Cilt: 4 Sayı: 2, 19.07.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nce ücretsiz ve açık erişimli olarak yayımlanan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi kendi fakültesinin öğretim elemanlarından, Türkiye’den ve dünyanın tüm ülkelerinin akademisyenlerinden, öğretmenlerinden, okul yöneticilerinden ve araştırmacılarından makale kabul etmektedir. Tüm ülkelerin bireylerine hizmet etmeyi hedefleyen dergimiz çağdaş ve bilimsel bir anlayışla yayım hayatına hazırlanmaktadır.Eğitimin her alanında yapılmış çalışmalar Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisinin (MREFD) kapsamındadır.


MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
YAZIM KURALLARI VE MAKALE ŞABLONU

BAŞLIK VE DİPNOTLAR

Makale başlığı iki yana yaslı, 12 punto, koyu ve Cambria yazı tipinde, bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde makalenin İngilizce başlığına da aynı biçim kullanılarak yer verilmelidir. Makale ile ilgili olarak, tezden üretilme, bir konferansta sunulma veya proje kapsamında yapılma gibi özel durumlar varsa (*) ile başlayan bir dipnot ile yazılmalıdır. Bu ekleme makale kabul edildikten sonra gerçekleştirilecektir. Yazar kimliklerinin tahmin edilmesine neden olabileceği için, yazarların makale gönderimi sırasında böyle bir dipnota yer vermemeleri gerekmektedir. Makale geliş, kabul, erken görünüm ve basım tarihlerinin eklenmesi ve makalenin APA6 referans verme stiline göre Türkçe ve İngilizce kaynak gösterimleri, kabul süreci sonrasında editörlerce yapılacaktır. Bu nedenle ilk aşamada bu alanların şablondaki gibi bırakılması gerekmektedir.

Çalışma kabul edildikten sonra çalışmanın yazar(lar)ının adı soyadı ortalı, koyu, 11 punto, Cambria yazı tipinde, soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar sayısı birden fazla ise yazarlar tarafından belirlenen sırayla yazılacaktır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehir-ülke bilgisi, e-posta adresi başlığın altındaki yazar ismi ya da isimleriyle eşleştirilmiş dipnotlarla (*) belirtilmeli ve makalenin ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır. Bu ekleme makale kabul edildikten sonra gerçekleştirilecektir. Yazar kimliklerinin tahmin edilmesine neden olabileceği için, yazarların makale gönderimi sırasında böyle bir dipnota yer vermemeleri gerekmektedir.

Dipnotlar için ek açıklama: Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çalışma herhangi bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenmiş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin numarası ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, tezin adı, danışmanın adı ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Dipnotlardaki tüm bilgiler Cambria yazı tipinde, girintisiz ve 10 punto olmalıdır. 

TÜRKÇE ve İNGİLİZCE KISA ÖZET

Çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp gönderilebilir. Türkçe veya İngilizce hazırlanan her çalışmanın ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce kısa özet bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce kısa özetler, Cambria yazı tipinde, 10 punto ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde tek sütun ve iki yana yaslı olarak şablonda belirtilen alana yazılmalıdır. Kısa özet içinde kaynak verilmemelidir. Her kısa özetin altında, çalışmayı betimleyen 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.

BÖLÜMLER VE ALT BÖLÜMLER

Çalışmalarda ana bölüm başlıkları (birinci düzey başlıklar) rakamlarla numaralandırılarak Cambria yazı tipinde, 11 punto, koyu, sola yaslı ve tümü büyük harf biçiminde yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları (ikinci düzey başlıklar) Cambria yazı tipinde, 11 punto, koyu, sola yaslı, her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar ise Cambria, 11 punto, koyu, italik, sola yaslı, yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Metin içindeki paragraflar en az üç cümleden oluşmalı ve paragraflar arasında 1,15 satır boşluğu bırakılmalıdır. Aynı şekilde başlıkların öncesinde ve sonrasında da 1,15 satır boşluk verilmelidir. Makalenin tamamında girintiye yer verilmemeli, paragraflar arasında önce ve sonra aralık değerleri 0 olmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakça yazımında APA 6 yazım stili kullanılmalıdır.

Çalışmalarda ana bölümler sırasıyla;

• GİRİŞ

• YÖNTEM

- Evren ve Örneklem / Çalışma Grubu / Katılımcılar / Denekler 

- Veri Toplama Yöntemleri / Teknikleri / Araçları

- Verilerin Analizi

• BULGULAR

• TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

• KAYNAKLAR

gibi temel bölümlerinden oluşmalıdır. Bununla birlikte çalışmalarda kullanılan yönteme göre yazarlar ilave bölüm veya alt bölümler oluşturabilirler. Ana metine “1. GİRİŞ” alt başlığı yazılarak başlanmalıdır. YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER bölümlerine yeni sayfadan başlanmamalı, bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir. Sıklıkla kullanılan istatistiksel tekniklerin sunulmasında APA 6 yazım stili temel alınarak, istatistisel değerlere cümleler içerisinde yer verilmelidir. Bununla birlikte, uygun yerlerde yazar(lar) tablolar ve şekillerden faydalanabilirler. Makale metninin tamamının yazımında APA 6 yazım stili kullanılmalıdır. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Alana özgü yabancı dildeki kavramın/terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili kavramın/terimin ilk kullanıldığı yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.

