Cilt: 28 Sayı: 110, 1.05.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri - Research Articles

Araştırma Makalesi

2. Türkülerde Othello Sendromu

Araştırma Makalesi

9. Karakter Olmak İsteyen Figür: Mehpeyker ve Celâl

Araştırma Makalesi

14. Oyanın Mirası Nallıhan İğne Oyasının Miras Olma Serüveni

Derleme Makaleleri -Compilation Articles

Çeviriler -Translations

Çeviri

17. Yeni Folklor Tür Teorisine Doğru
Prof. Dr. Metin KARADAĞ DOKUZ EYLUL UNIVERSITY
Dil Çalışmaları, Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat, Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Türk Halk Bilimi (Diğer)
Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0524-8131
Ekoeleştiri, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Kadın Araştırmaları

 folklor/edebiyat dergisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayınlanan açık erişimli çift kör hakemli bir araştırma dergisidir. Dergi, yüksek kaliteli teorik ve ampirik orijinal araştırma makalelerini ve analizlerini, dokümanları ve yorumları, uygulamaları veya uygulama tabanlı çalışmaları, eğitim çalışmalarını, meta analizlerini, eleştirilerini, değerlendirmelerini ve kitap incelemelerini kabul eder. Derginin temel  amaçları arasında genç araştırmacıların ürünlerine gerek dergi organları (Öndenetim Kurulu, Editörlük)  gerekse Yayın Danışma Kurulu ve Alan Editörleri vasitasıyla alademik eğitim desteklemesi sağlamak da bulunmaktadır. 

Genel İlkeler

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

folklor/edebiyat dergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu, alan editörleri ve editör) intihal (plagiarism) konusunda ithenticate(R)aracılığıyla ve diğer bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Benzeme oranı %20'yi geçen makaleler, değerlendirmeye alınmaz. Alıntı oranları %30'u aşamaz. Makalelerin özgün, atıf alabilme olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması, temel yayın koşullarıdır.Makale başvurusu ve yayım süreçlerinde yazarlardan 50 Avro Makale İşletim Ücreti APC alınır.  DOI kayıtları ile yayınlanacak makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Psikoloji alanı ile bağlantılı araştırmaların -özellikle insan katılımcı ve/veya hayvan deneklerle çalışma yapılmışsa-. etik kurulu onayı zorunludur. folklor/edebiyat’a gönderilen yazıların başka yerde yayımlanmamış olması ve genel yapısıyla aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler 8000, inceleme/tartışma/eleştiri yazıları 4000, medya, kitap tanıtım/eleştiri yazıları da 2000 sözcüğü aşmamalıdır. Dergide yazısı yayınlanan yazarlara, bir adet dergi ve makalelerinin pdf dosyası gönderilir.

Telif Hakları

Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Dergide yer alan ürünler için yazarlardan herhangi bir ücret istenmez. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez, Yayınlanmış yazılar, dergi künyesi belirtilmek koşuluyla başka bir kaynakta da yayınlanabilir.Folklor/edebiyat Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bilimsel-Akademik Amaç ve  İlkeler

Bilimsel bir makalenin amacı, alanında uzman yazarların bilinen yöntemler kapsamında elde ettiği sonuçları daha geniş bilimsel kitlelere ulaştırmasıdır. Bilimsel etik, bir araştırmanın çıkış noktasıdır. TÜBA’nın bu konudaki yorumu “Etik, insanların ahlaklı yaşamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır” biçimindedir. Bu bakış açısı folklor/edebiyat için makale kabulündeki temel ilkedir. Dergide TUBA ve TÜBİTAK’ın yayın ilkelerine uygun makalelere yer verilir. Makalelerdede APA 7. sürüm yöntemi kullanılmalıdır.

