Özel Sayı

Sayı: 83, 31.12.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makalesi

Derginin ana amacı fiziki ve beşeri çevre ve bunların etkileşimlerindeki sistematiğin anlaşılması ve buna bağlı bilimsel çözümler üreten bir platformu oluşturmaktır. Bu kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye dergimiz açıktır. 

Türk Coğrafya Dergisi (Turkish Geographical Review), açık erişimli, hakemli ve yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan 1943 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren bilimsel bir dergidir.

Türk Coğrafya Dergisi'ne Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji, Klimatoloji, Biyocoğrafya, Toprak, Vejetasyon, Afetler vb), Beşeri Coğrafya (Nüfus, Ekonomi, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Madenler, Arazi Kullanımı vb.), Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konuları içeren makaleler ile kapsamlı konu incelemeleri (comprehensive reivew) kabul edilmektedir.  

Dergiye gönderilecek yazılarda uyulması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır

Türk Coğrafya Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler için yazışmalar, online olarak makaleyi yükleyen yazar ile dergi park sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

Yazar/Yazarlar, makalesini online olarak https://dergipark.org.tr/tr/journal/1137/submission/step/manuscript/new üzerinden yüklemelidir. Şekil şartlarına uygun olarak gönderilmeyen makaleler ön değerlendirmeye alınmamaktadır. Yazarlar, dergide yayınlanmak üzere gönderdiği çalışmada derginin hangi bölümü için (örn. araştırma makalesi, derleme, vb.) başvurulduğunu belirtmelidir. Türk Coğrafya Dergisi makale yazım taslağına https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/21138 linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türk Coğrafya Dergisi’nde aşağıdaki kurallara göre hazırlanmış özgün araştırma ürünü yazılar ile belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış derleme yazıları ve kitap incelemelerine ait yazılar yayınlanır. Yayınlanacak yazılarda öncelik sırası, özgün araştırmalara verilir. Yazıların yayınlanıp yayımlanmayacağına ve yayınlanma sırasına "Türk Coğrafya Dergisi Yayın Kurulu" karar verir. Yayın Kurulu gerekli görürse konu ile ilgili sahada uzman kişilerden ayrıca görüş alabilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergiye basılması için önerilen makaleler, elektronik ortamda teslim edilmelidir. Sisteme yüklenen makaleler "iThenticate" programına tabi tutulur ve elde edilen makale hakkındaki rapora bağlı olarak, uygun olan çalışmaların hakemlik ve değerlendirme süreci tamamlanacaktır. Türk Coğrafya Dergisi'ne gönderilecek yazıların hazırlanmasında, aşağıdaki genel yapının dikkate alınması gerekmektedir. 

Yayınlanması Teklif Edilen Yazıların Hazırlanması ile İlgili Genel Özellikler:

1.  Basılması teklif edilen yazılar, PC ile uyumlu ve Office Word programında hazırlanmış (.doc, .docx formatında) olmalıdır. Önerilen yazı, en fazla 25 sayfa ve kaydedildiği elektronik dosya ise 10 MB'ı geçmemelidir. Yazılar, tüm yazarların incelediği ve sorumlu yazar tarafından imzalandığı ‘Telif Hakkı Anlaşması Formu’ eklenerek gönderilmelidir.

Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi formuna https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24931 linki üzerinden ulaşabilirsiniz (Form, .pdf üzerinden doldurabilir formdur ve gerekli olan bilgiler eklenip, kaydedildikten sonra DergiPark üzerinden makale gönderim sırasında dosyalar sekmesine eklenmelidir).  Makale dergiye sunulurken,  makale de yer alan yazarların makale üretimi sırasındaki katkıları kesin bir şekilde belirtilmeli, yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmeli ve makale üretimi sırasında açık kaynak tabanlı veri kullanıldı ise veri erişebilirliği yazarlar tarafından ilgili linkler tanıtılarak eklenmelidir. 

2. Yazılar, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, iki yana yaslanmış, 1.5 aralıklı olarak hazırlanmalı, paragraf sonlarında ara verilmeden bir sonraki satırdan devam edilmelidir. Gerektiğinde metin içinde italik ve bold yazı tipleri kullanılabilir. Metin, sayfaya kenar boşlukları alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılarak yerleştirilmeli ve sayfa numarası ilk sayfa hariç metnin sağ üst köşesinden itibaren başlamalıdır.

