Özel Sayı

Cilt: 11 Sayı: Özel Sayı, 31.12.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

Siyasal Bilimler Dergisi’nin amacı siyasal bilimler alanında özgün ve bilimsel standartlara uygun akademik çalışmalara bir platform sağlayarak sosyal bilimler yazınına katkıda bulunmaktır.

Siyasal Bilimler Dergisi siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve yerel yönetimler alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dilinde yazılmış özgün araştırma ve derleme makaleleri kabul etmektedir. 

 • Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Fransızca’dır.
 • Çalışmalar kaynakça ve ekler dahil araştırma ve derleme makaleler için 10.000 kelimeyi, editöre not ve kitap incelemesi için 2500 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Çalışmalar 12 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve 1,0 satır aralık ölçüsü ile hazırlanmalıdır.
 • Çalışmalar DergiPark üzerinden gönderilmelidir.
 • Yazar/yazarların adları çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmelidir. Ayrıca yazarın kurumu, e-posta adresi ve ORCID ID’si ilk sayfanın en altında dipnotta belirtilmelidir.
 • Dergimize gönderilen Türkçe çalışmalarda 200-250 sözcük arasında çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi kaydeden Türkçe ve İngilizce öz (abstract) ile özlerin altında çalışmanın içeriğini temsil eden en az 3 İngilizce ve Türkçe anahtar kelime yer almalıdır.
 • Türkçe makaleler için makalenin amaç, kapsam, yöntem, bulgu, analiz ve sonuçlarına yer veren bütünsel bir metin olarak genişletilmiş İngilizce özet metni hazırlanmalıdır. Çalışmanın teorik altyapısını kurduğu çalışmalara atıf verildiği genişletilmiş İngilizce özet metni 800-1200 kelime aralığında olmalıdır. Genişletilmiş İngilizce özet metni makalenin sonuna eklenerek sisteme tek bir dosya halinde yüklenmelidir.
 • Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak stilinin 6. versiyonu kullanılmalıdır. APA 6 stili hakkında bilgi için; http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf
 • Tam metin içinde numaralı başlıklandırma kullanılmalıdır.
 • Kaynakçadaki referans gösterilen tüm çalışmalar için DOI (eğer varsa) eklenmelidir.
 • Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar (Etik Rehberinde belirtilmiştir) için Etik Kurul izni sunulmalıdır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Marmara Siyasal Bilimler Dergisi, disiplinlerarası bir yaklaşımla yayımlanan önemli bir akademik platformdur. Bu dergi, farklı alanlardan gelen akademisyenlerin araştırma makalelerini yayımlamak için bir platform sağlar. Bu süreçte hakemlerin katkısı büyük bir öneme sahiptir, çünkü hakemler derginin bilimsel kalitesini ve içeriğini değerlendiren kişilerdir.

1. Makalenin Gönderimi: İlk adımda, yazar Dergipark sistemi üzerinden makalesini dergiye göndermeleridir.  Yazarlar, makalelerini dergiye uygun formatta ve yazım kuralları gereksinimleri karşılayacak şekilde hazırlamalıdır.

2. Editoryal İnceleme: Makale gönderildikten sonra, derginin editoryal ekibi makaleyi inceleyerek temel uygunluk kriterlerine göre değerlendirir. Bu aşamada dil, format ve derginin kapsamına uygunluk kontrol edilir.

3. Hakem Seçimi: Editoryal inceleme aşamasını geçen makaleler, en az iki bağımsız hakemlere gönderilir. Hakemler, makalenin alanıyla ilgili uzmanlığa sahip akademisyenlerdir. Hakemlerin kimlikleri gizli tutulur ve dergide kör hakemlik sistemi işletilir.

4. Hakem Değerlendirmesi: Hakemler, gönderilen makaleyi titiz bir inceleme sürecine tabi tutarlar. Bu inceleme, makalenin yöntemi, sonuçları, referansları ve genel bilimsel niteliği üzerine odaklanır. Hakemler, makale hakkında görüşlerini belirtir ve dergiye kabul edilmesi, reddedilmesi veya düzeltilmesi gerekip gerekmediği konusunda önerilerde bulunurlar.