Dergide yer alması istenen akademik nitelikli bir makale; Giriş, Yöntem, Sonuç(lar)- Tartışma bölümlerinden oluşur. Giriş kısmında açık ve anlaşılır bir biçimde makalenin ele aldığı sorunun genel yapısı hakkında bilgi sunulur. Yöntem bölümünde bu sorunun nasıl çözümlendiği ortaya konulurken tercih edilen bilimsel yöntem de açıkça belirtilir. Sonuç-Tartışma kısmında sorunun yöntembilimsel olarak incelenmesiyle varılan hususlar belirtilir; çalışmadan sonra yapılması ya da sürdürülmesi öngörülen araştırmalar ve geliştirici girişimler için önerilerde bulunulur. Dergimize gönderilecek Türkçe makalelerde 750-1000 kelimeden oluşan ingilizce (SUMMARY) bulunması gerekmektedir.

folklor/edebiyat dergisi Hakem Değerlendirme Süreci

folklor/edebiyat dergisine gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

Körleme Hakemlik Türü:

Dergi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İlk Değerlendirme Süreci:

folklor/edebiyat dergisine gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik bir alan editörüne gönderilir.

Ön Değerlendirme Süreci:

Ön değerlendirme sürecinde alan editörleri çalışmaların, giriş ve alan yazın, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayan çalışmalar en geç dört hafta içerisinde alan editörü değerlendirme raporu ile iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakemlendirme sürecine alınır.

Hakemlendirme Süreci:

Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Çalışmayı inceleyen alan editörü, folklor/edebiyat dergisi(veya Dergipark) hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir. Alan editöründen gelen hakem önerileri editörler tarafından değerlendirilir ve çalışmalar editör(ler) tarafından hakemlere iletilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Raporları:

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

Giriş ve literatür: değerlendirme raporu çalışmada ele alınan problemin sunumu ve amaçları, konunun önemi, konuyla ilgili literatür kapsamı, güncelliği ve çalışmanın özgünlüğü hakkında görüş içerir.

Yöntem: değerlendirme raporu, kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve özellikleri, geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili bilgilerin yanı sıra veri toplama ve analiz süreci hakkında görüş içerir.

Bulgular: değerlendirme raporu, yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların sunumu, analiz yöntemlerinin doğruluğu, araştırmanın amaçları ile erişilen bulguların tutarlılığı, ihtiyaç duyulan tablo, şekil ve görsellerin verilmesi, kullanılan testlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesine yönelik görüşler içerir.
 Değerlendirme ve tartışma: değerlendirme raporu, bulgulara dayalı olarak konunun tartışılması, araştırma sorusuna/larına ve hipoteze/lere uygunluk, genellenebilirlik ve uygulanabilirlik ile ilgili görüş içerir.
Sonuç ve öneriler: değerlendirme raporu literatüre katkı, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler hakkında görüş içerir.
Stil ve anlatım: değerlendirme raporu, çalışma başlığının içeriği kapsaması, Türkçe’nin kurallara uygun kullanımı, gönderme ve referansların Dergi yayın ilkeleri başlığı altındaki örneklere doğrultusunda tam metnin diline uygun verilmesi ile ilgili görüş içerir. Genel değerlendirme: değerlendirme raporu çalışmanın bir bütün olarak özgünlüğü, literatüre ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı hakkında görüş içerir.
Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 4 haftadır. Hakemlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 3 hafta içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu:
Hakemlerden gelen görüşler, en geç iki (2) hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda editör çalışmaya ilişkin nihai kararını oluşturur.
Yayın Kurulu Kararı:

Editör, alan editörü ve hakem görüşlerine dayanarak çalışma görüşleri hazırlar. Hazırlanan görüşler editör tarafından alan editörü ve hakem önerileri ile birlikte en geç 1 hafta içerisinde yazar(lar)a iletilir. Bu süreçte olumsuz görüş verilen çalışmalar intihal denetimi talep edilmeksizin iade edilir. Olumlu görüş verilen çalışmalar için son karar, intihal denetim raporları sonuçlarına göre verilir.

