Yazım Kuralları

Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)’ nin yayın organıdır.

Bilgi Yönetimi Dergisi’ne gönderilecek makalelerde, yazarların aşağıda belirtilen;

• Dergi Kapsamı

• Yayın Sıklığı

• Yayın Dili

• İndeks Bilgileri

• Yayın İlkeleri

• Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

• Lisanslama ve Telif Hakkı

• Açık Erişim Bildirimi

• İntihal Denetimi

• Telif Hakkı Devir Formu

• Yazarlara Notlar (Yazım Kuralları, Etik İlkeler ve Kaynak Gösterme Biçimleri)

İlke ve kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayabilir ya da bu süreçte değerlendirme dışında bırakılabilir.

Dergi Kapsamı

Dergi, disiplinlerarası yaklaşımla Bilgi Yönetimi, Belge Yönetimi, Arşiv Yönetimi ve Bilişim Sistemleri alanında özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmaları yayınlamaktadır. Bu bağlamda Dergi'ye; Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), e-Arşiv Sistemleri, Arşiv Yönetimi, Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve Bilgi Merkezleri, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, e-Devlet, Açık Devlet Verisi, Büyük Veri ve Bilgi Analizleri, Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi, Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Belge ve Bilgi Güvenliği, Bilişim Güvenliği, Bilişim Hukuku, Siber Güvenlik, Belge-Bilgi-Bilişim Sistemlerinde Felaket Yönetimi, Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri, Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri, Elektronik Ortamlar ve Hukuk, Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı, e-İmza ve e-Mühür Teknikleri, Elektronik Şifreleme ile Haberleşme, e-Yazışma, Bilginin Kamulaştırılması, Bilgi Yönetimi ve İstihbarat, Yapay Zekâ ve Bilgi Sistemleri, Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar, Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı ve Yeni Teknolojiler gibi konularla ilişkisi olan bilimsel nitelikli makaleler ve uygulama deneyimleri gönderilebilir.

Yayın Sıklığı 

Bilgi Yönetimi Dergisi, ULAKBİM DergiPark platformunda “Hakemli Dergi” statüsünde yılda 2 sayı elektronik olarak yayımlanır.

Yayın Dili

Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.

Yayın İlkeleri


• Dergide, hakem denetiminden geçen makaleler dışında, hakemsiz makalelere, uygulama çalışmalarına, çalışma raporlarına, vak' a sunumlarına, teknik notlara, kitap kritiklerine, standart incelemelerine, biyografi çalışmalarına, yasa ve karar incelemelerine, kitap tanıtımlarına ve lisans öğrencilerinin akademik çalışmalarına yer verilmektedir.


• Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır; makale gönderiminde yazarlar bunu taahhüt etmiş olarak kabul edilir.


• Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.


• Yazarların dergiye gönderdikleri makalelerin bu haliyle “basıma” hazır olarak verdikleri kabul edilir.


• Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler dergide belirtilen yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak kaynakçalar dâhil eksiksiz olarak gönderilmelidir.


• Yayınlanan makalelerde benimsenen görüşler derginin görüşü değildir, her makale yazarının sorumluluğundadır.


• Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren araştırma sonuçlarının yer alması durumunda, Etik Kurul Onay Formunun bir kopyasının başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca etik kurul karar bilgileri (kurul adı, tarihi, numarası vd.) yöntem kısmına ek olarak makale sonunda da belirtilmelidir.


• Yayın ilkelerimize uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.


• Dergi editöryal ve hakem değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra kalite ilkelerimiz gereğince son kez gözden geçirilmesi amacıyla ''Erken Görünüm'' seçeneği ile kullanıma açılır. Tespit edilen eksiklik ve hatalar düzeltildikten sonra derginin yeni sayısı yayımlanır.


Hakemlik ve Değerlendirme Süreci
Hakem kurulu yılda bir defa gözden geçirilir ve güncellenir.

Hakem Değerlendirme Yöntemi

• Makaleler Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir.

Ön Değerlendirme Süreci

• Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editöryal süreçten geçirilir.

• Editöryal süreç sonunda tekrar gözden geçirilmesi gereken yazılar yazarına sistem üzerinden gerekçeleri belirtilerek iade edilir.

• Editöryal süreç sonunda yayınlanabilecek durumda olan yazılar 2 farklı hakeme gönderilir. (Tercihen farklı kurumlardan)

Hakemlik Daveti

• Dergimizde hakemlere, bir çalışmanın hakemlik davetinin kabulü için 5 gün, çalışmayı değerlendirmek için ise 15 gün süre verilir. Hakemin daveti kabul ettiği gün itibariyle değerlendirme süreci başlatılır.

