Dergi Kurulları

OWNER / SAHİBİ

Selçuk Üniversitesi adına Rektör | Prof. Dr. Metin Aksoy

Prof. Dr. Metin AKSOY SELCUK UNIVERSITY 0000-0003-4910-0494 Türkiye
Bölgesel Çalışmalar

EDITOR-IN-CHIEF / BAŞ EDİTÖR

Assoc. Prof. Dr. Zehra Odabaşı

Doç. Dr. Zehra ODABAŞI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1890-4289 Türkiye
Selçuklu Tarihi

EDITORIAL ASSISTANTS/ EDİTÖR YARDIMCILARI

Arş. Gör. Hatice AKSOY SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-8265-1338 Türkiye
Selçuklu Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Ortaçağ Tarihi
Selma DÜLGEROĞLU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9908-3031 Türkiye
Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Selçuklu Tarihi, Türk İslam Devletleri Tarihi, Genel Türk Tarihi, Nümizmatik, İslam Tarihi

EDITORS OF HISTORY / TARİH EDİTÖRLERİ

Dr. Arş. Gör. Abdullah BURGU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-9057-0688 Türkiye Web
Selçuklu Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Ortaçağ Tarihi

EDITORS OF ART HISTORY / SANAT TARİHİ EDİTÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayben KAYIN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 0000-0001-7410-0109 Türkiye
Reklam Tarihi, Selçuklu Arkeolojisi, Sanat Tarihi

LANGUAGE EDITORS /DİL EDİTÖRLERİ

Genel Türk Tarihi, İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Hakan YAMAN Selçuk Üniversitesi Türkiye
Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü

DESIGN EDITOR / MİZANPAJ EDİTÖRÜ

Selma DÜLGEROĞLU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9908-3031 Türkiye
Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Selçuklu Tarihi, Türk İslam Devletleri Tarihi, Genel Türk Tarihi, Nümizmatik, İslam Tarihi

ETHICAL EDITOR / ETİK EDİTÖRÜ

STATISTICS EDITOR / İSTATİSTİK EDİTÖRÜ

İş Adresi: Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad., Posta Kodu 42130, Selçuklu/KONYA

E-Posta: 

halipolat@selcuk.edu.tr

halipolat42@gmail.com

polathasanali@hotmail.com

EĞİTİM DURUMU

Doktora Eğitimi Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih A.B.D. (2011-2018), Danışman: Prof. Dr. Salih TUNÇ
Doktora Tez Konusu II. Meşrutiyet Döneminde Siyasî Sürgünler (1908-1918)
Yüksek Lisans Eğitimi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi BD. (2005-2008), Danışman: Prof. Dr. Osman AKANDERE
Yüksek Lisans Tez Konusu Milli Mücadele Yıllarında Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Müfrezeler, Milis Kuvvetleri ve Çeteler (1918-1922)
Lisans Eğitimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (2000-2004)

İŞ DENEYİMİ
Çalıştığı Kurumlar

(2023-.......) Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, (Doç. Dr.)

(2020-2023) Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü, (Doç. Dr.)
(2018-2020) Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü, (Dr. Öğretim Üyesi)
(2008-2018) Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu (Öğretim Görevlisi)

BİLİMSEL FAALİYETLER


A. SSCI Q1-Q2 İNDEKSLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR
1. POLAT HASAN ALI, ARSLAN AYTUG (2019). The rise of popular tourism in the Holy Land: Thomas Cook and John Mason Cook’s enterprise skills that shaped the travel industry. TOURISM MANAGEMENT, 75, 231-244., Doi: 10.1016/j.tourman.2019.05.003. (Q1 İndeks)
2. POLAT HASAN ALI, ARSLAN AYTUG (2017). Travel from Europe to Istanbul in the 19th century and the Quarantine of Çanakkale. Journal of Transport Health, 4, 10-17., Doi:10.1016/j.jth.2017.01.003. (Q2 İndeks)
3. POLAT HASAN ALI, ARSLAN AYTUG (2016). Guidance services and legal regulations aimed at interpreters and guides in the 19th century Ottoman Empire. Tourism Management Perspectives, 19(Part A), 40-47., Doi: 10.1016/j.tmp.2016.04.004. (Q1 İndeks)
4. ARSLAN AYTUG, POLAT HASAN ALI (2015). The Ottoman Empire s first attempt to establish hotels in Istanbul The Ottoman Imperial Hotels Company. Tourism Management, 51, 103-111., Doi: 10.1016/j.tourman.2015.05.016. (Q1 İndeks)