Yayın Değerlendirme Süreci:

folklor/edebiyat
dergisine gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 6 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörlerin yazar(lar)dan düzeltme istedikleri tarih ile yazar(lar)ın düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 6 aylık süreye dahil edilmemektedir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme:

folklor/edebiyat dergisinin değerlendirme sonucuna, yazar (lar)ın itiraz etme hakkı saklıdır. Yazar(lar), çalışmaları için yapılan değerlendirme sonucu görüş ve yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını referans göstererek “folkloredebiyat@ciu.edu.tr” adresine e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar editörler tarafından en geç bir ay içerisinde incelenerek yazar (lar)a olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Yazar (lar)ın değerlendirme sonucuna itirazları olumlu bulunması durumunda, editör yeni hakemlendirme yaparak değerlendirme sürecini yeniden başlatabilir.

Atıf ve Referans Kontrolü:
folklor/edebiyat dergisinin yayın etiğine göre makalelerin doğru ve eksiksiz alıntı yapılması zorunludur. Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının çalışmalarını ve / veya sözlerini kullanmışlarsa, uygun şekilde alıntı yapıldığından veya alıntı yapıldığından emin olmalıdır. Bu denetim, değerlendirme sırasında önce hakemler tarafından daha sonra benzerlik-intihal (iThenticate) programı sonucuna göre editörler tarafından yapılır. Bu konudaki belgeler, dergi yönetimince beş yıl süreyle arşivlenir.

Amaç ve Kapsam

 folklor/edebiyat dergisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayınlanan açık erişimli çift kör hakemli bir araştırma dergisidir. Dergi, yüksek kaliteli teorik ve ampirik orijinal araştırma makalelerini ve analizlerini, dokümanları ve yorumları, uygulamaları veya uygulama tabanlı çalışmaları, eğitim çalışmalarını, meta analizlerini, eleştirilerini, değerlendirmelerini ve kitap incelemelerini yayımlamayı amaçlar. 2022 yılından itibaren dergi folklor, edebiyat ve antropoloji alanlarındaki makaleleri kapsar.

Dergiye yayımlanmak üzere teslim edilen metinler Türkçe veya İngilizce yazılmış özgün bilimsel çalışmalar olmalıdır.

 Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler, araştırma ve derleme başlıkları altında yayımlanır.
Makale türleri:

Araştırma makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın özgün ve ulusal bilime katkısı olmalıdır.

Derleme Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

“Açık erişim ilkesiyle, herhangi bir kullanıcının bu makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bunlara bağlantı vermesine, indeksleme için taramasına izin veren, halka açık internette ücretsiz kullanılabilirliğini kastediyoruz. Makaleler, veri olarak yazılıma aktaramaz veya internete erişim elde etmenin ayrılmaz olanları dışında mali, yasal veya teknik engeller olmadan başka herhangi bir yasal amaç için kullanılamaz. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama ve bu alandaki telif hakkının tek rolü, yazarlara çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol hakkı vermek ve uygun şekilde onaylanma ve alıntı yapma hakkı olmalıdır. " (Budapeşte Açık Erişim Girişimi)

Dergi, CORE ve COPE ilkelerini kabul eder.

Dergi, OASPA üyesidir. 

folklor/edebiyat dergisi hem basılı hem de çevrimiçi olarak yayınlamaktadır. Dergi, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında yılda dört kez yayınlanmaktadır.

