İlahiyat Tetkikleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ilted


Dergimiz 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle "ESCI: Emerging Sources Citiation Index" dizininde taranmaya başlamıştır.

52. Aralık sayısı için makale kabulü 15 Eylül 2019'da bitmiştir. Bu tarihten sonra dergiye gönderilen makaleler Haziran 2020 (53. Sayı) için gündeme alınacaktır.

Yayın politikamıza ve yazım ilke ve kurallarına uymayan makaleler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Hakemlerden geçen ve yayına kabul edilen makaleler, geliş tarihine göre mevcut sayıya alınacak, sayı kapasitesi dolduğunda diğer makaleler sonraki sayıya devredilecektir.

DİKKAT!

52. sayıdan itibaren ilahiyat tetkikleri dergisi'nde sadece araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanacaktır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan  yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği (review) formatındaki çalışmalara yer verilecektir.

             ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilte, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. 

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ve 750 kelimelik extended summary içermesi talep edilmektedir.


İlahiyat Tetkikleri Dergisi

ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ilted
Kapak Resmi


Dergimiz 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle "ESCI: Emerging Sources Citiation Index" dizininde taranmaya başlamıştır.

52. Aralık sayısı için makale kabulü 15 Eylül 2019'da bitmiştir. Bu tarihten sonra dergiye gönderilen makaleler Haziran 2020 (53. Sayı) için gündeme alınacaktır.

Yayın politikamıza ve yazım ilke ve kurallarına uymayan makaleler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Hakemlerden geçen ve yayına kabul edilen makaleler, geliş tarihine göre mevcut sayıya alınacak, sayı kapasitesi dolduğunda diğer makaleler sonraki sayıya devredilecektir.

DİKKAT!

52. sayıdan itibaren ilahiyat tetkikleri dergisi'nde sadece araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanacaktır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan  yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği (review) formatındaki çalışmalara yer verilecektir.

             ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilte, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. 

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ve 750 kelimelik extended summary içermesi talep edilmektedir.


Sayı 51 - Haz 2019
 1. Editörden
  Sayfalar 13 - 24
  Ömer KARA
 2. Bakara Sûresi 184. Âyetin Neshi Meselesi ve Şah Veliyyullah ed-Dehlevî’nin Bu Konudaki Sıra Dışı Yorumu
  Sayfalar 25 - 47
  Yunus Emre GÖRDÜK
 3. Kur’an İlimleri Bağlamında Erken Dönemde Nesh Algısı: Hâris el-Muhâsibî Örneği
  Sayfalar 49 - 82
  Hekim TAY
 4. Kur’an’daki ‘ve-mâ edrâke’ Kalıbı Bağlamında Metafizik Varlıkların Mahiyet Tespitinde Dilin İmkânı
  Sayfalar 83 - 105
  Muhammed İsa YÜKSEK
 5. Sahâbe Tefsirinde Hakikî İhtilâf Problemi ve Gerekçeleri
  Sayfalar 107 - 129
  Enes BÜYÜK
 6. Ebû Dâvûd’un Sünen’de Haklarında Sükût Ettiği Hadislerin Sıhhat Durumu İle İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 131 - 160
  Harun ÖZÇELİK
 7. لطف الله أفندي الأرضرومي محدثا ومنهجه في عرض مروياته في تفسيره
  Sayfalar 161 - 180
  Fuat KARABULUT, Mücahit ELHUT
 8. Kastallânî’nin el-Mevâhibu’l-ledünniyye’sinin Bâkî Tercümesi: Meʿâlimü'l-yakîn -Tercüme ve Rivâyet Tercihi Yöntemi Açısından İncelenmesi-
  Sayfalar 181 - 205
  Ali ARSLAN
 9. İslâm Hukukunda Transseksüel veya Travesti Olmanın Hükmü
  Sayfalar 207 - 234
  Hilal ÖZAY
 10. İki Zâhirî İmam Dâvûd ez-Zâhirî ve İbn Hazm’ın İbâdetler Fıkhına Dair İhtilafları
  Sayfalar 235 - 258
  Mustafa TÜRKAN
 11. Elmalılı Hamdi Yazır’ın Tevhîd Savunusu Bağlamında Hıristiyanlık Eleştirisi
  Sayfalar 259 - 281
  Fikret SOYAL
 12. Kelamî Yaklaşımların Oluşumuna Etki Etmesi Bakımından Sahabe Anlayışı
  Sayfalar 283 - 301
  Ahmet GENÇDOĞAN
 13. Fudayl b. ‘Iyâd’ın (ö. 187/802) Hayatı ve Tasavvufî Yaklaşımları
  Sayfalar 303 - 326
  Eyyup AKDAĞ
 14. Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin Hilâfete İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 327 - 352
  Mehmet ÜMİT
 15. Mustafa Lutfî el-Menfâlûtî’de ‘Koyu Karamsarlık’
  Sayfalar 353 - 367
  Adnan ARSLAN
 16. Klasik Arap Edebiyatında Tebrik
  Sayfalar 369 - 393
  Mehmet Nafi ARSLAN
 17. Ancient Origins of the History of Religions: Herodotus Example
  Sayfalar 395 - 417
  Şevket ÖZCAN
 18. Hz. Osman’ın Ammâr b. Yâsir’i Cezalandırdığına Dair Rivayetlerin Belâzürî Özelinde Tahlil ve Tenkidi
  Sayfalar 419 - 443
  İsmail ALTUN
 19. Psychological Reasons of Participation to New Religious Movements: Quest of the Individual or Success of the Movement?
  Sayfalar 445 - 456
  Muhammed KIZILGEÇİT, Aytaç ÖREN
 20. “Romantik İslam’dan İslami Romantizme”: İslamcı Popüler Kültürün Değişen Panoraması
  Sayfalar 457 - 478
  Mustafa MACİT
 21. Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi: Muş İli Örneği
  Sayfalar 479 - 500
  Teceli KARASU
 22. Mevlânâ Konulu Romanlarda İçerik ve Tasarım İlişkisinin Sosyolojik Analizi
  Sayfalar 501 - 523
  Muhammet Ali ÖZDOĞAN
 23. Trabzonlu Mehmed Ma‘rûf ve ‘Şerh-i Kasîdetu't-Tâ’iyye’ Adlı Eseri
  Sayfalar 525 - 548
  Hassan Abdallah ALZYOUT
 24. Ahmet Erkol. Kelami Akıldan Tasavvufî Keşfe: Sufi Düşüncede Kelam Eleştirisi. İstanbul: Divan Kitap, 2018
  Sayfalar 549 - 556
  Emrah KAYA
 25. İsmail Kurun. Siyasi İlahiyat: Liberalizmin Teolojik Kökenleri. Çev. Sefa Mertek. Ankara: Orion Kitabevi, 2018.
  Sayfalar 557 - 561
  Sefa MERTEK
 26. Paulo Freire. Ezilenlerin Pedagojisi. Çev. Dilek Hattatoğlu - Erol Özbek. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018
  Sayfalar 563 - 568
  Hasan KAFALI
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-295X 1975-2018