• Hakem makaleyi değerlendiremeyecek ise, henüz hakemlik daveti aşamasında bu durumu dergi editörüne bildirerek sistem üzerinden hakemliği reddetmelidir.

• Hakem makaleyi değerlendirecek ise, makalenin tam metni ve makale değerlendirme formu hakem daveti kabul ettikten sonra hakem ile paylaşılır.

• Eğer hakem, çalışmayı söz konusu süre içinde değerlendiremeyecek ise ek süre isteyebilir ya da Editöre zaman kısıtı nedeniyle çalışmayı değerlendiremeyeceğini bildirebilir. Böylece yazarın süre kaybına uğramasının önüne geçilebilir ve Editöre yeni hakem tayini için yeterli süre sağlanmış olur.

• Hakem çalışmayı yapan kişiler hakkında bilgi sahibiyse ve bu yüzden değerlendirmeyi yansız yapamayacaksa bunu dergiye bildirmelidir.

Hakem Değerlendirme Yöntemi

• Hakemlerden sadece metin merkezli bir değerlendirme yapmaları beklenmektedir.

• Hakemler değerlendirmelerini editör tarafından gönderilen makale değerlendirme formu üzerinden yapmalıdır. Makale değerlendirme formu için tıklayınız.

• Hakemden sadece değerlendirme kriterlerine evet veya hayır şeklinde cevap vermemesi, olumsuz görüşlerini detaylandırması, gerekçelerini belirtmesi beklenmektedir

• Özellikle olumsuz görüş bildiren hakem, değerlendirmeleriyle yazara çalışmasının zayıf yönlerini ve red gerekçelerini sunmalıdır.

• Hakemlerin makale üzerinde görüşlerini bildirmesi gerekli ise, açıklamalar ayrı bir word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Hakemler, bu dosyada açıklama eklerken ya da metin üzerinde değişiklik yaparken kişi etiketi kısmında isminin açıkça yazmadığından emin olmalı, eğer etiket üzerinde isim yazıyorsa Dosya-Seçenekler-Microsoft Office kopyanızı kişiselleştirin alanından isimlerini değiştirmelidir.

• Eğitici ve öğretici olma sorumluluklarının bir gereği olarak, hakemler yazarlara yol göstermeli, kırıcı ve onur zedeleyici yorumlardan, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmalıdır.

Hakem Değerlendirme Süreci

• İki hakemin de "Yayınlanması Uygundur" şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı en kısa sürede yayımlanır.

• İki hakemin de "Yayınlanması Uygun Değildir" şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz.

• Hakemlerden birinin düzeltme istemesi durumunda yazı yazara iade edilir ve gerekli değişiklikleri yapması istenir.

• Değişiklik yapılan çalışma hakemlere geri gönderilir, hakemlerden gelen sonuca göre işleme tabi tutulur.

• Değerlendirme sürecinde hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur.

Editör/Editör Kurulu Değerlendirme ve Yayımlama

• Hakemler hazırladıkları raporlarda, çalışmanın yayımlanması veya yayımlanmaması durumuyla ilgili kesin bir kanaat bildirebilirler. Fakat Editör/Editör Kurulu çalışmayı değerlendiren hakemlerin benzer ve karşıt görüşleri üzerinden bir karar verebilir.

• Editör/Editör Kurulu bu hususta kabul veya ret veren hakemlerin sayısına değil, hakemlerin veya yazarların argümanlarının güçlülüğüne bakmaktadır. Editör/Editör Kurulu, değerlendirme soruları evet, hayır şeklinde cevaplanmış raporlardan ziyade güçlü, gerekçeleri sunulmuş önerme içeren raporları dikkate almaktadır.

• Hakem bir çalışma yayımlandıktan sonra kendi görüşlerinin çalışmada tamamen yansıtılmadığını görebilir. Diğer hakemlerin farklı görüşte bulunmaları, Editör/Editör Kurulu'nun da bu görüşleri dikkate almış olması mümkündür. Bu durumda çalışmayı değerlendiren hakemin talebi doğrultusunda diğer hakemlerin görüşleri Editör Kurulu'nun uygun görmesi halinde kendisine gönderilebilir.

Hakemlerin önerilerine göre Editör/Editör Kurulu aşağıdaki yollardan birini izle

• Çalışmayı yayımlayabilir.

