Sayı: 14, 30.11.2021

Yıl: 2021

Makele

Araştırma Makalesi

1. The Late Roman Mosaics from the Villa of Pont del Treball Digne, Barcelona

Araştırma Makalesi

17. Roman Mosaics of Antequera. An Overview

Kitap İncelemesi

                                                 AIEMA - Türkiye, prehistorik dönemden günümüze kadar uzanan zaman süreci içerisindeki mozaikler hakkında bilimsel çalışmalar yapmayı, bu mozaikleri tanıtmayı ve söz konusu mozaikler hakkında bir mozaik veri bankası oluşturmayı amaçlayan bir araştırma merkezidir. AIEMA’ya bağlı olarak, Türkiye mozaiklerinin en iyi şekilde sunumu, bu merkezin işleyişinin nihai hedefidir. Türkiye mozaik veri bankası ve Türkiye mozaiklerini de içeren bir korpus hazırlanması çalışmaları, merkezin faaliyetlerinden bazılarıdır. Ayrıca, merkezin, antik mozaikler hakkında özgün çalışmaları içeren JMR (Journal of Mosaic Research) adında bir süreli yayını vardır.


JMR (Journal of Mosaic Research) Dergisi, her yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Merkezi tarafından, mozaikler konusunda yayınlanan uluslararası bir dergidir. Bu derginin amacı, mozaikler hakkında eleştirel bir analiz, yorumlama, mozaik ve onunla ilgili konuların sentezi ile bilimsel çalışmalar için bir platform oluşturmaktır. Derginin temel konusu, Türkiye mozaikleri ve Türkiye mozaikleriyle ilişkili mozaiklerdir. Bunun yanında, dergi yaratıcı ve özgün mozaik araştırmaları içeren diğer mozaiklerle ilgili makaleleri de kabul etmektedir. Ayrıca dergide, mozaikler hakkındaki makalelerle birlikte, kitap tanıtımları ve haberler de bulunmaktadır.


Detaylı bilgi için lütfen web sitesini ziyaret ediniz: http://arkeoloji.uludag.edu.tr/JMRe/

                          

Prehistorik Dönemden günümüze kadar uzanan zaman süreci içerisindeki mozaikler hakkındaki bilimsel çalışmaların yanısıra yaratıcı ve özgün mozaik araştırmaları ve uygulamaları da dergi kapsamı içinde yer almaktadır. Kitap eleştirileri de dergi kapsamında yayınlanabilmektedir.


Detaylı bilgi için lütfen web sitesini ziyaret ediniz: 
http://arkeoloji.uludag.edu.tr/JMRe/

Yazarlara Notlar (Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimleri)
Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek olan makaleler aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanmalıdır. 
Bu dergideki makalelerde kullanılacak olan kısaltmalar, Alman Arkeoloji Enstitüsü yayın kuralları, Bulletin de l’Association international pour l’Etude de la Mosaique antique, AIEMA - AOrOc 25.2019, La Mosaique Greco Romaine IX ve Der Kleine Pauly dikkate alınarak yapılmalıdır.

Özler ve Anahtar Kelimeler
Makaleler İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılabilir. Makalenin başlığı orijinal dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce dillerinde de olmalıdır. Öz, makalenin amacını, yöntemini, değerlendirme ve sonuç kısmını içermelidir. Makale özü 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmalıdır. Öz bölümü, metin veya figür referansları, alıntı veya dipnot içermemelidir.
Özün altında beş anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.
Makalenin ilk sayfası, makale başlıkları, yazar isim(ler)i, özler, anahtar kelimeler ve dipnot olarak yazarın adresi ve iletişim bilgilerini içermelidir. Metin, Times New Roman fontunda, 12 punto, baştan sona 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. Her iki yandaki kenar boşlukları, üst ve alt kenar boşlukları en az 3 cm olmalıdır.
Dipnotlar sayfa sonunda ardışık olarak yer almalı, Times New Roman fontunda, 10 punto, tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır.
Dijital metin Word formatında olmalıdır. Figürler “.tiff” veya “.jpeg” dosyası halinde ve uygun çözünürlükte olmalıdır: Fotoğraflar için 300 dpi ve çizimler için 600 dpi genellikle yeterli olmaktadır. Figür dosyalarının isimleri yazarın soyadı ile başlamalı ve sırasıyla numaralandırılmış olmalıdır. Örnek: Akurgal_01.tiff, Akurgal_02.tiff, Akurgal_03.tiff vb.
İsa’dan önce ve sonraki tarihleri belirtmede “İÖ” ve “İS” ifadeleri kullanılmalıdır.

