Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 2, 28.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi ISSN 2651 - 5067

Türkçenin eğitimi ve öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi ve öğretimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, dilbilimi, yabancılara dil eğitimi ve öğretimi alanlarında bilimsel çalışmalara yer vermek, bu alanlarda akademik başvuru kaynağı olmak, alandaki yenilikleri başta Türkiye olmak üzere tüm dünya bilimsel literatürüyle paylaşmak.

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi ISSN 2651 - 5067

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Ana Dili Öğretimi, Dil Eğitimi ve Öğretimi ve Dilbilim alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçedir. Almanca, İngilizce ve Rusça ile desteklenmektedir.

Dergi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak dijital ortamda yayınlanmaktadır.

Yazım Kuralları

Makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun hâlinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üstten ve alttan 3 cm, sağ ve soldan ise 2, 5 cm boşluk bırakılmalıdır. Cilt payı 1 cm olarak ayarlanmalıdır. Yazı karakteri " Calibri (Gövde)olmalı ve yazılar 10 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır.

Şekiller soldan 3 cm girintili olacak şekilde sağına ve soluna başka bir yazı gelmeksizin uygun yerlere yerleştirilmelidir.  Diyagram ve grafikler 10 x 15 cm'den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tablo içeriği 10 punto büyüklükte olmalı ve satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır.

 

Makale Gönderme

Dergimize gönderilecek makalelerin dergi sisteminde yer alan makale yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Aday makaleler öncelikle editör tarafından incelenmektedir. Daha sonra amaç, kapsam, içerik ve benzeri değişkenler açısından uygun görülen makaleler konu alanında uzman hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilmektedir. Makalenin yayınlanabilmesi için hakemlerden en az ikisinin “yayınlanabilir” görüşünde olması gerekmektedir.

Dergimize kabul edilecek olan makalelerin, daha önce herhangi bir dergide veya kongre bildiri kitabında basılmamış olması gerekmektedir. Bu Dergimize makalelerinizi https://dergipark.org.tr/ader sekmesine tıklayıp sisteme üye olmak yoluyla ulaştırabilirsiniz.

 

Örnek Makale Şablonu

 Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 10 Punto Calibri (Gövde) yazı tipi kullanılarak 1 satır aralığı ile yazılmalıdır.

 

Ad Soyad* (birinci yazar 10 punto)     

Ad Soyad** (ikinci yazar 10 punto)

….(diğer yazarlar)

Öz

Yazının ilk sayfasında, en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşur. Özet 10 punto tek satır aralığı “Calibri (Gövde)” yazım biçimi kullanılarak yazılmalıdır. Araştırma özetinde çalışmanın amacına, yöntemine, uygulama grubuna, veri toplama araçlarına ve kısaca çalışmanın sonucuna yer verilmelidir.

 

Anahtar Kelimeler: Konuya ilişkin olarak 3-5 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimelere yer verilmelidir.

               

Abstract

Çalışmanıningilizceözeti 150-250 kelimeyigeçmemelive 10 punto tek satır aralığı “Calibri (Gövde)” yazım biçimi kullanılarak yazılmalıdır.

 

Keywords:Konuya ilişkin 3-5 ingilizce anahtar kelimeye yerverilmelidir.

 

Giriş

Araştırmacılar bu bölümde araştırma konusunun genel özelliklerine ve konuyla ilişkili araştırmalara da yer vermelidirler. Makalede literatürgösterilerek atıf alınan cümleler dikkatle seçilmeli ve etik kurallara aykırı atıf gösterilmemelidir. Üç yazardan fazla yazar içeren makaleler kaynak olarak gösterildiğinde tüm yazarların soyadları yerine ilk yazarın soyadı yazılmalıdır (Ertuğrul ve diğerleri, 2012). Üç ve üç den az yazarlı makalelerde ise tüm yazarların soy isimlerine ve yayın tarihine mutlaka yer verilmelidir (Çakır ve Savran, 2012). Eğer bir makaleden bir cümle değiştirilmeden doğrudan alıntı yapılıyorsa atıf olarak sayfa numarası da verilmelidir (Duran, 2012: 32).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu bölümde ilgili araştırmanın amacının ne olduğu açık ve net bir biçimde yazılmalıdır. Ayrıca çalışmanın literatüre sağlayacağı katkılara kısaca değinilerek araştırmanın önemine yer verilmelidir.

Araştırmanın Yöntemi

Çalışmada kullanılan yöntemin desenine çalışmanın yer verilmelidir. Çalışmanın betimsel veya deneysel özellik taşıyıp taşımamasına göre araştırmanın deseni doğru olarak belirlenmelidir.

Çalışma Grubu-Evren ve Örneklem

Çalışmanın bu bölümünde gerçekleştirilen çalışmanın araştırma desenine göre çalışma grubuna veya evren-örnekleme yer verilmelidir. Çalışmada evren-örneklem seçimine gidildiyse mutlaka belirlenen evrenden örneklemin nasıl seçildiği vurgulanmalıdır.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada kullanılan veri toplama araçlarına ve söz konusu veri toplama araçlarının güvenirliklerine çalışmanın bu bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmelidir. Eğer veri toplama araçları araştırmacılar tarafından geliştirildiyse söz konusu veri toplama araçlarının geliştirme sürecine değinilmelidir. Çalışmada başka araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama araçları kullanılmış ise söz konusu ölçme araçlarının kullanımı için yazarlardan yazılı iznin alınması gerekmektedir.

Araştırmada birden fazla veri toplama aracı kullanılmış ise ayrı başlıklar altında veri toplama araçlarının genel özellikleri belirtilmelidir.

Deneysel İşlem Yolu

Araştırma deneysel bir nitelik taşıyorsa, araştırma süresince uygulanan deneysel işlem yoluna çalışmanın bu bölümünde ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir biçimde yer verilmelidir.

Verilerin Analizi ve Kullanılan İstatistiksel Teknikler

Araştırmada elde edilen verilerin analizde kullanılan uygun istatistiksel tekniklere ve bu tekniklerin seçilme nedenlerine kısaca çalışmanın bu bölümünde yer verilmelidir.

Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgulara yer verilmelidir. Araştırma bulguları tablolar, grafikler veya şekiller kullanılarak sunulabileceği gibi yazım yoluyla da açık ve anlaşılır bir biçimde olmak koşuluyla sunulabilir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara çalışmanın bu bölümünde yer verilmelidir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar litertürde yer alan diğer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmalı ve bu sonuçlarla birlikte söz konusu araşmanın sonuçlarının nedenleri tartışmalıdır.

Tamamen araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutacak nitelikte araştırmacılara ve okuyuculara önerilere de bu bölümde yer verilmelidir.

Kaynakça

Atıf, kaynakça ve dipnot gösterimleri, American Psychological Association (APA) kaynakça gösterme sisteminin son hâli dikkate alınarak yapılmalıdır.  Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgihttp://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.

 

* Eğer   makale Türkçe yazılmış ise makalenin en sonunda; amaç, yöntem, bulgular,   sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 750, en fazla 1000 kelimeden   oluşan (yazım kuralları çerçevesinde en fazla 3 sayfa olacak şekilde) Geniş İngilizce Özet yer almalıdır.

 


* Unvan, Kurum adı (Calibri (Gövde) 10 punto)

**Unvan, Kurum adı (Calibri (Gövde) 10 punto)

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasını incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Girişbağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir. Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildirimi belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi’ne aittir.

 

Dergimizde yayımlanacak yazılar, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ'ne göre değerlendirilmektedir.

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi ücretsiz bir dergidir. Yazarlardan sürecin herhangi bir aşamasında ücret talep edilmemektedir.