Cilt: 7 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Başta ilahiyat bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin özellikle tarih, sanat, felsefe, edebiyat ve din eğitimi alanlarında yayın yapma amacını taşımaktadır. Özellikle bu yan alanların ilahiyat bilimleriyle kesiştiği din alanı özelinde interdisipliner bir bakış açısı ortaya koyan bir yayın politikasını gözetmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, İslam Düşünce ve Medeniyetinin mirasını ve geleceğini ilgilendiren, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazıları yayınlamaktadır. Bu yazılar; araştırma makaleleri, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş bilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar akademik çalışmalara yer verir.

Yazar Rehberi

Dergimiz makaleleri DergiPark sistemindeki https://dergipark.org.tr/tr/pub/yaduitmed adresimiz üzerinden online olarak kabul etmektedir.

Makale yayınlanması için yazarların aşağıdaki taahhütname ve telif devir formunu ıslak imzalı olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU (PDF)

Makaleler sisteme iki dosya halinde gönderilmelidir. Birinci dosyada yazarın bilgileri (Adı-Soyadı, Mail adresi, Açık Adresi, Çalıştığı Kurum, ORCİD numarası, Cep telefonu numarası ve Sorumlu yazar bilgisi); ikinci dosyada yazarsız bir şekilde makale metni yer almalıdır. ORCID numaranız yok ise https://orcid.org/ adresinden bir hesap açıp numara temin edebilirsiniz.

Makale bir kongre, konferans ya da toplantıda sunulmuşsa, finansal desteğe sahipse veya teşekkür edilmesi istenen kişi/kurumlar varsa makale içinde belirtilmelidir.

Özet 150-250 kelime arası olmalıdır.

Anahtar kelimeler 3-6 arası olmalıdır.

Makale dili İngilizce değilse özetin hemen ardından İngilizce "başlık, özet ve anahtar kelimeler" yer almalıdır.

Ayrıca makalenin sonunda 500-1000 kelime aralığında makalenin literatür, yöntem, bulgular ve sonuç kısımlarını ihtiva edecek şekilde bir EXTENDED ABSTRACT bulunmalıdır. Extended Abstract bölümünde referans göstermeye gerek yoktur.

Makale Arapça ya da Farsça yazılmışsa Kaynakça latin harfleriyle (Türkçe ya da İngilizce) verilmelidir.

MAKALE ŞABLONU (WORD)

YAZIM KURALLARI

Metinlerde

 • Makalelerde Chicago atıf sistemi kullanılmalıdır. Chicago Atıf Sistemi için buraya tıklayınız.
 • İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.
 • Eser “Microsoft Word” programında yazılmış olmalıdır.
 • Metin yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.
 • Paragraf başı boşluğu bırakılmalıdır.
 • Makale başlığı 14 punto, Times New Roman yazı tipi, bold ve ana metinden ayrı olmalıdır.
 • Metin 12 punto ile yazılmalıdır. Alt başlıklar 12 punto, Times New Roman, bold ve metinden ayrı olmalıdır. İkincil alt başlıkların altındaki alt başlıklar 12 punto, Times New Roman, bold ve italik olmalı ve paragrafın ilk cümlesinin başında yer almalı ve bir nokta ile sonlanmalıdır.
 • Bütün çizelge, grafik ve diyagramlara “şekil” denilmeli ve birbirini izleyen numaralar verilmelidir. Tablolar olanaklar elverdiği ölçüde az sayıda olmalı ve sadece çok gerekli bilgiler içermelidir. Her şekil ve tabloya Arap rakamları ile bir numara verilmeli ve numaradan sonra başlığı yazılmalıdır ve metin içinde atıf yapılmalıdır.
 • Metin 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Sayfa düzeninde word belgesinin otomatik olarak bıraktığı üst ve alt, sağ ve sol boşluklar esastır.
 • Tercüme eserlerin orijinal dilindeki adı jenerik sayfalarına yazılmak üzere bildirilmelidir.

