Dergiabant
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-0494 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/dergiabant


dergiabant  (e-ISSN: 2148-0494)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (dergiabant) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergimiz Yayın Kurulu 28.11.2019 tarihli (2019/2) toplantısında, yayımlanacak çalışmaların İSNAD Atıf Sistemi’nde (İSNAD II Dipnotlu Versiyon) belirtilen yazım ilkeleri, dipnot ve kaynakça kullanım kurallarına göre hazırlanması kararını almıştır. 

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.


Dergiabant

e-ISSN 2148-0494 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/dergiabant
Kapak Resmi


dergiabant  (e-ISSN: 2148-0494)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (dergiabant) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergimiz Yayın Kurulu 28.11.2019 tarihli (2019/2) toplantısında, yayımlanacak çalışmaların İSNAD Atıf Sistemi’nde (İSNAD II Dipnotlu Versiyon) belirtilen yazım ilkeleri, dipnot ve kaynakça kullanım kurallarına göre hazırlanması kararını almıştır. 

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.


Cilt 8 - Sayı 2 - 30 Kas 2020
 1. Felsefe-Din İlişkisi Bağlamında Ebu Süleyman es-Sicistânî İle İbn Rüşd’ün Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 350 - 365
  Fatih AYDIN
 2. Suudi Arabistan Romanlarında Anlatım Tekniği Olarak Diyalog ve İç Monolog
  Sayfalar 366 - 378
  Davut ORHAN
 3. Kutrub’un “Me‘âni’l-Kur’ân ve tefsîru müşkili i‘râbih” Adlı Eseri Bağlamında Kur’ân’daki Edatların Anlamı
  Sayfalar 379 - 400
  Esat ÖZCAN
 4. Hz. Peygamber’in Yahudi Bir Kadın Tarafından Zehirlenmesi Hadisesi Hakkındaki Rivayetler ve Kur’ân Dışı Vahiyle İlgisi
  Sayfalar 401 - 421
  Serkan ÇELİKAN
 5. İbnü’s-Sükkerî ve Nafile Namazlarda Kıraate Dair Risalesi
  Sayfalar 422 - 459
  Adem ÇİFTCİ
 6. Islamic or Secular History: Reassessing the Categories of Muslim Historical Writing by Tarif Khalidi and Thomas Bauer
  Sayfalar 460 - 487
  Yaşar ÇOLAK, Navid CHİZARİ
 7. Necm Sûresi ve İhtiva Ettiği Belâğî Sanatlar
  Sayfalar 488 - 517
  Ferit DİNÇER
 8. 1723-1724 Yıllarında Konya’da Hibe’nin Panoraması: Hak mı, Haksızlık mı?
  Sayfalar 518 - 540
  Ayşe ŞİMŞEK
 9. Mülhidlikle Suçlanan Bir Şairin Şeyhülislâm Çivizâde’ye Nefsin Mertebelerine Dair Bir Mektubu
  Sayfalar 541 - 564
  Oğuzhan ŞAHİN, Mehmet BÜKÜM
 10. Üniversite Öğrencilerinin Cin Algısı: Giresun Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 565 - 587
  Mustafa TUNÇER
 11. Süleyman Hasbî’nin “Kitâb-ı Mirkāt-i Merâtib-i İlm-i Ledünnî fî Menâkıb-i Abdülkādir-i Geylânî” Adlı Menâkıbnâmesindeki Bazı Tasavvufî Kavramlar
  Sayfalar 588 - 612
  Cüveyriye İLTUŞ
 12. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Hadis ve Sünnet Algısı Üzerine Bir Araştırma: Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Örneği
  Sayfalar 613 - 648
  Macit DEMİRER, Arif DURĞUN
 13. Helallerde Îtidal: Vera‘ -Kapsamı ve Kazanımlarına Dair Analitik Bir İnceleme-
  Sayfalar 649 - 670
  Esma ÖZTÜRK
 14. Fıkıh Psikolojisi Bağlamında Fıkhi Ölçülülüğün İslâm’ın Doğru Algılanmasına Katkısı
  Sayfalar 671 - 693
  Cemalettin ŞEN
 15. Kur’an’ın Anlamlarının Türkçeye Aktarımı: Meâl mi Tercüme mi?
  Sayfalar 694 - 710
  Osman ARPAÇUKURU
 16. Hz. Fâtıma’nın Allah Resûlü’ne Mersiye Şiirleri
  Sayfalar 711 - 731
  Mehmet YILMAZ
 17. Âşûrâ Orucunun Kökeni ve Fıkhi Hükmünün Tahkiki
  Sayfalar 732 - 759
  Akif DURSUN
Dizinler