Sayı: 30, 30.06.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) Ulakbim tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir. Somut ve somut olmayan her türlü kültürel birikimin korunması, yaşatılması, tanıtımı ve bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi amacıyla yayın hayatına başlayan dergi, kapsamlı envanter çalışmalarıyla da belgeleme noktasında öncü olmayı hedeflemiştir.

Kültürel mirasın belgelenmesi, tanıtımı ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2003 yılında yayımlanmaya başlayan TÜBA-AR, her türlü maddi kalıntı, kültürel peyzaj, dekoratif sanatlar, doğal çevre, sözlü gelenek ve anlatımlar, gösteri sanatları, inançlar, ritüeller, şölenler, doğa ve evrenle ilgili toplumların belleklerinde yer etmiş olay ve uygulamalar olmak üzere sayısı daha da arttırılabilecek her türlü somut ve somut olmayan değerleri içeren uluslararası hakemli bir dergidir.

Kültür kavramı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerin ortak zemini olmayı hedefleyen TÜBA-AR, ilke olarak, dönem ve coğrafi bölge sınırlaması olmaksızın aşağıda sıralanan temel alan ve alt çalışma sahaları konusunda yapılan çalışmalara zemin oluşturmaktadır:

Arkeoloji,
Sanat Tarihi,
Kırsal ve Kentsel Mimari,
Kırsal ve Kentsel Peyzaj,
Kültürel Peyzaj,
Kentsel Arkeoloji,
Endüstriyel Arkeoloji,
Etnografya,
Etnobotanik,
Jeoarkeoloji,
Tarih.
Ayrıca toplulukların, grupların ve bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araç-gereçler ile kültürel mekânlar gibi farklı ölçek ve nitelikteki kültürel mirasa yönelik her türlü belgeleme, envanter ve sözlü tarih çalışmaları derginin kapsamı içindedir. Bununla birlikte dergimiz, kültür kavramı içinde tespit edilen tüm uygulamaların korunması, onarımı, sergilenmesi, topluma kazandırılması ve kültür sektörü olarak değerlendirilmesine yönelik proje ve fikirlere açık olup bu alanlarda bir forum oluşturma işlevini de üstlenmiştir.

TÜBA-AR'a gönderilecek çalışmalar aşağıdaki "Makale Şablonları" üzerinde hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (4 yandan 2,5 cm)

TÜBA-AR’da yayınlanacak makaleler metin ve görseller dahil olmak üzere 25 sayfa sayısını geçmemelidir. Ancak yayın kurulu veya bilim kurulu çalışmanın niteliğini kaybetmeden kısaltılması yönünde görüş belirtebilir.

Font Ailesi: Times New Roman, Ana başlıklar 12, Metin 10,5 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır:

Başlık
Başlık, çalışmanın, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Özet
Çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuçlarını, öne çıkan yanlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Kelime sınırlaması bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çalışmanın içeriğini yansıtan en az 5 en çok 7 anahtar kelime belirlenmelidir.

TÜBA-AR’ın yayın kapsamına giren çalışmalar (Bk. Dreginin Bölümleri) farklı yöntem ve kurgular gerektirmektedir. Bu nedenle metnin ana gövdesini oluşturan bölümde bir standart belirlenmemiştir. Ancak temel olarak aşağıda sıralanan içeriğe uygun bir format talep edilmektedir.

Giriş
Araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi, yöntem ve amaç giriş kısmında detaylandırılmalıdır.

Bulgular
Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya görsellerle açıklanmalıdır.

Tartışma 
Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır.

Sonuç 
Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

Öneriler
Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.

Teşekkür
Araştırmanın ortaya çıkarılması aşamasında küçük katkı sağlamış kişi veya kurumlara teşekkürler belirtilmelidir.

Atıf ve Kaynakça
Metin içi göndermeler tam metnin dilinde ve o dilin kaynak gösterme usul ve esaslarına uygun olmalıdır. Açıklama gerektiren ya da açıklamalı göndermeler metin içinde numaralandırılmalı ve klasik dipnot düzeninde ilgili sayfanın altında verilmelidir. Açıklamalı dipnotun kaynak bilgisi ise dipnotun sonunda yine metin içi atıf tekniğine uygun verilmelidir. 

