Cilt: 3 Sayı: 2, 24.12.2021

Yıl: 2021
Prof. Dr. Hasan YETİM İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5388-5856
Gıda Bilimleri, Et Teknolojisi, Gıda Kimyası ve Gıda Sensör Bilimi
Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI ENSTİTÜSÜ
İslam Ekonomisi, Hukuk Tarihi, İslam Finansı, İslam Hukuku

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezi tarafından çıkarılan Helal ve Etik Araştırmalar dergisi/Journal of Halal and Ethical Research, helal ve etik araştırmalar kapsamında farklı disiplinlerin bir araya geldiği akademik bir platformda yer almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda dergimiz, helal ve sağlıklı gıda, beslenme, gıda katkı maddeleri, taklit/tağşiş tespiti ve metot geliştirme, ilaç ve kozmetik ürünleri ve bunlara ait katkı maddeleri ile turizm-otelcilik ve gastronomi gibi disiplinlere ek olarak her alanda yaşanan etik problemleri de içine alan konularda orijinal araştırma, derleme veya raporlara yer vermektedir. 

Dergimiz Helal ve Etik araştırmalar kapsamında;

Sağlıklı ve Helal Gıda,

Sağlıklı ve Helal Beslenme,

Helal Gıda ve Alternatif Katkı Maddeleri,

Gıda Endüstrisinde Etik Problemler,

Taklit/Tağşiş Tespiti ve Metot Geliştirme,

Kozmetik Ürünler ve Katkı Maddeleri,

İlaç ve Tıbbi Ürünler,

Toplum ve Etik,

Turizm-Otelcilik, Gastronomi vb alanlarda/konularda orijinal araştırma makalesi, derleme ve rapor kabul edilmektedir.

Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi (HEAD)
Journal of Halal and Ethical Research (JHER)
Yazım Kuralları

Makale Hazırlama

Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi (HEAD)’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, Microsoft Word formatında,12 punto Times New Roman yazı karakterinde, 2 satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Sayfa boşlukları üstten 4 cm, alt, sağ ve soldan 2,5 cm olmalıdır. Makalenin her sayfasının sağ alt köşesine sayfa numarası verilmeli ve taslak makalenin satırları numaralandırılmış olmalıdır. Araştırma ve derleme makaleleri, çizelge ve şekiller dahil toplam 25 sayfayı veya 10 000 kelimeyi geçmemelidir. Dergimizin şablonuna https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/14828  linkinden ulaşılabilir.
Makaleler: Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Ayrıca gerekiyorsa kaynaklardan önce ‘Teşekkür’ bölümü de ilave edilebilir. Makale metninde ana başlık büyük harflerle alt başlıklar ise ilk harfi büyük diğerleri küçük yazılmalı ve uygun bir şekilde numaralandırılmalıdır. Dergiye gönderilecek makale içeriği ve sıralaması:
Başlık, yazar adları ve adresleri; tüm yazarların, çalıştığı kurumlar ve adresleri ilk sayfada verilmelidir. Adresler kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde, yazar adlarının hemen altında açıkça yazılmalıdır. Yazışmalardan sorumlu yazar belirtilmeli ve dipnot olarak ilk sayfanın sonunda telefon ve e-posta bilgileri verilmelidir. Araştırmayı destekleyen kuruluş(lar) ve makaleye esas olan proje, tez vb. bilgiler de dipnot halinde belirtilebilir. Dipnotlar başlıkta “*” ile gösterilmelidir.
Özet/Abstract, makalenin amaç, materyal-metot, bulgular ve sonuçlarını kapsamalı ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve tek paragraf halinde Türkçe ve İngilizce (özet/abstract) yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, her iki özetin altına 3-6 kelime olarak ilave edilmelidir.
Giriş, çalışmanın amacı açıkça ortaya konulmalı, güncel literatür ile konunun önemi vurgulanmalıdır. Girişin son bölümünde çalışmanın amacına atıf yapılmış olmalıdır.
Materyal ve metot, çalışmada kullanılan tüm materyaller ve yöntemler detaylı olarak açıklanmalı, varsa istatistiksel metotlar kısaca belirtilmelidir.
Bulgular ve tartışma, çalışmadaki elde edilen bulgular detaylı bir şekilde sunulmalı ve güncel çalışma sonuçları ile yorumlanarak tartışılmalıdır.
Sonuç ve öneriler, çalışma sonuçları özetlenmeli ve varsa sonraki çalışmalara yönelik öneriler burada verilmelidir.
Teşekkür; çalışmanın yapılmasına katkı veren kişi, kurum ve projeler belirtilebilir.
Çizelge ve şekiller; şekil, grafik ve resimlerin hepsi makalede ‘Şekil’ olarak, tablolar ise ‘Çizelge’ olarak verilmeli, ‘Şekil’ ve ‘Çizelgelere metin içerisinde atıf yapılmalı ve geçiş sırasına göre kendi içerisinde sırayla numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekillerde geçen kısaltmaların açılımı (10 punto) altta verilmelidir.
Birimler ve Kısaltmalar; metin içerisindeki ölçü birimlerinde uluslararası standart birimler (SI sistemi, Systeme International d' Unites) kullanılmalı. Birimlerin ifadesinde örneğin; mg.ml-1 değil mg/mL, ppm ve ppb yerine sırası ile örneğin mg/kg ve μg/kg tercih edilmelidir.
• Kısaltmalarda ulusal ve/ya uluslararası kısaltmalar esas alınmalıdır. Kısaltmalar ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır.
• Mikroorganizma, bitki, hayvan vb cins ve tür isimleri italik olarak yazılmalıdır.
• Desimaller, virgül ile değil nokta ile gösterilmeli (örneğin 9,86 değil; 9.86 olmalıdır), büyük sayılarda bin ayırımlarından kaçınılmalıdır (örneğin; 10 000 yerine 10.000, 10000, 10 bin vb).
• Üslü sayılar örneğin 3.5x105 örneğinde olduğu gibi çarpıyı temsil eden x işaretinin öncesi ve sonrasında boşluk bırakılmadan gösterilmelidir.