Özet
Makalenin sonunda, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yazılmış çalışmalar için İngilizce, İngilizce yazılmış çalışmalar için Türkçe, 750 kelimeyi aşmayan özet (summary) yer almalıdır.

Referans ve Alıntılar
Metin içerisinde atıf yapılan her bir yayın kaynakçada yer almalıdır.
Metin içinde yapılan atıflar parantez içerisinde kısaltma olarak verilmelidir. Örnek: (Dunbabin 2002: 181-183). Bütün alıntılarda özgün sayfa numaraları belirtilmelidir.
Üç ve daha fazla yazarlı yayınlarda kısaltma olarak “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örnek: (Akurgal vd. 1984: 80).
Bir yayındaki figür veya çizime yapılan atıflar “(Akurgal 1996: resim 5 çizim 1)” şeklinde belirtilmelidir. JMR’ye yayınlanmak üzere gönderilen orijinal metin içerisindeki figür ve çizim atıflarında sadece “Resim” ve “Çizim” gibi ifadeler kullanılmalıdır. Örnek: (Resim: 1, Çizim: 3). Bir numara altında birden çok resim olduğu takdirde, resim veya çizim numarasının yanına küçük harf kullanılmalıdır. Örnek: (Resim: 10a)
Yayınlanmak için kabul edilmiş, fakat henüz yayınlanmamış olan bir yayına yapılan atıflarda yazar soyadından sonra “baskıda” ifadesi kullanılmalıdır. Örnek: (Jobst baskıda). Metin içerisindeki kaynakça atıflarında “baskıda” ifadesi normalde yayın yılının bulunduğu yerde olmalıdır.
Antik yazarlara yapılan atıflarda “Der Kleine Pauly” kısaltma listesi dikkate alınmalıdır. Kısaltma listesi JMR web sayfasından edinilebilir.
İlk yazarın soyadı ile kısaltılan yayınlarda yazarların tümünün isimleri, yayın başlıkları, makaleler için sayfa numaraları, kitaplar ve monografiler için yayın yılı ve yayın yerinin yer aldığı atıflar metin sonunda yer alan kaynakçada ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Kaynakça aşağıda verilen örneklere göre düzenlenmelidir.

Makale
Barringer 1991 J. M. Barringer, “Europa and the Nereids: Wedding or Funeral?”, AJA 95, 657-667.
Kitap
Dunbabin 1999 K. M. D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge.
Yayınlanmamış Tezler
De Puma 1969 R. De Puma, The Roman Fish Mosaic, Unpublished PhD Thesis, Bryn Mawr College, Pennsylvania.
Yayınlanmış Tezler
Reitz 1979 E. J. Reitz, Spanish and British Subsistence Strategies at St. Augustine, Florida, and Frederica, Georgia, between 1563-1783, PhD Thesis, University of Florida, Gainesville, Ann Arbor: University Microfilms.
Monografiler
Jobst 1978 W. Jobst, Römische Mosaiken aus Ephesos I, Die Hanghäusern des Embolos, Corpus der antiken Mosaiken in der Türkei I, FiE 8, 1, Vienna.
Editörlü Bir Kitaptaki Makale
Abadie-Reynal 2006 C. Abadie-Reynal, “Roman Domestic Architecture at Zeugma”, R. Ergeç (ed.), International Symposium on Zeugma: From Past to Future, Gaziantep, 1-6.
Tekrar Basımlar
Cobo 1964 B. Cobo, Historia del Nuevo Mundo, (Original date of publication) Biblioteca de los Autores Españoles, vols. 91-92, Madrid.


