Cilt: 12 Sayı: 24, 21.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi başta İktisat, İşletme, Ekonometri, Sosyal Hizmet, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, alanındaki derinlemesine analiz içeren nitel/nicel araştırma ve derleme makalelerini yılda 2 kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlamayı amaçlar.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Başta İktisat, İşletme, Ekonometri, Sosyal Hizmet, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, alanındaki derinlemesine analiz içeren nitel/nicel araştırma ve derleme makaleleri dergimizde yayınlanabilir.

Daha önce özeti yayınlanmış veya ulusal ve uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Diğer taraftan, İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmalar ise İngilizce yazılarak gönderilmelidir.

Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir.

Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.

Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.

Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.

Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına ve kullandıkları yöntem ya da yöntemleri metin içerisinde açıkladıklarına dikkat etmelidir.

Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır. 

İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır.


MAKALE YAZIM KURALLARI


Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD başta İktisat, İşletme, Ekonometri, Sosyal Hizmet, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, alanındaki derinlemesine analiz içeren nitel/nicel araştırma ve derleme makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır.


Bu doğrultuda;


KAÜİİBFD’ye makale gönderecek yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir.


1. Makale metni 11 punto Times New Roman yazı tipi ile MS Word formatında ve en fazla 25 sayfa veya 7000 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.


2. Sayfa düzenine göre makaleler tek satır aralığında yazılmalı ve üst, alt ve sağdan 3 cm, soldan 4 cm boşluk bırakılmalıdır.


3. Makale başlığı 14 punto ve 12 sözcükten fazla olmamak kaydıyla büyük harflerle, bold biçiminde yazılmalı ve ortalanmalıdır.


4. Yazar adları, unvan, üniversite, fakülte ve elektronik posta adresleri, adres satırı, ORCID ID, başlığın hemen altına aşağıya doğru sıralanmalıdır.


5. Türkçe ve İngilizce Özler makalenin amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonucunu içerecek şekilde tek satır aralığında, 10 punto ile en az 75 en fazla 150 kelime uzunluğunda hazırlanmalı.


6. Özden sonra, makalenin içeriği ile doğrudan ilgili 3 adet anahtar kelime belirtilmelidir.


7. Anahtar kelimelerin altına 3 adet JEL kodu belirtilmelidir.


8. Anahtar kelimelerin altına araştırmanın alanı (Örneğin: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi) ve onun altında türü belirtilmelidir. (Örneğin: Araştırma, Derleme).


9. Daha sonra ingilizce başlık, yazar bilgileri, abstract, keywords, jel codes, scope and type belirtilmelidir.


10. Kaynakça içeriği 10 punto olarak yazılmalıdır.


11. Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.


12. Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.


13. Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.


14. Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.


15. Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına dikkat etmelidir.


16. Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.


17. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.


18. Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalarda etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.


19. Fikri mülkiyet ve telif hakları: Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.


20. Makale gönderimlerinde Taahhütname doldurulup imzalanarak, makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.


21. Dergimiz hakemli bir dergi olduğu için bir Hakem Değerlendirme Sistemi bulunmaktadır.


22. Dergimize gelen makaleler öncelikle Editör incelemesinden geçmektedir. Yazım kuralları açısından uygunluktan sonra, iThenticate intihal programında taranmaktadır. Makalede sorunlu olan “aşırı doğrudan alıntı yapılan yerler” varsa yazarlara tekrar düzelttirilerek hakem sürecine alınmaktadır.


23. Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı editör vermektedir.


24. Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça dahil en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.


25. Örnek makale gönderim Taslağı Ek 1’de gösterilmiştir.


26. Metin içi atıf gösterimi ve kaynakça yazımında APA 6. Basım kuralları uygulanmalıdır. Atıf (gönderme) ve Kaynakça yazım örnekleri Ek 2’de gösterilmiştir.  

Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. Dergimize gönderilmiş makaleler hiç bir suretle geri iade edilmemektedir.

Makalelerin değerlendirme süreci hakem değerlendirme süreçlerinde herhangi bir aksama olmaması durumunda ortalama üç ay sürmektedir.


Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir. Buna göre kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de buna dahildir. Yayın etiği kapsamında tüm paydaşların özetle aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmekte olup, her türlü etik vakası COPE kuralları gereğince değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazarların Etik Sorumlulukları:


1. Yüklenen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır. Dergi yazım kurallarına erişmek için tıklayınız.

2. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanan eserlerin bilimsel ve dilsel sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

3. İnternet sayfamızda bulunan Taahhütname yazar tarafından doldurulup imzalanmalı ve makale ile birlikte dergipark sistemi üzerinden yüklenmelidir.

4. iThenticate benzerlik raporu kaynakça dahil %20’yi geçmemelidir.

5. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

6. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum, yazar bilgilerinin yer aldığı makale başlığına dipnot verilerek belirtilmelidir.

7. Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

8. Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılara kaynak göstermiş olmalıdır.

9. Yazarlar makalenin kendi çalışmaları olduğunu, hiçbir şekilde intihal yapmadıklarını, intihalden doğan tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, bu konuda derginin hiçbir sorumluluğunun olmadığını beyan etmiş olmaktadır.

10. Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmeli ve tüm yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğu bilinmelidir.

11. Sorumlu yazar makalede adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli katkılar sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır. Bunun dışındaki kişilere teşekkür kısmında yer verilmelidir.

12. Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.

13· Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdır.

14· Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

15. Fikri mülkiyet ve telif hakları: Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları:

Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir hakem ve danışma grubu mevcuttur. İki hakem onayından geçmiş makaleler basılı olarak ayrıca derginin web sayfasında özet, abstract ve tam metin olarak, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla yayınlanmaktadır. Hakemlerin etik sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:

1. Araştırmayı incelemek için yeterli nitelikte olmayan veya makaleyi hızlı bir şekilde değerlendirmesinin imkansız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre bu durumu bildirmeli ve inceleme sürecinden mazurunu istemelidir.

2. Hakemler kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.

3. Hakemler raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.

4. Hakemler makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dâhildir.

5. Hakemlik nesnel bir şekilde yapılmalıdır. Yazarlara dair kişisel eleştirilerde bulunulmamalı, değerlendirmeler yapıcı, dürüst ve kibar olmalıdır.

6. Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.

Editör Kurulunun Etik Sorumlulukları:

1. Dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar vermek editör kurulunun sorumluluğundadır. Yazarların makalelerini değerlendiren editör kurulu; ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirme yapmalıdır. Alınacak karar, makalenin doğruluğu, geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamının uygunluğuna dayanmalıdır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.

2. Editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncılardan başka kimseye bir makale hakkında bilgi ifşa etmemelidir.

3· Sunulan bir makalede açıklanan yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya editör kurulunun kendi araştırmalarında kullanılmamalıdır.

YAYIN POLİTİKASI

Dergi Park sistemi üzerinden dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve editör yardımcılarının genel incelemesinden geçmektedir. Genel inceleme aşamasında öncelikle çalışmanın derginin yayın sahasına ve yayın etik / ilkelerine uygunluğu ile birlikte dergi yazım kurallarının eksiksiz bir şekilde uygulanması ve çalışmanın dergi yayın standartları çerçevesindeki yeterliliği tetkik edilmektedir.

Genel inceleme sonrasında makale için çalışma alanına uygun alan editörünün görüşü alınmaktadır. Alan editörünün detaylı incelemesi ile gönderilen makalenin hakeme gidecek yeterlilikte olup olmadığı tespit edilmekte ve değerlendirme aşamasına geçiş kararı verilmektedir.

Derginin Yayın Politikası

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde KAUİİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.


1.Yüklenen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır. Dergi yazım kurallarına erişmek için tıklayınız.

2. Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

3. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanan eserlerin bilimsel ve dilsel sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

4. Dergimizde sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınacaktır.

5. Makaleler, DergiPark sistemine kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra MS Office Word programında, .doc veya .docx formatında sisteme yüklenmelidir.

6. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

7. Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.

8. Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.

9. Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.

10. Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına ve kullandıkları yöntem ya da yöntemleri metin içerisinde açıkladıklarına dikkat etmelidir.

11. Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.

12. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.

13. İnternet sayfamızda bulunan Taahhütname doldurulup imzalanmalı ve makale ile birlikte dergipark sistemi üzerinden yüklenmelidir.

14. iThenticate benzerlik raporu kaynakça dahil %20’yi geçmemelidir.

15. Makale sunum tarihi yazım kurallarında belirtilen örnek formattaki yerde belirtilmelidir.

16. Hakem inceleme sürecine erişmek için tıklayınız.

17. Aynı yazar(lar)ın bir ciltte birden fazla makalesi yayımlanmaz.

18. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır.

19. Yayınlanan makaleler, Açık Erişim Politikamız ve Creative Commons lisansı gereğince, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

20. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

21. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum, yazar bilgilerinin yer aldığı makale başlığına dipnot verilerek belirtilmelidir.

22. KAUIIBFD, makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

23· Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

24. Fikri mülkiyet ve telif hakları: Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

25. Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı ise editör vermektedir.

26. Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça dahil en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.

27. İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır.

Gönderilen makaleler için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2023 Haziran sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir. İlgili sayıda yer alamayan çalışmaların süreci 2023 Aralık sayısına aktarılacaktır.