Kaynak Gösterimi

Makale metninde kaynaklar APA 6.0 (American Psychology Association) stiline göre verilecektir.
Kaynak listesinde dergi makaleleri; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, makale adı, derginin BIOSIS sistemine göre kısaltılmış ve italik olarak yazılmış olan adı, cilt, sayı ve başlangıç ile bitiş sayfa numaralarını göstermeli ve mümkünse doi numarası verilmelidir. Kitaplarda ise; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, italik olarak yazılmış kitap ismi, basımevi, basım yeri gösterilmeli ve mümkünse ISBN numarası verilmelidir. Örnekler:

Yazarı bilinmeyen yayın:
Anonim, (2000). Türk gıda kodeksi. Et ürünleri tebliği (2000/4). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 10 Şubat 2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazete, Ankara.
Kurum/ Dernek yayını
AOAC, (1990). Official Methods of Analysis AOAC. 15th Edition, Washington DC, USA.
Makale
Yüce, S., Tahtacı, S., Başyiğit, Kılıç, G. (2017). Halofilik laktik asit bakterilerinin ürettiği hidrolitik enzimler. GIDA 42 (3): 242-251, doi: 10.15237/gida.GD16088.
Yetim, H., Ekici, L., Özcan, C., Öztürk, I., Törnük, F., Karaman, S., (2017). Effects of some food juices and additives on some physichochemical, textural, color, microbiological and sensory properties, of cemen paste. J. Food Processing Preservation 41 (3): 1-12. https://doi.org/10.1111/jfpp.12950
Bildiri
Yilmaz, M.T., Kesmen, Z. Yetim, H. (2010). Methods for the detection of gelatin origin in meat products. 56th Int. Cong. of Meat Sci. and Technol. 15-20 August. Jeju, Korea. pp. 110.
Yetim, H. (2011). Jelatin üretimi, özellikleri ve kullanımı. 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kong., 19-20 Kasım 2011, Ankara, s. 86.
Kitap bölümü
Fratamico, P.M., Crawford, C.G. (1999). Detection by commercial particle-based assays. In: Encyclopedia of Food Microbiology, Robinson, R. K. (Ed.), Vol. 2, Academic Press, the UK, pp. 655-661.
Heperkan, D. (2016). Temel gıda mikrobiyolojisi. Fundamental food microbiology. 5. baskıdan çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, Türkiye, 610 s. ISBN: 978-605-320543-2.
Tezler
Kırca, A. (2001). Kan portakalı antosiyaninlerinin termal degradasyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, 50 s.
Coşkun, Ö. (2018). Production of protein concentrates from oilseed and oil fruit meals and their utilization. Istanbul Sabahattin Zaim University, Institute of Natural Sciences, Food Engineering Department, MS Thesis, Istanbul, 154 s.
Web sayfası
ISO, (2001). How conformity assessment works. www.iso.ch/9000, Son Erişim Tarihi: 24.03.2020