Resimler ve Tablolar
Resimler 
1. “Resim” ifadesi makalede yer alan bütün fotoğraflar, haritalar, tablolar için kullanılır. Her bir görsel için bir resim numarası verilir. Her resmin metin içerisinde bir karşılığı olmalı ve ilgili atıflar sıralı bir şekilde gitmelidir (“Resim 1, 2, 3,” şeklinde “Resim 1, 3, 2” değil).
2. Eğer bir harita kullanılacaksa, Resim 1 makalenin konusu olan bölgenin veya çalışma alanının coğrafi konumunu belirten harita olmalıdır. Resim 1’in tasarımı yapılırken JMR dergisinin uluslararası bir okuyucu kitlesine sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Alan raporlarının yer aldığı makalelerde kazı alanı ve çevresini gösteren en az bir fotoğraf yer almalıdır.
3. Resimlerin yanında, gerekli durumlarda bir ölçek kullanılmalıdır. Resim başlığı olarak “3×” ya da “1:50.000” şeklinde ifadeler kullanılmamalıdır. Resim üzerinde bir nesnenin yer aldığı ve ölçek bulunmadığı durumlarda resim başlığında söz konusu figürün ölçüleri yazılabilir. (Örnek: “Soldaki kap 21 cm uzunluğundadır.”)
4. Resimler Listesi’nde “Resim” kelimesi her başlığın ilk ifadesi olmalıdır.
Resim 1. Bursa Suriçi ve çevresini gösteren harita. “Harita: Nur Deniz Ünsal”.
Resimlerle ilgili ayrıntılar “(Resim: 6c-f)” örneğinde olduğu gibi belirtilebilir. Söz konusu ayrıntıların her birine metin içerisinde atıf olmalıdır.

Tablo ve Özel Fontlu Yazılar
Tablo ve özel font kullanılan yazıların kolaylıkla orijinal düzenleri bozulduğu için her bir tablo veya yazılı metnin, ayrıca “.pdf” formatında basılı bir örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.

Kitap Eleştirileri
Eleştirilerin Hazırlanması;
JMR’de yayınlanacak olan eleştirilerin en fazla 2500 kelime olması ve eleştiriler başlığı altında yayınlanabilmesi için analitik bir kritiğin yapılması umulmaktadır. Editörden talep edilen araştırma raporu niteliğindeki kitap eleştirilerinde, bir makalenin hazırlanmasındaki tüm detaylara gerek duyulmaz. Referanslarda yukarıda verilen sisteme uyulmalıdır. Dipnot ve resim kullanılmamalıdır. Eleştiri konusu olan kitaplar aşağıda verilen örneğe göre belirtilmelidir. Bu örneği metin yazarının ismi ve mail adresi izlemelidir.
Mosaics of the Greek and Roman World, K. M. D. Dunbabin, 357 sayfa, 318 resim, 8 tablo, 3 levha, 10 ek, kaynakça, indeks. Cambridge University Press, 2002. $40.50. ISBN 0-521-00230-3.


Ayrıbasım Gönderimi
JMR her yazara makalesinin bir örneğini “.pdf” formatında göndermeyi taahhüt eder.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
JMR (Journal of Mosaic Research) Dergisi, her yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Merkezi tarafından, mozaikler konusunda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. JMR, her yıl Kasım ayında yayınlanmaktadır. JMR, arkeologlar, tarihçiler, epigraflar, bilim insanları, kültür mirası yönetimi uzmanları, restoratörler, konservatörler, modern mozaik sanatçıları ve mozaik buluntularıyla ilgilenen kişilere ulaşmayı hedeflemektedir. Kazılar, yüzey araştırmaları ve laboratuvar araştırmalarından elde edilen bilgilere ek olarak JMR bünyesinde, mozaik konusundaki teknik ve metodolojik çalışmalar, kitap eleştirileri gibi konular da yayınlanabilir.
Yayınlama sürecinde yer alan tüm tarafların etik davranış standartlarına uymaları gerekir. COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınarak bu standart ve kurallara uygun yayınlar yapılmaktadır.

