Cilt: 15 Sayı: 1, 15.04.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derleme Makaleler

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNBAŞ Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-7505-5028
Dijital Reklamcılık, Reklam Araştırmaları, Reklam Kampanyaları, Pazarlama İletişimi, Reklam, Ürün ve Marka Yönetimi
Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0001-8969-6144
İletişim ve Medya Çalışmaları, İletişim Çalışmaları, İletişim Sosyolojisi
Doç. Dr. Hacer AKER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ 0000-0002-0116-6462
Basın Çalışmaları, Yeni Medya, Felsefe, Siyasal İletişim, Yoksulluk Çalışmaları, İletişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Film Eleştirisi
Doç. Dr. Burçe AKCAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ
Reklamcılık, Dijital Reklamcılık, Reklam Araştırmaları, Reklam Çözümlemesi, Reklam Kampanyaları, Reklam Stratejileri
Reklamcılık, Dijital Reklamcılık, Reklam Araştırmaları, Reklam Stratejileri
Dr. Öğr. Üyesi Deniz KURTYİLMAZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İletişim ve Medya Çalışmaları, Felsefe, Sinema Sosyolojisi, Film Eleştirisi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik yayın organı olan Selçuk İletişim Dergisi, tüm iletişim bilimleri (halkla ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema vb.) ile ilgili inceleme, derleme, değerlendirme ve araştırmaların yer aldığı akademik 'HAKEMLİ' bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren Selçuk İletişim Dergisi, akademik standartlara uygun yayınlar sunarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik yayın organı olan Selçuk İletişim Dergisi, yılda 2 (iki) kez yayımlanan (Nisan ve Ekim) ulusal ve uluslararası statüde, akademik, açık erişimli, elektronik ve HAKEMLİ bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır ve uygun görülen çalışmalar en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır. Medya ve iletişim çalışmaları alanındaki tüm makale ve değerlendirme yazılarına açıktır. 
Yayınların Makale Kabul Tarihleri ve Yayın Tarihleri şu şekildedir:
NİSAN SAYISI - 15 NİSAN  
EKİM SAYISI - 15 EKİM 

    YAZIM KURALLARI
1. Değerlendirilmesi amacıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalar, örnek makale şablonu üzerinden hazırlanmış olmalıdır (şablonu indirmek için tıklayınız). Şablon indirildikten sonra, metinler şablonun ilgili kısımlarına, şablonda hiçbir değişiklik yapılmadan uyarlanmalıdır. Şablona uygun olmayan/şablon kullanılarak hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmadan yazar(lar)a iade edilecektir. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise şu şekildedir:
  • Selçuk İletişim Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, MS Office Word programı kullanılarak, A4 boyutunda, sağ, sol, üst ve alt kenardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, normal yazı stilinde, Calibri yazı karakterinde, önce 0nk sonra 6nk, ilk satırda 1.25 girinti bırakılarak, 1.5 satır aralığında ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.
  • Çalışmaların Türkçe ve İngilizce başlığı, her kelimenin ilk harfi büyük olarak sola yaslı yazılmalı, 20 punto ve kalın olmalıdır.
  • Yazar(lar)ın adı ve soyadı Calibri 16 punto, normal ve sola yaslı şekilde yazılmalıdır.
  • Öz ve Abstract başlıkları Calibri 12 punto ve normal yazı stilinde yazılmalıdır.
  • Extended Abstract (Genişletilmiş İngilizce/Türkçe Öz), Giriş, Sonuç, Kaynakça ve diğer tüm ana başlıklar, sola yaslı, tüm harfleri büyük, 14 punto, 0 girintili ve kalın olarak yazılmalıdır. İkinci düzey alt başlıklarda sözcüklerin sadece ilk harfi büyük olmalı, sola yaslı, 14 punto, ilk satırda 1.25 girinti ile ve kalın yazılmalıdır.
  • Türkçe ve İngilizce öz metinleri 11 punto ve normal olmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler ise ilk harfleri büyük olacak şekilde 11 punto yazılmalıdır.
  • Çalışmalar genel olarak, Türkçe Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç, Genişletilmiş İngilizce/Türkçe Öz (Extended Abstract) ve Kaynakça akışını takip etmelidir.
  • Çalışmalar, genişletilmiş özetler dâhil en az 5000 en çok 9000 kelimeden oluşmalıdır.
  • Her çalışmada, en az 150 en fazla 250 kelime aralığında Türkçe ve İngilizce özete yer verilmeli, Anahtar Kelimeler ve Keywords en az 5 en fazla 7 kelimeden oluşmalıdır. Türkçe hazırlanan çalışmalar için öz’ler İngilizce, İngilizce hazırlanan çalışmalar için öz’ler Türkçe olmalıdır. Hazırlanan öz kısaca, çalışmanın amacını, kapsamını, problemini, yöntemini, evren/örneklem grubunu ve elde edilen önemli bulgu ve sonuçları içermelidir.
  • Genişletilmiş öz, Türkçe yazılan çalışmalar için İngilizce, İngilizce yazılan çalışmalar için Türkçe yazılmalıdır. Genişletilmiş İngilizce/Türkçe Öz (Extended Abstract) en az 750 en çok 1500 kelimeden oluşmalı ve 12 punto yazılmalıdır. Hazırlanan öz, çalışmanın amacını, kapsamını, teorik çatısını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını içeren bütünsel bir metin olmalı ve çalışmanın ilgili tüm kısımlarını içermelidir. Genişletilmiş Öz her çalışmanın sonunda, Kaynakça kısmından hemen önce yer almalı ve çalışma sisteme tek bir MS Word dosyası halinde yüklenmelidir.