Basrur, S.V., (2001). Genetically Engineered Foods. http://www.toronto.ca/health/hphe/pdf/ge_foods, Son Erişim Tarihi: 24.03.2020
EFSA, (2014). Chemical contaminants: Mycotoxins,https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/mycotoxins Son Erişim tarihi: 24.03.2020
Metin içinde yapılan atıflarda, yalnızca yazarın soyadı ve basım yılı verilmelidir. Yazarı bilinmeyen kaynaklar “Anonim” olarak tanımlanmalıdır. Alıntı yapılan kaynakta ikiden fazla yazar varsa, birinci yazardan sonra “vd.” yazılmalıdır. Örnek: … (Tarbell, 2008; Munaut ve Van Hove, 2011; Yetim vd., 2016). Anonim (2015) ve AOAC (2014)'e göre …. .

Telif Hakkı Devir Formu
Yazarlar, makalelerini dergimize gönderirken Telif Hakkı Devir Formunu doldurmalıdırlar. İlgili forma https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16383 linkinden ulaşılabilir.

Etik Kurul Raporu
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) Materyal ve Metot bölümünde yer verilmelidir.

Yazarların ORCID Numaraları

Dergipark’ın tavsiyesi üzerine, yazarların isim benzerlikleri, soyadı değişiklikleri veya Türkçe karakterle yazılan isimlerden kaynaklanan bazı sorunların engellenmesi amacıyla bundan sonra dergimizde uluslararası araştırmacı kimlik (ORCID) numarasının alınması zorunlu hale getirilmiştir. Halen ORCID numarası bulunmayan yazarlarımız, http://orcid.org linkinden ücretsiz kaydolarak bu numarayı kolayca alabilirler. Makalede ORCID numarası ilk sayfanın en alt kısmında yer alan e-posta bilgilerinin altına eklenmelidir. Örnek: https://orcid.org/0000-000x-xxxx-xxxx Not: Yazar sayısının ikiden fazla olması durumunda yazarların ORCID numaraları makalenin en sonunda yer alacaktır.


YAYIN ETİĞİ VE SAHTECİLİK AÇIKLAMASI


ETİK AÇIKLAMA


Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, yayınlanan içeriğin doğruluğunun en üst düzeyde korunacağını taahhüt eder. Bu Dergi, Çıkar Çatışması politikasına sahiptir ve katılımcı olarak İnsanları ve/veya Hayvanları içeren ve Bilgilendirilmiş Rızayı gerektiren araştırmalarla ilgili olarak ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun şekilde hareket eder.
Önemli not: dergi, intihali tespit etmek için bilgisayar yazılımı kullanabilir.
Bu dergide yayınlanan içerik, bağımsız hakem değerlendirmesine tabidir (hakem ve yazarın birbirinden haberi yoktur).
Helal ve Etik Araştırmalar dergisi, yayın etiği ilkelerine en üst düzeyde uyan ve hakemlerin ve yazarların birbirinden haberinin olmadığı hakem değerlendirme sistemine sahip olan bir dergidir. Bu yüzden dergiye makale gönderen yazar(lar) aşağıdaki Yayın Etiği ve Sahtecilik Açıklamasına uygun hareket etmeyi kabul etmiş olurlar.


