Makaleler

İ. BAYRAM
KEMÂLEDDİN ENBÂRÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İMKÂNI, Şarkiyat, (2019)
İ. BAYRAM
Kelâmcılara Göre Müteşâbih Âyetlerin Hikmetleri, Trabzon İlahiyat Dergisi, (2019)
İ. BAYRAM
“Teklîf-i Mâ Lâ Yutâk” Risalesi Bağlamında İsmail Konevî’nin Teklif Anlayışı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
İ. BAYRAM
İBNÜ’L-VEZÎR’DE AKIL-NAKİL İLİŞKİSİ, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
İ. BAYRAM
Sahib B. Abbâd’ın Muʽtezile’nin Adalet İlkesini Temellendirişi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
İ. BAYRAM
ŞEREFEDDİN YALTKAYA’NIN İSBÂT-I VÂCİB ANLAYIŞI, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
İ. BAYRAM
Bazı İman Konuları Bağlamında İbnü’l-Müneyyir’in Zemahşerî’ye Yönelik Eleştirileri, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), (2018)
İ. BAYRAM
İbnü’l-Cevzî’nin Akıl Anlayışı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
İ. Bayram
Zeydiyye Fırkasının Mehdilik Anlayışı, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, (2017)
İ. BAYRAM
Kerrâmiye Mezhebinin İman Anlayışı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016)
İ. BAYRAM
MUHAMMED FERÎD VECDÎ’NİN MÛCİZELERE BAKIŞI, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, (2016)
İ. BAYRAM
MUSTAFA SABRİ EFENDİ’NİN MAHMÛD ŞELTÛT’UN HZ. ÎSÂ’NIN REF‘ ve NÜZÛLÜ HAKKINDAKİ FETVASINA ELEŞTİRİLERİ, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, (2014)