Yazım Kuralları

Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği tarafından yayınlanan USOBED (Uluslararası BaKaradeniz Sosyal ve Beşeri  Bilimler  Dergisi)  (International Journal of Western Black Sea  Social  and  Humanities Sciences)  Dergisi  2017  yılından  itibaren;    İktisat,  İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, İslami İlimler, Coğrafya gibi sosyal ve beşeri bilim alanlarında yayın hayatını sürdürmektedir.

Hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayınlanmaktadır. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra Hakem Kurulu içerisinde konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde üç hakemin değerlendirmesinden geçmektedir.

Dergimizin  yayınlanması  arzu  edilen  çalışmaların  aşağıda  belirtilen  yazım  kurallarına  ve diğer koşullara uygun bir şekilde editörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

Makalede yazarı veya yazarları tanıtıcı bilgiler yazının başlığından sonra Unvan, adı /adları, görev yeri/yerleri, e-posta gibi bilgiler verilmelidir. Bu bilgilerin dergipark sistemine de doğru yüklenmesi gerekmektedir. Yazı, birden fazla yazar ise makale yükleme basamağının ilgili bölümünde "yazar ekle" butonuna tıklayarak diğer yaza/yazarları da eklemeyi unutmayınız.

Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir. Hakem değerlendirme süreci sonunda yazı yayına kabul edilirse, yazının tüm yayın hakları USOBED Dergisi’ne aittir.

USOBED  Dergisi'ne gönderilen aday makalenin değerlendirme basamağındaki her işlem, yazarlara e-posta ile iletilmektedir. Ancak sistem üzerinden gönderilen bazı mesajlar, yazarın e-posta sunucusu tarafından engellenmekte veya spam klasörüne atılmaktadır. Bu durumda da raporların veya düzeltme isteklerinin yazara ulaşmaması gibi olumsuz bir sonuç ortaya çıkmakta ve değerlendirme süreci uzamaktadır. Muhtemel bir iletişimsizliğin önüne geçmek için yazarların ilgili aşamaları sistem üzerinden takip etmesi de sağlıklı olacaktır.

Dergiye makale yükler iken, Taslak Makaleden faydalanabilirsiniz https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/12132 

Makale tam metninin yanında Telif Hakkı Devir Formu https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/9429  ve Etik Kurul Onay Belgesi de yüklenmelidir. Araştırmalarında Etik Kurul Onay Belgesine ihtiyaç ihtiyaç olmayan çalışmalarda bunu beyan eden bir dilekçe https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/19961  yüklenmelidir.

Başlık makaleyi betimleyici olmalı, makalenin esas konuları teşkil etmelidir. Türkçe ve İngilizce başlıklar mümkünse 12 kelimeyi mamalıdır. Yazının başlığı büyük harflerle 12 punto ve koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalı; Özet yerine “Öz” kavramı kullanılmalıdır. Öz makalenin ana bölümlerinin her birinin kısa özetini içermeli, okuyucunun makaleyi bütünüyle okumaya karar vermesini sağlayacak bilgileri ermelidir. Dergiye gönderilen metinlerde tüm başlıkların kelimelerinin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük, koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilen metinlerin punto büyüklüğü 12’dir. Sadece Öz ve Abstract metni 11 punto olmalıdır. Bunun yanında Tablo ve Şekillerde de punto büyüklüğü 11 veya 10’a kadar küçültülebilir.

Dergimize gönderilecek makaleler Türkçe veya yabancı dilde (İngilizce, Franzca veya Almanca) olabilir. Makalenin Türkçe ve İngilizce dilleriyle hazırlanmış en çok 100-150 kelimelik özetinin de eklenmesi gerekir (İngilizce ve Türkçe başlık da yer almalıdır). Ayrıca bu özetin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek Türkçe ve İngilizce “anahtar zcükler, (keywords)” de bulunmalıdır.