Hakem Değerlendirme Süreci
Bu dergi, hakem değerlendirmesi konusunda ikili bilinmezlik sistemini kullanır; hem değerlendiren hakemlerin hem de makale yazarlarının kimlikleri gizli tutulur. Her makale iki uzman hakem tarafından değerlendirilir; genelde derginin bir editörü makale teslim sürecini yönetir.


Yazarların Etik Sorumlulukları

1. Özgünlük ve İntihal – Bütün metinler yazarların orijinal çalışması olmalı ve intihal içermemelidir.
2. Yazarlık – Metin yazarlığı, metne önemli katkıda bulunmuş yazarlarla sınırlı tutulmalıdır. Yazarlar çalışmalarında yer alan yazılımların, anketlerin/web araştırmalarının ve ölçeklerin kullanım iznine sahip olmalıdır.
3. Aynı çalışmanın birden fazla yayınlanması – Yazarlar aynı metni aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidir.
4. Kaynaklara atıfta bulunma – Yazarlar, başkalarının çalışmalarına düzgün ve doğru şekilde atıfta bulunmalıdır.
5. İfşa, çıkar çatışması ve finansal destek – Yazarlar, metinlerinin sonuçlarını ya da yorumunu etkileyebilecek her tür finansal ya da başka nitelikli çıkar çatışmasını açıkça ifade etmeli ve araştırmaya finansal destek sağlayan kişileri ya da kurumları belirtmelidir. Bütün yazarlar, fonlama kaynakları ile finansal ya da finansal olmayan çıkarlar konusunda bilgi vermeli; insanları ve/veya hayvanları içeren araştırmalar için etik kurul onayı almalı ve araştırmanın hayvanları içermesi durumunda hayvanların durumunun dikkate alındığını belirten bir açıklamada bulunmalıdır.
6. Yazarlar metinlerini Dergiye gönderdiklerinde yazar grubu, yazışmaları yürüten yazar ve yazarların sırası konularında yanlış bilgi vermemeye özen göstermelidir. Genelde metnin değerlendirilmesi aşamasında yeni yazar eklemeye ya da mevcut yazarları çıkarmaya izin verilmemektedir. Fakat bazı durumlarda yazar ekleme ya da silme mümkün olabilmektedir. Yazarlar konusunda değişiklik yapıldığında değişikliğin nedenleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Lütfen metnin kabul edilmesinden sonra yazar değişikliğine izin verilmediğini not ediniz.


İlgili kurum

Her yazar, çalışmasının büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiği kurumun adını isminin yanında yazılacak kurum olarak vermelidir. Yazar, daha sonra bağlantılı olduğu kurumdan ayrılmışsa yeni kurumunun ismini verebilir. Verilen kurum adı ve adres, makale yayına kabul edildikten sonra güncellenmeyecek ve değiştirilmeyecektir.
Lütfen, yazar adlarının dergiye sunulduğu şekliyle yayınlanacağını not ediniz!


Yazarın kimliği
Yazarların dergiye değerlendirmek üzere makale teslim ettiklerinde ORCID ID’si kullanmaları ya da makalenin yayınlanmadan önceki süreçte ORCID ID’si almaları kuvvetle tavsiye edilir.


Editörlerin Sorumlulukları

1. Yayınlama kararları – Editörler, dergiye gönderilen metinlerden hangisinin değerlendirmeye alınması ya da yayınlanması gerektiği konusunda karar vermekten sorumludur.
2. Dürüstlük – Editörler yayın değerlendirme sürecinin gerektiği şekilde işlemesini sağlamalıdır. Bu bağlamda editörler, metinlerin yazarlarının kimliğini hakemlere ve hakemlerin kimliğini de yazarlara açık etmemelidir.
3. Gizlilik – Editörler, değerlendirilmek üzere gönderilen metinleri gizli belgeler olarak görmeli ve gönderilen metinlerle ilgili herhangi bir bilgiyi yazışmadan sorumlu yazar, hakemler, editörler kurulundaki kişiler ve yayıncı dışında kimseye vermemelidir.
4. İfşa Etme ve Çıkar Çatışması – Editörler ve editörlük işlerinden sorumlu herhangi bir kişi, gönderilen bir metinde yer alan (yayınlanmış ya da yayınlanmamış) herhangi bir materyali yazarın yazılı izni olmadan kendi araştırması için kullanmamalıdır.
5. Soruşturma – Editörler, etik şikayetlerini usulüne uygun ve dürüst bir şekilde soruşturmalıdır.