Referans Künyesi
Referans künyelerinde, metin içi gösterim tekniğine uygun olması ve kaynağa daha kolay ulaşılması için aşağıdaki dizilim şeması uygulanmaktadır.
Yazar adı bilgisi ile yayımlanma tarihi ilk satırda, (sırasıyla) yayın adı, yayımlandığı yer (kitap, armağan, dergi vb. varsa cilt ve sayı bilgileri ile), basıldığı yer, basım evi (varsa) ve sayfa bilgisi ikinci satırda yer almalıdır. Örnek uygulamalar için lütfen derginin yayımlanmış sayılarına bakınız. 

Makalenin Fiziksel Özellikleri

Belgenin Şekli
Teslim edilecek makale metni (.doc) uzantılı Word belgesidir.
Metinde kullanılacak yazı tip Times New Roman
Ana metinde kullanılacak harf boyutu 10,5 punto
Dipnotlar bölümünde kullanılacak harf boyutu 9 puntodur.
Sayfa boyutu ve kenar boşlukları: Din A4 boyutundaki sayfaya sol taraftan 2.5 cm, sağ taraftan 2 cm, üst taraftan 2 cm, alt taraftan 2 cm bırakılıp, metin bu alan içinde kalan kısma yazılır.
Satır aralığı: Tek aralık.
Paragraf aralığı: 0.6 nk.
Paragraf başı: Sola bloktur. Metnin tamamı her iki yana değil yalnızca sola blok olarak yazılır, sağ yan serbest bırakılır.

Bilimsel Çalışmaların Genel Düzenleme Esasları

Çalışmanın ana dili başlığı: Sözcükler tüm harfler büyük Times New Roman, 20 punto, bold olarak yazılır. İkinci dil başlığı aynı font ve karakterde olmak üzere gri renk ile yazılır.
Yazar adları: Çalışma başlığının altında, adının baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle, soyadının tamamı büyük harflerle 12 punto, bold olarak yazılır.
Metin içindeki başlıklar: Metin içindeki başlıklar nitelikleri ile birbirinden ayırt edilir. Ara başlıkların sırası ve biçimi aşağıdaki gibidir.
1. düzey başlıklar: Times New Roman, 12 punto, kalın/bold, KAPİTAL/büyük harflerle yazılır.
2. düzey başlıklar: Times New Roman, 12 punto, ince/normal, KAPİTAL/ büyük harflerle yazılır.
3. düzey başlıklar: Times New Roman, 12 punto, ince/normal, küçük harflerle, yalnızca sözcüklerin ilk harfleri büyük olarak yazılır.
4. düzey başlıklar: Paragraf başı konumundadır. Times New Roman, 12 punto, ince/normal, küçük harflerle eğik/italik olarak yazılır, sonuna üst üste iki nokta konur; paragraf metni bu başlığı takip eder.
Ekler: Envanter listesi vb. ek bölümlere, rapor ana metninin ardından, yeni bir sayfadan, ayrı bölüm olarak ve EK 1, EK 2 biçiminde numaralandırılarak yer verilir. Ek bölümlerin başlıkları yukarıda açıklanan 1. düzey başlıklarla aynıdır.

Görseller
Bilimsel Çalışmalara ilişkin tüm görsel malzeme (fotoğraf, şekil, çizim, levha) metin içinde ilgili alanda değerlendirilecektir. Ancak yazarın önerisi doğrultusunda söz konusu görsellerin metin sonunda da değerlendirilmesi mümkündür. Bu durumda görseller, görseller bölümünde yer alır. Bu bölüm, bilimsel çalışmanın ana metin, notlar, kaynakça ve ekler (envanter listesi ve 1 A4 sayfadan daha uzun çizelgeler vb.) bölümlerinin ardından gelen son bölümüdür.
Bilimsel çalışmaların tüm görselleri kendi içinde birden başlayarak kesintisiz olarak sıra numarası alır.