2. Referans göstermede, metin için kaynak gösterme yöntemi olan APA’nın (American Psychological Association) 6. edisyonu kullanılmalıdır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Bu hususta Türk Kütüphaneciler Derneği’nin hazırladığı “Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları” isimli rehber kullanılmalıdır. Rehbere Erişim İçin: www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

3. Dergimize gönderilen çalışmalarda yer alan referansların MS Office Word içerisindeki referans yönetim aracı ile oluşturulmuş olması zorunludur. El ile oluşturulan referanslar ve kaynakça kesinlikle kabul edilmemektedir.

4. Çalışmaların içeriğine dair tüm yasal sorumluluk yazar(lar)ına aittir.

5. Çalışmaların imla ve noktalamasında Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.

6. Yazar(lar)ın bir sayıda BİRDEN FAZLA makalesi yayımlanamaz.

YAYIN KURALLARI
1. 1999 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk İletişim Dergisi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda 2 (iki) kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanan bilimsel nitelikli hakemli bir dergidir.

2. Selçuk İletişim Dergisi’nde yer alan her cilt Nisan ve Ekim aylarında yayımlanan 2 sayıdan oluşmaktadır. Ayrıca editör ve yayın kurulunun uygun görmesi durumunda, ilgili cilde ek sayılar veya özel sayılar da eklenebilir.

3. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

4. Yazarların çalışmalarıyla birlikte, sisteme yüklemesi gereken diğer dosyalar şu şekildedir:
• Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formu,
• Araştırma nesnesi insan olan çalışmalar için (saha araştırmaları, derinlemesine mülakatlar vs.) etik kurul izin belgesi,
• Araştırma nesnesi insan olan çalışmalar için (saha araştırmaları, derinlemesine mülakatlar vs.) katılımcılardan alınan bilgilendirilmiş onay formları,
• Araştırma nesnesi insan olan çalışmalar için (saha araştırmaları, derinlemesine mülakatlar vs.) araştırmayı temsil eden (anket formu, görüşme dökümü, kodlama cetveli vs.) örnek materyaller,
• Çalışmalarda kullanılan ölçek, görsel vs. gibi materyallerin, ilgili kişi ya da kurumdan izin alınarak kullanıldığını gösteren izin belgeleri (var ise),
• Çalışmalarda telif haklarını ihlal eden herhangi bir içeriğin bulunmadığını beyan eden telif hakkı sorumluluk formu.