Tüm makaleler Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

Yazım Kuralları

Yazılar, “Microsoft Word Document” formatında, metin ve sonuç kısımları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1,5 satır aralığı, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır.Satır sonlarında sözcükler kesinlikle hecelerine bölünmemelidir. Metin blok (sağa sola dayalı), satırbaşı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakmadan, otomatik olarak, altı nokta boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

İlk sayfa düzeni:

Yazar adı (sağ köşe, sağa dayalı)
Makale başlığı (iki yana dayalı, 12 sözcüğü aşmamalı)
Çeviri makaleler için çevirmen adı (sağa dayalı)
Türkçe özgün makaleler için 150-200 sözcük arasında İngilizce ve Türkçe özet. Makale başlığının İngilizce çevirisi, daha sonra özet metin yerleştirilir. İngilizce makalelerde en az 250 sözcükten oluşan Türkçe özet verilir. Yazarlar, hakem onayı almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özeti (extended summary) eklemek zorundadırlar. Bu özet, başvuru sürecinde de gönderilebilir.
Önce makale dilinde, ardından özet dilinde 3-5 sözcükten oluşan anahtar sözcükler verilir.
Sayfa altında verilecek bilgiler:
Makale ile ilgili açıklama çeviri metinlerde kaynak metin ile ilgili açıklama (*) işareti ile,
Yazarla ilgili bilgi sayfa altında (**) işaretiyle
Çevirmenle ilgili açıklama (***) işaretiyle gösterilir. Yazar meslek, kurum adları, İngilizce çevirileriyle (ayraç içinde) belirtilir. e-posta ve ORCID ID ler eklenir. 
Kitap/medya tanıtım ilkeleri

Tanıtım yazılarında folklor, edebiyat, antropoloji, dil/dilbilim alanlarında kült metinlerin veya yeni çıkan yayınların yanı sıra ilgili alanlara ait web sitesi gibi yeni medya ortamlarının, sinema ve belgesel filmlerinin, ayrıca müze ve benzeri mekânların veya ilişkili alanlara katkıda bulunan insanların tanıtımı hedeflenmektedir.

Yazıların 1000-1500 kelime arasında olmasına dikkat edilmelidir. Tanıtım yazısında öncelikle tanıtımı yapılan metni üreten kişi ve/veya kurumların ilgili metinle bağlantılı olarak tanıtımı yapılmalıdır. Ardından metnin ilişkili alana olumlu katkılarının sunulmasıyla birlikte eksiklikleri de eleştirel bir bakışla tartışılmalıdır. Son olarak metnin ilgili literatür ve/veya yapılanma içindeki yeri irdelenmelidir. Metnin ve (kaynak kullanıldıysa) kaynakların yazımında dergi yazım kurallarına bütünüyle uyulmalıdır. Derginin imtiyaz hakları ve yazar sorumlulukları konusundaki ilke ve kuralları, tanıtım yazıları için de geçerlidir.

Diğer Yazım ve Sunum Kuralları

Folklor/Edebiyat Dergisine Gönderilecek/Yayımlanacak Makalelere Yönelik İlke ve Kurallar

1. Başlıkta sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle bold (kalın) yazılır. Başlık 12 sözcüğü geçemez.

2. Türkçe başlığın altına İngilizce başlık yazılır İlk başlık bold/kalın, ikinci başlık düz)) altına Makale Türkçeyse Türkçe özet önce; İngilizceyse İngilizce özet önce konulur) .

3. İlk sayfadaki künye bilgileri hariç dipnotlar ilgili sayfaların altında değil; makalenin sonunda Notlar (Endnotes) başlığı altında verilir.

4. Anahtar sözcükler (özel adlar hariç) küçük harflerle ve italik yazılır, bir tab 1,25 cm sol içerden başlanır, her biri virgülle ayrılır, sonuna nokta konulmaz. Üç ile beş sözcük arası olabilir.

5. Abstract/Öz sözcükleri bold/kalın, büyük harflerle ve ortalanarak yazılır. Ana metin 12 punto Times New Roman; Öz aynı karakterle 11 punto, 150-250 sözcük arasındadır.İngilizce makalelerde Türkçe Öz, en az 250 sözcüklü olmalıdır. Öz ve anahtar sözcükler bir tab (1.25 cm) sol içeriden başlar. Özde makaleyle ilgili (Makalede ….araştırılacaktır, üzerinde durulacaktır…vb) gelecek zaman kipi ve edilgen anlatım kullanılmaz; I.tekil şahıs kipi anlatımı tercih edilmelidir. Ana metin sola dayalı ve satır sonlarında kesme işareti kullanılmadan dizilir. Metin içindeki doğrudan alıntılar 4 satır ya da 40 sözcükten çoksa; ortada 10 punto ile yazılır nokta alıntı metninin sonuna konur

……..