3. Makale başlığı Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmeli ve yalnızca özel isimler büyük harfle başlamalıdır.

4. Yazar/yazarların adları, çalışma başlığının hemen altında solda bitişik şekilde verilmelidir. Yazarlar, alfabetik harflerden oluşan dipnot şeklinde (a) sıralanarak, yazar/yazarların kurumu, e-posta adresi ve orcid numaraları belirtilmelidir. Ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) makaleden sorumlu yazar belirtilmelidir.

5. Çalışma hakkında bilgi verilecekse, başlık kısmına numara (1)  verilmeli ve bu numaranın ilgili sayfada dipnot şeklinde belirtilmesi gereklidir (örn. bu çalışma birinci yazarın doktora tezinden faydalanılarak üretilmiştir.)

6. Giriş bölümünden önce, 180-200 sözcük arasında çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi kaydeden Türkçe ve İngilizce öz ile 750-1000 kelimelik İngilizce genişletilmiş özet yer almalıdır. İngilizce ve Türkçe özlerin altında, çalışmanın içeriğini temsil eden en az 3 İngilizce ve 3 Türkçe anahtar kelime yer almalıdır.

7. Çalışmanın tüm bölümleri numaralandırılmalıdır. "Birinci Derecedeki Başlıklar" baş harfleri büyük olacak şekilde koyu (bold), "İkinci Derecedeki Başlıklar" baş harfleri büyük olacak şekilde ve "Üçüncü derecedeki başlıklar" ise ilk harfi ve özel isimler büyük olacak şekilde italik olarak verilmelidir. Çalışmanın giriş bölümü “1. Giriş” şeklinde belirtilmelidir. Alt bölümler, her bölüm içinde bölüm numarası kullanılarak, “1.1”, “1.2” şeklinde numaralandırılmalıdır. Araştırma yazılarında sorunsalın betimlendiği ve çalışmanın öneminin belirtildiği Giriş bölümünü “Amaç ve Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma ve Sonuç” ve “Kaynakça” gibi bölümler takip etmelidir. Derleme ve yorum yazıları için ise, çalışmanın öneminin belirtildiği, sorunsal ve amacın somutlaştırıldığı “Giriş” bölümünün ardından diğer bölümler gelmeli ve çalışma “Tartışma ve Sonuç”, ve “Kaynakça” şeklinde oluşturulmalıdır. Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında yer almalı ve kaynakça numaralandırılmamalıdır.

8. Çalışmalarda tablo, şekil ve fotoğraf gibi göstergeler numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Tanımlamalara ait alt yazılar Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Tablo, şekil ve fotoğraflar başka bir kaynaktan yeniden üretiliyorsa, kaynak gösterilmeli ve ilgili tablo, şekil ve fotoğrafların altında kaynak bilgisine yer verilmelidir. Tanımlamalara ait İngilizce alt yazılar italik olarak kullanılmalıdır. 

9. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Ayrıca bu belge makale ile birlikte Dergi Park Sistemi üzerinden gönderilmelidir. 

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

-  İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

-  Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayırca https://trdizin.gov.tr/trdizin-etik-ilkeler-akis-semasi/ sayfasından, bilgileri dikkatle okuyarak yayınınız için Etik Kurul Kararı'na ihtiyaç olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

10. Yazı içinde veya dosya isimlerinde yazar(lar)'ı tanıtacak herhangi bir ifade yer almamalıdır.

11. İngilizce makale gönderen Türk yazarların, çalışmalarını temsil eden Türkçe başlık, 180-200 kelimelik Türkçe öz ve anahtar kelimeleri de eklemeleri gerekmektedir.

12. Dergi arayüzünde yer alan "Yayın Politikası ve Hakemlik" sekmesi üzerinden "Yazarların Sorumluluğu" alanına erişebilirsiniz.   

Öz/Özetin Hazırlanması:

“Türk Coğrafya Dergisi” için teklif edilecek yazılarda 180-200 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) hazırlanmış; çalışmanın amacını, kullanılan yöntemi ve sonuçlarını belirten Öz/Özet (Abstract/summary) yer almalıdır. Öz/Özetten sonra Türkçe; Yabancı dildeki öz/özetten sonra da yabancı dilde makalenin niteliğini yansıtacak özelliklere sahip en fazla 5 kelime/kelime grubundan oluşan “Anahtar kelimeler” ve “Keywords” konulmalıdır.