5. Selçuk İletişim Dergisi’nde, iletişim bilimleri ve alt disiplinlerde, akademik standartlara uygun biçimde hazırlanmış nitelikli ve özgün çalışmalara yer verilmektedir.

6. Dergimizin bir çağrısında makale yükleyen yazar(lar)ın, bir sonraki çağrıda ancak yabancı dilde bir yayın ile başvurması halinde akademik değerlendirme süreci işletilebilmektedir. (Ocak çağrısında makale yükleyen bir yazar Nisan çağrısında sadece yabancı dilde bir makale ile başvuru yapabilir.)

7. Her yayın çağrısı döneminde yazarların sadece bir eseri değerlendirme kapsamına alınmaktadır. Birden fazla yükleme yapılması durumunda sadece bir eser değerlendirme süreçlerine dahil edilmektedir. Bu koşul hem tek yazarlı hem çok yazarlı çalışmalar için geçerlidir. Bu koşulun herhangi bir istisnası bulunmamaktadır.

8. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş veya hiçbir mecrada yayımlanmamış olması gerekmektedir. Dergimizde sadece doktora tezlerinden üretilmiş makaleler -sınırlı sayıda- değerlendirilmeye alınmaktadır. (Hakem değerlendirme süreci tamamlanan doktora tezlerinden üretilmiş çalışmalar yayın sırasına alınır ve sonraki sayılarda yayınlanır.)

9. Bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum vb.) sunulan bildirilerin tam metinleri, dijital veya basılı olarak yayımlanmamış olması ve makale formatı/içeriğine dönüştürülmüş olması koşuluyla dergimize gönderilebilir.

10. Her sayıda yayınlanacak çalışma sayısı yayın kurulunca belirlenmekte ve sayıca sınırlandırılmaktadır. Her sayıda hangi araştırma türünden ne kadar makale yayınlanacağı yayın kurulunun yetkisindedir. Bu sebeple hakemlik süreci neticesinde kabul kararı verilen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılar için beklemeye alınmaktadır. Yabancı dilde yüklenen çalışmalara yükleme ve kabul tarihinden bağımsız şekilde öncelik verilmektedir. Kabul edilen çalışmaların hangi sayıda yayınlanacağına dair herhangi bir taahhüt verilmemektedir.

11. Selçuk İletişim Dergisi'ne makale gönderimi yalnızca DergiPark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Dergiye makale gönderebilmek için DergiPark kullanıcı hesabına ve ORCID ID numarasına sahip olunması gerekmektedir.

12. Dergimize gönderilen çalışmaların ana başlığında marka ismi, kurum ismi ve inceleme nesnelerine dair ibarelere (XX Markası Örneği, XX Kurumu Örneği, XX Filmi Örneği, XX Reklamı Örneği gibi) yer verilmemelidir.

13. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar, hem editör kurulu değerlendirmesine alınmadan önce hem de hakem değerlendirme süreci tamamlanıp, çalışma yayın sürecine alındıktan sonra aracılığıyla orijinallik kontrolü sağlanmaktadır.

14. Dergimize gönderilen çalışmalar için kabul edilebilir benzerlik oranının üst sınırı %15’tir. Bu sınırı aşan çalışmalar, değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir. Bu nedenle, yazarların çalışmalarını dergimize göndermeden önce benzerlik oranı tespitinde bulunmaları gerekmektedir. Benzerlik programları belli parametrelere göre çalıştığından yazarın benzerlik oranı ile Selçuk İletişim Dergisi editör kurulunun benzerlik oranı arasında farklılık olması durumunda Selçuk İletişim Dergisi’nin oranı temel alınacaktır. Derginin ilgili çağrısına yükleme yapmadan önce benzerlik kontrolü yapan yazarların bu esnada “depo yok” seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. Aksi halde editöryel kontrolde çalışmanın benzerlik oranı %100 olarak görüntüleneceğinden çalışma değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Hakemlik sürecinde revizyon istenen çalışmalar revizyonun türüne bakılmaksızın (minör/majör) yeniden hakem incelemesine sunulduğundan çalışmalarda istenen bütün düzeltmelerin kırmızı renk ile işaretlenerek yüklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yüklenmeyen çalışmalar için hakemlik incelemesi sonlandırılacak ve çalışma yazara iade edilecektir.

