yer almalıdır. Ayrıca İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinde de aynı uzunlukta bir özet konulmalıdır. Özet(ler)in sonunda anahtar sözcükler belirtilmelidir.
16. Satır sonlarında sözcükler kesinlikle hecelerine bölünmemelidir.

KAYNAKÇA KURALLARI
Ufkun Ötesi Bilim Dergisine gönderilen yazıların referans ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 6 stili kullanılmalıdır. Mendeley atıf programının APA 6 TR kaynakça versiyonu dergimizin yayın kuralları ile birebir uyumludur.

METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERME
• Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Öztürk, 2004).
• Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Köker, 1998, s. 42).
• Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b).
• Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Kejanlıoğlu, Adaklı& Çelenk, 2004) sonraki geçişinde (Kejanlıoğlu vd., 2004) olarak yer alır.
• Metin içinde iki yazarlı bir kaynak belirtiliyorsa her seferinde iki yazarın adı da belirtilir; ikiden fazla yazarlı eser ise ilk kullanımda hepsi, sonraki kullanımda sadece ilk yazar belirtilir. Örneğin: Gregory, Agar, Lock ve Harris (2007), özel sektörün bilimle ilgilenmesinin yeni bir tür halkla ilişkiler çalışması biçimi olduğunu öne sürmektedirler. (…) Gregory vd. bu yolla firmaların kendi şöhretlerini koruduklarını ileri sürmektedirler (2007, s.212).
• Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Abisel vd., 2005).
• Aktarma ifadenin yer aldığı bağlam, kaynakça listesinde hangi kaynağın yer aldığını açıkça gösteriyorsa, daha belirginleştirici bir bilgi yazmaya gerek yoktur. Örneğin: Baudino ve Wyatt (2004), “etkin öğrenimin eleştirel düşünmeyi desteklediğini ve eleştirel kavramların doğrudan kullanımını kolaylaştırdığını” savunmaktadırlar (s.17).
• İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. Örneğin, (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek’in kaynağı almaz.
• Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman örneğin, Zizek’in ideoloji görüşündeki sorun (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009)… olarak belirtilir.
• E-posta, telefonla, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar. Örneğin: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD’de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003)
• Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Marx, özgün eserin tarihi/yararlanılan kitabın-makalenin tarihi)
• Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.
• Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz.
• Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır. Örneğin: Meyde Yeğenoğlu’nun makalesi (2003) “Öteki Mekanda Olmak: Post-Kolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm”
• Dilsel örnek olarak bir harf, sözcük veya cümle aktarılarak kullanılacaksa, bunlar italik olarak yazılırken, çift tırnak kullanılmaz. Örneğin: Derrida, differance ve difference arasında bir ayrım koyar.
• Teknik bir terim sunuluyorsa ilk sunum cümlesinde italik yapılır, sonraki kullanımlarında yapılmaz. Örneğin: Yazar, sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatacağı meta analiz ile başlamaktadır.
• Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır. Örneğin: Bu geçmiş Stuart Hall’e göre (1998), (…) her zaman yeniden anlatılır, yeniden keşfedilir, yeniden yaratılır. Geçmişin anlatılaştırılması gerekir. Geçmişlerimize, tam anlamıyla gerçek bir olgu olarak değil, tarih aracılığıyla, bellek aracılığıyla, arzu aracılığıyla gideriz. Benliklerimizin ve tarihlerimizin anlatılaştırılması ise hep sonradan yapılır (s.83).
• Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz. Örneğin Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine önemli bir figür olarak girmiştir.
• Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/) kullanılır. Örneğin: Freud (1923/1961), çalışmasında günlük hayattaki dil sürçmelerinin de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne sürmüştür.
• Karşılaştırma amaçlı olarak yatık çizgiyi değil kısa çizgiyi kullanın. Örneğin: Test-yeniden test güvenilirliği için (…)
• İki noktadan sonra gelen cümlede ilk harf büyük başlamalı. Örneğin: Yazar bir noktayı açıkça belirtiyor: Açıklamalardan hiçbiri yeterince temellendirilmiş değildi.
• Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur. Örneğin: Türkiye’de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yükseköğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).
• Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir. Örneğin: Dursun, Avatar filmindeki hikayenin anti emperyalist veya ABD karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag.10).
• Web kaynaklarından alıntı yaparken metin içinde sadece web sitesinin şirket ismini tarihle geçirmek yeterlidir.
Örneğin kaynağın yazımı bu şekilde iken:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Birleşmiş Milletler Yaşlı İlkeleri. 25 Mart 2014 tarihinde http://www.eyh.gov.tr/tr/8168/Birlesmis-Milletler-Yasli-Ilkeleri adresinden alınmıştır.
Metin içinde (ASPB, 2014 veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014) şeklinde geçirmek yeterlidir.

