Cilt: 40 Sayı: 1, 30.04.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi'nin amacı güncel konularda yüksek kalitede özgün bilimsel makaleleri yayımlamak, bilim insanları ile araştırıcılar arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve açık erişim politikası ile herkesin bilgi kaynağına ücretsiz erişimine olanak sunmaktır.

Dergimiz, Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitDergimiz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 1985 yılından beri hakemli ve bilimsel süreli yayınıdır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG), tarım bilimleri (tarım ekonomisi, zootekni, biyosistem mühendisliği, tarla bitkileri, su ürünleri mühendisliği, bahçe bitkileri, bitki koruma, toprak bilimi ve bitki besleme, gıda mühendisliği, peyzaj mimarlığı) alanındaki ulusal ve uluslararası yüksek kalitede özgün, bilimsel makaleleri İngilizce olarak yayımlamaktadır
Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık ayı olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır. Sunulan makaleler özgün olmalı, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak, bir kongre ya da sempozyumda sadece özeti yayımlanan makaleler dergiye sunulabilir. Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygunluğunun sorumluluğu yazara aittir

MAKALE HAZIRLAMA

1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır.
2. Dergide Tarım Bilimleri alanında hazırlanan ve daha önce yayımlanmamış orijinal araştırma makaleleri ile kongre kitaplarında özet metni basılmış olan araştırma makaleler yayımlanır.
3. Aynı sayıda bir yazarın en fazla iki makalesine yer verilir.
4. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Basıma kabul edilen makalelerden basım ücreti alınmaz.
5. Makalelerin bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
6. Araştırma makaleleri İngilizce olarak; Başlık, Abstract, Öz, İngilizce ve Türkçe Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları ve tartışma, Sonuç ve Kaynaklar ana başlıkları altında hazırlanmalıdır.
7. Makale düzeni;
a. A4 boyutunda 12 punto Times New Roman tipi harflerle ve 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları 3’er cm olmalıdır.
b. Makalenin her sayfası ve satırları numaralandırılmalıdır. Makale toplam 15 sayfayı geçmemelidir.
c. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı koyu, 14, ortalı ve ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
d. En fazla 2. düzeyde bölüm başlıkları kullanılmalıdır. Birinci düzey başlıklar 0.5 cm girintili, iki yana yaslı, koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. İkinci düzey başlıklar koyu, 0.5 cm girintili, iki yana yaslı, ve yalnız ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.
e. Metnin ana gövdesi 0,5 cm girintili yazılmalıdır. Tüm paragraflar sol kenardan başlamalıdır. Metin tümüyle iki yana yaslı hizalanmalıdır. Hiçbir heceleme olmamalıdır. Kalın veya altı çizili yazı kullanımı ile metin vurgulama yapılmamalıdır.
f. Yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı (akademik unvan belirtilmemeli), tüm yazarların adres bilgileri, ORCID ID'leri ile yazışma yapılacak yazarın iletişim bilgileri (e-mail, telefon, faks vb.) belirtilmelidir. Adresler kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde, yazar adlarının hemen altında açıkça yazılmalıdır.
Başlık: Makale başlığı kısa ve açıklayıcı ve 15 kelimeyi geçmemelidir.
Öz: Hem Türkçe ve hem de İngilizce özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 12 punto ve 1,5 aralık ile yazılmalı, makalenin amacını, çalışmanın önemli veri ve sonuçlarını içermelidir. Yurtdışından gelen makalelerde özet sadece İngilizce yazılabilir.
Anahtar kelimeler: Alfabetik sıraya göre 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmelidir.
Giriş: Bu bölüm çalışmadaki problemi açıkça ifade etmeli, önceki ve özellikle son yıllardaki yapılan ve yayınlanan çalışmaları açıklamalı, çalışmanın amaçlarını açıkça vermelidir.
Materyal ve Metot: Bu bölüm, çalışmada kullanılan tüm materyalleri içermeli, yöntemler detaylı açıklanmalı, istatistiksel metotlar açıklanmalıdır.
Bulgular ve tartışma: Çalışmadaki elde edilen veriler ve bulgular tablo ve bilgi olarak verilmeli, önceki yapılan çalışma sonuçlarına göre yorumlanarak tartışılmalıdır.
Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.
Teşekkür: Bu bölümde çalışmanın yapılmasına katkı veren kişi, kuruluş ve projelere yer verilebilir.
8. Makalede yer alan türlerin bilimsel isimleri italik karakterde olmalı ve ondalık sayılar nokta işareti ile ayrılmalıdır.
Scientific names of the species in the article should be in italics and decimal numbers should be separated by a point.
9. Grafik, harita, fotoğraf, resim ve benzeri sunuşlar ''Şekil'', sayısal değerlerin verilişi ''Çizelge'' olarak isimlendirilmelidir. Şekil ve Çizelgelere ait İngilizce isimlendirmelerin altında Türkçe isimlendirmeler de yer almalıdır. Verilen tüm çizelge ve resimlere metin içerisinde atıf yapılmalı ve makale içinde atıf yapılan yere en yakın yerde atıftan sonra verilmelidir.