……….

………. .(Akı, 1973: 25)


6. Giriş ve sonuç numaralandırılmaz. Girişe alıntıyla başlanmaz; sonuçta alıntıya yer verilmez.

8. Blok alıntılar bir tab (1.25 cm) içeriden başlar. Sonuna mutlaka kaynak konur. Yazımı: (Seyidoğlu, 1999: 25)

9. Ara başlıklarda ilk sözcük ve özel adlar dışındakiler küçük harflerle başlatılır.

10. Kaynakça düzenlemesinde Microsoft Word otomatik olarak düzenlenmesi önerilir. Başvurular+Kaynakları yönet+Stil ve stilden APA 7 seçilir.

11. Kaynakçada kitap adları italiktir. Makaleler düz yazılır, Tek/çift tırnak arasına alınmaz. Yazar adının ilk harfi majiskül yazılır, nokta konulur Yazar(lar)ın soyadlarının baş harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. İngilizce kaynakçalarda eser adlarındaki ek sözcüklerin ilk harfleri minisküldür.(and, the, on, a, an gibi)

Kaynakça’da makale yazımı:

Seyidoğlu, B. (1968). Erzurum manileri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, VI(16),  25-34. doi: 1000/02030

Kitap yazımı:

Ögel, B. (1984). İslamiyetten önce Türk kültür tarihine giriş (A. Edipoğlu, Çev.) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu. doi: 1000/……………………

12. Ana metinde geçmeyen künyelere kaynakçada yer verilmez.

13. Varsa kaynağın DOI numarası referansın en sonunda verilir.

14. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynakçada varsa adı her kaynağın başında yazılır. (______) çizgi çekmek ya da ibid, agk. gibi kullanımlar geçerli değildir.

15. Kaynaklar'daki künyelerin -varsa- etki faktörü (impact factor) linkleri belirtilir. Örn. Google scholar,web of science, vs.

16. Kaynaklar'da yayınlar için “yayınevi, yayınları, yayını,basımevi vb” sözcüklere, basım yerine yer verilmez. Sadece yayınevinin (yayın kurumunun) adı künyenin sonunda verilir.

17. Elektronik kaynaklar başlığı altında Kaynakların altında yer alacak İnternet kaynaklarında yazar soyadı, adının baş harf(ler)i, ürünün başlığı kitaplarda olduğu gibi ilk harfi büyük ve tümü italik yazılır. Sonra erişim tarihi gün, ay, yıl belirtilir ve link yazılır.

18- Not(lar) (sonnot) ve Kaynaklar APA 7 standartlarına uygun olarak verilir, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilir

Öz (kısa özet) hakkında anımsatmalar:

(Giriş, Malzeme ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma) herbirinin kısa bir özetini vermelidir. Kısa Özet :(i) araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli (ii) kullanılan metodolojiyi tanımlamalı (iii) bulguları özetlemeli ve (iv) ana sonuçları belirtmelidir. Kısa Özet yazılırken her kelime dikkatlice incelenmeli, örneğin 100 kelime ile anlatılabiliyorsa 200 kelime kullanılmamalıdır. Fakat bugüne kadar en çok rastlanan hata, konuyla ilgisiz ayrıntıların Kısa özetlerin çoğu veya tamamı yapılmış çalışmaya atıf olduğu için geçmiş zamanda yazılmalı; gelecek zaman kipi kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Yazar ,araştırmacı edilgen kip değil, doğrudan birinci tekil kişi anlatımı kullanmalıdır (araştırdım, …yöntemini uyguladım/ uyguladık..vb.) Kısa Özet asla yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir. Eserlere kaynak gösterme Kısa Özette yapılmamalıdır. Uzun bir terim Kısa Özet içinde birkaç defa kullanılmadıkça terim kısaltılmamalıdır. Kısaltmaların metin içinde ilk kullandıkları yerde gösterilmesi uygundur. Kısa Özet, makalenin evrensel olarak okunan bir kısmıdır. Bu nedenle kısa özetin açık ve basit yazılmasının çok önemi vardır.