Dipnotlarda

 • Dipnotlar 10 punto olmalıdır.
 • Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler veya dergi adları)  italik olmalıdır.
 • Dipnotlarda makalelerde, makale adı tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.
 • Dipnotlarda yazar adı ve soyadı sırası takip edilmelidir.
 • Detaylar için Chicago stilindeki bkz..a.g.e. kısaltması yerine, kitabın anlamlı kısaltması kullanılmalıdır.
 • Mütercim metinle ilgili açıklama yaptığı takdirde bunları bir dipnotla sayfa sonlarına eklemelidir.
 • Eser çevriyazı ise hazırlayanın eklediği açıklama (haz.) kısaltmasıyla; başka bir dilden Türkçeye tercüme eserlerde ise (çev.) kısaltmasıyla verilmelidir.

Kaynakçalarda

 • Eserin sonunda müstakil bir kaynakça verilmelidir.
 • Kaynakça eserin özelliğine göre tasnif edilebilir. (Arşiv Kaynakları, Eserler, Makaleler, Ansiklopedi Maddeleri vb.)
 • Kaynakça sadece metin içinde kullanılan (bilgi aktarılan) makaleler gösterilmelidir.
 • Kaynakçada yer alan eser ve makale künyelerinde yazarın önce soyadı (küçük harflerle), sonra adı yazılmalıdır.
 • Kaynakçadaki kitap isimleri italik yazılmalıdır.
 • Kaynakçadaki makale isimleri tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.
 • Kaynakçadaki kitaplarda sayfa aralığı verilmemelidir.
 • Kaynakçadaki makalelerin bütününe ait sayfa aralığı gösterilmelidir.
 • Eserin doi numarası varsa belirtilmelidir.
 • Kaynakçadaki künye bilgi sıralaması aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

Kitap:

Fallmerayer, Jakob Philipp, Trabzon İmparatorluğunun Tarihi, çev. Ahmet Cevat Eren, yay. haz. Celalettin Yavuz – İsmail Hacıfettahoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.

Makale:

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlan Edildiğine Dair”, Belleten, c. XX, Nisan 1956, S. 77, s. 103-174.
Ekler – Albüm – Osmanlıca Tıpkıbasımlarda vb.

 • Metne eklenmesi istenen resim, çizim, harita veya belgeler (JPG, TIFF gibi bilgisayar formatında) ayrıca gönderilmelidir.
 • Resim ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır.
 • Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.
 • Resim veya şekil altı yazıları 10 punto ve italik olmalıdır. Eserde, Latin alfabesi dışında başka bir alfabeyle (Arap alfabesi) yazılmış bölümler metinde olması gereken yere yazar tarafından yerleştirilmeli, farklı olan yazı tipi kuruma iletilmelidir.
 • Yazarlar indekse girecek kelimelerin listesini alfabetik sıralamayla göndermelidir.
 • Sayfa numaraları grafik tasarım esnasında sayfa düzenine göre konulacaktır.


ETİK İLKELER


Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıda açıklanan etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir.
Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi’nin benimsediği etik görev ve sorumluluklar, Committee on Publication Ethics (COPE) rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

ETİK BEYAN
 • İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymalıdır.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekir.
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf vb. kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi gerekir.
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi gerekmektedir.
 • Araştırma aşağıda listelenen alanlarda yapılmışsa çalışmanın ekinde “Etik Kurul İzni” yüklenmesi zorunludur.
ETİK KURUL İZNİ GEREKTİREN ARAŞTIRMALAR
 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
SORUMLULUKLAR