B. SCI, SSCI, AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI ve ULAKBİM’DE TARANAN YAYINLAR
1. POLAT HASAN ALI, ÇAKMAK TOLGA FAHRİ, ARSLAN AYTUG, “The Official History of illegal Tour Guiding: illegal Tour Guiding in Turkey, From the Ottomans to the Turkish Republic”, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Vol. 70 No. 1, (2022), 101-112. (https://doi.org/10.37741/t.70.1.7)
2. POLAT HASAN ALI, AKANDERE, OSMAN, “Karakol Cemiyeti Liderlerinden Galatalı Şevket Bey’in Hayatı ve Millî Mücadele’deki Hizmetleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 36/S. 2, (2021), 643-673.
3. POLAT HASAN ALI (2020). Rusçuk Vak’ası ve Etkileri. Tarihin Pesinde -Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi-(23), 141-168.
4. POLAT HASAN ALI (2019). Halaskâr Zâbitân Müdahalesinden Bâbıâli Baskını’na Osmanlı Bürokrasisinin Siyasetle İmtihanı: (Siyasetle İştigal Edilmeyeceğine Dair Taahhütnameler). Atatürk Yolu(65), 263-301.
5. POLAT HASAN ALI (2019). Kaymakam Hasan Tahsin Efendi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(41), 181-193.
6. POLAT HASAN ALI, AKANDERE OSMAN (2019). Gümülcineli İsmail Bey’in Bursa Valiliği. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 19(29), 119-142.
7. POLAT HASAN ALI (2019). Millî Mücadele’yi Başlamadan Engellemeye Yönelik Bir Teşebbüs: İtilaf Devletleri’nin Mütareke Hükümleri Uygulamasını Tetkik İçin Anadolu’ya Gönderdikleri Subaylar. TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi(27), 107-127.
8. POLAT HASAN ALI (2019). II. Meşrutiyet’in İlânı Sonrasında “Devr-i Sâbık” Memurlarının Durumları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9(17), 134-157., Doi: 10.33207/trkede.517365.
9. POLAT HASAN ALI (2012). Millî Mücadelede Batı Anadolu Kongrelerinde Alınan Mali Kararlar. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(31), 223-253.
10. POLAT HASAN ALI (2011). Millî Mücadele Yıllarında Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Rum ve Ermeni Çeteleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(26), 263-290.
11. POLAT HASAN ALI (2010). Mondros Mütarekesi’ni Müteakip İşgallere Karsı Marmara Ahalisinin Tepkisi. The Journal of International Social Research, 3(11), 478-487.

C. KİTAPLAR
1. POLAT HASAN ALİ, (2020), II. Meşrutiyet Dönemi Siyasî Sürgünler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
2. POLAT HASAN ALI (2019), 31 Mart 1325 İhtilâli’nin Tarihçesi, Hurşit Paşa, Yarın Yarınları, İstanbul.
3. Ahmet Selahattin Bey (2021), Makedonya Meselesi ve Balkan Harb-i Ahîri, yay. haz. POLAT, HASAN ALI, Yedisu Yayınları, İstanbul.
4. AKANDERE OSMAN, POLAT HASAN ALI (2011), Damat Ferit Pasa Hükümetlerinin Millî Mücadele Karşıtı Politikaları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.
5. POLAT HASAN ALİ, PALAVAR KARABEY (2016), Muammer Mihri-Dr. Hayes, Yemek Hıfz-ı Sıhhası ve Yeni Usul Yemek Kitabı, Detay Yayınları, Ankara.

D. KİTAP BÖLÜMLERİ
1. POLAT HASAN ALI (2021), Konya Ticaret Odası Konya Kitabı Xvııı. “Konya Vakıfları”, Bölüm Adı: “Osmanlı Dönemi Konya’daki Ulema Vakıfları” Konya Ticaret Odası Yayınları, Konya.
2. POLAT HASAN ALI (2019)., Millî Mücadele’nin Yüzüncü Yılına Armağan Kitabı, Bölüm adı: (Şehzade Abdürrahim Efendi Başkanlığında Heyet-i Nâsıha’nın Konya Ziyareti) Editör: İlker Alp, Nurten Çetin, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne.
3. POLAT HASAN ALI (2019)., Karaman Araştırmaları I, Bölüm adı:(Mehmet Emin Paşa’nın Hayatı), Editör: Hüseyin Muşmal, Erol Yüksel, Mehmet Ali Kapar, Palet Yayınları, Konya.
4. AKANDERE OSMAN, POLAT HASAN ALI (2013)., Gelibolu, Tarih, Efsane ve Anı Bölüm adı: (Esirler Perspektifinden Çanakkale Muharebelerinin Dramatik Yüzü), Editör: İbrahim Güran Yumuşak, M. Mehdi İlhan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

E. ULUSLARARASI BİLDİRİLER
1. POLAT HASAN ALI (2019). Osmanlı Ordusuna Top Temini Hususunda 1906 Yılına Ait Bir Rapor Hakkında Değerlendirme. IV. Uluslararası Türk-Alman Sempozyumu, 181-194. (Tam metin bildiri).
2. POLAT HASAN ALI (2019). Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Vazife Alan İbradılılar. Uluslararası Taşeli Sempozyumu, 779-818. (Tam metin bildiri).
3. AKANDERE OSMAN, POLAT HASAN ALI (2018). Yıldız Sarayı’nın Yağmalandığı İddiası, Mütareke Dönemindeki Yağma Davası ve Neticesi. Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi/İstanbul, 5 (1), 339-389. (Tam metin bildiri).
4. AKANDERE OSMAN, POLAT HASAN ALI (2018). Tanzimat Dönemi’ne İlk Muhalif Tepki: Kuleli Vak’ası. 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeleri Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 1287-1313. (Tam metin bildiri).
5. POLAT HASAN ALI (2012). Enver Paşa’nın Türk Dünyasına Yönelik Takip Ettiği Siyasete Kısa Bir Bakış, 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, (821-833). (Tam metin bildiri).
6. AKANDERE OSMAN, POLAT HASAN ALI (2009). II. Dünya Savaşı Yıllarında Almanya’nın Türkiye’ye Baskısı ve Savaşın İçerisine Çekme Gayretleri, I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 1-11. (Tam metin bildiri).