ŞEKİLLER

Şekiller yazım alanından taşmayacak şekilde makale içinde uygun görülen yerlere ortalı olacak şekilde yerleştirilebilir. Ana metinden şekle atıfta bulunulmalı ve mümkünse şekil açıklamalıdır. Her bir şeklin altında rakamlarla numaralandırılmış bir şekil başlığı yerleştirilmeli, makale boyunca aynı numaralandırma devam etmeli ve APA 6 yazım stiline uygun olarak yazılmalıdır. Şekil başlıkları biçim olarak Cambria yazı tipinde, 11 punto, ortaya dayalı, yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Şekil başlığında kaynak kullanılmış ise parantez içinde kaynak bilgisi eklenmelidir. Eğer şekil içinde yazılar varsa 11 punto olacak şekilde Cambria yazı tipiyle yazılabilir.

TABLOLAR

Tablolar sola dayalı olacak şekilde ve tamamında Cambria yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo başlığı, 11 punto ile yazılmalı, başlığın her kelimesinin sadece ilk harfi büyük olmalı ve başlık, tablo sayısının altında verilmelidir. Tablolarda APA 6 yazım stili kullanılmalıdır. Tablolara metin içinde tablo sayısı belirtilerek atıfta bulunulmalı ve tablo bittikten sonra yorumlanmalıdır. Tablolar, metin içinde kullanıldıkları yerde veya izleyen sayfada yer almalıdır. İlgili not ve kaynaklar, tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra belirtilebilir.

KAYNAKLARIN BELİRTİLMESİ

Makalenin sonunda, varsa ek(ler)den önce kaynaklar, APA 6 yazım stiline uygun olarak verilmelidir. Kaynakların tamamı, 11 punto ile ve her bir kaynağın arasında 1 satır boşluk verilerek, Cambria yazı tipinde ve iki yana yaslı, 1,15 satır aralığında, önce ve sonra paragraf değerleri 0 olacak şekilde, girintiye yer vermeden yazılmalıdır. Kaynakçada yer alan her kaynağa metin içinden atıfta bulunulduğundan, yine aynı şekilde metin içinde kullanılan her bir kaynağa da kaynakçada yer verildiğinden emin olunmalıdır.

EKLER

Yazar(lar) ihtiyaç duyarlarsa kaynakçadan sonra ve geniş özetten önce, Ekler bölümü oluşturabilirler. Bu kısımda verilecek eklere makale içinden mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Birden fazla ek kullanılacaksa numaralandırılabilir. Yazarların eklere koyacakları eklentilerin makale içinde verilmesi durumunda bütünlüğü bozacak biçimde olması gerekmektedir. Makale içinde tablo veya şekil ile verilebilecek unsurlara Ekler’de yer verilmemelidir.

GENİŞ ÖZET

Makalede varsa Ekler, yoksa Kaynakça kısmından sonra 750-1000 sözcük uzunluğunda geniş İngilizce özete yer verilmelidir. Bu özet alt başlıklar (Giriş, Yöntem gibi) içermeden, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özette aynen alıntıya yer verilmemelidir. Geniş özette tablo veya şekil kullanılmamalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce olmalıdır. İngilizce makalelerde ise Türkçe geniş özet sunulma zorunluluğu yoktur, bu konudaki karar yazarlara bırakılmıştır. Geniş özet, 11 punto büyüklüğünde, Cambria yazı tipi kullanılarak hazırlanmış olmalıdır.

MAKALE ŞABLONU

Bir makale çalışmasıyla ilgili bütün ayrıntılar “Yazım Kuralları”nda burada belirtilmemiş olabilir. Biçimlendirmeyle ilgili daha ayrıntılı bilgi, dergiye yollanacak çalışmalar için kullanılması gereken şablon aşağıdaki dosyada bulunmaktadır. Burada verilen bilgilerle şablon dosyadaki bilgilerin çelişmesi durumunda şablon dosyası temel alınmalıdır. Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için şablon dosyanın kullanılması gerekmektedir. Eğer yazım işlemi başka bir dosyada yapılmışsa ilgili dosyanın içeriğinin şablon dosyaya aktarılması önerilmektedir. Şablona uygun olarak hazırlanmayan makaleler şekil kontrolü aşamasında yazarlara iade edilecektir. Türkçe olarak hazırlanan çalışmalarınız için MREF Dergisi Türkçe Şablonu, İngilizce olarak hazırlanan çalışmalarınız için MREF Dergisi İngilizce Şablonu kullanınız. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA 6 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.