Genişletilmiş Özet (Extended summary)

Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında değil; eğer makale yayına kabul edilirse, dizgi aşamasında yazarlardan talep edilecektir. (İsteyen yazarlar ilk aşamada makalenin sonuna ekleyebilirler.) Genişletilmiş Özet, küresel ölçekte konuyla alakalı veri tabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte, çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, İngilizce dilinde olacağı için makalelerin uluslararası atıf almasının yolunu da açacaktır. Genişletilmiş özet, tercihen 750-1000 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir.

Aşağıdaki tabloda, Genişletilmiş Özette Kullanılabilecek Alt Başlıklar gösterilmiştir. Çalışmayı açık ve anlaşılır özetlemek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz.


Örnek 1:

Introduction and Research Questions & Purpose:

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında, çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Literature Review:

Literatür taramasının yöntemini (hangi veri tabanlarından yararlanıldı, ne tür kaynaklara ulaşıldı vs.), amacını ve ulaşılan kaynakların genel eğilimi (bu konuda yapılan daha önceki araştırmaların kesiştiği veya ayrıldığı noktalar nelerdir vs.) kısaca belirtiniz.

Özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır.

Methodology:

Bu kısımda,

· Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme);

· Eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel);

· Çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak);

· Eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i;

· Ana kütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci;

· Veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli;

· Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

Results and Conclusions: Araştırma amaçlarına/sorularına ilişkin ana bulgular, temel çıkarımlar, sonuçlar ve/ya önerilerinizi yazınız.

Örnek 2:

Background :

Research Purpose:

Methodology:

Findings:

Conclusions:SONUÇ kısmı hakkında ilke ve anımsatmalar:

Bilimsel makalede sonuç, araştırma konusuyla ilgili son sözü söyleme şansınızdır. Makalenizde dile getirdiğiniz konular hakkında son söz hakkına sahip olmanıza, düşüncelerinizi sentezlemenize, fikirlerinizin önemini göstermenize ve okuyucunuzu konuyla ilgili yeni bir bakış açısına yönlendirmenize olanak tanır. Aynı zamanda iyi bir son izlenim bırakmak ve olumlu bir notla bitirmek için bir fırsattır. Bilimsel makalede sonuç, makalenin önemli bir parçasıdır; okuyucuya bilimsel makalenin içeriğini ve önemini hatırlatırken, okuyucuya kapanış sağlar. Bunu, makalenin daha büyük resmini görmek için ayrıntılara girmeden gerçekleştirir. Bilimsel makalede sonuç, yeni fikirler ortaya koymaz; bunun yerine, makalenin amacını ve önemini açıklığa kavuşturmalıdır. Ayrıca konuyla ilgili gelecekteki olası araştırmaları da önerebilir. Alıntı, kaynak gösterme bulunmaz.

Bilimsel makalede sonuç bölümü, daha geniş konuları değerlendirmenize, yeni bağlantılar kurmanıza ve bulgularınızın önemini detaylandırmanıza olanak tanır. Bilimsel makalede sonuç, okuyucularınızı makalenizi okudukları için mutlu etmelidir. Vardığınız sonuç, okuyucunuza, olayları farklı görmelerine veya konunuzu kişisel olarak ilgili şekillerde takdir etmelerine yardımcı olacak bir şeyler verir. Yalnızca okuyucunuzun ilgisini çekmeyecek, aynı zamanda okuyucunuzun hayatını bir şekilde zenginleştirecek daha geniş çıkarımlar önerebilir. Bir nevi okuyucuya vermiş olduğunuz armağanınızdır.