Metin içi atıflar ve Kaynaklar

APA 7 yazım kuralına göre yapılmalıdır.

Metin İçi Atıflar

Yazar tipi                                                     Parantez içi                                                                    Anlatısal
Tek yazarı çalışma                                   (Carducci, 2009)                                                          Carducci (2009)
İki yazarlı çalışma                                     (Vollrath & Torgersen, 2002)                                     Vollrath and Torgersen (2020)
Üç veya daha fazla yazarlı çalışma     (Gunay-Oge et al., 2020)                                           Gunay-Oge et al. (2020)

Kısaltması olan grup
• Birinci atıf                                                (World Health Organisation [WHO],2020)              World Health Organisation (WHO, 2020)
• Sonrakı atıflar                                        (WHO, 2020)                                                                   WHO (2020)

Kısaltması olmayan grup                      (Grup İsmi, 2020)                                                         Grup İsmi, (2020)

-Birden fazla kaynak parantez içindeyse, bunlar alfabetik sıraya göre ve noktalı virgülle ayrılarak verilmelidir.

(Afifi et al., 2011; Cohen et al., 2014; Lobbestael et al., 2010; Zhang et al., 2012).

-Anlatısal olarak birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, sıralama önemli değildir istenilen şekilde yazılabilir.

Zhang et al. (2012), Cohen et al. (2014) and Afifi et al. (2011) examined…..

-Uygulama veya programın adı verilmişse, kullanılan versiyonu biliniyorsa yazılması yeterlidir.

Data were analyzed with IBM SPSS Statistics (Version 25).

-Bir paragrafta aynı kaynağa birden fazla anlatısal biçimiyle atıfta bulunulursa, tekrar durumunda yıl yazılmaz. Ancak parantez içindeki alıntılarda yıl her zaman belirtilir.
Metin içi atıf hakkında daha fazla ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi web sitesinden ulaşabilirsinz

Kaynaklar

Makaleler

-Bir makalenin DOI'si varsa, DOI referansa eklenir.
-Her zaman bir derginin sayı numarasını referansa eklenir.


Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

-Makaleye ait makale numarası varsa, sayfa aralığı yerine “Makale” kelimesi ve ardından makale numarası eklenir.

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Makalenin eksik bilgileri varsa

Eksik cilt numarası

Stegmeir, M. (2016). Climate change: New discipline practices promote college access. The Journal of College Admission, (231), 44–47. https://www.nxtbook.com/ygsreprints/NACAC/nacac_jca_spring2016/#/46

Eksik sayı numarası

Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 72, 67–78. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038

Eksik sayfa veya makele numarası

Butler, J. (2017). Where access meets multimodality: The case of ASL music videos. Kairos: Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy, 21(1). http://technorhetoric.net/21.1/topoi/butler/index.html

-Dergi cilt, sayı ve/veya makale veya sayfa numaraları kullanmıyorsa, eksik olan öğe/öğeler referanstan çıkarılır.

Kitap/E-Kitap Kaynakları

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/


-Hem basılı kitaplar hem de e-kitaplar için kitabın yazarı, yayın yılı, başlığı ve yayıncısı yazılır.
-Basım bilgileri, italik olmadan başlıktan sonra parantez içine alınır.
-Kitabın DOI'si varsa, DOI yayıncı adından sonra kaynağa eklenir.
-Yayıncı konumu dahil edilmez.
-DOI'si olmayanbir e-kitabın erişilebilir bir URL'si varsa, kitabın URL'si kaynağa eklenir. Veri tabanının adı kaynağa dahil edilmez.
-E-kitap bir akademik araştırma veri tabanından geliyorsa ve DOI'si veya sabit URL'si yoksa, kitap kaynak gösterimi yayıncı adından sonra sonlandırılır


Devlet Kurumu Raporları

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf

-Yazar adı olarak rapordan sorumlu kurum yazılır. Grup yazar adında bulunmayan ana ajansların adları, kaynak öğede yayıncı olarak yazılır.