Genişletilmiş Özet:

“Türk Coğrafya Dergisi” için en az 750 en fazla 1000 kelime kadar genişletilmiş İngilizce özetin yer alması gerekmektedir. Genişletilmiş özet kendi içerisinde Introduction, Data and Method, Results and Discussion gibi bölümlere ayrılmalıdır ve bu bölümlemeler genişletilmiş özete ilk harfleri büyük olacak şekilde eklenmelidir.
 

Birimlerin Kullanılması ve Denklemlerin Yazılışı:

Yazılarda metrik sistemin kullanılması, gerekli ise diğer birimlerin parantez içinde verilmesi, denklemlerin ise Word içindeki Denklem (Equation) programı ile yazılması gereklidir.

Notlar:

Metinde açıklanması gereken tüm notlar, dip not olarak yer almalı ve mutlaka metindeki ilgili yerinde atıf bulunmalıdır.

Tablolar:

Bütün tablolara metin içinde atıfta bulunulmalı, tablolar sıra sayısı almalı, tabloların satır ve sütun başlıkları bulunmalıdır. Tablo içindeki yazılar 8 puntodan küçük olmamalıdır. Ondalıklı sayılarda tam sayı hanesi mutlaka yazılmalıdır (.254 değil, 0.254 gibi).

Şekiller:

Yazıyı destekleyecek tüm harita, diyagram ve grafik ile fotoğraflar yazının ayrılmaz bir parçasıdır. Harita, diyagram ve grafikler “Şekil”, fotoğraflar “Fotoğraf” olarak etiketlenerek birbirini takip eden numaralar ile gösterilmelidir. Bunlara metin içindeki ilgili yerde mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

Dergi A4 büyüklüğünde çift sütun olarak yayınlanmaktadır. Bu nedenle; maksimum şekil büyüklüğü 16 x 22 cm olmalıdır. Tek sütuna denk olarak düşünülen şekillerde sütun genişliği 7,5 cm'dir. Nihai şekillerin içinde 8 puntodan küçük yazı bulunmamalıdır.

Elektronik dergi olarak renkli şekil kullanmak mümkündür. Ancak basılı versiyonun siyah beyaz olacağı düşünülerek, kontrasın yüksek olduğu şekiller tercih edilmelidir.

Yazılarda yer alacak tüm şekillerin basılı büyüklüğe getirilerek teslim edilmesi, yazar(lar)'ın sorumluluğundadır. Bu büyüklüğü aşan şekiller yayınlanmayacak ve yazılar iade edilecektir.

Haritaların çizimi, taramaları ve renklendirilmesinin bilgisayarda yapılması öncelikle tercih edilmelidir. Elle çizilmiş ve taranmış haritalarda fon oluşmamalıdır.

Hangi çizim programında hazırlanmış olursa olsun, tüm şekiller son düzeltmesi yapılmış metin ile birlikte .jpg formatında makaleye eklenmelidir. 

Kaynakçanın Gösterilişi:

Türk Coğrafya Dergisi kaynakça yazımında APA 7 kullanmaktadır. 

- Metin içinde değinilen kaynaklar ilgili yerde parantez içinde yazarın soyadı ve tarih belirtilerek (Jackson, 2019) şeklinde yazılmalıdır. İkiden fazla yazarı bulunan kaynaklarda birinci yazar belirtildikten sonra diğer yazarlar “vd” olarak gösterilmeli, ancak kaynakçada tüm yazarlar eksiksiz yazılmalıdır. Aynı yazar(lar)ın aynı yıla ait birden fazla eseri varsa yıldan sonra “a”, “b” gibi harfler kullanılarak kaynağın karışması önlenmelidir.  APA 7 kurallarına göre,  "&" işareti "and" veya "ve" kelimeleri yerine kullanılmalıdır. Metin sonunda, ikiden daha fazla yazarlı çalışmalar da kaynak gösterimi (Longley vd., 2005) şeklinde olmalı, iki yazarlı çalışmalar da ise cümle sonu (Acar-Deniz & Gönençgil, 2017), cümle başında ise Acar-Deniz ve Gönençgil, (2017) şeklinde verilmelidir. Tek yazarlı çalışmalar (Ertek, 2013) şeklinde gösterilmelidir. Doi bilgisi olan çalışmaların doi uzantıları, adres bağlantısı oluşturacak şekilde, altı çizili olarak kaynakçanın sonuna eklenmelidir. Doi bilgisi olmayıp, çevrimiçi bir dergiden alındıysa makalenin URL bilgisi verilebilir. 

