Cilt: 23 - Sayı: 2, 24.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

AMAÇ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında yazılmış olan özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergimiz ücretsiz ve açık erişim sağlayarak, alan ile ilgilenen tüm araştırmacılara bilgi kaynağı olmayı hedeflemektedir. Alanda üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir.


KAPSAM

Dergi sosyal bilimlere ait tüm alanlarda (eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanları eğitimi, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi,  uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi, v.b.) çalışmaları kabul etmektedir. 


T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI


Yazarların dikkatine,

Sosyal Bilimler Dergisi 15.08.2021 tarihi itibari ile makale alım sürecini başlatmıştır.
Ancak yazarı ya da yazarlarından biri Trakya Üniversite öğretim elemanı olan çalışmalar bu konuda süreci devam eden çalışmaların fazlalığı nedeniyle hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.
Aynı zamanda Eğitim Bilimleri, Öğretmen Yetiştirme ve Psikoloji alanlarında süreci devam eden makale sayısının fazlalığı nedeniyle bu alanlardaki çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.
Yazarı ya da yazarlarından biri Trakya Üniversite öğretim elemanı olan ve Eğitim Bilimleri, Öğretmen Yetiştirme ve Psikoloji alanlarında makale alımı 2022 yılı itibariyle yeniden değerlendirilecek olup yazarlara sayfamızdan duyurulacaktır.
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EditörlüğüT. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi’nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır.

            Çalışmalarını dergimize gönderen yazarlardan, Ana Makale Dosyası, Kapak Dosyası, İntihal Raporu ve Taahhütname Formu talep edilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin gecikmeye uğramaması ve sürecin derhal başlatılabilmesi için yazarların dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde yüklemesi önem arz etmektedir. 

Yazarlara çalışmalarında Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu’na uyması tavsiye edilmektedir.

Çalışmalar Word programına göre 11 punto, Times New Roman yazı karakteriyle, tek satır aralığında yazılmalıdır. Paragraf ve satır boşluğu bırakılmamalıdır. Dipnot yöntemi kullanıldığında dipnotlar iki yana yaslanmış olarak, 10 punto Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır.

A4 kağıdına kenar boşlukları üst 6.2 cm, alt 5.5 cm, sağ ve sol 4 cm, üst bilgi 5.2 cm, alt bilgi 5 cm, cilt payı 0 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Varsa tablo, şekil vb. kenar boşluklarına uygun bir şekilde örnek makale dosyasında belirtildiği formatta düzenlenmelidir. 

Çalışma 20 sayfayı geçmeyecek biçimde olmalıdır. 20 sayfayı geçen çalışmalar Dergimizde yayınlanamayabilir.İngilizce Genişletilmiş Özet


Değerlendirilmek üzere Dergimize gönderilen tüm çalışmalar İngilizce genişletilmiş özet içermelidir.
    
       Genişletilmiş özet 700-1000 kelimeden oluşmalı ve çalışmanın amacını, önemini, yöntemini ve sonuçlarını içermelidir. Genişletilmiş özete ana makale dosyasında İngilizce öz ve anahtar kelimelerden sonra yer verilmelidir.

        Karar öncesi bir tarihte gönderilmiş, kabul edilmiş ve yayınlanmak üzere sıraya alınmış çalışmalar ile değerlendirme süreci devam ve Haziran 2021 sayımız ya da ileriki sayılarda yayınlanacak tüm çalışmalardan İngilizce genişletilmiş özet talep edilecektir.
Genişletilmiş özeti bulunmayan çalışmalar yayınlanmayacaktır. Taahhütname formu

Taahhütname Formu dosyası Dergipark sistemi üzerinde yazarlara sunulmaktadır.

Taahhütname formu, tüm yazarlara ait bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra çıktı alınmalıdır. Form tüm yazarlar tarafından ıslak olarak imzalandıktan sonra taratılarak sisteme yüklenmelidir.

 İntihal/Benzerlik Raporu

Yazarlar hazırlamış oldukları çalışmalarının iThenticate benzerlik raporunu sisteme eklemelidir.

Dergimiz yayın politikası gereği çalışmaların benzerlik oranı %15’ in altında olmalıdır. Benzerlik raporları Editör Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. %15 benzerlik oranının altında olsa dahi Editör Kurulu metin üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

 Kapak dosyası

Örnek kapak dosyası Dergipark sistemi üzerinde yazarlara sunulmaktadır.

Kapak dosyasında Türkçe ve İngilizce başlık verilmelidir. Çalışmaya ait Türkçe ve İngilizce özet ile birlikte anahtar kelimeler eklenmelidir.

Başlığın altına sağ tarafa hizalı bir şekilde yazarların adları virgül konarak yan yana yazılmalıdır.