Kongre Bildirileri

Bir dergide yayınlanan kongre bildirileri

Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 116(47), 23499–23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116

-Bir dergide yayınlanan konferans bildirileri, dergi makaleleriyle aynı biçimde gösterilir.

Kitap olarak yayınlanan kongre bildirileri

Kushilevitz, E., & Malkin, T. (Eds.). (2016). Lecture notes in computer science: Vol. 9562. Theory of cryptography. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49096-9

-Kitap olarak yayınlanan konferans bildirileri, kitap kaynakları ile aynı şekilde yazılır.

Tezler


Yayınlanan Tez

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No. 27542827) [Doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI

Zambrano-Vazquez, L. (2016). The interaction of state and trait worry on response monitoring in those with worry and obsessive-compulsive symptoms [Doctoral dissertation, University of Arizona]. UA Campus Repository. https://repository.arizona.edu/handle/10150/620615

-Bir tez bir veri tabanından, kurumsal bir havuzdan veya bir arşivden erişilebilir olduğunda yayınlanmış olarak kabul edilir.
-Veri tabanı, tezlere yayın numarası veriyorsa, yayın numarası tez veya tez başlığından sonra parantez içinde düz yazılır.
“Doktora tezi” veya “Yüksek Lisans tezi” tanımı, ardından virgül ve diplomayı veren kurumun adı eklenir Bu bilgi tez başlığından veya herhangi bir yayın numarasından sonra köşeli parantez içinde belirtilir.
Referansın kaynak öğesinde veri tabanının, havuzun veya arşivin adı yazılır.
Tez okuyucular için erişilebilirse URL'si eklenir.
Veri tabanı veya arşiv, kullanıcıların tez veya tezi görebilmeleri için oturum açmalarını gerektiriyorsa, URL'nin okuyucular için erişilemediği anlamına gelir, kaynak veri tabanı adıyla sonlandırın.


Yayımlanmamış Tez

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

-Bir tez veya tez yayınlanmamışsa, köşeli parantez içinde “[Yayımlanmamış doktora tezi]” veya “[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]” açıklamasını yazılır
-Referansın kaynak öğesinde, dereceyi veren kurumun adı belirtilir.


Diğer kaynak türleri hakkında detaylı bilgiyi APA 7 resmi web sitesinde bulabilirsiniz.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği İlkeleri

Gaziosmanpaşa ÜniversitesiZiraat Fakültesi Dergisi, yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlere bağlıdır. Etik ilke ve değerlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Bu kapsamda, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen standartlar ve YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslar dikkate alınmaktadır (https://publicationethics.org/, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-…). Makale değerlendirme sürecinde kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına aykırılığı tespit edilen eserlerin yayın talebi reddedilir. Eserin yayınlanmasından sonra söz konusu aykırılığın tespit edilmesi halinde eser yayından kaldırılır.
Hakemli dergide yayın ilkeleri ile ilgili tüm taraflardan (yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar) beklenen genel etik davranışlar ve sorumluluklara ilişkin tanımlamalar aşağıda belirtilmektedir.

Yazar(lar)ın Sorumlulukları

• Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
• İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
• Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli,
• Bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.
• Tüm yazarların araştırmaya katkısı bulunmalıdır.
• Makalede geçen tüm veriler gerçek ve orijinal olmalıdır.
• Tüm yazarlar hatalı makalenin geri çekilmesini ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

• İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
• Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
• Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
• Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri ayrı eserler olarak sunmak,
• Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak ayrı eserler olarak sunmak,
• Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
• Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

Hakemlerin Sorumlulukları

• Hakemlik süreci, bilimsel akademik yayıncılığın başarısında önemli bir konumda bulunmaktadır. Hakemler bu sürecin sağlıklı yürütülebilmesi ve iyileştirilmesine gayret göstermelidir.
• Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması/çakışması içerisinde olmamalıdır.
• Değerlendirmeleri tarafsız olmalıdır.
• Değerlendirilen makaleler hakem tarafından gizli tutulmalıdır.