KAYNAKÇA YAZIMI:
• Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin:
2000a, 2000b.
• Dergilerin varsa DOİ numaraları veya URL numaraları yazılır. Örneğin:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258 / url: http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html
• Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir)
• Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin:
Köker, E. (1998). Politikanın iletişimi iletişimin politikası, Ankara:Vadi.
Köker, L. (2007). Hukuk reformları sürecinde türkiye’nin insan hakları sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.
• Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, “kitabevi, yayınevi, yay.” vb. ekler belirtilmeksizin verilir. Örneğin: Ankara: İmge
İstanbul:Metis
New York, NY: McGraw-Hill
Newbury Park,CA:Sage
London, UK:Routledge
Ankara: TÜBA
İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı. gibi
Tek yazarlı kitap
Abisel, N. (2006). Sessiz sinema. Ankara: Deki.
Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da sapkınlığın iki yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.
Çok yazarlı kitap
Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok tuhaf çok tanıdık. İstanbul: Metis.
Editörlü kitap
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil.
Editörlü kitapta bölüm
Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.
Birden çok baskısı olan kitap
Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4. Baskı). New York: Longman.
Sadece elektronik basılı kitap
O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in western values. 12 Nisan 2012 tarihinde http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135 adresinden alınmıştır.
Kitabın elektronik versiyonu
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)
Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 10.1036/0071393722
Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir. http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine
Elektronik makaleler:
Varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir.
Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141
Elektronik gazete makaleleri
Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. 15 Şubat 2014 tarihinde www.hurriyet.com.tr/televizyonalıskanliklarimiz.html adresinden alınmıştır.


Elektronik Kaynaklar:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Birleşmiş Milletler Yaşlı İlkeleri. 25 Mart 2014 tarihinde http://www.eyh.gov.tr/tr/8168/Birlesmis-Milletler-Yasli-Ilkeleri adresinden alınmıştır.
Çok ciltli çalışmalar
Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the development of germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Metin İçinde: (Pflanze, 1963-1990)
Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı
Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismarck and the development of germany. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Daha önceki bir baskının yeni basımı
Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776).
Metin İçindeyse (Smith, 1776/1976)
Kitaptan çevrilmiş bölüm
Kaynakça:
Weber, M. (1958). The Protestan ethic and the spirit of capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner’s Son. (İlk baskı. 1904-1905).
Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958)
Rapor ve teknik makaleler
Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.
Dergiden tek yazarlı makale
Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.


Dergiden çok yazarlı makale
Binark, F. M., Çelikcan, P. (1998). Mahremin müzakereye çağrılması ve Yıldo örneği. Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214.
Elektronik dergiden makale
Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1).
(Varsa doi numarası, yoksa URL verilir. URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir.
Yazarı belli olmayan editör yazısı
Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial•]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.
Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için
The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.
Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003) (Strong aftershock, 2003).
Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için
Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.
Tanıtım yazıları
Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What’s not in your genes. [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.
Basılmamış tezler, posterler, bildiriler
YOK’den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.
Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Ansiklopediler
Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987)
Sözlükler
Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.
Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003).
Görüşme
Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html
Televizyon programı
Kaynakça
Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.
Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)
Film
Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.
Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)
Fotoğraf
Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.
Metin İçindeyse: (Adams, 1927).