Yazarların akademik ünvanı, çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm veya diğer) adları, ORCID bilgisi * simgesi kullanılarak dipnot olarak eklenmelidir. Yazar ad/ları yazılırken herhangi bir akademik ünvan belirtilmemelidir.


Ana makale dosyası

Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında ana makale dosyasında yazar/lara ait kurum, kimlik ve unvan bilgisi yer almamalıdır.

Örnek ana makale dosyası Dergipark sistemi üzerinden yazarlara sunulmaktadır. Ana makale dosyası yazım kuralları ve örnek dosyaya uygun bir şekilde düzenlenmeyen çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmaksızın, ön kontrol sürecinde reddedilmektedir.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10.07.2019 tarihi itibariyle DOAJ'da taranmaktadır. Bu nedenle Türkçe ve İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimelerin çevirisi önem arz etmektedir. 10.07.2019 tarihi itibariyle Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmaların çevirilerinde hata tespit edilmesi durumunda çalışmalar ön kontrol aşamasında reddedilecektir. Bu tarih öncesinde dergimize gönderilmiş, hakem değerlendirme süreci devam eden çalışmalarda çeviri hatası tespit edilmesi durumunda ise yazar/lardan profesyonel çeviri desteği almaları talep edilecektir. Bu çalışmalar hakem değerlendirme raporları doğrultusunda kabul edilmiş olsalar dahi çeviri güncellemesi yapılmaması  durumunda yayınlanmayacaktır.

Ana makale dosyası Türkçe ve İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler ve İngilizce genişletilmiş özet ile başlamalıdır.  Yazarlara ait kurum ve kimlik bilgisi yazılmamalıdır.

Tüm paragrafların ilk satırı 1 cm içeriden başlamalıdır. Paragraf boşluğu ve satır boşluğu bırakılmamalıdır.

Ana başlıklar büyük harfle ve metin gövdesini ortalayacak şekilde, alt başlıklar ise her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, 1 cm içeriden başlamalıdır.  

Tüm başlıklar (Giriş’ten başlayarak Sonuç da dahil olacak şekilde) numaralandırılmalıdır. Her başlık altında açıklayıcı bir bölüm yazıldıktan sonra yeni bir başlık eklenmelidir.

Tüm tablo, şekil ve resimler numaralandırılmalı ve adlandırılmalıdır. Tablo adları üstte, şekil ve resim adları ise altta verilmelidir. Tüm tablo, şekil ve resim adları 1 cm içeriden başlamalı, 10 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Kaynakları (varsa) altta, kaynakçadaki gösterilen uzun haliyle 9 punto Times New Roman yazı karakteriyle verilmelidir. 

Tüm tablo, şekil ve resimler sayfa kenar boşluklarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

Çalışmalarda “dipnot” veya “metin içi kaynak gösterim” yöntemleri kullanılabilir. Kaynakça kullanılan kaynak gösterme yöntemine uygun bir şekilde, tek bir başlık altında alfabetik olarak sıralanmalıdır. 


Varsa ekler kaynakçadan sonra eklenmelidir. 

Dipnot yöntemi

Bilimsel çalışmada kullanılan kaynakların künyesi dipnot olarak sayfa altında gösterilir. İstifade edilen kaynaklar ilk geçtikleri yerlerde ayrıntılı ve aşağıdaki örneklerde belirtilen sıralamaya uygun olarak verilir.

*Dipnotlar iki yana yaslanmış, 10 punto Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır.

a. Kitaplar:

Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı (italik), Baskı Sayısı, Yayınevi, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek: Levent Doğan, Uygur Türkçesi Grameri, 2. Baskı, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, Eylül 2016, s. 33.

b. Makaleler:

Yazar Adı Soyadı, Makale Adı (tırnak içinde), Dergi/Kitap Adı (italik), Cilt No, Sayı, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek: M. Öcal Oğuz, “Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras”, Milli Folklor Dergisi, Cilt 25, 2013, s. 100.

c. Bültenler ve Yıllıklar:

Yayınlayan Kurum, Yayın Adı (italik), Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek: Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı 1997, Ankara 1998, s.17-21.

d. Tezler

Yazar adı soyadı, Tez başlığı (tırnak içinde), (Tez derecesi, Üniversite, Yıl), Sayfa Numarası

Örnek: Serdar Yılmaz, “Kazakistan’ ın Türkiye Politikası”, (Doktora tezi, Trakya Üniversitesi, 2016), s. 98.

e. İnternet Tabanlı Kaynaklar:

Yazar Adı ve Soyadı, Belgenin Başlığı, Eserin Başlığı (varsa), Edisyon veya Dosya Numarası (ilgili ise), Adres ve Erişim Yolu, Ziyaret Tarihi (parantez içinde) verilir. Varsa sayfa numarası belirtilir. İnternet ortamından yararlanılan kitap ve makalelerde normal atıf uygulamasına göre genel dipnot usulüne uyulur. Ancak belirtilen veri uygulamalarına da yer verilir.