Bilimsel makalede sonuç bölümünde yapılmaması gerekenler

“Sonuç olarak”, “özet olarak” veya “kapanışta” gibi gereksiz, aşırı kullanılan bir ifadeyle başlamak. Bu sözler konuşmalarda işe yarasa da, yazma da kaba ve basmakalıp olarak algılanabilir.
Sonuç kısmında önermeyi ilk kez ifade etmek.
Sonucunuzda yeni bir fikir veya alt konu sunmak.
Herhangi bir önemli değişiklik olmaksızın yeniden yazılmış bir önerme cümlesi ile bitirme.
Analitik bir makalenin geri kalanıyla karakter dışı olan içli, duygusal itirazlar yapmak.
Makalenin gövdesinde olması gereken kanıtları (alıntılar, istatistikler, vb.) dahil etmek.
Bunların dışında kararsız kalınan durumlarda editörle görüşünüz.

Kaynak: The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill

Ulakbim- Dergipark (TR-Dizin) önerileri.

folklor/edebiyat dergisi

Not(lar) (sonnot) ve Kaynaklar APA 7 standartlarına uygun olarak verilir, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilir. Metin içinde kaynak gösterme ve diğer teknik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kaynaktan yararlanılabilir:

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdfİletişim

Dergide yayınlanması istenen makaleler, isimsiz, word formatında Makale Takip Sistemi'ne yüklenir.

Yazarlar, her türlü iletişim için aşağıdaki adres ve bilgileri kullanmalıdır:

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Haspolat Kavşağı- Lefkoşa KKTC

internet adresleri:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
https://www.folkloredebiyat.org


Telefon

(392) 671 11 11- 2600/2601

Belgegeçer

(392) 671 11 65

El-mek:

folkloredebiyat@ciu.edu.tr


Etik Kurallar

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri gerekmektedir. Etik Kurul raporu olmayan makaleler sürece alınamaz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi folklor/edebiyat dergisi folklor, edebiyat, antropoloji, dil/dilbilim alanındaki yüksek nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi folklor/edebiyat dergisine gönderilen makaleler çifte körleme (peer review) süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on Publication Ethics -COPE) yönergesine göre hazırlanmıştır. Öte yandan folkor/edebiyat dergisi‘nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Yazar(lar)

 • folklor/edebiyat dergisine gönderilen makalelerin belirtilen alanlarda yapılmış yöntembilimsel niteliklere sahip olması gerekmektedir.
 • Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
 • Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve yayını kesinleşen makalenin telif haklarının dergiye devredildiğinin kabulü yazarlarca yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.
 • Yazarlarçalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.

Hakemler

folklor/edebiyat dergisine gönderilen tüm makaleler çifte körleme süreci ile değerlendirilmektedir. Çifte körleme, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Bu sistem, www.folkloredebiyat.orgüzerinden gerçekleştirilmektedir. folklor/edebiyat dergisihakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıdaki gibidir:

 • Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
 • Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
 • Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
 • Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin dergisitesinde bulunan Makale Takip Sistemindeki formu doldurmaları gerekmekte, çifte körleme sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
 • Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Editör

Editörün “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on PublicationEthics - COPE) yayınlamış olduğu “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” ("COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors") ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu”nda ("COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors") yer alanve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.

Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Hakemlerle İlişkiler

 • Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini istemekle yükümlüdür.
 • Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
 • Editör, hakem değerlendirme sürecinin çifte körleme ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları açıklamamalıdır.
 • Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
 • Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.
 • Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
 • Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

Yazarlarla İlişkiler

 • Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin Yazım ve Yayın İlkeleri sürekli güncellemelidir.
 • Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar
  verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.