Yazılar A4 ebatlı kağıda ağıdaki biçimde yazılmalıdır. Makale kaynakça dahil; Sayfa sayısı olarak 25 sayfayı, kelime sayısı olarak da 8000 kelimeyi geçmemelidir. Sayfa Düzeni Normal: Üst : 2,5 cm Sol : 2,5 cm Alt : 2,5 cm Sağ :2,5 cm

Yazı Tipi: Times New Roman; Yazı Puntosu 12 punto Satır Aralığı : 1.5

Makale metninin başlıklar hariç hizalaması “İki Yana Yasla” olacak, Metin içindeki başlıklar sola dayalı olacak. Makale metninde Girinti: Sol:0 , Sağ:0, Özel: İlk Satır, Değer: 1,25 olacak. Kaynakça kısmında ise Özel: Asılı, Değer: 1,25 olacak.

Aralık Ayarları: Önce: 6nk, Sonra 6 nk ve Satır Aralığı: 1,5 olacak. Manule olarak boşluk bırakılmayacak.

Makale, dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Ayca yazar/lar tarafından imzalı "YayınDevir Hakkı Formu" nun da taranarak ay sisteme üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Yazıda yer alan konu başlıkları Arabik sisteme göre numaralandırılmalıdır (1. , 1.1, vs.) Başlıkların sadece kelimelerinin ilk harfleri büyük olmalı. Tablo ve şekillerin hazırlanmasında derginin boyutlave genel dizayn dikkate alınmalıdır. Şekillere ve tablolara başlık ve ra numara verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların üstünde şekillerin ise altında yer almalıdır.  Denklemlere sıra  numarası  verilmelidir.  Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın en sağında bulunmalıdır.

Makale Değerlendirme Süreci: Makale; “Hakem Kurulu” içerisinden belirlenecek hakemlerin değerlendirme sürecinden geçtikten sonra, eğer varsa, düzeltmeleri yapması için yazara geri gönderilecektir. Yazar, hakem tarafından istenen düzeltmeleri yaptıktan sonra, geri göndermelidir.


Bu duyuruda belirtilen kurallara uyulmamasının tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Böyle bir durumda hakem değerlendirme raporuna bakılmaksızın Dergi Yayın Komisyonu ilgili makaleyi yayınlamama hakkını saklı tutar.

Kaynakça ve atıflarda; Amerikan  Psikologlar Derneğ(American Psychological  Association, APA) tarafından yayınlanan The Publication manual of the American Psychological Association (6th  edition),  2001  “  isimli  kaynakta  belirtilen  yazım  ilkelerine  uygun  bir  biçimde yazılmalıdır. Apanın 6. Baskısı yazarların dikkate alacağı versiyon olmalıdır.

Bahsedilen kaynağa ilişkin internet adresi ; http://www.apastyle.org/ , http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf Kaynaklar latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır.

Dergilerin varsa DOİ numarala kaynağın sonuna eklenmelidir. Örneğin;

Silverson, B. E. (2011). Fundemental of Personal Initiative. Journal Of Management and Economics: General, 224, 202 – 253. Doi: 10.1037/0056- 3245.134.2.248

Yoksa makaleye dair URL numaraları yazılır ,

Klasik  eserlerin  (Adam  Smith  ,  Marx  ,  Locke  vb  )  özgün  tarihleri  biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilmektedir : (Özgün eser 1882 tarihlidir)

Ay soyadlı yazarlardan, yayını daha eski olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilmektedir. Örneğin; Vasfi, E. (1998). Hukuki Terimler, Ankara: Vadi. Vasfi, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye‟nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakla Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: STE Vakfı.

Kitap ve Raporların kaynakçada gösteriminde önce  yayınlandığı  yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı kitabevi” yayınevi” yay vb. ekler belirtilmeksizin verilir. Örneğin;

Ankara: Dost

İstanbul: Nesa

İstanbul: Sabancı Vakfı

New York, NY: McGreen – Hill

Tek Yazarlı Kitap

Ansel, N. (2006). Sessiz Gün. İstanbul: Deki.

Carlsen, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki zü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

Çok Yazar Kitap

Abisel,  N.,  Arslan,  U.T.,  Behçetoğulları,  P.,  Karadoğan,  A.,  Öztürk,  S.R.  &  Ulusay,  N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tadık. İstanbul: Metis.

 Editörlü Kitap

Katip, M. (Ed.) (2007). Kamusal Fayda. Ankara: İmge.