Örnek: Mehmet Tez, “Avrupa’nın en kirli havası”, httphttp://www.milliyet.com.tr/Milliyet.aspx?aType=gundemYazarTumYazilarV4&AuthorID=479, (15.11.2018).

Örnek: Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu, Avrupa Toplulukları Komisyonu, Brüksel, http://www.aggs.gov.tr/uploads/files/ilerleme_raporu_2004_tr.pdf (07.10.2005)

 Metin İçi Gösterim Yöntemi

İstifade edilen kaynaklar metin içerisinde kaynakça bağlacıyla “yazar ve yıl” yöntemine göre, yazarın soyadı, basım yılı ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

a. Yazarın adı yazı içinde geçiyorsa, kaynağın yılı parantez içinde yazılmalıdır.

Örnek: Yıldırım (1966). ya da sayfa no vererek, Yıldırım (1966: 70-97).

b. Bazı durumlarda yazarın adı parantez içinde verilebilir.

Örnek: Bu alanda yeni gelişmeler kaydedilmektedir. (Raths, 1967: 40-85).

c. Aynı yılda aynı yazar tarafından yazılmış iki kaynak gösterilecekse, aşağıdaki şekilde verilir.

Örnek: Gates (1967a: 45-50; 1967b: 130-170).

d. Kaynak iki yazarlı ise yalnızca soyadları yazılır.

Örnek: Massialas ve Cox (1966: 37-66).

e. Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış eserleri, adlarının ilk harfleri ile ayırdedilir.

Örnek: Smith, O. ve Smith, B. (1958: 251-251).

f. Kaynağın yazarı ikiden fazla ise, birinci verilişte bütün soyadları yer alır.

Örnek: Bursalıoğlu, Aydın, Kaya, (1995: 120-145).

g. Daha sonraki verilişlerde “vd.” kullanılır.

Örnek: Bursalıoğlu vd. (1995: 120-145).

h. Bir dizi biçiminde verilen kaynaklar en yeni tarihli olandan eski olana doğru sıralanarak bir parantez içine alınır ve noktalı virgül ile ayrılır.

Örnek: Bu konudaki son gelişmelere göre (Cobb, 1972: 221; Flanders, 1970:124; Bursalıoğlu vd., 1995: 31).

i. Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, parantez açılır, söz konusu internet kaynağının başlığından birkaç kelime seçilerek tırnak içine alınır, daha sonra yılı yazılarak parantez kapatılır.

Örnek: (“İnternette 1 saniyede”, 2017)


 Kaynakça düzenlemesi

Çalışmada yararlanılan kaynaklar, tek bir Kaynakça başlığı altında,  aralarda paragraf ve satır boşluğu bırakılmadan verilmelidir.  İnternet kaynakları da dahil olmak üzere tüm kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır. 

İnternet kaynaklarına Erişim Tarihi: eklenmelidir.

Kaynakça hazırlanırken dipnot veya metin içi gösterim yöntemine göre aşağıdaki hususlara uyulur.

Dipnot yöntemi kullanıldığında: Yazarın Soyadı, Adı, varsa Makalenin Başlığı (tırnak içinde), Dergi veya Kitabın Adı (italik), varsa Derleyen veya Çevirenin Adı, Cildi, Sayısı, birden fazla basıldıysa kaçıncı baskı olduğu, Basım Yeri ve Yılı, Makalenin bulunduğu sayfa aralığı biçiminde verilir. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynak olarak kullanılmışsa basım tarihine veya alfabetik sıraya göre eskiden yeniye doğru dizilmelidir. Kaynakçada her kaynak 1 cm içeriden yazılmalıdır.

Örnekler:

Kitap: Doğan, Levent, Uygur Türkçesi Grameri, 2. Baskı, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, Eylül 2016.

Makale: Oğuz, M. Öcal, “Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras”, Milli Folklor Dergisi, Cilt 25, 2013.

İnternet kaynağı: Tez, Mehmet, “Avrupa’nın en kirli havası”, httphttp://www.milliyet.com.tr/Milliyet.aspx?aType=gundemYazarTumYazilarV4&AuthorID=479, (15.11.2018).

Tezler: Yılmaz, Serdar, “Kazakistan’ ın Türkiye Politikası”, (Doktora tezi, Trakya Üniversitesi, 2016).