Yayıncı

folklor/edebiyat dergisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Yayıncı, folklor/edebiyat dergisinde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
 • Yayıncı derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar:www.folkloredebiyat.org

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

folklor/edebiyat dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce iThenticate (veya Turnitin) yazılım programı ile taranmaktadır. Kabul edilen en yüksek benzeşim oranı %20’dir (Shafer, 2011). Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilebilir.Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

 • Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
 • Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
 • Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
 • Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
 • Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
 • Çifte körleme sürecinin deşifre edilmesi.

Kaynak: Shafer, S. L. (2011). You will be caught.Anesthesia & Analgesia, 112(3), 491-493.

01 Nisan 2022 tarihinden sonra gönderilecek makaleler için geçerli olmak üzere dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için editörlük, dijital baskı ve dizgi işlemleri kapsamında 50 Avro “Makale Gönderim Ücreti” talep edilecektir. Bu bedel makalenin Kabul/Ret şartına bağlı olmaksızın talep edilecektir. Bu bedel talep edilmeden önce gönderilen tüm makaleler Öndenetim Kurulu + editör tarafından ön incelemeye alınacaktır. Ön değerlendirmede makalenin sunumu, derginin yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluğu, benzerlik oranı ve referans bölümü incelenecektir. Ön değerleme aşamasını geçen makalelerden “Makale Gönderim Ücreti” talep edilecek ve sonrasında makale hakem değerlendirme sürecine alınacaktır. Bu ücretin ödenmesi, aday makalenin kabul alacağı anlamına gelmeyecek, süreç tamamen bağımsız hakemler tarafından yürütülecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda yayımlanmaya uygun bulunmayan çalışmalar için yazarlara ücret iadesi yapılmayacaktır. Makale gönderim ücretlerinden oluşacak gelirden makale değerlendirme hizmet bedeli olarak hakemlere 25 Avro hizmet bedeli ödenebilecektir. 

Yazarların ödeme yapacakları hesap bilgileri:

Hesap İsmi : New Island Education Ltd.

Banka İsmi : Garanti Bankası

Iban No : TR16 0006 2000 4930 0009 0806 60

Para Birimi : Euro

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir. Elektronik çeviriler kabul edilmez.
Dergi TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ ile diğer pek çok dizin tarafından taranmaktadır. Scimagoe quartile değeri: Q2 'dir:

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

Alan Editörleri/ Field Editörs

Halkbilimi/Folklore
Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik (JohannWolfgang-Goethe İniversitet-birkalan-gedik@m.uni-frankfurt.de)
Prof.Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi-yakici@gazi.edu.tr)
Prof.Dr. Aynur Koçak (Yıldız Teknik Üniversitesi-nurkocak@yildiz.edu.tr)
Prof.Dr. Işıl Altun ( (Regensburg Üniversitesi/Kocaeli Üniversitesi-İsil.Altun@zsk.uni-regensburg.de)
Edebiyat/Literature
Prof.Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -emekli-29 MayısÜniversitesi-abdullahucman@29mayis.edu.tr
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi-emekli-Kafkasya Üniversiteler Birliği -KÜNİB-r_korkmaz@hotmail.com)
Prof.Dr. Emel Kefeli (Marmara Üniversitesi-emekli-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-ayseemelkefeli @gmail.com)
Antropoloji/Anthropology
Prof.Dr. Hanife Aliefendioğlu (Doğu Akdeniz Üniversitesi-hanife.aliefendioglu@emu.edu.tr)
Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel (Başkent Üniversitesi-sebnempa@baskent.edu.tr)
Prof.Dr. Derya Atamtürk Duyar (İstanbul Üniversitesi-datamturk@istanbul.edu.tr)
Prof.Dr. Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi-meryem.bulut@gmail.com)
Dil-Dilbilim/Language-Linguistics
Prof.Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi-demir@hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Aysu Erden (Maltepe Üniversitesi-aysuerden777@gmail.com)
Prof.Dr. Sema Aslan Demir (Hacettepe Üniversitesi-semaaslan@hacettepe.edu.tr)