Aşağıda APA 7'ye ait başlıca kullanım örnekleri yer almaktadır.  

Kitap 

- Kitap ismi italik ve küçük harflerle verilmeli, kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı, ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir. Sadece yayınevi verilmeli ancak yayın yeri verilmemelidir. Metin içinde kitaplar (Author & Author, 1987) şeklinde verilmelidir. "&" işareti "and" veya "ve" kelimeleri yerine kullanılmalıdır. İkiden daha fazla yazarlı kitaplar ise (Longley vd., 2005) şeklinde verilmelidir. Baskı sayısı ve doi bilgileri (bağlantı oluşturacak şekilde, altı çizgili) var ise eklenmelidir.  

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2005). Geographic information systems and science. John Wiley & Sons. 

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000

Çeviri Kitap

-Orijinal kitap yazarının soyadı, Adının baş harfi ve yıl bilgisi eklenmeli ve kitabın adı da eklenerek, çeviri yapanın ismi, kitap başlığından hemen sonra ve parantez içinde verilir. Çevirmenin önce isminin baş harfi, ardından soyadı yazılarak virgül konur ve Türkçede “çev.“ İngilizcede ise “trans.” yazılır.  Orijinal basım tarihi de en sonda ve parantez içinde belirtilir.


Acemoğlu, D., & Robinson, J. A. (2019). Ulusların düşüşü güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri (45. bs) (F. R. Velioğlu, Çev.). Doğan Kitap (Orijinal çalışma 2019’da yayınlandı). 

Editörlü Kitap 

- Editörlü kitaplar, tek editör var ise (Ed.); birden fazla editörlü kitaplar için (Eds.) şeklinde belirtilmeli ve doi (bağlantı oluşturacak şekilde, altı çizgili) bilgileri mevcut ise kaynakçada gösterilmelidir. Ayrıca internet adresi var ise bağlantı oluşturulacak şekilde gösterilmelidir.  Metin içerisinde tek yazarlar (Kesharwani, 2020) ve ikiden daha fazla yazarlar ise (Torino vd., 2019) şeklinde belirtilmelidir. 

Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/

Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press. 

Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

Editörlü Kitap veya Editörlü E-Kitapta Bölüm 

- Önce yazar soyadı ve adı ile başlanmalı, yayın tarihi belirtildikten sonra  bölüm başlığı gelmeli ve hangi kitap içerisinde ise "içinde" şeklinde belirtilip, kitap editörleri sıralanmalı ve kitabın adı italik olarak yazılmalıdır. İlgili yayının, kitabın hangi sayfa aralıklarında olduğu belirtildikten sonra yayıncı ile devam edilmelidir. Ayrıca doi (bağlantı oluşturacak şekilde, altı çizgili) bilgisi de mevcut ise eklenmelidir. Metin içerisinde tek yazarlar (Ertek, 2013) ve ikiden daha fazla yazar ise (Aron vd., 2019) şeklinde belirtilmelidir.

Ertek, T. A. (2013). Beylikdüzü ilçesinin jeomorfolojisi ve arazi kullanım potansiyeli. İçinde Öner, E. (Ed), Prof.Dr. Asaf Koçman’a Armağan Kitabı (ss.463-504). Ege Üniv. Edb. Fak. Yay.

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Bilimsel Dergi Makalesi 

- Makalelerde, makale ismi küçük harflerle düz, ancak dergi ismi büyük harfle başlayacak ve italik şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik ancak sayı no parantez içinde düz olmalıdır. Metin içinde ise ikili yazar (Acar-Deniz & Gönençgil, 2017) olarak verilmeli, ikiden daha fazla yazarlı çalışmalar ise (Longley vd., 2005) şeklinde verilmelidir. Doi bilgisi mevcut ise kaynakçanın sonuna eklenmelidir. Kaynakça da doi bilgisi altı çizili ve bağlantı içerir şekilde olmalıdır. 

Haciyakupoglu, S., Ertek, T. A., Walling, D. E., Ozturk, Z. F., Karahan, G., Erginal, A. E., & Celebi, N. (2005). Using caesium-137 measurements to investigate soil erosion rates in western Istanbul (NW Turkey). CATENA, 64(2-3), 222–231. https://doi.org/10.1016/j.catena.2005.08.006.