 Metin içi gösterim kullanıldığında: Sol girinti, ilk satır girintisinden 1 cm geride başlamak kaydıyla şu şablona uymalıdır:

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). İtalik şekilde kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde (Sayı), Sayfa Numara Aralığı. Doi numarası

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

Dipnot yöntemi için belirtilmemiş hususlarla ilgili olarak http://dergipark.gov.tr/uploads/submissionfiles/14a9/d2bf/37da/595018dfe908c.pdf adresine;

Metin içi gösterim yöntemi için belirtilmemiş hususlarla ilgili olarak https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf adresine başvurulabilir.

Not: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın İlkeleri’nde bulunmayan hususlar için Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım İlke ve Kuralları’na bakılabilir.

 

 TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı itibariyle TR DİZİN’de dizinlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde değerlendirilmek üzere gönderilen derleme türü dışındaki çalışmaların yazarlarından;

*Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday çalışmanın yöntem bölümünde, ayrıca ilk ve son sayfasında belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
*Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye çalışmada yer verilmesi,
*Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) yöntem içinde sunulması,
*Çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi istenmektedir.


Sosyal Bilimler Dergisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalarda, EASE (The European Association of Science Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.
Dergi yılda iki kez (Aralık-Haziran) yayınlanır.
Sosyal bilimler alanında yazılmış olan makaleler Türkçe dışında farklı dillerde de (İngilizce, Almanca) yayınlanmaktadır.
Makale yazarı, http://dergipark.gov.tr/trakyasobed linkini kullanarak sisteme üye olmalıdır. Makalesini sistem üzerinden yüklemelidir.
Makale sisteme yüklenirken yazarlara Örnek Makale Formatı dosyası sunulmaktadır. Ana makale dosyası belirtilen yönergeler doğrultusunda düzenlenmemiş olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
Dergimize gönderilen makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta olup, yazım kurallarına uygun olmayan ve çeviri hatası olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
Gönderilecek yazılar, dipnot ya da metiniçi kaynak gösterimi yöntemine uygun olarak hazırlanabilir. Yazar yazım kurallarında belirtilen hususlara uymalıdır.
Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Ana makale dosyasında yazar/lara ait kimlik bilgisi yer almamalıdır.
Dergide yayınlanması uygun bulunan makaleler en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem incelemesi sonucunda kabul edilen makaleler yayınlanmak üzere sıraya alınır.
Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, yazarların kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmez.
İki hakem tarafından değerlendirilen makalelerde, hakemlerden birinin ret raporu vermesi durumunda Editör Kurulunun kararına göre makale reddedilebilir.
Hakemler tarafından düzeltme talep edilmesi durumunda yazara bildirilir ve çalışmanın revize edilip tekrar gönderilmesi talep edilir. Düzeltme verilen makaleler için yazar/yazarlar tarafından revize edilmiş çalışma 1 ay içerisinde sisteme eklenmelidir. Düzeltme yapılmaması durumunda makale reddedilir.
Hakem değerlendirme süreci içerisinde, Editör Kurulu tarafından talep edilen değişiklikler tamamlanarak revize çalışma yazar/yazarlar tarafından 7 gün içerisinde sisteme eklenmelidir. Değişikliklerin yapılmaması durumunda çalışma Editör Kurulu tarafından reddedilir.
Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
Yayınlanan makalelerde yer alan görüşler ve bilimsel sorumluluklar ile yazıların hukuki sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ni bağlamaz.
Aynı yazar(lar)a ait farklı çalışmalar kabul almış olsalar dahi, aynı sayıda ve/ya ardışık iki sayıda yayınlanmaz. Hangi çalışmanın hangi sayıda yayınlanacağına Yayın Kurulu karar verir.
Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlara telif ücreti ödenmez.
Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.
Yayınlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.


Editörlük ve Hakem Değerlendirme Süreci

1-Makalenin editör sekretaryası tarafından ön incelemesi

2-Editör Kurulu kontrolü

3-Ana Makale Dosyasının Dergi Formatına uygunluğunun Kontrolü

4-İntihal ve Benzerlik Raporu değerlendirmesi

5-Taahhüt Formu incelemesi

6-Hakem değerlendirme sürecinin başlatılması amacıyla hakem daveti

7-Hakem değerlendirme raporları doğrultusunda yazara bildirim

8-Yazardan gelen revize edilmiş makalenin kontrolü ve hakemlere yönlendirilmesi

9-Hakemlerin ikinci değerlendirme sonucunun yazara bildirilmesi

10-Yazarın makalenin nihai halini göndermesi

11-Son intihal ve benzerlik raporunun editör tarafından alınması

12-Makalenin Değerlendirme Sürecinin tamamlanması

13-DOI numarasının alınması

14-Dizgi ve mizanpajı yapılan makalenin yazardan son onayının alınması

15-Yayın

Açık erişim politikası

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Arşivleme

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi LOCKSS arşivleme sistemini kullanmaktadır.


Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişimli bir dergidir ve yazarlarından, hakemlerinden ve okurlarından ücret talep etmez.

Resim

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.