Yazım Kuralları

Yazım Kuralları ve Politikaları
Education & Youth Research (EYOR')'a çalışma göndermek için lütfen önce aşağıdaki yazım kurallarını dikkatlice inceleyiniz ve makale şablonu üzerinde tam metninizi hazırlayarak sisteme yükleyiniz. Profesyonel ve standart süreç yönetiminin hızlı yürütülebilmesi için şablon üzerinde hazırlanıp gönderilmemiş çalışmalar yayın sürecine kabul edilmemektedir.

Yazım kurallarına göre MS-Word kelime işlemci yazılımında hazırlanmış şablonu indirmek için tıklayınız

Genel kurallar:

Araştırma makalelerinde aşağıdaki bölümler yer almalıdır:

GİRİŞ

ANA METİN (KURAMSAL TEMEL, AMAÇ..)

YÖNTEM

BULGULAR VE TARTIŞMA

SONUÇ VE ÖNERİLER

DESTEK/TEŞEKKÜR

ÇIKAR ÇATIŞMASI

YAYIN ETİĞİ

KAYNAKLAR

İNGİLİZCE GENİŞ ÖZET (EXTENDED ABSTRACT)

TABLO(LAR) ve ŞEKİL(LER) metin içinde olmalıdır.

Dergiye gönderilecek bir makale, kaynaklar, tablolar ve şekiller dahil 9000 kelimeyi geçmemelidir. Metin, 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleriyle beraber gönderilmelidir. Özetlerin altında en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır.

Şablonda yer alan üst bilgiler (derginin sayısını, cildini, yazar adı gibi her sayfada gösteren pasif bölüm) dergi tarafından doldurulacağından, yazar(lar) bu kısımda sadece "Makalenin Türkçe Kısaltılmış Başlığı" bölümünü doldurmalıdır.

Makale Başlığı

Türkçe: 14 punto, Times New Roman, iki yana dayalı, sayfa girintileri her taraftan 2,5 cm, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, öncesinde ve sonrasında 6 pt boşluk

İngilizce: 14 punto, Times New Roman, iki yana dayalı, sayfa girintileri her taraftan 2,5 cm, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, öncesinde ve sonrasında 6 pt boşluk.

Yazar Bilgileri

Yazar isimleri 12 punto, Times New Roman ve alt alta yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra Orcid m-numarası (https://orcid.org/0000-0001-1111-2222) yazılmalıdır.

Öz

Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Times New Roman, 10 punto ile 1 satır aralığında, önce ve sonrasında 6nk aralıkla yazılmış olup, 200 kelimeyi geçmemelidir. Öz’de çalışmanın temelini oluşturan kavramlara, araştırmanın amacına ve özelde araştırma odağına yer verilmelidir. Çalışmanın yöntem ve deseni ile veri toplama araçlarından bahsedilmelidir. Çalışmanın öne çıkan bulguları sunulduktan sonra araştırmanın sonuçlarına yer verilerek öz bölümü tamamlanmalıdır.

Öz bölümünü Anahtar Sözcükler bölümü takip etmelidir. Anahtar sözcükten sonra virgül konularak, anahtar sözcükler birbirinden ayrılmalıdır. Anahtar sözcüklerin en fazla 5 tane olması beklenilmektedir. Anahtar sözcükler, Times New Roman, 10 punto, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Abstract

Öz bölümünü İngilizce Abstract bölümü takip etmelidir. Öz için geçerli olan yazım kuralları geçerlidir. Anahtar sözcükler yerine Keywords ifadesi kullanılmalıdır.

BİRİNCİ DÜZEY BAŞLIK

Giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma gibi birinci düzey başlıklar, ortaya hizalı, 12 punto, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırlarında girinti yapılmamalı ve paragraflar iki yana yaslanmış şekilde hizalanmalıdır. Times New Roman, 12 punto ile 1 satır aralığında ve satır aralıkları önce ve sonra 6 nk aralık olacak şekilde ayarlanmalıdır.

İkinci Düzey Başlık

İkinci düzey başlıklar (örneğin; yöntem bölümünün altında yer alan evren-örneklem vb) 12 punto, koyu ve ilk harfleri büyük ve sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır.Başlıktan sonraki paragraflarda daha önce belirtilen biçimlendirme kurallarına uyulmalıdır.

Üçüncü Düzey Başlık

Üçüncü düzey başlıklar 12 punto, koyu, italik, ilk harfleri büyük ve sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonraki paragraflarda daha önce belirtilen biçimlendirme kurallarına uyulmalıdır.

Dördüncü düzey başlık

Dördüncü düzey başlıklar 12 punto, italik, koyu, yalnızca başlığın ilk harfi büyük ve sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonraki paragraflarda daha önce belirtilen biçimlendirme kurallarına uyulmalıdır.

Beşinci Düzey Başlık
Beşinci düzey başlıklar sola hizalanmış, italik, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonraki paragraflarda daha önce belirtilen biçimlendirme kurallarına uyulmalıdır.

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo ve şekillerin sunumu APA 7 kurallarına uygun olmalıdır.

