Cilt: 7 Sayı: 14, 31.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi / Research Article

Kitap Değerlendirmesi / Book Review

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Zekeriya AKMAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Osmanlı Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı Düşünce Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi
Prof. Dr. Şahin AHMETOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İTİKADI İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI 0000-0002-6154-2984
İslam Mezhepleri
Mantık
Doç. Dr. Güldane GÜNDÜZÖZ Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-3007-6746
Tasavvuf
Doç. Mesut CEVHER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-6050-0029
İslam Araştırmaları
Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-0228-5164
Bilgi Felsefesi, Dil Felsefesi, Kelam, Din Psikolojisi
Doç. Dr. Fatıma Zeynep BELEN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Din Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Hidayet TUKSAL Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-4864-2032
Din Sosyolojisi
Hadis
Felsefe, Felsefe Tarihi
Arş. Gör. Şeyma DEMİRTAŞ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Din Felsefesi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Reklam Tarihi, Türk İslam Sanatında Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Tezhip, Minyatür
Arap Dili ve Belagatı
Arş. Gör. Büşra OĞUZ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İSLAMİ İLİMLER PR. 0000-0002-8489-4421
İslam Hukuku
Arş. Gör. Ramazan ÇINAR KIRIKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF ISLAMIC EDUCATION 0000-0003-4126-4187
Din Sosyolojisi
Arş. Gör. Fatıma Zehra ÖĞÜTCÜ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7128-9006
Hadis
Arş. Gör. Muhammed UÇ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7576-5225
İslam Tarihi

Kalemname Dergisi'nin genel amacı, Türkiye'de akademik düzlemde süreli yayıncılığa katılarak Türk kültür ve düşün hayatına katkı sağlamaktır. Özel amacı ise felsefi ve dinî bilimler alanlarında referans değerinde güvenilir bir kaynak oluşturmaktır.

Kalemname Dergisi'nin kapsamı, literatüre katkı sağlayacak nitelikte dinî araştırmalar başta olmak üzere sosyal bilimler alanında ortaya konulan yayınlar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda çalışmalar, cari yasal sınırlar çerçevesinde, bilimsel ölçütlere ve yayın ilkelerine uygun, orijinal ve alana katkı sunacak şekilde; ülkemizde müesses bulunan bölüm ve birimleriyle İlahiyat, İslami İlimler, Dinî İlimler ve Fen-Edebiyat fakültelerinde bilimsel çalışma üretilen, eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulan sosyal bilimlerin tüm alanlarında yayımlanabilir. Kalemname'nin yayın dili Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almancadır.

Makaleye dair gönderi dosyaları (tam metin, makale telif hakkı devir formu, etik beyan formu, benzerlik raporu) tam bir şekilde sisteme yüklenmelidir. İlgili dosyalarda istenilen tüm bilgiler (orcid numarası, ıslak imza, mail, unvan vb.) tamamlanmış şekilde kontrolü sağlanarak gönderilmelidir.

Kalemname’ye gönderilecek makaleler, Microsoft Word programı yazılmış olarak gerekli olan diğer belgeler ile aynı anda gönderilmelidir.

Makale metni (kaynakça, dipnot dâhil), on bin (10.000) kelimeyi geçmemelidir.

Makalelerin Türkçe ve İngilizce başlık ve öz kısımları; Arapça makalelerde Arapça ve Türkçe başlık ve öz kısımları, Almanca makalelerde Almanca ve Türkçe başlık ve öz kısımları tam olmalıdır.

Makalelerin 150-200 kelimelik Türkçe özü ve bu özün İngilizce çevirisi (abstract), yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir. Beş (5) anahtar kelime (keywords), Türkçe ve İngilizce olarak genelden özele sıralanmış şekilde verilmelidir.

Ana metinler; Microsoft Word programında Times News Roman yazı tipi ile, 12 punto, 1,5 cm satır aralığı ve iki yana yaslı olarak düzenlenmiş olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm ve  olarak düzenlenmelidir. Dipnotlar ise Times News Roman yazı tipi ile 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Gerekli ayrıntılar Makale Yazım Şablonu dosyasında yer almaktadır.

Editör ve yardımcı editörler, yazıların imlası gibi küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmla ve noktalama bağlamında; makalenin/eserin, çalışma alanının zorunlu kıldığı özel durumlar dışında (transkripsiyon vb.), Türk Dil Kurumu’nun sözlüğü ve imla kılavuzu esas alınmalıdır. İmlada, şapkalı ve diğer özel kullanımı haiz kelimelerin yazılışında metin içi tutarlılık sağlanmalıdır.