• Kısmi ve önemli düzeyde değişiklik ve geliştirme yapılmış çalışmayı yayıma kabul edebilir.

• Yazardan/yazarlardan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.

• Çalışmayı reddedebilir.

Değerlendirme Sonucu

• Hakem raporları saklanmak üzere arşive konulur.

• Yayımlanmayan yazılar için yazarlara hakem raporları doğrultusunda gerekçeleri ile beraber bilgi verilir.

Lisanslama ve Telif Hakkı

Bilgi Yönetimi Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.


Yazarlar aşağıdaki şartlar altında;


• Atıf — uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
• Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.


Aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirebilirler.


• Paylaş — eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
• Uyarla — Her türlü amaç için karıştırabilir, aktarabilir ve mevcut eserin üzerinde çalışmalar yapabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türevi çalışmalar için eseri kullanabilir yeniden yazabilir. (Ticari amaç da dahil)

Dergi tarafından makale, yazı vb. için herhangi bir gönderim ücreti, editöryal işlem ücreti ya da yayın ücreti talep edilmemektedir.

Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yazarlar gönderilen makale ve yazılar için telif devir formunu doldurmalıdır.


Telif Hakkı Devir Formu

Makalenizin değerlendirmeye alınabilmesi için "Bilgi Yönetimi Dergisi Telif Hakkı Formunu" imzalanmış ve taranmış halini aşağıda yer alan "dosya" butonundan yüklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. Telif hakkı devir formunu sadece Sorumlu Yazar'ın doldurması yeterlidir.

Telif hakkı devir formu için tıklayınız.


Açık Erişim Bildirimi

Bilgi Yönetimi Dergisi, Açık Erişim olarak yayımlanan bir dergidir. Dergi 2002 yılında gerçekleşen Budapeşte Açık Erişim Girişimini, Açık Erişim Politikası olarak benimsemektedir. Politika için tıklayınız.


İntihal Denetimi


Rapor edilen araştırmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve metin içinde yapılan atıflar mutlaka belirtilmelidir. Dergimize gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, yayımlanmadan önce intihalin önüne geçilmesi amacıyla Ithenticate programında değerlendirilmektedir.


Benzerlik oranı üst sınırı %20' dir.


Yazarlara Notlar (Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimleri)

Yazım Kuralları


• Bilgi Yönetimi Dergisi Türkçe ve İngilizce üretilmiş makaleleri kabul etmektedir.


• Makale yazıldığı dilin dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır.


• Türkçe makalelerde noktalama işaretlerinin kullanımı, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.


• Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler en fazla 30 sayfa olmalıdır.


• Metin içi gönderme ve kaynakça yazımında APA (American Psychological Association) stili dikkate alınmalıdır.


• Makale MS Word formatında hazırlanmalıdır. Makale MS Word formatında sisteme yüklenmelidir.


• Öz ve Abstract yazı tipi "Times New Roman" ve yazı 10 punto olmalıdır.


• Makale yazı tipi “Times New Roman” ve yazı 11 punto olmalıdır.


• Makale içerisindeki üst ve alt başlıklar sola hizalı, içerik ise sağa ve sola yanaşık olarak yazılmalıdır.


• Makale içeriğinde paragraf başları sola yanaşık olarak yazılmalıdır.


• Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) ölçülerinde hazırlanmalıdır.


• Sayfa kenar boşlukları ‘’Normal’’ (alt, üst, sağ, sol 2,5 cm) olmalıdır.


• Tüm Makale alanlarında "Times New Roman" yazı karakteri kullanılmalıdır.


• Tüm Makale alanlarında satır aralığı "tek" olmalıdır.


• Tablolar ve şekiller metin içerisine resim (.jpeg, .png) olarak yerleştirilmeli ve ayrıca orijinal formatları ile de sisteme ek dosya olarak tablo ve şekil numaraları belirtilerek yüklenmelidir.


Yazar Bilgileri Sayfa Düzeni

Makale değerlendirme sürecinde kör hakemlik uygulanacağı için makale adı, yazar adı, soyadı, kurum, iletişim, yazar özgeçmiş ve ORC ID bilgileri bu sayfada yer almalıdır. Makale gönderilirken bu sayfa sisteme “Yazar Bilgileri” adıyla ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.

Makale içeriği ayrı bir dosyada verilmelidir. Makalenin yer aldığı dosyada yazar adı veya kurum bilgisi verilmemelidir.

Tüm alanlarda “Times New Roman” yazı karakteri kullanılmalıdır. 