UFKUN ÖTESİ BİLİM DERGİSİ ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi editörlerinin sorumlulukları şu şekildedir:
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi editörü ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberleri uyarınca aşağıda sıralanan etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
• Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin derginin amaç ve yayın politikalarına uygun olup olmadığına karar vermek.
• Gönderilmiş olan makalelerde onur kırıcı, hakaret içeren, telif haklarına aykırı bir durum olmadığını kontrol etmek ve gerektiğinde yasal mevzuat çerçevesinde gerekli kararı vermek.
• Derginin sürekli olarak gelişimini sağlayarak, içerik ve kalitesinin artarak devam etmesini sağlamak.
• Dergiye gönderilen makalelerle ile ilgili herhangi bir bilginin, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmemesi sağlamak.
• Yazar(lar) tarafından dergiye teslim edilen metinlerdeki yayınlanmamış materyal ve diğer bilgi ve verilerin, yazar(lar)ın açık ve yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından kendi çalışmasında kullanılmasına müsaade etmemek.
• Dergiye gönderilen makalelerin önyargısız, açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterler doğrultusunda değerlendirmek. Metinler yazarların ırkı, rengi, cinsiyeti, dini inancı, etnik kökeni, milliyeti ve siyasi görüşü göz önüne alınmaksızın, sadece entelektüel ve bilimsel değerleri çerçevesinde değerlendirmek.
• Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan ödün vermeden makalelerin hakem belirleme ve hakem süreçlerinin yönetmede etik ilke ve kurallar çerçevesinde hareket etmek. Sürecin tümünde adil ve hakkaniyetli olmak.
• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürüterek yeni sayıların tam zamanında yayınlanmasını sağlamak.
• Düşünce özgürlüğünü desteklemek ve akademik açıdan bütünlüğü sağlamak,
• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf ederek dergiye gelen tüm soruları uygun bir şekilde yanıtlamak.
• Dergide yayınlanan tüm yazılarla ilgili gerektiğinde Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık göstererek işlem yapma.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
Ufkun Ötesi Bilim Dergisinde hakemlik yapacak tüm hakemlerin sorumlulukları şu şekildedir:
• Hakemlerin kendilerine atanan çalışmayı alanıyla ilgili bulmamaları, makaleyi değerlendirme ile ilgili kendilerini yetersiz hissetmeleri veya değerlendirme ile ilgili gereken zamana sahip olamamaları halinde görevden çekilmelidirler.
• Hakemler kendilerine gelen makaleyle ilgili dergi editörü dışında kimseye asla bilgi vermemelidir. Makaleyi başka ortamlarda tartışmaya açmamalı gizliliği sürecin başından sonuna korumalıdır.
• Hakemler sundukları eleştirileri objektif, adil ve bilimsel etiğe uygun olarak yapmalıdır. Hakemler makalenin yazarına hiçbir kişisel eleştiri yönetmemeli, yazarların etnik kökeni, cinsiyeti veya siyasal felsefesine odaklı yorumlar yapmamalı metinlerin değerlendirilmesi için kör hakemlik sürecinin adil bir şekilde devamını sağlamalıdır.
• Hakemler tüm metni baştan sona yayın kurallarına göre incelemeli, çalışmanın daha önce yayınlanan başka bir çalışma ile yasal ölçülerin dışında bir benzerliğinin olması halinde durumu editöre bildirmelidir.
• Hakemlerin hiçbir şekilde yazarla bir bağının olmamasına dikkat edilmelidir. Olası bir çıkar çatışmasının ortaya çıkması halinde hakemler hakemlik sürecinden çekilmelidir.
• Hakemler dergiye gelen metinlerin daha nitelikli hale gelmesi için editörlere katkı sunmalıdır.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
Ufkun Ötesi Bilim Dergisine yazılarını gönderecek yazarların sorumlulukları şu şekildedir:
• Ufkun Ötesi Bilim Dergisine gönderilen tüm çalışmalar özgün olmalıdır. Yazar(lar) gönderdikleri metnin daha önce herhangi bir dergide veya yayın organında yayınlanmamış olduğunu taahhüt etmelidir.
• Metnin bilimsel ölçütler dahilinde yazılması ve yeteri düzeyde kaynak içermesi gereklidir.
• Yazar(lar) dergi yayın kurallarını titizlikle inceleyerek yazılarını bu kurallara uygun hazırlamakla yükümlüdürler.
• Yazar(lar) editör veya hakem tarafından önerilen tüm düzeltmeleri zamanında ve titiz bir şekilde yapmak zorundadır.
• Yazar(lar) dergi editörünün kendilerinden istediği tüm bilgi ve belgeleri sisteme kendilerine verilen süre içinde yüklemek zorundadır.
• Süreci içinde editör veya hakem tarafından istenenlerin yapılmaması durumunda makale yazar(lar) tarafından geri çekilmiş sayılır.
• Yazar(lar) olası bir sorun ve ihtiyaç halinde makalelerine kaynaklık eden ham verileri makalenin yayınlanmasını izleyen uygun süreye kadar muhafaza etmelidir.
• Yazar(lar) metinlerinin özgün bir şekilde yazmalı, kullandıkları tüm alıntıları kaynakça gösterim kurallarını göz önüne alarak metin içinde ve kaynakçada göstermelidir.
• Yazar(lar) çalışmalarını intihal tespit programlarına (ithenticate, turnitin, intihal.net gibi) koyarak benzerlik oranlarını kontrol etmelidir. Kaynakça hariç benzerlik oranının en fazla %25 olmasına dikkat etmelidir.
• Yazar(lar) çalışmalarını Dergipark sistemi üzerinden yüklemelidir.
• Yazar(lar) çalışmalarını aynı araştırma verilerine dayanarak bölümleme yaparak makale haline getirmemelidir.
• Makale sisteme yüklenirken tüm yazarların çalışmanın içerisindeki sorumlulukları yazılmalı. Çalışmaya emek veren tüm yazarların makalede yer alması sağlanmalıdır. Bir iletişim yazarı belirlenmesi zorunludur.
• Yazar(lar) metnin yazımına kaynak sağlayan tüm kaynakları metin içinde belirtmek zorundadır.
• Yazar(lar) yayın değerlenme sürecinde veya yayım sonrasında dergide yayınlanan çalışmalarında herhangi bir yanlışlık veya hata fark ettiklerinde ivedi bir şekilde dergi editörü ile iletişime geçmek zorundadır. Derginin yayımı sonrası düzeltme yapılabilmesi için dergipark sisteminin yalnızca 5 günlük süre verdiği unutulmamalıdır.