Çalışmalarınız için yazım kuralları önceden incelenmeli ve Kalemname Dergisi Makale Yazım Şablonu dosyası bu inceleme sırasında kullanılmalıdır.

Kalemname, İSNAD Atıf Sistemi’nin (The Isnad Citation Style) güncel versiyonunu esas almaktadır. Ayrıntılı bilgi https://www.isnadsistemi.org internet adresinde yer almaktadır.

Makale yazım şablonu ve kuralları için bakınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/14727

Türkçe dışında yazılan makalelerin yazım şablonu ve kuralları için bakınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15763

Kitap değerlendirmesi için bakınız: https://dergipark.org.tr/download/article-file/377527

Tahkikli neşir için bakınız: http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/ISAM_Tahkikli_Nesir_Esaslari.pdf

Yayın Politikası

 • Kalemname Dergisi, ülkemizin saygın kurumlarından olan Kırıkkale Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi tarafından desteklenmektedir. 
 • Kalemname, yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan akademik ve hakemli bir dergidir. 
 • Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca dillerindeki makaleler dergi yayımlanabilir.
 • Kalemname’ye gönderilecek yazıların/eserlerin daha önce herhangi başka bir yerde (dergi, kitap vd.) yayımlanmamış olması gereklidir.
 • Kalemname Dergisi, açık erişim politikası benimsemektedir. Bu bağlamda dergide yayınlanan tüm yazılar DergiPark üzerinden erişime açıktır.
 • Kalemname dergi yönetimi, hakemli akademik bir dergi olarak TCK'ye aykırılık teşkil etmeyen her türlü ideolojiye ve düşünceye eşit mesafede bulunmaktadır. Kalemname Dergisi’nde editörler, hakemler ve sürece katkı sunan bütün kurul ya da bireyler tarafsızlık ve liyakat ilkesine göre hareket etmeyi taahhüt etmektedirler.
 • Kalemname’de çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra geçerli şartları taşıması durumunda yayımlanır. Yayımlanması için iki hakemin de olumlu görüş bildiriminde bulunması gerekmektedir. İki hakemden yalnızca birisinin olumlu görüş beyan etmesi durumunda, üçüncü hakemin görüşüne başvurulur. Düzeltmenin önerildiği durumlarda, düzeltmelerden sonra hakemlerin araştırmayı tekrar görmek istemesi durumunda; hakemlere araştırma tekrar sunulur. Yazıların/eserlerin yayımlanmasına dair son karar editör ve yardımcı editörlere aittir.
 • Kalemname Dergisi, yayın politikası olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır. 
 • Kalemname Dergisi’nde eseri/makalesi yayımlanan yazarlar, yayınının telif hakkını süresiz olarak devretmiş sayılır. Yayın gönderimi esnasında telif hakkı devir sözleşmesi, yazar tarafından doldurularak sisteme yüklenmelidir. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Kalemname Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar Aralık 2022 (Cilt:7, Sayı:14) sayısından itibaren benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate, Turnitin vb.) aracılığıyla taramadan geçirilmelidir. Yazar çalışması ile intihal oranını gösteren belgeyi de göndermelidir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %15’in üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir.
