Yazım Kuralları

1. Dergiye gönderilen çalışmalar, yayın ilkeleri ve teknik koşullar açısından incelenmektedir. Bu çerçevede dergiye gönderilen makalelerin, derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına göre düzenlenmiş olması beklenmektedir. Editörler ve yayın kurulu, derginin yazım kurallarına, etik ilkelerine, amacı ve kapsamına uymayan yazıları reddetme veya düzeltilmesi için yazara iade etme yetkisine sahiptirler.

2. Erciyes İletişim Dergisi’nde kongre ve sempozyum bildirilerinden üretilmiş/türetilmiş çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Özel sayılarda bu maddedeki koşul aranmaz.

3. Tezlerden türetilen ve geliştirilen çalışmalarda, araştırmaya dayalı olmak kaydıyla ve doğrudan tezin özeti şeklinde olmamak şartıyla kaleme alınan araştırma makaleleri değerlendirmeye alınır.

4. Erciyes iletişim Dergisi’ne makale gönderiminde yazar kimlik bilgilerini içeren dosya, telif hakkı ve bilimsel etiğe uygunluk formu, etik kurul raporu (çalışmanın niteliğine bağlı), benzerlik raporu, katkı oranı ve çıkar çatışması beyan formu gönderilmesi zorunludur.

5. Metin belli bir plan dâhilinde; Başlık, Öz (Abstract), Anahtar Kelimeler (Keywords), Giriş (sorun sunumu-amaç-önem-kapsam, kısıtlılık vb.), Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça ve İngilizce Geniş Özet (Extended Abstract) şeklinde verilmelidir. Bu yapıya bağlı hazırlanan çalışmalar aşağıdaki düzen çerçevesinde hazırlanır ve sisteme yüklenir;

a. Çalışmalar Word programında, A4 boyutunda, soldan 3 cm diğer kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılan sayfa düzeninde, normal yazı stilinde Cambria yazı karakterinde, 12 punto, önce 0 nk sonra 6 nk ve tek satır aralığında, 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

b. Yazarın/yazarların ad ve soyadları, ORCID, akademik unvanları, görev yerleri, telefon numaraları, mail adresleri “Kimlik Bilgileri” başlığı verilerek ayrı bir belge/dosya şeklinde sisteme ek dosya olarak yüklenmelidir. Katkı Oranı ve Çıkar Çatışması Beyanı ile Benzerlik Raporu da sisteme yüklenmelidir.

c. Makalenin başlığı ilk sayfanın başında ortalı olarak, alt başlıklar ise sola yaslı olarak yazılmalıdır.

d. Bütün yazılarda 150-200 kelime aralığındaki Türkçe özet, 140-180 karakter aralığındaki İngilizce özet mutlaka bulunmalı ve anahtar kelimeler özet metnin dilinde verilmelidir. Yazı bir başka dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri verilmelidir.

e. İngilizce geniş özet (extended abstract) 700-1000 kelime aralığında olmalıdır.

f. Eserde tablo adları üste, her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Resim, şekil, grafikler “Şekil” adı altında gösterilmeli, şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil yazıları alta küçük harflerle bilgisayarda yazılmalıdır.

g. Yazılarda Türkçe dil kurallarına uyulmalı ve kelimelerin imlasında Türk Dil Kurumu’nun en son çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.

h. Gönderilen makaleler Zotero veya Mendeley referans yönetim araçlarıyla ile kaleme alınmalıdır. Referans yönetim aracı kullanılmadan gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Referans göstermede APA (American Psychological Association) Style 7th Edition kullanılmalıdır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Bu hususta APA 7 kuralları ve örneklerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir. 
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/student-paper-setup-guide.pdf
Zotero veya Mendeley ile kaleme alınmadan gönderilmiş çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Microsoft Word’un içerisindeki referans yönetim aracı henüz APA 7 desteklememektedir. 

