KADER
Cover Image
e-ISSN 2602-2710 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Mehmet BULĞEN | http://dergipark.gov.tr/kaderdergi


Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader started publishing in 2003 in the name of KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030). The name of our journal has been changed to Kader (e-ISSN 2602-2710) on 24/10/2017.

KADER is an international academic journal published two times (June and December) a year. The papers due to be published are carried out on the principle of double blind review. The papers are verified by plagiarism detection program that they do not contain any plagiarism and that they are not previously published.  

The journal provides to publish high quality research papers, and besides them, translated papers, research notes, book and dissertation reviews, evaluations of academic activities such as symposiums, congresses and workshops and works such as edition critiques and text simplifications in Kalâm (Islamic Theology) and interdisciplinary fields related to Kalâm. Each paper to be submitted must contain to abstract in both Turkish and English between 150 and 250 words. In the event that the referee reports are favorable and the decision is made to publish the article in our journal, a 750-1000 word extended English summary will be requested from the author.

KADER is indexed in EBSCO, SOBİAD and TDV İSAM paper databases.


Previous Name:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)

KADER

e-ISSN 2602-2710 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Mehmet BULĞEN | http://dergipark.gov.tr/kaderdergi
Cover Image

106.967

583.521


Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader started publishing in 2003 in the name of KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030). The name of our journal has been changed to Kader (e-ISSN 2602-2710) on 24/10/2017.

KADER is an international academic journal published two times (June and December) a year. The papers due to be published are carried out on the principle of double blind review. The papers are verified by plagiarism detection program that they do not contain any plagiarism and that they are not previously published.  

The journal provides to publish high quality research papers, and besides them, translated papers, research notes, book and dissertation reviews, evaluations of academic activities such as symposiums, congresses and workshops and works such as edition critiques and text simplifications in Kalâm (Islamic Theology) and interdisciplinary fields related to Kalâm. Each paper to be submitted must contain to abstract in both Turkish and English between 150 and 250 words. In the event that the referee reports are favorable and the decision is made to publish the article in our journal, a 750-1000 word extended English summary will be requested from the author.

KADER is indexed in EBSCO, SOBİAD and TDV İSAM paper databases.


Previous Name:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)

Volume 16 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Mu‘tezile’nin Basra Ekolüne Göre Tab’ Teorisi ve Bu Teorinin Bazı Kelâmî Konulara Uygulanması
  Pages 212 - 228
  Ramazan Altıntaş
 2. Why Muslims Become Instruments of Terror?
  Pages 229 - 240
  Ramazan Biçer
 3. Mâtûrîdî’de İstidlâlin İşlev Alanları
  Pages 241 - 263
  Nail Karagöz
 4. Mu’tezile ve Şîa Arasında Fikri Bağlantı Meselesi İlahi Adalet İlkesi Bağlamında Kâdî Abdülcebbâr ve Ebû Ca’fer et-Tûsî Arasında Bir Karşılaştırma
  Pages 264 - 293
  Rıza Korkmazgöz
 5. Kelâmî Görüşleri Bağlamında İbâzîlerin Hâricîliği Meselesi
  Pages 294 - 318
  Metin Yıldız
 6. Atomcu-Dualist-Teslis Anlayışına Karşı Mu’tezile’nin Meydan Okuması: Yeni Bir Tanrı-Âlem Tasavvuru
  Pages 319 - 346
  Yusuf Ötenkaya
 7. Allah - İnsan İletişimi Açısından Vahiy
  Pages 347 - 372
  Mehmet Akif Ceyhan
 8. İslamofobi Bağlamında İslam Karşıtı Söylemlerin Batı Dünyasındaki Yansımaları: Norveç Örneği -Karikatür Krizi ve Berwick Terör Saldırısı
  Pages 373 - 403
  Recep Önal
 9. Fanatizm Olgusu ve Dinî Kült Yapılarda Eleştirisizliğin Eleştirisi
  Pages 404 - 432
  Hüseyin Maraz
 10. Molla Sadrâ'da Ölümsüzlük Düşüncesi
  Pages 433 - 461
  Muhammet Sait Kavşut
 11. Ebû’l-Kāsım El-Kâ‘bî El-Belhî′de İrâde
  Pages 462 - 483
  Zeynep Hümeyra Koç
 12. İngiliz Erken Dönem Şiîlik Çalışmaları ve Thomas Herbert Örneği
  Pages 484 - 503
  İbrahim Babur Gündoğdu
 13. Onbirinci ve Onikinci Asır Müslüman Doğuda Varlık ve Mâhiyet: Bir Taslak
  Pages 504 - 524
  Bilal Taşkın, Robert Wisnovsky
 14. Dünden Bugüne Nedensellik: Gazzâlî ve Kuantum Teorisi
  Pages 525 - 536
  Ahmet Mekin Kandemir, Karen Harding
 15. Evrim Teorisinin Epistemik Statüsü
  Pages 537 - 563
  Gülay Parlak, Gijberk Van den Brink, Jeroen De Ridder, René Van Woudenberg
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 1309-2030 2003-2018
Indexes and Platforms
Makale Çağrısı

30 Haziran 2019 tarihinde yayınlanacak 17. cilt 1. sayımız için 15 Nisan 2019'a kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.

Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.