Volume: 4 Issue: 2, 12/31/21

Year: 2021

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AKÜNED); öğrenme, öğretme, eğitim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili tartışma ve düşünce üretimi süreçlerinde anlamlı katkı sağlayabilecek bilim insanları için öğretmenlerin yetiştirilmesi ve sürekli olarak desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir araştırma forumudur. Dergi, öğretmen eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeydeki karmaşık sorunlarının belirlemesi ve bu sorunlara çözümler getirilebilmesi için özenli ve titiz araştırmalarla ortaya çıkarılan kanıtların kullanılabilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, birincil araştırma ve derlemelerin yayımlanması yoluyla öğrenme, öğretme ve öğretmen eğitimi ile ilgili kuram, araştırma ve uygulamayı geliştirmeyi amaç edinmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AKÜNED); öğrenme, öğretme, eğitim ve öğretmen eğitimi ile ilgili güncel araştırma ve deneyimleri yayımlamaktadır. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, çok disiplinli bir dergidir. Belirli bir paradigma, metodoloji, yaklaşım, ya da disiplin ile sınırlı değildir. Uluslararası bilim topluluğunun ortaya koyduğu ölçütleri sağlıyor olmaları koşuluyla nicel, nitel ya da karma metodoloji ile gerçekleştirilen araştırmalara dergide yer verilmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; yalnızca bir programı ya da dersi tanıtan program değerlendirmelerini, kitap tanıtımlarını ve kişisel yaşantılayışları yayımlamamaktadır.

Araştırmacılar -sıralananlarla sınırlı olmamak üzere- aşağıdaki konu ya da araştırma alanları ile ilgili belirtilen yazım kurallarına göre düzenlenmiş çalışmalarını dergiye gönderebilirler:

 • Öğrenme
 • Öğretme
 • Öğretim
 • Eğitim
 • Eğitim Felsefesi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Politikası
 • Öğretmen Yetiştirme
 • Öğretim Tasarımı
 • Öğretim Tasarımı Modelleri
 • Öğretim Programı
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitim Teknolojisi
 • Öğretim Teknolojisi
 • Eğitimsel Değerlendirme
 • Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi
 • Yüksek Eğitim
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Müzik Eğitimi
 • Resim Eğitimi
 • İlköğretim Öğretmenlik Alanları
 • Ortaöğretim Öğretmenlik Alanları
 • Yetişkin Eğitimi

Temel Kurallar

 • Makalede kullanılacak yazı tipi Times New Roman ve yazı karakterinin büyüklüğü 10 punto olmalıdır.
 • Makale A4 boyutlarındaki sayfaya, tüm kenarlarından (sağ, sol, üst ve alt) 2,5 cm boşluk olacak şekilde iki yana dayalı yazılmalıdır. Paragraf başlarında 0,5 cm girinti koyulmalıdır.
 • Makalede kullanıcak satır aralığı 1,5 olmalıdır.
 • Makale toplamda 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.


Makalenin Bölümleri

 • Başlık (Sayfaya ortalı, kalın, 10 punto ve 12 kelimeyi geçmemelidir.)
 • Yazar İsimleri (Başvuru esnasında eklenmemelidir, makale yayına kabul edildikten sonra eklemelidir.)
 • Özet (150-200 kelime arasında olmalıdır.)
 • Anahtar Kelimeler( 3-6 kelime arasında olmalıdır.)
 • Ana Metin
 • Kaynakça


Ana Metnin Bölümleri

 • Giriş
 • Yöntem
  • Araştırma modeli
  • Evren-Örneklem
  • Veri Toplama Araçları
  • Verilerin Analizi
 • Bulgular
 • Tartışma ve Sonuç


Makalelerde metin içi atıflarda ve metin sonunda kaynakça gösteriminde Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan APA Yayın El Kitabının güncel baskısındaki yazım kuralları geçerlidir.

Yayın Etiği Beyanı

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.Araştırma Etiği

Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

- Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
- Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
- Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
- Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
- Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
- Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
- İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.Yazarların Sorumluluğu

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.Editör ve Hakem Sorumlulukları

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

An international peer-reviewed journal-EDUCATIONE-Uluslararası hakemli dergi