Osmanlı Tarihi, Yakınçağ Yenileşme Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Yakınçağ Akdeniz Tarihi, Yakınçağ Tarihi

SOCIAL MEDIA EDITOR / SOSYAL MEDYA EDİTÖRÜ

Türk Kültür Tarihi, Türk Halkları ve Toplulukları, Türk Bozkır Kültürü, Orta Asya Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi, Genel Türk Tarihi

EDITORIAL BOARD / YAYIM KURULU

Prof. Dr. Ali BAŞ-- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU- İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Hsing Tung WU- National Chengchi University

Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mohamed Salem BAAMER- King Abdulaziz University

Prof. Dr. Muharrem KESİK- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Timothy MAY- University of North Georgia

Asist. Prof. Hadi JORATİ- Ohio State University

Doç. Dr. Sefer SOLMAZ- Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Zehra ODABAŞI- Selçuk Üniversitesi

Dr. Alan V. MURRAY – University of Leeds

• 

ADVISORY BOARD / DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. A. Yaşar OCAK -TOBB Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU- Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah KAYA -Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN -İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan ÇEVİK-   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan ESKİKURT -İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU -Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA-  Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. Ali BAŞ -Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI -Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet OCAK -Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN -Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Alfred J. ANDREA -University of Vermont
Prof. Dr. Ali BORAN -Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Altay Tayfun ÖZCAN -   Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın USTA - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU-   Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ-Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir BİÇER-Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Birol ÇETİN-Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU -İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz TOMAR Ahmet - Yesevi Üniversitesi
Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU -İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Cüneyt KANAT -Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru ALTAN-  İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ergin AYAN -Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan GÖKSU-  Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER -Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR-  Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Halil İbrahim GÖKBÖRÜ-  Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BAHAR -Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU-  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Haşim KARPUZ -KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Haşim ŞAHİN-  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ-  Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hsing Rung Wu-National Chengchi University
Prof. Dr. İbrahim KUNT - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan ERDEM -Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN-  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU -Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Jonathan HARRİS -University of London
Prof. Dr. Lütfi ŞEYBAN -Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. M. Said POLAT -Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ERSAN -Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mikail BAYRAM-Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Emin ŞEN -Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Mohamed Salem BAAMER-  King Abdulaziz University
Prof. Dr. Muharrem KESİK-İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ALİCAN-Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa UYAR -Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI-  Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TOKER -Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN -Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Osman G. ÖZGÜDENLİ -Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KUNDURACI -Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK -Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Recep DİKİCİ -Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Refik TURAN -Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi DURAN -Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Sabri Abdel – Latif SALIM -Fayoum University
Prof. Dr. Sadettin Yağmur GÖMEÇ-  Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Seyfullah KARA -Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ÖZBEK -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Timothy MAY -University of North Gerorgia
Prof. Dr. Tuncer BAYKARA-Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tülay METİN-Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Üçler BULDUK -Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ -KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ-  Ankara Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL -Düzce Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Ayşe ATICI ARAYANCAN-  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU-  Ankara Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. İbrahim NACAK -Selçuk Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Mustafa AKKUŞ -Necmettin Erbakan Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN-  Selçuk Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Necla DURSUN -Erciyes Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Recep DURGUN-  Selçuk Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Sadi S. KUCUR-  Marmara Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Selim KAYA -Afyon Kocatepe Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Tolga BOZKURT -Ankara Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. Abdurrahim TUFANTOZ-  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. Ahmet AKŞİT -Emekli Öğretim Üyesi
Assist. Prof. Dr. Emine UYUMAZ -Emekli Öğretim Üyesi
Assist. Prof. Dr. Hacı Ahmet ŞİMŞEK -Selçuk Üniversitesi
Asist Prof. Dr.  Hadi JORATI -Ohio State University
Assist. Prof. Dr. İbrahim BALIK -Pamukkale Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. İlker Mete MİMİROĞLU-  Necmettin Erbakan Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. Rüstem BOZER -Ankara Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. Şerafettin YILDIZ -Selçuk Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. Şükrü DURSUN -Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü
Assist. Prof. Dr. Tahir AŞİROV -Bülent Ecevit Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. Yaşar ERDEMİR -Emekli Öğretim Üyesi
Assist. Prof. Dr. Yurdagül KILINÇ-  Selçuk Üniversitesi
Assist. Prof. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR -Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Alan V. MURRAY -University of Leeds
Dr. Jason T. ROCHE -Manchester Metropolitan University

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.