Türkçe Başlık: Alt Başlık

14 Punto, düz, kalın, sola hizalı, üstten 24 nk boşluk, alttan 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

İngilizce Başlık: İngilizce Alt Başlık

13 punto, italik, sola hizalı, üstten 6 nk boşluk, alttan 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Yazar Adı ve SOYADI

Düz, kalın, 11 punto, sola hizalı, üst metin ile 24 nk boşluk olmalı, alt metin (yazar adresi, e-postası) ile arasında boşluk bırakılmamalıdır. Yazar adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılmalıdır

Yazarın Kurumu, Yazarın e-Posta Adresi


10 Punto, italik, sola hizalı

İkinci Yazar Adı ve SOYADI

Düz, kalın, 11 punto, sola hizalı, üst metin ve alt metin arasında 12 nk boşluk olmalı, alt metin (yazar adresi, e-postası) ile arasında boşluk bırakılmamalıdır. Yazar adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılmalıdır.

Yazar Kurumu, Yazarın e-Posta Adresi

10 Punto, italik, sola hizalı

* Diğer yazarlar aynı biçimde yazılmalıdır.

Özgeçmiş

Yazar/Yazarlar kısa özgeçmişlerini vermelidir.

İlk sayfada verilen bilgiler bir sayfayı geçmemelidir.

Yazar bilgileri sayfa düzeni şablonu için tıklayınız.


Makale İçeriği Sayfa Düzeni Şablonu

Türkçe Başlık: Alt Başlık

14 punto, düz, kalın, sola hizalı, üstten 24 nk boşluk, alttan 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

İngilizce Başlık: İngilizce Alt Başlık


13 punto, italik, sola hizalı, üstten 6 nk boşluk, alttan 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır


* Makale değerlendirme sürecinde kör hakemlik uygulanacağı için yazar adı, soyadı, kurum, iletişim bilgileri burada yer almamalıdır.


Öz


Makalenin tüm alanlarında “Times New Roman” yazı karakteri kullanılmalıdır. Tüm makale alanlarında satır aralığı “tek” olmalıdır.


Öz başlığı öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlık, 10 punto, kalın, düz ve sola hizalı yazılmalıdır.


Metin (paragraf) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraf) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin,10 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.


Bu kısımda en az 100 en fazla 400 kelimelik Türkçe öz yazılmalıdır.


Özde araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma soruları yer almalı, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmelidir.


Anahtar Kelimeler: 10 punto, italik olarak yazılmalıdır. En az 3 anahtar kelime verilmelidir.


Abstract


Abstract başlığı öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlık, 10 punto, kalın, düz ve sola hizalı yazılmalıdır.


Metin (paragraf) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraf) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin,10 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.


Bu kısımda en az 100 en fazla 400 kelimelik İngilizce öz yazılmalıdır.


Özde araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma soruları yer almalı, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmelidir.


Keywords: 10 punto, italik olarak yazılmalıdır. En az 3 anahtar kelime verilmelidir.


1. Giriş


Bu kısımda araştırmanın amacı belirtilmeli, daha sonra yöntem, süreçler ve kullanılan araçlar detaylandırılmalıdır.

Makalede Giriş dahil başlıklar numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar hiyerarşik olarak numaralandırılmalıdır. Başlıklarda ve alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Giriş başlığı 11 punto, kalın, düz ve sola hizalı yazılmalıdır. Giriş başlığı öncesi 12 nk, sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri,11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Tüm makalede paragraf başları sola yanaşık olmalıdır. Tüm makale alanlarında satır aralığı “tek” olmalıdır.

Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) ölçülerinde olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları “Normal” (alt, üst, sağ, sol 2,5 cm) olmalıdır. 

2.Başlık

Birinci düzey başlıklar 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Birinci düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Gerektiği kadar birinci düzey başlık kullanılabilir.

2.1. Alt Başlık

İkinci düzey başlıklar 11 punto, italik ve sola hizalı olmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. İkinci düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Gerektiği kadar ikinci düzey başlık kullanılabilir.

2.1.1. Alt Başlık

Üçüncü düzey başlıklar 11 punto, italik ve sola hizalı olmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Gerektiği kadar üçüncü düzey başlık kullanılabilir.

3. Sonuç ve Öneriler

Birinci düzey başlıklar 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Birinci düzey başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Gerekirse yazıda ekler de yer alabilir.