Hakemlerin Sorumluluğu
1. Gizlilik – Hakemler gönderilen metinlerle ilgili her tür bilgiyi gizli ve özel bilgi olarak görmelidir.
2. Objektiflik Standartları – Hakemlik, yazarı kişisel olarak eleştirmeden objektif bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
3. Editörlerin Kararlarına Katkı – Hakemler, görüşlerini güçlü argümanlara dayandırarak açık şekilde ortaya koymalıdır.
4. Çabukluk – Hakemler, değerlendirmelerini kendilerine verilen süre içinde tamamlamalıdır.
5. İfşa ve Çıkar Çatışması – Hakemler kendilerine gönderilen metinle bağlantılı yazarlar, şirketler ya da kurumlardan herhangi birisiyle rekabet, işbirliği ya da başka tür ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahipse söz konusu metni değerlendirmemelidir.


Etikle ve Sahtecilikle İlgili Meselelerin Rapor Edilmesi

(İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile birlikte) editörler, gönderilen bir metin ya da yayınlanan bir makale konusunda etik meseleler dile getirildiğine gerekli adımları atacaktır. Her etik olmayan yayın davranışı iddiası, yayından yıllar sonra dile getirilse bile soruşturulacaktır. Soruşturma sonucunda etikle ilgili iddianın doğru olduğu ortaya çıkarsa ilgili taraflar nezdinde düzeltme, geri çekme, kaygının dile getirilmesi ve benzeri girişimlerde bulunulacaktır. Bu girişimler dergide resmi bir açıklamanın yayınlanması; ilgili kişinin işverenine, kurumuna ya da örgütüne resmi bir yazı gönderilmesi ve ilgili meslek kuruluşuna resmi bir yazı gönderilmesi şeklinde olabilir.


Telif Hakkı Bilgilendirmesi


Helal ve Etik Araştırmalar Dergisine metin gönderen yazarlar telif hakkını dergiye devretmeyi kabul etmiş olurlar. Ancak yazarlar, çalışmaların yeniden basabilirler ya da başkalarına yeniden yayınlama izni verebilirler; bu durumda çalışmanın orijinal olarak Helal ve Etik Araştırmaları Dergisinde yayınlandığına dair uygun bir bilgilendirme yapılmalıdır. Dergi CC-BY-NC lisansı politikasını benimsemiştir; buna göre yazarlar, yayınlandıktan hemen sonra makalelerini ticari nitelik taşımayan web sayfalarında, sosyal medyada ve benzer depolama alanlarında paylaşabilirler.
Yazarlar, ayrıca makalelerinin Özetini ve Atıf bilgilerini (başlık, yazar adı, yayın tarihi gibi), makalenin derginin web sayfasındaki linkine atıfta bulunma şartıyla sosyal medyada ve bloglarda paylaşabilirler.


Dergi Arşivi
Dergi içeriği, İstanbul Sabahattin Üniversitesinin Dergiye ait depolama kısmında dijital olarak muhafaza edilecektir.
Dergide yayınlanan makaleler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yönetilen Ortak Depolama Alanında yer alacaktır. Helal ve Etik Araştırmaları Dergisi, ayrıca yazarların makalelerini kendi web sayfalarında, kurumlarına ait web sayfalarında ve diğer depolama alanlarında paylaşmalarına izin vermektedir. Dergi, kamuya açık bir dergi olduğu için içeriğinin kamudan saklanması söz konusu değildir.

Dizinler ve Platformlar / Indexes and Platforms

22294    22295