 • Yayın sürecinde yazarlar, kendilerinden ek bilgi ve belge istenilmesi durumunda bunları dergi yönetimine vermekle yükümlüdürler.
 • Akademik unvanı olmayan ya da doktora bitirme aşamasında bulunmayan (akademik personel hariç) yazarların çalışmaları yayımlanmayacaktır. İstisna olarak bu durumda bulunan yazarların çalışmaları, doktora teziyle ilintili olması veya akademik unvanı olan bir akademisyenle birlikte yapılması durumunda Kalemname Dergisi’nde yayımlanabilecektir. Ayrıca çalışmanın yabancı dilde yazılmış olması durumunda; yayın kurullarının ve editöryal kurulun onayına bağlı olarak değerlendirmeye alınabilecektir. 
 • Birden fazla yazarlı yazılarda yazarların katkı oranlarının bildirilmesi gereklidir.
 • Bir sayıda aynı yazarın birden fazla çalışması yayımlanmamaktadır.
 • Bireylerden ölçek, anket, mülakat gibi veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul'undan onay alınması zorunludur. Etik Kurul Onay belgesi DergiPark'a ek dosya olarak yüklenmelidir.
 • Farklı mecralarda basılı, görsel vb. biçimlerde yayınları bulunan fakat akademik görevleri olmayan araştırmacıların veya yazarların çalışmaları ise değerlendirme süreçlerini geçme durumlarına göre yayımlanacaktır.
 • Yayın sürecinde editörler ya da hakemler, çalışmaların mahremiyetini korumakla yükümlüdürler. Yayımlanmadan önce hiçbir çalışma üçüncü taraflarla paylaşılamaz. Gizlilik ihlalleri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 
 • Yazarların kendi düşüncelerini açıklama haklarının bulunduğuna inanan dergi yönetimi, bununla birlikte yazılarda bilimsel ve ideolojik manipülasyona hiçbir boyutta izin vermemektedir.
 • Kalemname dergi yönetimi; "evrensel" ahlaki değerlere, akademik etik ilkelere, hukukun üstünlüğüne, insan hayatının ve düşüncelerinin saygınlığına inanmaktadır. Dergi yönetimi, küresel boyutta düşün hayatının ve çeşitli kültürlere bağlı olarak yaratılan medeniyetlerin bütün bileşenleriyle önemli olduğuna da inanmaktadır. Dergi yönetimi, ayrım gözetmeden, beşerî ve pozitif bilimler bağlamında anılan yapılara; bir bütün olarak insan varlığına bilimsel, sanatsal ve çeşitli "değerler", "ilkeler" bağlamında katkı sunabilecek çalışmaları yayımlamayı hedeflemektedir.
 • Yayın sürecinde çalışmalarıyla yer alan yazarlar, etik kurallara uymakla yükümlüdürler. İntihal ya da diğer konular bağlamında suç teşkil eden hususların vuku bulması durumunda ilgili merciler bilgilendirilecek ve söz konusu yazı geri çevrilecektir. 
 • Yayın öncesinde tespit edilemeyen ve yayın sonrasında ortaya çıkacak TCK doğrultusunda suç teşkil eden hususlar bağlamında, her türlü sorumluluk yazarlara aittir. 
 • Kalemname Dergisi’nde yayın yapmak isteyen yazarlar ve dergi süreçlerinde yer alan diğer tüm taraflar yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar. 