Bayrakdar, C., Gorum, T., Çılğın, Z., Vockenhuber, C., Ivy-Ochs, S., & Akçar, N. (2020). Chronology and geomorphological activity of the Akdag rock avalanche (SW Turkey). Frontiers in Earth Science, 8, 1-20. https://doi.org/10.3389/feart.2020.00295

Şeremet, M., & Chalkley, B. (2016). Geography, GIS and employability in Turkey. Journal of Geography in Higher Education, 40(2), 238-253. https://doi.org/10.1080/03098265.2016.1141184

- Cilt numarası olmayan makalelerde sayı numarası parantez içerisinde verilmeli arından sayfa numarası gelmelidir.  

Acar-Deniz, Z., & Gönençgil, B. (2017). Türkiye sıcaklık ekstremlerindeki değişkenlikler. Cografya Dergisi, (35), 41-54.
https://doi.org/10.26650/JGEOG347083

- Sayı numarası olmayan, sadece cilt numarası olan makalelerde ise cilt numarası italik olarak verilmeli ardından sayfa numarası gelmelidir. 

Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 72, 67–78. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038

- Yazar sayısı 20'ye kadar olan çalışmalar da son yazardan önce "&" işareti konulmalı ve en sonuncu yazar eklenmelidir. 21 ve daha fazla yazarlı çalışamalar da  ilk 19 yazar eklendikten sonra virgül ve üç nokta eklenip çalışmadaki son yazar verilmelidir.  

İnternet Sitesi Alıntıları

Blog Yayını

- Yazar soyadı ve adı verildikten sonra parantez içerisine yazıya ait olan mevcut tarih detayı yazılır. İnternet sitesi alıntılarında "adresinden alınmıştır" yazısına gerek yoktur. Ayrıca yayın yeri italik yazılmalıdır. Metin içerisinde tek yazarlı ise (Ouellette, 2015) şeklinde belirtilmelidir. 

Ouellette, J. (2019, Kasım 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/

Haber Sitesi

-Haber sitesi alıntıları haberi yapan kişinin bilgisi ile başlamalı, haberin tarihi verilmeli (yıl, ay ve gün olarak), haber başlığı ilk harf büyük ve italik olacak şekilde kullanılmalı, ardından haberin yayınlandığı site verilmeli ve habere ulaşılacak adres bağlantısı eklenmelidir.

Bürçeler, D. (2020, Aralık 19) Kuraklık riski ne boyutta? TRT Haber. https://www.trthaber.com/haber/gundem/kuraklik-riski-ne-boyutta-539400.html

Toner, K. (2020, September 24). When Covid-19 hit, he turned his newspaper route into a lifeline for senior citizens. CNN. https://www.cnn.com/2020/06/04/us/coronavirus-newspaper-deliveryman-groceries-senior-citizens-cnnheroes-trnd/index.html

Yazarı bilinmeyen gazete yayınları için, yazının başlığı: Varsa altyazı (yayın yılı, verilmişse ay ve gün) ve gazete adı gelecek şekilde devam etmelidir. Yayın, yazarsız değil de "Anonim" olarak yayınlanmışsa, normalde yazarın adının yazıldığı yere "Anonim" adı koyulmalıdır. Anonim kelimesini yalnızca makale özellikle bu şekilde anılıyorsa kullanılmalıdır. Metin içerisinde, ("Başlıktan bir iki veya üç kelime", Yıl) olacak şekilde aşağıdaki gibi kullanılmalı ve adres çubuğu da bağlantı içerir şekilde eklenmelidir. 

Metin içerisinde: ("Get on board", 2012) 

Get on board for train safety. (2012, June 17). Toronto Star, A14. https://www.thestar.com/?redirect=true

Resmi Kurum Sitesi

- Eğer bir yazar yok ise kurum adı yazar şeklinde verilmeli, tarih, başlık, kurum adı ve adres bağlantısı şeklinde devam etmelidir. Metin içerisinde (National Institute of Mental Health, 2018) şeklinde verilmelidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı. (2007). Dış ekonomik ilişkiler. T.C. Başkanlık, Devlet Planlama Teşkilatı. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/09_D%C4%B1%C5%9FEkonomik%C4%B0li%C5%9Fkiler.pdf

National Institute of Mental Health. (2018, July). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml

Bir Web Sitesinde Bireysel Bir Yazarı Olan Web Sayfası

Metin içerisinde  (Giovanetti, 2019) şeklinde verilmeli.