7. Dergiye gönderilen yazılarda ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uygunluk aranır. Bu kapsamda derginin etik hususlar ve yayın ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki maddelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

a. Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere Erciyes İletişim Dergisi’ne göndermekle, telif haklarını Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’ne (Erciyes İletişim Dergisi) devretmiş sayılırlar.

b. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve kaynak gösterilmeden aktarılamaz.

c. Çalışma içerisinde hiç kimsenin kişilik hak ve özgürlüklerine saldırıda bulunulmamalıdır. Hakaret içeren, hedef gösteren, küçültücü, alçaltıcı, din, dil, ırk vb. ayrımcı ifadeler kullanılmamalı ve kişisel mahremiyete özen gösterilmelidir. Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

d. Çalışma bir çeviri ise çalışmayı yapan yazar/lar dan ve yayınlanmış ise yayımcı kuruluştan çevirinin dergimizde yayımlanmasına izin verildiğine dair belge ile çalışmanın orijinal dildeki metninin sisteme ek dosya olarak yüklenmesi istenir.

e. Yapılan tüm atıfların (alıntıların) kaynakçada gösterilmesi gerekmektedir.

f. Dergiye gönderilen çalışmalar, başvuru aşamasında beyan edilen benzerlik raporu çerçevesinde değerlendirilir. Araştırma ve yayın etiğine uygun bulunmayan veya intihal riski tespit edilen makaleler değerlendirilmeye tabi tutulmamaktadır. Bu çerçevede tarama programlarınca tespit edilen benzerlik oranının %15’in üzerinde olması halinde ilgili çalışma hakem onayı alsa bile yayımlanamaz. Eğer durum fark edilmeden çalışma yayımlanmış ise durumun fark edilmesiyle birlikte ilgili çalışmaya erişim engellenerek çalışma yayım listesinden ve tam sayıdan çıkarılır. Dergi yönetimi, bağımsız çalışan intihal/benzerlik programlarının sonuçlarını bir etik ihlali olarak değil, kurumsal bir standart olarak kabul eder. İntihal politikası hakkında detaylı bilgi için İntihal Politikası sayfası ziyaret edilebilir.

g. Erciyes İletişim Dergisi yazarlardan yayın ücreti talep etmez.

h. Yazarlar çalışmalarını düzenleme aşamasına geçmeden geri çekebilirler.

ı. Nicel/nitel saha araştırması içeren makalelerin "etik kurul onayı" almış olması gerekmektedir. Etik kurul onayı olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.


8. Yazarlar, yükledikleri dosyalara yönelik ön kontrol aşamasında kendilerinden istenen değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde tamamlayıp sisteme yüklemedikleri takdirde gönderilen çalışmalarının düzenleme aşamasına geçmeden reddedileceğini bilir.

9. Dergiye gönderilen çalışmalar, kör hakemlik sistemi doğrultusunda tayin edilen iki hakem tarafından değerlendirmeye alınır. Gerekli görüldüğü takdirde çalışma üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Her sayının hakemleri, derginin danışma kurulundan olabileceği gibi alanında uzman öğretim üyeleri arasından belirlenen isimlerden oluşur. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayını almasına bağlıdır. Dolayısıyla yazarlar hakemler tarafından çalışmalarında istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakemlerden olumsuz rapor alan yazılar yayınlanmaz. Hakemlerin düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir kararı verdiği yazılar, hakem önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenir, düzenlenen makaleler, derginin internet sitesine, daha önce yapılmış başvuru üzerinden en geç 15 gün içerisinde tekrar yazarlarca yüklenmelidir.

10. Erciyes İletişim Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce olmakla birlikte diğer dillerde kaleme alınmış makalelerin yayınlanması yayın kurulunun iznine bağlıdır.

11. Erciyes İletişim Dergisi’nde her bir cilt, yıl içerisinde çıkartılan sayılarından oluşur. Yazarların her yıl/cilt -özel sayılar hariç- bir çalışması yayınlanır.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olmak koşuluyla kabul edilir. Yayınlanmak üzere hazırlanan yazılar e-dergi sistemine yüklenirken mutlaka kategori olarak doğru seçeneğin altına yüklenmelidir.

13. Olası anlaşmazlık durumlarında ya da dergi yetkililerinin gerekli görmesi halinde açıklama yapılmaksızın değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirilmesinin durdurulması, yayın sürecinden çıkarılması ya da yayımlanmış olan çalışmanın yayımdan kaldırılması vb. işlemleri yapabilme yetkileri bulunmaktadır.

14. Erciyes İletişim Dergisi yetkililerinin gerekli görmesi halinde dilediği zaman, bilgilendirme yapmaksızın söz konusu kurallarda değişiklik yapabilme, ek kurallar koyabilme ve değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmaların yeni kurallara göre yeniden düzenlenmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

15. Yukarıda belirtilen ilkeler ve kurallar çerçevesinde oluşabilecek anlaşmazlıklardaki tüm hukuki sorumluluklar yazar ya da yazarlara aittir.