ETİK KURALLAR
1. Yazar(lar) tarafından Dergipark sistemi üzerinden Ufkun Ötesi Bilim Dergisine yüklenen çalışmada tüm etik kurallara uyulmuş, kullanılan tüm kaynaklara yazım kuralları doğrultusunda atıf yapılmıştır.
2. Çalışmaya katkı sunan tüm kişi ve kurumlara çalışma içinde yer verilmiştir.
3. Bu özgün bir çalışmadır, daha önce bir yerde yayınlanmamıştır, yayınlanmak üzere gönderilmemiştir, yayına kabul edip bekletilen bir çalışma değildir, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi yayın sürecinde iken başka bir dergiye gönderilmeyecektir.
4. Çalışma bir tezden üretilmiş veya bir bildiriden türetilmişse bu durum makalenin ilk sayfasında dipnot olarak belirtilmiştir.
5. Makalenin tüm yazarları makalenin son halini incelemiş ve makalenin dergiye yüklenmesine izin vermiştir.
6. Çalışmada verileri kullanılan tüm denek ve öznelere karşı herhangi bir etik ihlal yapılmamış, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir yöntem kullanılmamış, çalışma ile ilgili tüm yasal izinler alınmış ve etik kurallara uygun hareket edilmiştir. Çalışmada hiçbir suç unsuru veya kanun aykırı ifade bulunmamaktadır.
7. Çalışmanın değerlendirme sürecine ait tüm bilgi ve belgeler üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır ve paylaşılmayacaktır.
8. Dergiye gönderilen ve yayına kabul edilen tüm yazıların yayın hakkı, mali hakları, işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim hakları Ufkun Ötesi Bilim Dergisi’ne devredilmiştir.
9. Yazılardaki tüm düşünce ve öneriler tümüyle yazarın sorumluluğundadır.
10. Çalışmalarla ilgili telif ve hak iddiası talebi ile açılan tüm davalarda sorumluluk makale yazar(lar)ına aittir.
11. Çalışmanın bilimsel araştırma ve yayın etiği açısından uygunluğuyla ilgili yukarıda belirtilmeyen tüm hususlarda “Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187) hükümlerine göre hareket edilmiştir ve buna ek olarak yayın etiği etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmiştir.
12. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, açık erişim kapsamında, Tubitak Dergi-Park-Akademik Açık erişim sistemi ve bu kapsamda “Budapeşte Açık Erişim Hareketi” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ list_signatures) ilkelerini benimsemektedir. Bu ilkelere göre; “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler”.
13. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. Bu doğrultuda Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, yayınlayacağı bütün makaleleri için Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisansı’nı (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır.
14. Dergiye makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da sisteme ek dosya olarak yükleyiniz. Bu doğrultuda söz konusu makalenizle birlikte ayrı dosya olarak, intihal raporunuzu da (Turnitin,Ithenticate, intihal.net vb.) pdf dosyası olarak yükleyiniz. İlgili raporda makalenizin başlığı ve yazarlarının isimleri ve yüzdelik kısmı mutlaka görünecek şekilde olmalıdır.
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar) yukarıda belirtilen etik kuralları açık bir şekilde ve kendi iradeleriyle taahhüt etmiş sayılırlar.

YAYINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
1. Dergimize gönderilen bütün makalelerde bilimsel yayınların temel bir gereği olan “yöntem” başlığı altında araştırmanın modeli, varsa evren-örneklem bilgisi, veri toplama aracı, veri toplama yöntemleri varsa geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına yer verilmelidir.
2. Derleme ya da analitik makalelerde de makalede taranan kaynakların nasıl tarandığı ya da makale kurgusunun nasıl şekillendirildiğine dair bilgi verilmelidir. Meta-analiz, sentez çalışmaları gibi başka çalışma ya da eserleri inceleyen çalışmalarda da bu eserlerin hangi kriterlerle seçildiği ve nasıl incelendiği rapor edilmelidir. Makalede herhangi bir etik ya da telif hakkı izni vb. hususlar söz konusu ise bu da yöntem kısmında belirtilmelidir.
3. Aynı yıl içerisinde (çağrılı ve özel sayılar hariç tutulmak kaydıyla) bir yazarın tek isimli sadece bir, birden fazla isimli iki makalesi yayınlanır. Yazar başka bir makale gönderse ve makale kabul alsa dahi takip eden yıl içinde uygun bir sayıda yayınlanmak için sıraya alınır.
4. Dergide hakem önerileri kabul edilmemektedir. Bilimsel yayınların kalitesi ve etik kriterler gereği kör hakemlik esastır.
5. Bir yazar, makalesi tüm süreçleri tamamlanıp yayına hazırlandığı esnada makalesini geri çekmek isterse aynı yazardan takip eden yıl içerisinde yeni çalışma kabul edilmez.
6. Dergimizde yayımlanması için gönderilecek makaleler en az 3500, en fazla 9000 (özet ve kaynakça dahil) kelime aralığında olmalıdır. Azami kelime sayısını aşan çalışmalar bu kelime aşımı özel bir nedene dayanıyorsa yazar bu kısmı ayrıntılı olarak yazmalıdır. Bu kriterlere uymayan çalışmalar hakeme gönderilmez ve editör tarafından reddedilir.
7. Dergiye gönderilen yazılar dergimizin kapsamına uygun konularda olmalıdır kapsam dışındaki makaleler editör tarafından reddedilir.
8. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar dergimiz şablonuna yerleştirilerek gönderilmelidir.
9. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır.
10. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

ETİK İZİN BELGESİ
TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da PDF formatında yüklenmelidir. 2019 ve önceki yıllarda gönderilmiş makalelerde ve tüm etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde ise etik sorumluluk beyanına yer verilecektir. 2020 yılı itibarıyla makaleyi sisteme yüklerken yazarların bu beyanı da PDF formatında yüklemesi beklenmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Gönderilecek makale, herhangi bir kişi/grup/topluluk ile yapılacak anket ve görüşme-mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test uygulamak, video/film kaydı, ses kaydı, alkol, uyuşturucu ya da diğer herhangi bir kimyasal maddenin katılımcılara kullandırılması, yüksek düzeyde uyarıma (ışık, ses gibi) maruz bırakma, radyoaktif materyale maruz bırakma vb. gibi çalışmaları içeriyorsa/içerecekse “Etik Kurulu Kararı” alınması gerekmektedir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir.

DERGİ YAYIN POLİTİKASI
1. Yılda iki sayı (Haziran - Aralık) olarak elektronik ortamda yayın yapan Ufkun Ötesi Bilim Dergisi açık erişimli (Open Access) olarak Tübitak Dergi-Park-Akademik sistemi aracılığıyla yayınlanmaktadır. Yayın Kurulu ve Editör kararı ile mevcut sayılara ek olarak özel sayı da yayınlanabilmektedir.
2. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi açık erişimli bir dergidir.
3. Dergi Tübitak DergiPark sistemi aracılığıyla yayımlanmakta olup, tümü ile ücretsiz bir dergidir.
4. Dergiye ulaşan yazılar, öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra derginin yayın ilkelerine uygun bulunduğu taktirde konu ile ilgili 2 hakemlere gönderilir. Red ve kabul koşulları eşit olması halinde 3. Bir hakem görevlendirmesi yapılır.
5. Dergiye gönderilen çalışmalara ilişkin hakem değerlendirmesi için hakemlere verilen süre 15 gün olup gerektiğinde 15 gün daha uzatılabilmektedir.
6. Dergiye gönderilen makalelerin hakem değerlendirme sürecinde çalışmaların tüm süreçlerinde yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
7. Yazarlar, hakemlerden ve editörlerden gelen düzeltme istekleri doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmalarının hakem önerileri doğrultusunda düzeltilmiş hallerini en geç 15 gün içerisinde Dergipark sistemine yüklemelidir.
8. Yazarlar, dergiye yükledikleri makalelerini her aşamada geri çekme hakkına sahiptirler.
9. Düzeltmeden sonra talep edilmesi halinde yazılar hakeme tekrar gönderilir, hakem değerlendirmesinden sonra, ilgili makale dergi yönetiminin onayı ile yayınlanır.
10. Dergiye makale başvurusunda bulunmayı düşünen yazarlar tüm bu kuralları titizlikle incelemelidir. 

Makale gönderim ve süreç işletimi ücretsiz sürdürülmektedir.