Giovanetti, F. (2019, November 16). Why we are so obsessed with personality types. Medium. https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-are-so-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9

Aktay, S. (2010, Temmuz 10). İnternet nasıl çalışır? Internet Nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html

Raporlar

Resmi kurumlara ait raporlar

- Öncelikle raporu yayımlayan resmi kurumun adı verilmeli ardından yılı ve raporun adı (sadece ilk harfi büyük ve italik olarak) verilmelidir. Varsa yayın numarası verilmeli ve raporu yayınlayan kurumun adı tekrar verilerek, varsa adres bağlantısı kaynakça sonunda yer almalıdır. Metin içerisinde ise (National Cancer Institute, 2019) şeklinde gösterilmelidir.

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf

- Yazarlı resmi kurum raporlarında ise önce yazarların soyadı ve adı, yılı, raporun adı, varsa yayın numarası, raporu yayınlayan kurumun adı ve varsa adres bağlantısı eklenmiş şekilde verilmelidir. Metin içerisinde ise (Baral vd., 2019) şeklinde gösterilmelidir. 

Baral, P., Larsen, M., & Archer, M. (2019). Does money grow on trees? Restoration financing in Southeast Asia. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/does-money-grow-on-trees-restoring-financing-in-southeast-asia/

Broşür ve Basın Açıklamaları

- İlk harfleri büyük olacak şekilde broşürü yayınlayan bilgisi, yayınlanan yıl bilgisi, broşür başlığı (ilk harfi büyük ve italik), köşeli parantez içerisinde broşür olduğu verilmeli, ardından varsa adres bağlantısı eklenmelidir. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2019). Türkiye' de acil durumlar. [Broşür]. https://www.goc.gov.tr/yasam-rehberi

- İlk harfleri büyük olacak şekilde basın açıklamasını yapan kurum bilgisi, yayınlanan yıl bilgisi, açıklama başlığı (ilk harfi büyük ve italik), köşeli parantez içerisinde basın açıklaması olduğu verilmeli, ardından varsa adres bağlantısı eklenmelidir. 

Konferans Sunumları (Bildiriler) / Sunum (Bildiri) Özetleri

Basılı Olarak Yayımlanmamış Konferans Sunumu

-Öncelikle sunumu yapan yazar bilgisi, sunum tarihi, sunum başlığı (ilk harfi büyük ve italik olacak), köşeli parantez içerisinde konferans sunumu olduğu belirtilmeli, konferansın yapıldığı şehir ve ülke bilgisi ve varsa adres bağlantısı (video olarak ulaşılabildiği durumlarda) eklenmelidir. 

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Bildiri Özeti

Öncelikle sunumu yapan yazar bilgisi, sunum tarihi, sunum başlığı (ilk harfi büyük ve italik olacak), köşeli parantez içerisinde konferans sunumu özeti olduğu belirtilmeli, konferansın yapıldığı şehir ve ülke bilgisi ve varsa adres bağlantısı eklenmelidir. 

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States. https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf

Bildiriler Kitabı Olarak Yayımlanmış Sunum

- Editörlü kitapların gösterimiyle aynıdır. Editörlü kitaplar için, tek editör var ise (Ed.); birden fazla editörlü kitaplar için (Eds.) şeklinde belirtilmeli ve doi bilgileri mevcut ise kaynakçada gösterilmelidir. 

Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

Bildiriler Kitabında Bir Bölüm Olarak Yayınlanmış Sunum 

- Editörlü kitap bölümlerinin gösterimiyle aynıdır. Önce yazar soyadı ve adı ile başlanmalı, yayın tarihi belirtildikten sonra bölüm başlığı gelmeli ve hangi kitap içerisinde ise "içinde" şeklinde belirtilip, kitap editörleri sıralanmalı ve kitabın adı italik olarak yazılmalıdır. İlgili yayının, kitabın hangi sayfa aralıklarında olduğu belirtildikten sonra yayıncı ile devam edilmelidir. Ayrıca doi bilgisi de mevcut ise eklenmelidir. Metin içerisinde tek yazarlar (Ertek, 2013) ve ikiden daha fazla yazar ise (Aron vd., 2019) şeklinde belirtilmelidir.

