FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Fatih Sultan Mehmet Vakıf University |


FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Fatih Sultan Mehmet Vakıf University |
Cover Image


FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

Issue 15 - Jun 25, 2020
 1. İç Kapak
  Pages 0 - 0
  Asude TAVUS
 2. İçindekiler
  Pages 0 - 0
  Asude TAVUS
 3. Sarı Abdullah’ın Düstûru’l-İnşâ’sındaki Serdarlık Beratları
  Pages 1 - 32
  Fatih BAYRAM
 4. Osmanlı Döneminde İstanbul’da Modern Bir Mezbaha Kurma Teşebbüsü
  Pages 33 - 62
  Engin ÇAĞMAN
 5. 1712 Tarihli Avârız Defterine Göre Bergos (Lüleburgaz) Kazası
  Pages 63 - 98
  Bekir GÖKPINAR
 6. Fatih Külliyesi ve Ayasofya-i Kebir Vakfı (Hayır Müesseseleri, Hizmetleri, Görevlileri ve Yönetimi)
  Pages 99 - 130
  Eyüp Sabri KALA
 7. Osmanlı’da Savaş ve Diploması Ödülü Olarak “Çelenk”
  Pages 131 - 158
  Zekeriya KURŞUN
 8. Edward W. Said’in Oryantalizm Kuramından Hareketle Murat Gülsoy’un Gölgeler ve Hayaller Şehrinde Romanı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 159 - 180
  Emine AYAN
 9. “Varlık Dağını Delmek”: İbnü’l-Arabî’nin Eserleri Esâsında Varlık, Tecrübe ve Ahlâk Açısından Aşk
  Pages 181 - 212
  Zeynep GEMUHLUOĞLU
 10. Menbaʻu’l-Ebhâr Fî Riyâzi’l-Ebrâr’daki Dört Türkçe Gazel Üzerine
  Pages 213 - 229
  Günay TULUM
 11. Modern Arap Şiirinde Sembolik Bir Figür Olarak İsâ Mesîh
  Pages 231 - 260
  İ̇brahim USTA
 12. Kur’ân’da Rics Kavramı
  Pages 261 - 298
  Bahar Canset DÜNDAR , Hidayet AYDAR
 13. Sahâbeyle İlişkilendirilen Âyetlerin Şiî Tefsirindeki Ahbârî ve Usûlî Yorumu
  Pages 299 - 340
  Sabahattin GÜMÜŞ
 14. Bilimsel Verileri Kullanması Bakımından Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf Şerhi
  Pages 341 - 363
  Zeliha ÖTELEŞ
 15. Çocuğun Yüksek Yararını Kuşatan Bir Müessese: Hıdâne
  Pages 365 - 400
  Özlem YANIK
 16. Sınırların Gölgesinde Göç: “Daha” Filmi Bağlamında Göçmen Kaçakçılığı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
  Pages 401 - 430
  Kerem ÖZBEY
 17. Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete, Sosyal Destek ve Yaşam Doyum Düzeyleri İle Baş Etme Stillerinin İncelenmesi
  Pages 431 - 458
  Zahide Tepeli TEMİZ , Vahide Ulusoy GÖKÇEK
 18. Geleneksel Sanatlarımızdaki Bitkisel Kompozisyonların Temeli Olan Helezonların Tarihçesi
  Pages 459 - 476
  Hamide Nur ÖZSOY
 19. Joseph Franz Schacht, An Introduction to Islamic Law
  Pages 477 - 486
  Abdüs Samet KOÇAK
 20. Rıza Yıldırım, Aleviliğin Doğuşu Kızılbaş Sufiliğinin Toplumsal ve Siyasal Temelleri 1300-1501
  Pages 487 - 492
  Murat Berkan KUŞKONMAZ
 21. Ramazan Yıldırım, 20. Yüzyıl İslâm Dünyasında Hilafet Tartışmaları
  Pages 493 - 495
  Hakan KUTLU
 22. Yayın İlkeleri
  Pages 497 - 500
  Asude TAVUS
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
İlmi Araştırmalar 1304-9828 1995-2011
Indexes and Platforms