Destek ve Teşekkür

Makalenin sonuna, kaynakçadan önce, makalenin bir bölümünün daha önceden sunulduğu konferans vb. var ise beyan edilmelidir. Makale daha geniş kapsamlı bir araştırmanın / projenin bir bölümü ise araştırmanın ya da projenin başlığı da yazılarak beyan edilmelidir. Örneğin, bir yüksek lisans tezinin bir bölümü makale olarak gönderildi ise tezin başlığı da yazılarak beyan edilmelidir. Eğer araştırma bir kurum tarafından desteklenen bir projeden (BAP Projesi, TÜBİTAK Projesi gibi) vb. üretildi ise proje numarasına, proje adı ve projenin bitiş tarihi (proje bitmedi ise devam eden proje olduğu ifade edilerek) yazılarak beyan edilmelidir. Eğer bu kapsamda bir beyan yok ise, “Yazarlar olarak, araştırmanın gerçekleştirilmesi sürecine yönelik herhangi bir destek ya da teşekkür beyanımız bulunmamaktadır” şeklinde bir ifade yazılmalıdır. Bu bölüm zorunludur.

Çatışma Beyanı

Yazarlar, makalenin sonuna, kaynakçadan önce, çalışmanın herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını ifade etmelidir. Eğer bir çatışma beyanı yok ise “Araştırmanın yazarları olarak herhangi bir çıkar/çatışma beyanımız olmadığını ifade ederiz” şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.

Yayın Etiği Beyanı

Yazarlar, makalenin sonuna, kaynakçadan önce, etik beyanı, aşağıdaki gibi belirtmelidir:

Bu araştırmanın planlanmasından uygulanmasına, verilerin toplanmasından verinin analizine kadar olan tüm süreçte "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler" başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Çalışmanın yazım sürecinde bilimsel etik ve alıntı kurallarına uyulmuş, toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERME

Metin için kaynakların sunumunda APA 7 kurallarına uyulmalıdır. APA 7 yönergeleri için açık kaynak https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html veya https://apastyle.apa.org adresi incelenebilir. Sıklıkla kullanılan metin içi kaynak gösterimi örnekleri aşağıda verilmiştir.
Tablo 1

Metin İçi Kaynak Gösterme Örnekleri


Yazar SayısıParantez İçiAnlatısal Alıntı
Tek Yazarlı(Balcı, 2008)Balcı (2008)
İki Yazarlı(Lunenburg ve Ornstein, 2021)
Lunenburg ve Ornstein (2021)
Üç ve Daha Fazla 
(Kydd vd., 1997)
Kydd vd. (1997)
Grup, Kurum


                         İlk Alıntı(Amerikan Psikoloji Birliği [APA], 2019)
Amerikan Psikoloji Birliği (APA, 2019)
                         Diğer alıntılar(APA, 2019)
APA (2019)


KAYNAKÇA

Kaynakça birinci seviye başlık olarak yazılmalıdır. Metin içerisindeki tüm atıflara kaynakça altında MUTLAKA yer verilmelidir. Kaynakça altında yer verilen tüm kaynaklara da MUTLAKA metin içerisinde atıf verilmiş olmalıdır. Bu çapraz kontrolün yapılması yazar(lar)ın sorumluluğu altındadır.

Kullanılması gereken biçimsel yapılandırma şu şekildedir: Kullanılması gereken biçimsel yapılandırma şu şekildedir: Yazı Tipi: Normal, Yazı Biçimi (Font): Times New Roman, Yazı Tipi Boyutu: 10 kullanılmalıdır. Paragraf biçimi olarak; Aralık Önce: 0 nk ve Sonra: 3 nk olarak belirlenmeli, Satır aralığı: 1 (tek) seçilmelidir. Asılı girintileme: 0,6 cm olarak belirlenmelidir.

Kaynakların sunumunda APA 7 kurallarına uyulmalıdır. APA 7 yönergeleri için açık kaynak https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html, https://apastyle.apa.org ve https://apastyle.apa.org/blog adresleri incelenebilir.

Sıklıkla kullanılan kaynak türlerine yönelik kaynakça gösterimi makale şablonu içinde verilmiştir.

İNGİLİZCE GENİŞ ÖZET (EXTENDED ABSTRACT)

Genişletilmiş özet bölümü 750-1000 kelime aralığında olmalı; makalede adı geçen tüm araştırmacılara bu bölümde de atıf yapılmalıdır. Genişletilmiş özet bölümünde alt başlıklar kullanılmamalı, tüm başlıklar 12 punto, ilk harfleri büyük ve sola hizalı olacak şekilde düzenlenmelidir.

Introduction

Bu bölümde makalenin giriş bölümü özetlenmelidir. Makalede atıf yapılan tüm yazarlara burada da yer verilmelidir. Bu bölümün sonunda mutlaka araştırmanın önemi ve amacı, hipotez ya da problem cümlelerine değinilmelidir.

Method

Araştırmanın yürütülmesinde kullanılan yöntem ve desen, evren-örneklem/çalışma alanı-çalışma grubu, veri toplama araçları ve süreci ile verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

Findings

Araştırma bulgularına özet bir şekilde yer verilmelidir. Bu bölümde tablo ya da şekil verilmemelidir. Eğer gerekiyorsa metin içindeki tablo/şekle atıf yapılmalıdır. (Örneğin: as presented in table 1…/ as seen in figure 1…).

Conclusion and Discussion

Bu bölümde araştırmadan elde edilen önemli sonuçlar sunulmalı ve tartışma bölümü özetlenmelidir.

24835  The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License