Editörlü Kitapta Bölüm

Akyol,  B.  (2004).  Saha  Çalışmalarında  Kamusal  Alan  Kavramı.  Kemal Özbek  (Ed.), Kamusal Alan Dahilinde (s. 689-713). Ankara: Dost.

Birden Çok Bassı Olan Kitap

Straight, W. Jr. & Walles, E. B. (2004). The Elements of World(7. Baskı). New York: Longman.

Sadece Elektronik Basılı Kitap

O'Keefe,     E.     (n.d.).     Egoism     &     the     cnsts     in     Western     values.     Erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135

Kitabın Elektronik Versiyonu

Shelton, M. A (1989). Magazine addiction? A study of Social Life [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Elektronik Adresten Yararlanılan Kaynakta Kaynağın erişilebileceği URL verilir , http://www.antraktsinema.com/makale.php?id=729

Elektronik Makaleler

Bulunması durumunda digital object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir. Rousseau, S. C. (2009). What is Freedom ?. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1 0.1057/palgrave.kmrp.8500141

Elektronik Gazete Makaleleri

Seran, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanklarımız ve çocuklar. www.hurriyet.com.tr

Daha Önceki Bir Basnın Yeni Basımı ( Özellikle Klasik Eserlerde )

Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776). Metin İçinde Kullanımı :(Smith, 1776/1976)

Kitaptan Çevrilmiş Bölüm

Kaynakçada:  Hengel,  M.  (1958).  The  Best  Quality.  T.  Prast  (Çev.).  Chicago:  Charles Scribners Son. (İlk baskı. 1912-1917).

Rapor ve Teknik Makaleler

Özer, H. (2008). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: SERAUM

Dergi Tek Yazarlı Makale

Cenah, Y. (2009). Geçmişin Sosyolojik Baskısı: Tarihsel ve Toplumsal Akla Dru. Toplum ve Bilim, 12, 202-240.

Dergi Çok Yazarlı Makale

Bilken, F. S., Çelik, P. (1998). zakere Yöntemleri. Kültür ve İletişim, 2 (1), 397-414.

Yazarı Belirsiz Editör Yazıla

Editorial: "What is a Chaos" [Editorial]. (2006). Journal of Management and Business, 25, 8-10.

Yazarı Belirsiz Gazete Ve Dergi Yazıları İçin

Kaynakçada: Türkiye ve Rusya İlişkileri Ne nde: Bir Tarih, İki Devlet. (2003, 13 Aralık). Hürriyet, 36.

Metin İçinde : (Türkiye Rusya İlişkileri Ne Yönde, 2003)

Yazarı Belli Gazete ve Dergi Yazıla

Öymen, F. (2013, 29 Aralık). Siyaset ve Ekonomi. Milliyet, s.21.

Basılmamış Tezler, Poster Yazılar, Tebliğler

Eğer Yök’den indirilmiş ise Url adresi kaynağın sonuna yazılmalıdır.

Erkan, F. (2012). Politika ve Yanması: Mardinde Sosyolojik Altyapı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Celal Bayar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Ansiklopediler

Kaynakçada: Ottomans: History. (1997). Encyclopaedia Britannica içinde (12. Baskı. Cilt. 14, s. 1170- 1188). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Metin İçinde: (Ottomans: History, 1987)

zlükler

Kaynakçada: Hellmender. (208). Political Dictionary (11. Bas). Los Angeles, Longman. Metin İçinde: (Helmmender, 2008)

Görüşme

Şenay, YILDIZ. (2012).Rusya Ukraynaya Girerse Çekoslovakya Gibi

Olur. Cengiz SAĞAN ile söyleşi. Akşam. 28 Temmuz 2003.Erişim

Tarihi      13      Ocak      2004,      http://www.aksam.com.tr/roportaj/rusyaukraynaya-girerse- cekoslovakya-gibi-olur/haber-289039

Televizyon Progra

Kaynakçada: Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein

(Yamcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox. Metin İçinde Gösterimi: (Simpsonlar, 2002)

Film

Kaynakçada: Micheal, K. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (2001). Economist[Film]. U.S.: Warner Bros.

Metin İçinde Gösterimi: (Economist, 2001)

Fotoğraf

Kaynakçada: Ara, Güler. (1987). Ankara Milli Parkı [Fotoğraf]. Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara.

Metin İçinde Gösterimi : (Ara, 1987)