16. Yazarların, hakeme not panelini kişisel iletişim aracı olarak kullanmaları veya anonimleştirilen kimliklerini açık edecek biçimde kullanmaları halinde değerlendirmeye alınan çalışmaları etik ihlal gerekçesi ile reddedilecek ve Selçuk İletişim Dergisi’nin herhangi bir çağrısına çalışma yüklemeleri engellenecektir. 

Dergimiz akademik yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temelinde oluşturulmuştur.

Dergimize değerlendirmek üzere gönderilen çalışmaların daha önce başka bir mecrada (kongre ve sempozyumlarda sunulan ve tam metin yayınlanmış bildiriler, kitap bölümleri vb dahil) yayınlanmamış veya değerlendirme süreci içerisinde değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gereklidir.
Yayınlanmak için gönderilen çalışmaların içeriği aynı kalmak koşuluyla başka bir dilde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Dergimize gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15 ve altı olmalıdır. Editör kurulu benzerlik değerlendirmesini hakemlik öncesi, hakemlik süreci sonrası veya istediği herhangi bir dönemde uygulatma hakkını saklı tutar. İntihal kapsamında değerlendirilebilecek yazardan izinsiz aktarımlar ya da sahtecilik kapsamında değerlendirilebilecek veriler (uygun şekilde toplanmamış veya manipüle edilmiş) içeren çalışmalar hakemlerden onay almış olsa dahi dergide yayınlanmamaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar ilk aşamada editör kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Bu aşamada biçim ve içerik açısından uygun bulunmayan çalışmalar hakemlik süreci başlatılmadan reddedilmektedir. Editör değerlendirmesinden başarı ile geçen çalışmalar için hakemlik süreci başlatılmaktadır. Dergimizde kör hakemlik (blind peer-review) uygulanmakta olup her çalışma için en az iki hakem atanmaktadır. Hakemler unvan bakımından en az yazara eş ve üstü olmaktadır. Öte yandan, hakemler, yazar ile farklı kurumlardan atanmaktadır. İki hakemden ret alan çalışmalar doğrudan reddedilirken hakemlerden birinin ret vermesi durumunda üçüncü hakem atanır.

Dergimiz, hakemlerin içeriğe uygun olmayan veya bilimsel nitelik taşımayan değerlendirmelerini iptal etme ve yazarla paylaşmama hakkını saklı tutar. Dergimizde sadece doktora tezlerinden üretilmiş makaleler -sınırlı sayıda- değerlendirilmeye alınmaktadır. (Hakem değerlendirme süreci tamamlanan doktora tezlerinden üretilmiş çalışmalar yayın sırasına alınır ve sonraki sayılarda yayınlanır.)

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI
Editörler, dergide yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
• Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
• Düşünce özgürlüğünü destekleme,
• Akademik açıdan bütünlüğü sağlama,
• Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
• Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
Tüm çalışmaların "çift taraflı kör hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Selçuk İletişim Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
• Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
Selçuk İletişim Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
• Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma tarafımıza gönderilemez.
• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

OKUYUCU İLE İLİŞKİLER
Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

YAZAR İLE İLİŞKİLER
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

• Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
• Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
• Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
• Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
• "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
• Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

HAKEMLER İLE İLİŞKİLER
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
• Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
• Çift taraflı kör hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
• Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
• Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

YAYIN KURULU İLE İLİŞKİLER
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.
Ayrıca editörler;

• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
• Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler;
• Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

YAYINCININ ETİK SORUMLULUKLARI
Dergi Yönetim Kurulu, aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
• Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
• Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
• Selçuk İletişim Dergisi yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Derginin tüm giderleri Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir.