Son Sayı

Cilt: 9 - Sayı: 1, 27.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Kitap İncelemesi

Sosyal ve beşeri bilimler alanında ve bilhassa da dinî araştırmalar sahasında kaleme alınan özgün çalışmalara yer vermeyi hedef edinen dergimiz, dinî gelişmelerin ilahiyat temel alanının sağladığı farklı disiplinler bağlamında ele alınmasını önemsemektedir. Akademik yazın faaliyetinin etik kurallar muvacehesinde yürütülmesine katkı sağlamayı gaye edinen Artuklu Akademi, dinî, felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlamı göz önünde bulunduran bir yayın politikasına sahiptir. Bu bağlamda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği özgün çalışmaların yayınlanmasını öncelemektedir.

Dergimizde ilahiyat temel alanı ve bu alanla diğer sosyal ve beşeri bilimler arasında bir ilişki düzlemi kurabilecek interdisipliner çalışmalar öncelenmektedir. Bu bağlamda yılda iki kez yayın yapan Artuklu Akademi dergisinde özgün, derleme ve tercüme makalelere ve ayrıca araştırma notları, kitap tanıtımı/kritiği, tez tahlillerine ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirme yazıları da yer verilmektedir.

Artuklu Akademi Dergisi

Yazım İlkeleri
1. Makale yazımı için lütfen Word şablonunu dikkate alınız. (İndirmek için tıklayınız

2. Makalelerde dipnot ve kaynakça gösteriminde ISNAD Dipnotlu Atıf Sistemi (2. Edisyon) esas alınmalıdır. 
3. Artuklu Akademi dergisine gönderilen yazılar, Word formatında Book Antiqua fontu ile 10 puntoda ve iki yana yaslı olarak 1.15 satır aralıklı yazılmalıdır. Başlıklar kalın/bold olarak yazılmalıdır. Dipnotlar ise 7 puntoda iki yana yaslı ve 0,4 oranında asılı olacak şekilde yazılmalıdır.
4. Sayfa düzeni; A4 boyutunda olmalı, kenar boşlukları üstten 3, soldan, sağdan ve alttan 2 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
5. Makalelerin kelime sayısı en az 5.000 en çok 8.000 olmalıdır. Araştırma notları 2.500, diğer yazılar ise 1.500 kelimeyi geçmemelidir.
6. Makaleler gönderilirken İngilizce ve Türkçe olmak üzere 100-150 kelime arası kısa özet ve ayrıca 700-900 kelime arası genişletilmiş özet bulunmalıdır. 
7. Makalenin kabulü durumunda Benzerlik Raporu (Ithenticate) gönderilmelidir. 
8. Artuklu Akademi Dergisi, makale değerlendirmelerinde “Kör Hakem Uygulaması”nı benimsemektedir. Bu sebeple yazarın adı veya yazarın kimliğini açık edecek şekilde dipnotlarda yer alacak herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir. 
9. Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra kullanılmalıdır.
10. Metinde verilen alıntılarda dipnot yazım kuralları geçerli olup alıntıların asıl metinden ayrı olarak kenarlardan 1,5 cm daraltılarak verilmesi gerekmektedir.
11. Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde artukluakademi@gmail.com adresine e-posta yoluyla ulaştırılmalıdır.
14. Arapça eser ve müellif isimlerinde, Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin yazım kuralları esas alınmalıdır. Diğer yabancı dillerde ve Osmanlı Türkçesiyle yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

 Artuklu Akademi’ye gönderilen tüm yazılar teknik inceleme ve ön değerlendirme süreçlerine tabi tutulur. Değerlendirme sürecini geçen makaleler hakemleme sürecine alınır. Dergiye gönderilen tüm yazılar editör kurulu tarafından okuma sürecine tabi tutulur. İlahiyat alanına katkı sağlamayı hedefleyen Artuklu Akademi’de, Türkçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce kaleme alınan çalışmalar da yayınlanır. Dergimize gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmasına karar verilen yazıların ilgili sayı ve kategori içerisindeki nihai sıralamasını editör kurulu belirler.


Artuklu Akademi dergisi, gönderilen her türlü yazı ve çalışmanın bilimsel araştırma ve etik kurallara uygunluğunu vazgeçilmez bir ilke olarak kabul eder. Yazarlar, Artuklu Akademi dergisine yazı göndermekle Yüksek Öğretim Kurumunun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin ilgili düzenlemelerini önceden kabul etmiş sayılır. Bunun yanı sıra gönderilen yayın tekliflerinin iThenticate raporları istenir.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız.

Dergimize makale gönderim/süreç işletimi tamamen ücretsizdir.