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Tezler 

Yayınlanmış Tezler

- APA'ya göre bir tez, Yök Tez Merkezi, ProQuest Dissertations and Theses Global veya PDQT Open gibi bir veritabanından, bir kurumsal havuzdan veya bir arşivden elde edildiğinde yayınlanmış tez olarak kabul edilir.
- Öncelikle tezi hazırlayan bilgisine yer verilmeli ve bunu yayın yılı bilgisi, tez başlığı (İlk harfi büyük ve italik olacak şekilde), parantez içerisinde tez yayın numarası, köşeli parantez içerisinde tez türü ve üniversite bilgisi takip etmeli ve ardından tezin yayınlandığı veri tabanı adı verilmelidir. Kaynakça sonuna var ise adres çubuğu eklenmelidir. Metin içerisinde ise (Kabir, 2016) şeklinde verilmelidir. 

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Yayınlanmamış Tezler

- Bir veri tabanı olmayan tezler, yayınlanmamış tezler olarak olarak kabul edilir. Öncelikle tezi hazırlayan bilgisine yer verilmeli ve bunu yayın yılı bilgisi, tez başlığı (İlk harfi büyük ve italik olacak şekilde), köşeli parantez içerisinde tez türü ve yayımlanmamış bilgisine yer verilmeli, ardından üniversite bilgisine yer verilmelidir. Metin içerisinde ise (Harris, 2014) şeklinde verilmelidir.

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Diğer kaynak türlerinin gösterimi ve APA 7 kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/ sitesinden ulaşabilirsiniz. 


Yayın Kararı Alınan Yazıların Düzenlenmesi

Yayınlanmasına karar verilen yazıların dergi formatımıza bağlı olarak mizanpajı yapılır ve son kontrol için sorumlu yazara gönderilir. Sorumlu yazar, mizanpaj sırasında ortaya çıkabilecek hataların kontrolünü titizlikle yapıp, varsa düzeltmeler .pdf üzerinde işaretleyerek belirtir. İlgili düzeltmeler yapıldıktan sonra dergipark üzerinden yayın tarihi beklenmeden erken görünüm olarak yayınlanır. Derginin ilgili sayısına ait makalelerin tamamlanması ise Aralık ve Haziran aylarındadır.  

Makale Şablonu/Template 

Makale türü: Araştırma Makalesi - Research Article veya Derleme - Review Article makale olduğunu lütfen belirtiniz. 
Makale başlığı Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir.
Makale Başlığı: TCD makale taslağı (yalnızca özel isimler büyük harfle başlamalıdır) 
Article Title: TGR article draft (only proper names must start with capital letters)
Yazar Adıa* ve Yazar Adı 
aÜniversite, Fakülte veya Enstitü, Bölüm, Kent, Ülke.
bÜniversite, Fakülte veya Enstitü, Bölüm, Kent, Ülke.

ORCID: Y.A. XXXX-XXXX-XXXX-XXXX; Y.A. XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Sorumlu Yazar için email adresini içeren gerekli bilgileri lütfen buraya yazınız

*Sorumlu Yazar
(A. Soyadı) mail adresi. 

ÖZ
Özetinizi derginin yazarlarına yönelik talimatlarında belirtilen şekilde yazınız.

Anahtar Kelimeler: kelime, diğer kelime (özel isimler dışında lütfen küçük harf ile başlayın)

ABSTRACT: Type or paste your abstract here as prescribed by the journal’s instructions for authors. 

Keywords: word: another word; lower case except names.Extended Abstract

Type or paste your extended abstract here as prescribed by the journal’s instructions for authors. Type or paste your abstract here.

Çalışmanın giriş bölümü “1. Giriş” şeklinde belirtilmelidir. Alt bölümler, her bölüm içinde bölüm numarası kullanılarak, “1.1”, “1.2” şeklinde numaralandırılmalıdır. Araştırma yazılarında sorunsalın betimlendiği ve çalışmanın öneminin belirtildiği Giriş bölümünü “Amaç ve Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma ve Sonuç” ve “Kaynaklar” gibi bölümler takip etmelidir. Derleme ve yorum yazıları için ise, çalışmanın öneminin belirtildiği, sorunsal ve amacın somutlaştırıldığı “Giriş” bölümünün ardından diğer bölümler gelmeli ve çalışma “Tartışma ve Sonuç” ve “Kaynaklar” şeklinde bitirilmelidir. Genişletilmiş İngilizce özet ise tüm çalışma türleri içinde Giriş bölümünden önce yer almalıdır. Başlık 1: İlk Ana Başlıklar için bu stili kullanınız (ilk harfler büyük olacak şekilde, Koyu)
Heading 1:
Use this style for Level One Headings (first letter capitalized, bold)


Başlığın hemen altındaki ilk paragrafta girinti olmamalıdır (Paragraph: use this for the first paragraph in a section, or to continue after an extract).