MREF Dergisi Türkçe Şablon

MREF Dergisi İngilizce Şablon


MREF Dergisi Türkçe Şablon (Alternatif Link)

MREF Dergisi İngilizce Şablon (Alternatif Link)

Açık Erişim Politikası


open-access-logo.png

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, tamamen açık erişimli bir dergi olup, dergi içeriği kullanıcılara ve kurumlara ücretsiz olarak açıktır. Dergiyi ziyaret eden kullanıcılar, Creative Commons CC-BY-NC-ND lisans anlaşmasında olduğu gibi makale yazarlarını ve dergiyi referans gösterdikleri müddetçe bu dergide yayınlanan makaleleri dergi yayıncısından veya makale yazarlarından her hangi bir izin almadan okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve makalenin çıktısını alabilir. Dergi «Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi» yayın içeriğini kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunarak global bilgi alışverişine katkıda bulunmaktadır. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, Budapeşte Açık Erişim (BAE) Deklarasyonunu tamamen katılmaktadır. BAE hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınızDergide basılan makalelere derginin resmi sitesinde yer alan Arşiv bölümünden erişilebilir.


Creative Commons Lisansı

88x31.pngBu lisansın insan tarafından okunabilen özetidir (orjinal lisans yerine geçmez). Yasal Uyarı.

Bunları yapmakta özgürsünüz:

Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir, kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.

Lisansör lisans şartlarını takip ettiğiniz sürece özgürlükleri iptal edemez.


Alttaki şartlar altında:

Atıf — uygun bilgiyi, lisansa linki, and ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Gayri Ticari — Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

Türetilmemiş — Eğer materyali karıştırdınızsa, aktardınızsa, ya da materyalin üzerine çalıştınızsa güncellenmiş materyali dağıtamazsınız.

Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın izin verdiği hakları başkaları üzerinde kanunlarla ya da teknolojiyi kullanarak sınırlayamazsınız.

Uyarılar:

Kamu Malı malzemenin lisans koşullarına ya da ayrıcalık ya da sınırları ile izin verilen kullanımına uymak zorunda değilsiniz.

Garanti verilmez. Lisans kullanım amacınıza uygun tüm izinleri sağlamayabilir. Mesela, tanınırlık, gizlilik veya manevi haklar gibi haklar kullanıma sınır getirebilir.


88x31.png

Bu eserArşivleme

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, DergiPark tarafından sunulan LOCKSS sistemini kullanmaktadır. Böylece dergi ve içeriklerinin (Makaleler vb.) ömür boyu arşivlenmesi mümkün olmaktadır.

lockss-logo-v1-100w.png

Lockss arşivleme sistemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen LOCKSS web sitesini ziyaret ediniz.


Yayın Etiği ve İlkeler

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi makale kabulü ve yayımında etik kurallara uyar. Bu kapsamda makale kabulü için öncelikle intihal açısından makale iThenticate programı ile incelenir. Yüzde 20'den daha fazla alıntı ve başka yayımlarla örtüşen ancak atıf verilmeyen makaleler hakem sürecine alınmaz.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi

1. Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği şu kuralları uyar:

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

Madde 4 - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,

c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,

ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,

d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,

f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,

g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,

h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,

k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller

Madde 5 - (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez.

Yönetmelikle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen şu sayfayı ziyaret ediniz.

2. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi ayrıca Committee on Publication Ethics'in (COPE) Yayın Etiği yönergelerini kabul etmekte ve uygulamaktadır:

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi'ne yayın gönderen yazarlar aşağıdaki kurallara uymalıdır:

Gönderilen makaleler, yazar(lar)ın özgün çalışması olmalıdır.
Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
Bir makalenin eşzamanlı olarak birden fazla dergiye yayınlanmak üzere gönderilmesi etik değildir.
Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynakları hakkında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi (MREFD) bilgilendirilmelidir.
Makale yayınlanmak üzere yollandıktan sonra yazar tarafından herhangi bir hata bulunursa, yazar(lar) yapılan düzeltmeleri derhal editöre bildirmelidir(ler).

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi'nin hakemleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
Değerlendirmelerini, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan uzak, ürkütücü veya küçümseyici kişisel yorumlar yapmaktan kaçınacak şekilde objektif ve yapıcı yapmalıdırlar.
Doğru bir değerlendirme yapmak için gereken uzmanlık yeterliliğine sahiptirler ve makaleleri kendilerine verilen süre içinde değerlendirirler.
Gözden geçirme işlemi sırasında çıkar çatışması gözlemliyorlarsa, durumu editöre bildirmelidirler.
Makaleyle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdırlar.
Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.
Makalenin yayınlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgi varsa editöre bildirmelidirler.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi'nin editörleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
Makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmalıdırlar.
Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemlenirse, bunları açıklamalıdırlar.
Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.

COPE'in yayın etiği yönergesine ulaşmak lütfen tıklayınız.