Editörlerin sorumlulukları
 • Yayın kararları
  Dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar vermek editörün sorumluluğundadır. Editörün kararı makalenin geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamının uygunluğuna dayanacaktır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınacaktır.
 • Gizlilik
  Editör veya herhangi bir editör/yayın kurulu üyesi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncılardan başka kimseye bir sunum hakkında bilgi ifşa etmeyecektir.
 • Açıklama ve Çıkar Çatışmaları
  Sunulan bir makalede açıklanan henüz yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya yardımcılarının kendi araştırmalarında kullanılamaz.
 • Sorumluluk Reddi
  Makalelerde ifade edilen tüm iddialar yalnızca yazarlara aittir ve bunların bağlı kuruluşlarının veya yayıncının, editörlerin ve hakemlerin iddialarını temsil etmeyebilir. Makalelerde değerlendirilebilecek herhangi bir ürün veya üreticisi tarafından ileri sürülebilecek herhangi bir iddia, yayıncı tarafından garanti veya onaylanmamaktadır.
Hakemlerin sorumlulukları

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makaleleri en az iki kör hakem değerlendirmesinden geçirilmektedir.
Hakemler makaleleri incelerken burada yazan rehberi ve hakem formundaki kriterleri dikkate alırlar.

HAKEM FORMU için tıklayınız.
 • Editörlerin Kararlarına Katkı

 • Hakem değerlendirmesi süreci editörün kararlarını vermede editör ve editör kuruluna yardımcı olur. Ayrıca yazının hazırlanmasında yazara da hizmet edebilir.

 • Editörlerin Kararlarına Katkı
  Hakem değerlendirmesi süreci editörün kararlarını vermede editör ve editör kuruluna yardımcı olur. Ayrıca yazının hazırlanmasında yazara da hizmet edebilir.
 • Çabukluk

Araştırmayı incelemek için yeterli nitelikte olmayan veya bir makalede yazılan ya da derhal gözden geçirmenin imkânsız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre bildirmeli ve inceleme sürecinden affını istemelidir.

 • Gizlilik
  İnceleme için alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Mahremiyete uymalı ve editör tarafından izin verilenler dışındaki makale bilgilerini paylaşmamalıdırlar.
  Hakemlerin inceledikleri makale dosyası üzerinde ve raporlarında kimliklerini ifşa edecek herhangi isim, bilgi ve sembol kullanmamaları gerekir.
  Word dosyası üzerinde inceleme yaparken ayarlar bölümünden kişisel bilgilerini kaldırmaları gerekir. Ayrıca dosya üzerinde değişiklikleri izle yapıldığında kimliklerini ifşa etmeyecek kullanıcı, hakem gibi isimlerin kullanılması önerilir.
  Word dosyasının özellikleri bölümünde "yazar ve son kaydeden" bilgileri kontrol edilmeli, incelemeyi yapan hakemin kimliğini ifşa edecek herhangi isim, bilgi ve sembol bulunmaması gerekir.
 • Nesnellik Standartları
  Yorumlar nesnel olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi uygun değildir. Hakemler görüşlerini destekleyici delillerle ifade etmelidir.
 • Kaynakların Kabulü
  Hakemler, makalede atıfta bulunulan yayınlanmış çalışmanın referans bölümünde gösterilmediği durumları tespit etmelidir. Diğer yayınlar, türetilmiş gözlem veya değişkenlerin kaynağında olup olmadığını belirtmelidir. Hakemler, editöre, dikkate alınan yazılar ile kişisel bilgileri olan diğer basılı makaleler arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme olduğunu bildireceklerdir.
 • Açıklama ve Çıkar Çatışması
  Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve herhangi bir avantaj için kullanılmamalıdır. Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, editörün veya yardımcılarının kendi araştırmalarında kullanılamaz. Hakemler, rekabete dayalı, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerle veya gazetelere bağlı yazar, şirket veya kurumlarla ilişkili çıkar çatışmaları olan makaleleri dikkate almamalıdır.