Etik İlkeler

Kalemname Dergisi, yayın etiğini yüksek standartlarda uygulamayı ve yayın etiğinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu ilkeler Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır.

Kalemname’nin yayın etiği hususunda tüm paydaşların ahlaki sorumlulukları taşıması beklenmektedir. Bu kapsamda Kalemname Dergisi COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi (Principles of Transparency and Best Practice) izlemeyi taahhüt eder. Editörler için COPE Rehberi’nin (Cope Guidance for Editors) izlenmesi editörlerin görevi kapsamında olup hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından izlenmek durumundadır.

Kalemname Dergisi’nin yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıda yer alan etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

I) Yazarların Sorumlulukları:
 • Yalnızca yazarlık ölçütlerini yerine getiren kişiler, araştırmanın/yazının içerisinde yer almalıdır. Adı geçen tüm yazarlar araştırmaya katkıda bulunmalıdır. Katkı oranları belirtilmelidir. Haksız yazarlık söz konusu olmamalıdır.
 • İntihal, sahtecilik, çarpıtma, dilimleme ve tekrar yayın gibi bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerden uzak durulmalıdır. Bu sorumluluğun bir karşılığı olarak dergiye makale gönderen tüm yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir. (Aralık 2022 sayısı itibariyle.)
 • Makaledeki/araştırmadaki tüm verilerin gerçek ve özgün olması gerekir.
 • Yazarlar, derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde ve kaynakça gibi asli unsurları eksiksiz olarak sunmalıdır. Yazarlar başka bir dergi/kitapta daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek için göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eş zamanlı olarak gönderilmesi etik olmayan yayıncılık davranışıdır.
 • Destek alınarak yürütülen araştırmalar için destek veren kişi, kurum ve kuruluşların; araştırmadaki katkıları belirtilmelidir. 
 • Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak revizyon kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına/önerilerine sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar makalelerini gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
 • Yazarlar, hakem raporlarını kişisel eleştiri olarak değerlendirmemeli; akademik sınırlar içinde düzeltmeli, gerekirse eleştirilere akademik ölçütlere göre cevap vermelidir.
 • Yayın sürecinde yazarlar, kendilerinden ek bilgi ve belge istenilmesi durumunda bunları dergi yönetimine vermekle yükümlüdürler.
II) Hakemlerin Sorumlulukları
 • Editöryal karar verme sürecine katkı vermesi beklenmektedir. 
 • Hakem değerlendirmelerinin objektif ve akademik ve bilimsel ölçütlere dayalı olması gerekir. Makalenin/araştırmanın akademik yeterliliği esas alınmalı ve yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler söz konusu olmamalıdır. 
 • Makale değerlendirme sürecinde hakemlere tanınan süre 14 gündür. Ek süre isteyen hakemlere, derginin yayın sürecini aksatmayacak bir durumda ise dergi editörü ek süre verilebilir. Önemli olan husus, editöryal iletişim yoluyla yazarlara makalelerini iyileştirmede yardımcı olmaktır.
 • Hakem ve editör ilişkinin bir unsuru ise, makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddederek yeni bir hakem atamasının yapılması sağlayarak yayın sürecini kolaylaştırmalıdır.
 • Eserin konusu çalışma alanları dışında ise inceleme teklifini kabul etmemelidir.
 • Hakeme gönderilen makale, hakemler tarafından başkalarıyla paylaşılamaz, eser yayımlanmadan önce eserdeki bilgi ve verileri hakem, kendi çalışmalarında kullanamaz. Yazarın ve yazının gizliliğini koruma sorumluluğu hakeme aittir. Tüm makale önerile gizliliği haizdir. Bu durum, gözden geçirme davetini reddeden hakemleri de bağlamaktadır.
 • Hakemler araştırma, yazar ve destekleyiciler ile menfaat ortaklığı yahut çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayımlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca, incelenen makale/araştırma ile başka herhangi bir makalenin/eserin önemli benzerliği ile karşılaşması durumunda editöre bildirmelidir.
 • Hakemler, makaleleri değerlendirirken şahsi tutumlarını ve değer yargılarını akademik üslup ve bilimsel tarafsızlığın önüne koymamalıdır, eleştirilerinde yapıcı olmalıdır.

III) Editörlerin Sorumlulukları
Kalemname Dergisi editörü ve editör yardımcıları, Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), Committee on Publication Ethics (COPE)'nin yayınladığı Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors) ve yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemaları ilkelerine dayanarak aşağıdaki ahlaki görev ve sorumlulukları sağlayacaktır:

 • Yayın için gönderilen makaleler, yalnızca ve tamamen akademik ve bilimsel ölçütlere göre değerlendirilir. Makalelerin değerlendirilmesinde yazarların aidiyet, cinsiyet, din, ırk, etnik köken, kurumsal ilişkileri gibi ayrımcılığa dayanan hiçbir unsur kıstas olarak kullanılamaz.
 • Editörler, (editör ve yardımcı editörler) ile yayıncı arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.
 • Editörler bir makaleyi kabul etmek veya reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
 • Editörler kabul ettiği veya reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • Editörler, yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar. Gerekli durumlarda makaleyi üçüncü hakeme sunar.
 • Hatalar yahut eksiklikler bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını veya geri çekilmesini desteklemelidir.
 • Editörler, hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal, sahtecilik, haksız yazarlık başta olmak üzere yayın etiğine aykırı çalışmalara engel olmalıdır.
 • Kalemname Dergisi’ne teslim edilen fakat yayımlanmayan makalelerin içerikleri, editör ve yayın kurulu tarafından kullanılamaz. Gizlilik esastır.
 • Editörler tüm bu yayın süreçlerinde dergi kurulları ile iş birliği yaparak sürecin yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak yönetilmesini sağlar.
 • Editörler, dergide yayımlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
 • Editörler, şikâyetleri gözden geçirerek yazarlara, hakemlere veya okuyuculara açıklayıcı bir şekilde cevap vermekle yükümlüdür.

Kalemname Dergisi, yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep etmez. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksleri

Img.aspx?img=Sis-Logo.png      logo.png       logo.png   ici2.png  EBSCO HOST

Kırıkkale Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Kampüs, 71450 Yahşihan/Kırıkkale
E-posta: kalemnamedergi@gmail.com | e-ISSN: 2651-3595

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @kalemnamedergi • Instagram: @kalemnamedergi