5. Yazar Geri Bildirimi: Hakemlerin değerlendirmeleri, dergi tarafından yazarlara iletilir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alarak makalelerini düzeltebilirler.

6. Karar ve Yayın Süreci: Düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale tekrar editoryal incelemeye tabi tutulur. Editoryal ekip, makalenin son halini gözden geçirir ve son kararı verir. Kabul edilen makaleler, derginin planlı sayılarına dahil edilir ve yayınlanır.

Marmara Siyasal Bilimler Dergisi, bu adımları izleyerek kaliteli ve bilimsel olarak sağlam makalelerin yayınlanmasına katkıda bulunur. Hakemler, bu sürecin en kritik noktalarından birini temsil ederler, çünkü yayınlanacak makalelerin kalitesini ve güvenilirliğini sağlama görevine sahiptirler. Bu süreç, bilimin ilerlemesi ve bilimsel topluluğun bilgi paylaşımı için kritik bir öneme sahiptir.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından hazırlanan ilkeler temel alınarak hazırlanmıştır.

Dergiye gönderilen çalışmalar amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editöryal süreçten geçirildikten sonra Editör Kurulu tarafından çifte kör hakem yöntemiyle değerlendirilir. Dergi araştırma ve derleme makalelerinin yanında kitap incelemeleri de kabul etmektedir. Kitap incelemeleri için kör hakem yöntemi yürütülmez. Kitap incelemelerinin değerlendirmesi Editör Kurulu üzerinden işletilir.

Dergiye gönderilen çalışmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve metin içinde yapılan atıflar mutlaka belirtilmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı üst sınırı %20' dir.

Yayınlanan makalelerde benimsenen görüşler derginin görüşü değildir, her makale yazarının sorumluluğundadır.

Editörlere Yönelik Sorumluluklar

Dergi editörü yapılan başvuruların uygunluğuna ve yayınlanıp yayınlamayacağına karar verir. Editör bu kararı verirken yazar veya yazarların ırkı, cinsiyeti, inancı, uyruğu, politik görüşüne göre değil gönderinin derginin yayın politikası ile uygunluğu, orijinalliği ve önemine göre karar verir.
Editör veya hakemler reddedilen veya yayın aşamasında olan başvurularda yer alan bilgi ve belgeleri yazarın yazılı izni olmadan kendi araştırmalarında kullanamazlar.


Hakemlere Yönelik Etik Sorumluluklar

Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Hakemler açısından; araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çakışması bulunmamalıdır.
Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış yayınları belirtmelidir.

Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.

Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda Editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.

Yazarlara Yönelik Etik Sorumluluklar

Sahte/hileli verilere dayanan çalışmalar kabul edilemez. Yazarlar, verilerin doğruluğunu ve özgünlüğünü garanti etmelidir.
Eğer çalışma insan ögesini içinde bulunduruyorsa, katılımcılardan gerekli izinler ve uygun kurumsal otoritelerden Etik Kurul Onayı alınmalıdır. Bu onay makalenin "Yöntem" bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmanın etik kurul onayı gerektirmediği durumlarda bu durum yine "Yöntem" bölümünde açıkça ifade edilmelidir.

Çalışmada kullanılan 3. kişilere ait ve telif hakkına haiz "veri toplama aracı, tablo, grafik, harita ve diğer görseller" için ilgili kurum veya kişi(ler)den yazılı izin alınmalıdır.
Yazarlar dergimizin hakem ve editörleri tarafından önerilen makul revizyonları yapmayı kabul etmelidirler. Eğer yazar, kabul edilebilir nedenler olmadan revizyonları yapmayı reddederse, gönderilmiş olan makale reddedilecektir.

Bütün yazarların, gönderilen makaledeki her hatayı düzeltmeleri ve doğru olmayan bilgileri geri çekmeleri gerekir.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi tarafından makale, yazı vb. için herhangi bir gönderim ücreti, editoryal işlem ücreti ya da yayın ücreti talep edilmemektedir.