Yazarların görevleri

 • Raporlama Standartları
  Yazarlar, yapılan işin doğru bir açıklaması ve önemi hakkında nesnel bir tartışma sunmalıdır. Temel veriler makalede doğru şekilde gösterilmelidir. Bir makale, anlaşılmasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referanslar içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik olmayan davranışlar yaratır ve kabul edilemez.
 • Etik Kurul İzni ve Araştırma İzni
  Araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
 • Veri Erişimi ve Saklama
  Yazarların, editör incelemesi için bir makale ile bağlantılı olarak ham veriler sunmaları istenebilir ve eğer uygunsa, bu verilere halka açık erişim sağlamaya ve her durumda, bu verilerin yayınlandıktan sonra makul bir süre depolanması için hazırlanmalıdır.
 • Özgünlük, İntihal ve Kaynakların Kabulü
  Yazarlar, çalışmalarının orijinal olmasını sağlamalıdır ve yazarlar başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, uygun şekilde atıf yapılmalıdır. Bildirilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlar da belirtilmelidir. İntihal, her türlü etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Benzerlik raporu, iThencitace, Turnitin, intihal.net gibi üniversitelerin sağladığı benzerlik programlarından alınarak makale gönderimi sırasında yazar tarafından sisteme yüklenmelidir. Makalenin benzerlik oranının en fazla %20 oranında olması; başka bir çalışma ile -yazarın kendi çalışmaları dahil- benzerlik oranının en fazla %2 olması; açık erişimli yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen çalışmalar için ise kendi tezi ile benzerlik oranının en fazla %5 olması gerekmektedir.
 • Çoklu, Yedekli veya Eşzamanlı Yayın
  Bir yazar, genellikle aynı araştırmayı birden fazla dergi veya birincil yayın olarak tanımlayan makaleleri yayınlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye sunulması, etik olmayan yayın davranışını beraberinde getirir. Genel olarak, bir yazar, başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir el yazması metinlerini sunmamalıdır.
  Başka herhangi bir telif hakkı bulunmayan materyal başka bir yerde yayınlanamaz. Ayrıca, dergi tarafından incelenen yazılar telif hakkıyla korunan yayınlara yeniden gönderilmemelidir. Bununla birlikte, bir el yazması metin göndererek, yazar(lar) yayınlanan materyalin haklarını korur. Telif hakkı yazarlarla (CC-BY) kalır, böylece metinlerinin nihai olarak yeniden yayınlanmasına karar verebilirler. Birincil referans ikincil yayında belirtilmelidir.
 • Makale Yazarlığı
  Yazarlık, bildirilen çalışmanın düşünce, tasarım, icra veya yorumuna önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Tüm katkıda bulunanlar ortak yazar olarak listelenmelidir. Yazar, katkıda bulunan tüm yazarların ve davetsiz misafirlerin yazar listesine dâhil edilmesini sağlar. Araştırma projesinin belirli yönlerinde başkalarının bulunduğu yerlerde, onlar kabul edilmeli veya katkıda bulunanlar olarak listelenmelidir. Tüm ortak yazarlar makalenin son halini görmüş ve onaylamışlardır ve yayın için sunmayı kabul etmişlerdir.
 • Açıklama ve Çıkar Çatışması
  Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumunu etkileyecek şekilde yorumlanabilecek finansal veya diğer finansal çıkar çatışmalarını açıklayan bir açıklama içermelidir. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır. Okuyucular, araştırmayı kimin finanse ettiği ve fon verenlerin araştırmadaki rolü hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Hakem Önerilerini Uygulama (Düzeltme Cetveli) ya da Uygulamama (İtiraz)
  Hakemler makale hakkında önerilerde bulunmuşsa yazar, ya bu önerileri kabul ederek düzeltmeleri uygular ya da hakem önerilerini kabul etmez. Hakem önerilerini kabul ettiği takdirde makale üzerinde yaptığı değişiklikleri gösteren bir düzeltme cetveli hazırlamalı, bu cetvelde makalede yaptığı değişiklikleri ayrıntılı şekilde açıklamalıdır. Hakem önerilerini çeşitli sebeplerle kabul etmediği takdirde bu itirazlarını gerekçelendirerek sunmalıdır. Her iki durumda da karar merkezi editör ve yayın kuruludur.
 • Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar
  Bir yazar büyük bir yanlışlık veya yayınlanmış çalışmasında yanlışlık tespit ettiğinde, derhal editöre veya yayıncıya bilgi vermek ve kağıdını geri çekmek veya düzeltmek için editörle çalışmak zorundadır. Editör veya yayıncı, önemli bir hata içeren yayınlanmış bir çalışmayı bir üçüncü taraftan öğrenirse, yazar derhal makaleyi geri çekmeli veya düzeltmeli veya nesnel belgenin nesnelliğini editöre kanıtlamalıdır.
 • Çift Taraflı Kör Hakemlik
  Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulandığından makale dosyasında yazar bilgileri kesinlikle yazılmamalıdır.
YAYIN POLİTİKASI
 • Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi bilimsel hakemli bir dergidir. Basılı ve elektronik ortamda yayımlanır. Aralık ve Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda bir cilt iki sayı olarak yayımlanır.
 • Yayın kurulunun kararına göre özel sayı basılabilir. Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde yayın yapmaktadır.
 • Dergi editör kurulu üyeleri dergiye metin gönderebilirler fakat metnin değerlendirildiği dönemde yayım süreçlerinde görev yapamazlar.
 • Dergi yayım politikaları ve süreçlerinde yapılan değişiklikler derginin resmî web sitesinde ilan edilir.
 • Dergimize gönderilen makalelerin ortalama değerlendirme süreleri iki aydır. Ön kontrol aşaması 7 gün, hakem değerlendirme süreci 45 gün ve düzenlenme aşaması 7 gündür.

Tüm yazarlar aşağıdaki maddeleri kabul ve taahhüt eder;

 • Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
 • Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
 • Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
 • Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
 • Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dökümanların diğer şahıslara ait olan “Telif Hakları”nı ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının geri çekilmesi, değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

MALİ POLİTİKA

 • Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi açık erişimli bir dergidir, dergi için herhangi bir ücret talep edilmez.
 • Yayımlanan metinleri için yazara ücret ödenmez.
 • Editör kuruluna ve hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.
 • Çevirilerin tüm mali ve hukuki telif hakkı işlemleri makale yazarı tarafından yapılır.
 • Telif hakkı bedeli ve diğer türlü hiçbir ücret için makale yazarı/çeviri sahibine mali destek sağlanmaz.
 • Yazar, makalesini/çevirisini Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi’ne gönderdiği tarihten itibaren tüm mali, hukuki ve ilmi sorumluluğu kabul etmiş sayılmaktadır.
HAKEM POLİTİKASI
 • Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi  Dergisi’nde çift taraflı kör hakemleme sistemi uygulanmaktadır.
 • Hakem raporlarında gizlilik esastır; bu sebeple derginin künyesinde hakem isimlerine yer verilmez.
 • Bir sayıda bir hakeme birden çok makale gönderilebilir.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi açık erişimli bir dergidir, dergi için herhangi bir ücret talep edilmez.
Yayımlanan metinleri için yazara ücret ödenmez.
Editör kuruluna ve hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.
Çevirilerin tüm mali ve hukuki telif hakkı işlemleri makale yazarı tarafından yapılır.
Telif hakkı bedeli ve diğer türlü hiçbir ücret için makale yazarı/çeviri sahibine mali destek sağlanmaz.
Yazar, makalesini/çevirisini Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi’ne gönderdiği tarihten itibaren tüm mali, hukuki ve ilmi sorumluluğu kabul etmiş sayılmaktadır.26053  17492    17497   17496   17495   17493     17494      


17498  17499     17500       17999      20269

17547
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.