Takip eden yeni paragraflar ise girintiyle başlamalıdır (New paragraph: use this style when you need to begin a new paragraph). 40 Kelime üzerindeki doğrudan alıntılar için bu tarzı benimseyiniz (Display quotations of over 40 words, or as needed).


2. Seviyedeki Alt Başlık için bu stili benimseyiniz ( İlk harfler büyük olmalıdır)

Heading 2: use this style for Level Two Headings (first letter capitalized)

3. Seviyedeki alt başlık için bu stili benimseyiniz ( Yalnızca özel isimler büyük harfle başlamalıdır)

Heading 3: use this style for level three headings (Only proper names must start with a capital letter)

4. Seviyedeki alt başlık için bu stili benimseyiniz ( Yalnızca özel isimler büyük harfle başlamalıdır)

Heading 4: create the heading in italics. Run the text on after a punctuation mark ( Yalnızca özel isimler büyük harfle başlamalıdır)


Teşekkür ve Katkı Belirtme için bu tarzı benimseyiniz, lütfen bunu yaparken kendinizi kör değerlendirme sürecinde sizi açıkca tanımlayabilecek ifadelerden kaçınınız. (Acknowledgements, avoiding identifying any of the authors prior to peer review)

Kaynakçalar metnin en sonunda yer almalıdır ve referansların yazımında yazarlar için sunulan referans tavsiyelerini dikkate alarak bu stilde verilmelidir (References: see the journal’s instructions for authors for details on style)


Çalışmalarda tablo, şekil ve fotoğraf gibi göstergeler numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Tanımlamalara ait alt yazılar Türkçe ve İngilizce yapılmalıdır. Aşağıdaki örneklerini inceleyiniz.

Tablo 1. Başlığınızı buraya yazın. Bir tablo başka bir kaynaktan yeniden oluşturuluyorsa, kaynakçası belirtilerek tablo altına yazılmalıdır ( tablolara ait açıklayıcı bilgi, tablonun üzerinde yer almalıdır). 

Table 1. Type your title here. Obtain permission and include the acknowledgement required by the copyright holder if a table is being reproduced from another source.


Şekil 1. Yazınızı buraya yazın. Bir kaynak başka bir kaynaktan yeniden üretiliyorsa gerekli izinleri alınız ve telif hakkı sahibinin gerektirdiği onaylamayı da dahil edin (İlgili şeklin altına yazılmalıdır).
Figure 1. Type your caption here. Obtain permission and include the acknowledgement required by the copyright holder if a figure is being reproduced from another source.


Fotoğraf 1. Yazınızı buraya yazın. Bir kaynak başka bir kaynaktan yeniden üretiliyorsa gerekli izinleri alınız ve telif hakkı sahibinin gerektirdiği onaylamayı da dahil edin (İlgili şeklin altına yazılmalıdır).
Photo 1. Type your caption here. Obtain permission and include the acknowledgement required by the copyright holder if a figure is being reproduced from another source.


Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Benzerlik kontrolü, makalenin genel benzerlik oranı ve belirli bir kaynağa ait benzerlik oranı dikkate alınarak tamamlanır. Bibliyografik materyaller (kaynakça, alıntılar vb.) taramaya dahil edilmez. Editör, yayın sürecinin her aşamasında benzerlik kontrolü yapabilmektedir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Türk Coğrafya Dergisinde yayınlanan makaleler Açık Erişimlidir ve CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) lisansı altında yayınlanmaktadır. Makalelerin içeriğiyle ilgili tüm hukuki sorumluluk yazara/yazarlara aittir. Dergimiz yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.


License(s) permitted by the journal

©️2021 by the authors; license TGR, İstanbul, Turkey. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). There is no publication charge or Article Processing Charge (APC) in Turkish Geographical Review.

Yayıncı: Türk Coğrafya Kurumu