Editörün Sorumlulukları

• Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
• Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması/çakışması içerisinde olmamalıdır.
• Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
• Hakemlerin ismini değerlendirme tamamlanana kadar saklı tutmalıdır.
• Makalenin yayımlanmasından sonra herhangi bir araştırmacı tarafından bilimsel hata tespit edildiğinde ilgili düzeltme/düzeltmelerin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

Yayımcının Sorumlulukları

• Yayıncılık etiğinin yayın kurulu tarafından izlenmesi/korunması,
• Akademik kaydın bütünlüğünü korumak,
• Etik standartlardan ödün vermemek,
• Gerektiğinde düzeltmeleri, açıklamaları ve özürleri yayımlamak,
• Okuyucunun dergide yayımlanan bir makalede önemli bir bilimsel hata ya da intihal, yinelenen makaleler gibi konularda herhangi bir uyarısı olduğu zaman ziraatderdi@gop.edu.tr adresine mail atarak editör kuruluna bildirebilir. Derginin bilimsel ve teknik yönden gelişmesi için bir fırsat olacağı bilinci ile, yapacağınız uyarılar/eleştiriler, editör kurulu tarafından memnuniyetle karşılanarak hızlı ve yapıcı bir şekilde iyileştirmelerimiz gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme Süreci

Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda editör tarafından ön incelemeye alınır. Editör, dergide yayımlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Değerlendirmede çift yönlü kör hakemlik uygulaması esastır. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler en kısa sürede sisteme yüklenmelidir. Editör, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına yönelik nihai karar vericidir. Makalenin yayımlanmasından önce makalede sayfa düzeni yapılarak son kontrol için yazarına gönderilir. Yazar makalenin son kontrolünü yaptıktan sonra yazar veya yazarlar tarafından imzalanan telif devir sözleşmesi ile birlikte ziraatdergi@gop.edu.tr mail adresine gönderir. Kontrolün düzgün yapılmaması sonucunda oluşabilecek baskı hataları yazarların sorumluluğundadır. İşlemi tamamlanan eserler kabul tarihi dikkate alınarak derginin yayınlanacak sayısında bulunması gereken makale limitleri dahilinde yayımlanır.

Alıntılanma Yüzdesi

Dergiye başvurusu yapılan makalelerin, hakemlik sürecine alınmadan önce intihal programı ile (iThenticate Plagiarism Detection Software) (http://www.ithenticate.com) taratılmış olması gerekmektedir. Tarama sonucunda Kaynaklar bölümü haricinde, benzerlik oranı %20 ve aşağı değeri taşıyan makaleler başvuruya kabul edilmektedir. Makale sisteme yüklendikten sonra iThenticate raporunun da ziraatdergi@gop.edu.tr mail adresine gönderilmesi süreç için gereklidir

Etik Kurul Onayı

Yazarlar yayımlatmak istedikleri makale ile ilgili olarak gerekli olan etik kurul onayını aldıkları kurumu ve onay numarasını Materyal ve Yöntem bölümünde mutlaka belirtmelidirler. Yayın kurulu gerekli gördüğünde “Etik Kurul Onay Belgesini” ayrıca isteyebilir. Makalenin etik kurul onayı gerektirip gerektirmediği aşağıda bildirilen kısımdan yazarlar ve alan editörleri tarafından mutlaka sorgulanması gerekmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

Yayın Politikası

Dergiye İngilizce araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Makale başvuruları sorumlu yazar tarafından yapılmalıdır. Dergiye yayımlanması talebi ile gönderilen makalelerin diğer dergilerde yayımlanmamış ve/veya yayımlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekmektedir.

• Makale başvurusunda;
• Tam metin makale,
• Tam metin makalenin taratıldığını gösteren benzerlik raporu (Ithenticate) (% 20’nin altında olmalıdır),
• İmzalanmış ve taratılmış başvuru formu,
• Tüm yazarlar tarafından imzalanmış çıkar çatışması, yazarlık katkı beyan formu, Etik kurul onay raporu vb.
• Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formunun taranmış kopyasının elektronik formatta dergipark sistemine http://dergipark.org.tr/login adresinden kayıt olunarak yüklenmesi gerekmektedir.
• Yayımlanan makalelerin tüm hakları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisine aittir. Makalenin bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Bir yazarın aynı sayıda ilk isim olarak en fazla iki makalesine yer verilir. Dergimizde yayımlanan makalelerin bir kısmı veya tamamı dergimiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Yazarlara telif ücreti ödenmez.
Basıma kabul edilen makalelerden basım ücreti alınmaz.