Editörler Kurulu’nun Etik Sorumlulukları
- Editör ve Yayın Kurulu dergiyle ilişkili bilimsel içerik ve yazım kurallarıyla ilgilenir. 
- Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
- Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
- Editörler sadece alana katkı sağlayacak makaleleri kabul etmelidir.
- Editörler hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
- Editörler hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.
- Editörler, araştırma suistimalinin meydana geldiği yerlerde makalelerin yayınlanmasını belirlemek ve önlemek için makul adımları atacaklardır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları 
- Tüm makaleler hakem değerlendirmesi sürecine tâbi tutulacak, gerektiği takdirde derginin bilim kurulunda ele alınacaktır. Hakemlerden gelecek yorumlar yazarlara iletilir ve gerektiğinde yazarın makalesini tekrar gözden geçirmesi istenir.
- JMR, makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri tanımadıkları, hakemlerin yazarların isimlerini gördükleri tek yönlü kör hakemlik ilkesini uygular.
- Hakem değerlendirmesi, hakemlerin bu alandaki uzmanlarından bireysel makaleler hakkında tavsiye almak olarak tanımlanır.
- Hakemlerin kararları objektif olmalıdır.
- Hakemlerin çıkar çatışması olmamalıdır.
- Hakemler, yayınlanmış ama henüz atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidir.
- Hakemler incelenen makaleleri gizli tutmalıdır. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar editörler tarafından yazar(lar)a iletilir.
- Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
- JMR, hakemlere makale değerlendirme işlemlerine yönelik olarak hiçbir aşamada ücret ödememektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları 
- Yazarlar, makalelerinde araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer vermelidir.
- Yazarların kullandığı fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet etmesi gerekmektedir. Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil olmak üzere, daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalılardır. Bu konudaki tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.
- Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdür. JMR’ye gönderilen tüm makaleler tek kör hakemlik inceleme süreciyle değerlendirilir.
- Tüm yazarlar araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmalıdır. Yazar(lar), makalelerinde yararlandıkları kaynaklara doğru biçimde atıf yapmalı ve derginin belirlemiş olduğu ‘Yazarlara Notlar (Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimleri)’ne uygun olarak makalelerini hazırlamalılardır.
- Tüm yazarlar, hataların geri çekilmesini veya düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür.
- Makaleler JMR dışında bir dergiye eş zamanlı olarak yayınlanmak üzere gönderilmemelidir. Başka bir yerde yayımlanan makalelerin çevirileri JMR’de yayınlanmak üzere kabul edilmez. Yazarlar, JMR’nin içerisinde yer alan materyallerin telif hakkının JMR dergisine ait olduğunu bilmelilerdir.
- JMR, makalelerde kazıların, kazı arşivlerinin veya müzelerin arşivlerindeki fotoğrafların kullanılması durumunda, yazarlardan Kazı Başkanlığı veya Müze Müdürlüğünden onaylı bir izin belgesi almasını talep etmektedir.
- Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkıları belirtilmelidir.
- Makale yazarın yüksek lisans veya doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bu durum belirtilmelidir. Dilimleme yani tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması yapılmamalıdır.
- JMR, yazar/yazarlardan yayın işlemlerine yönelik olarak hiçbir aşamada ücret almamaktadır.
- Yazar(lar), makalelerinin yayına kabul edildiği bilgisi kendilerine ulaştıktan sonra, JMR için hazırlanmış olan ‘Telif Hakkı Devir Formu’nu editörlere hem elektronik olarak hem de posta ile yollamalılardır.

Gizlilik Beyanı
Tüm veriler (isim, elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler vb.) yalnızca dergi’nin bilimsel çalışmaları için kullanılır. Bu veriler, başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Telif Hakkı ve Lisanslama
Makalelerdeki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Dergi’de yayınlanan makalelere telif hakkı ödenmez. Yazarlar, makalelerinin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basıma kabul edilen makalelerin telif hakkını JMR’ye devrederler. JMR, Creative Commons Atıf 4.0 ("CC BY-NC-ND 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için izin alınması gereklidir.

Açık Erişim Bildirimi
JMR, Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunmaktadır. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim Politikası’yla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İntihal Denetimi
Uygun bulunan çalışmalar uluslararası kabul gören benzerlik tarama programlarınca (akademik kurallara uygun bir biçimde atıf yapılan bire bir alıntılar, kaynakça ve dipnot dışarıda tutularak) taranır. %15’den fazla benzerlik tespit edilen çalışmalar hiçbir işlem yapılmadan, tarama sonuç raporu ile birlikte yazar / yazarlarına geri gönderilecektir. İntihal denetimi iThenticate yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.


Arşivleme
Dergimizin basılı hâli çeşitli kütüphanelerde, elektronik hâli ise Dergipark’ta ve indekslerde arşivlenmektedir. Derginin herhangi bir nedenle yayın hayatına veda etmesi durumunda geçmişte yayımlanan yazılara buralardan ulaşılabilir.


21079                 16193
22516          16207                                                   16208                          1620922362