Tablolar ve Şekiller

Tablolar ve şekiller ilgili metnin içinde yer almalıdır. Bütün tablo ve şekiller ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Şekil ve Tablo başlıkları şeklin altında, ortaya hizalı bir şekilde yer almalıdır. Şekil ve tablolarda kaynak belirtilmelidir (APA 6 Stiline göre).

Tablolar ve şekiller metin içerisine resim (.jpeg, .png) olarak yerleştirilmeli ve ayrıca orijinal formatları ile de sisteme ek dosya olarak tablo ve şekil numaraları belirtilerek yüklenmelidir.

Etik Kurul Kararları

Dergimize gönderilen çalışmalarda etik kurul kararı gerektiren araştırma sonuçlarının yer alması durumunda, etik kurul karar bilgileri (kurul adı, tarihi, sayı numarası vd.) çalışmanın yöntem kısmında ve ayrıca makale sonunda belirtilmelidir.

Teşekkür


Teşekkür başlığı, 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı olmalıdır. Başlık öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin (paragraflar) öncesi boşluk olmamalı, metin (paragraflar) sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Çalışmaya maddi destek veren ve katkıda bulunan kuruluşlara ve kişilere bu bölümde teşekkür edilebilir.

Kaynakça Açıklamalar

Kaynakça başlığı, 11 punto, düz, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır. İlk harfi büyük yazılmalıdır. Kaynakça başlığı öncesi 12 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Kaynakça’da verilen her bir bibliyografik kimlik öncesi boşluk olmamalı, bibliyografik kimlik sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, düz ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Bibliyografik kimlik ikinci satırı 0,5 cm içten yazılmalıdır.

Bibliyografik kimlikte “Dergi” ve “Kitap” adları İtalik yazılmalıdır.

Metin içi gönderme ve kaynakça yazımında APA (American Psychological Association) stili dikkate alınmalıdır. Metinde atıf yapılan kaynaklar çalışmanın sonunda alfabetik olarak listelenmelidir.

NOT: Makale Şablonu olarak verilen bu Word Dosyası’nda makale düzeni için belirtilen alt-üst boşluklar, hizalamalar, yazı karakterleri, yazı biçimleri vb. kullanılmıştır. Bu şablonu bilgisayarınıza indirerek makalenizi bu şablon üzerinde yazabilirsiniz.Makale Şablonu için tıklayınız.


Kaynakça Örnekleri


Tek Yazarlı Çalışmalar:

Aktan, E . (2018). Büyük Veri: Uygulama Alanları, Analitiği ve Güvenlik Boyutu. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 1-22.

Çok Yazarlı Çalışmalar:

Özdemirci, F , Torunlar, M . (2018). Bilgi-Değişim-Siber Güvenlik-Bağımsızlık. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 78-83

Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2012). Collaboration of Turkish scholars: Local or global? Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 6, 145-159.

Yazarı Belli Olmayan ya da Anonim Çalışmalar:


EBYS Zirvesi 2016. ( 2016). Erişim adresi: http://bilbem.ankara.edu.tr/2016/04/21/ebys-zirvesi-2016/

Kitaplar:

Yavuzer, H. (2001). Okul Çağı Çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Özdemirci, F. ve Torunlar, M. (2015) Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar- İdeoloji- Devlet. Ankara Üniversitesi Basımevi.

* Eğer yayıncı bir üniversite ise ve üniversite adında eyalet/şehir adı geçiyorsa, yayıncıya ait yer bilgisinin tekrar yazılmasına gerek yoktur.

Dergiler:

Arısoy, Y . (2018). Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 63-77. Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/by/issue/37228/415166

Elektronik Kaynaklar:

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. ve Torgler, B. (2015). The Inner Quality Of An Article: Will Time Tell?. Scientometrics, 104, s. 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581-y

Torunlar, M . (2018). Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 32-43. Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/by/issue/37228/418774

Bilgi Mimarisi. (2014, 20 Aralık). Vikipedi İçinde. Erişim Adresi (8 Mayıs 2015): http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_mimarisi

Web Sitesi:

Ankara Üniversitesi BİL-BEM. (2016). e-Kitaplar. Erişim Adresi: http://bilbem.ankara.edu.tr/yayinlar/

Sempozyum Nedir?. (2007). Erişim Adresi: https://www.turkedebiyati.org/sempozyum-nedir.html

Blog Yazısı:

Yılmaz, D. (2010, 16 Mart). İntihal Suç Mu? [Blog Yazısı]. Erişim Adresi: http://bilkentasistan.blogspot.com/2010/03/intihal-suc-mu.html

BY Dergisi