Görseller şu şekilde tanımlanır:
Fotoğraf makinası aracılığıyla oluşturulmuş görüntü içerikli görseller (buna bir ressamın resmi de dahil) Fotoğraf kelimesi ile ya da Foto. kısaltmasıyla tanımlanır.
Çizim haline dönüştürülmüş yani elde ya da bilgisayar ortamında çizgisel hale getirilmiş her türlü çalışma (harita, plan, kroki, cephe çizimi, kesit, detay çizimler vs.) Şekil kelimesi ile ya da Şek. kısaltması ile tanımlanır.
Görsel olarak basılı esere girmiş ancak elde ya da bilgisayarda oluşturulmuş tablo ve grafikler Çizelge kelimesi ile ya da Çize. kısaltması ile tanımlanır.
Birden çok fotoğraf, şekil ve çizelge barındıran sayfa boyutundaki gruplamalar için Levha kelimesi ya da Lev. kısaltması kullanılır.
Altyazılar: Tüm görsellerin alt yazıları içeriği açıklayıcı tam ve yeterli bilgi içermelidir. Bilimsel çalışmalara ilişkin görsellerin alt yazıları; yazı Türkçe ise Türkçe ve İngilizce, yabancı bir dilde hazırlanmışsa ilave Türkçe olarak mutlaka iki dilde yazılmalıdır.
Çizelgeler: Bilimsel çalışmaya ilişkin tüm tablo/çizelge ve grafikler eğer siyah beyaz ise ve ölçüleri A4 sayfa boyutunu aşmıyorsa metin içinde (sayfa tasarımının elverdiği ölçüde ve konumda) yer verilir. Boyutu bir sayfayı aşan tablolar / çizelgeler metnin sonunda ekler bölümünde yer alır.

Bilimsel Çalışma Metninde Dikkat Edilecek Noktalar
Yazar/yazarlar ile ilgili açıklamalar: Her bir yazarın varsa akademik unvanı ve ardından da adresi ya da kurumu, bilimsel çalışma başlığının ve yazar adlarının yer aldığı 1. sayfanın altına, yazar adının sonuna yazılır.

Notlar
Gönderme / kaynak notları: Gönderme yapılan kaynak, metin içinde ilgili kelimenin, cümlenin ya da paragrafın sonuna numara eklenerek (bilgisayar kontrollü) yapılır. Eğer kaynak olarak belirtilen belgenin genelinden edinilen bir fikir, izlenim ve bilgi aktarılıyorsa sayfa numarası belirtilmeyebilir; ancak bu fikir, izlenim ve bilgi, kaynağın yalnızca belirli sayfa/sayfalarından, çizelge ya da levhalarından edinilmişse, bunlar özellikle belirtilir.

Eğer raporda, yararlanılan bu kaynaktan edinilen görgü, izlenim ve genelleme alıntı yapılarak aktarılıyor ise, bu durumda alıntı çift tırnak içinde verilir ve alıntı yapılan sayfanın numarası mutlaka belirtilir. Alıntı, kaynaktaki yazım şekli -yanlış yazımlar bile olsa- aynen korunarak aktarılır. Ancak kaynakta konuyla doğrudan ilişkili olmayan sözcükler, sözcük dizgeleri alıntılanmaya bilir, bu durumda var olan, ama alıntılanmayan bölümün yeri (...) parantez içinde üç nokta ile gösterilir.

Bilimsel çalışmanın ana metni ile çalışma kapsamında yer alan tüm tablo ve görseller ilişkili olmalı, söz konusu ilişkili metin içinde yapılacak parantez içi görsel atıflarıyla desteklenmelidir.

Çalışmanın sonunda, kaynakçanın dizilişinde görsel ve içerik açısından birlik oluşturabilmek amacıyla TÜBA-AR bazı kurallar getirilmiştir: Buna göre aşağıda yayın türü açısısndan bir ayrıma gitmeden aynı satırda devam etmek kaydıyla standart bilgi dizilişi örneği oluşturulmuştur:

SOYADI, Adı. (yayın yılı). Çalışmanın adı, çeviri ise çev. ibaresi ile Adı ve Soyadı olmak üzere çeviren bilgisi, Yer aldığı yayının adı, cilt-sayı-sayfa bilgisi, , Basım yeri: Yayın evi bilgisi.
Yazar adı belli olmayan eserlerde doğrudan eserin (kitap, makale ya da rapor) adıyla başlanır.
Bir kurumun yayımladığı (rapor, katalog, duyuru vb.) eserlerde yazar yerine kurumun adıyla başlanır.
Bir kurumun hazırladığı fakat yayımlanmamış (rapor, katalog, duyuru vb.) eserlerde yazar yerine kurumun adıyla başlanır ve eserin adı “...”çift tırnak içinde gösterilir, ardından diğer bilgiler parantez içinde yer alır.

Tezlerde hazırlayanın soyadı ve adının ardından diğer yayımlanmamış eserler için geçerli yöntem uygulanır. Yani tezin adı “...” çift tırnak içinde gösterilir, ardından diğer bilgiler parantez içinde belirtilir.

Bir yayın dizisi içindeki bir eserde (ya da bir süreli yayının özel sayısındaki makalede) eserin adının ardından, eğer eser çeviri ise çevirmen adının veya makale ise belirtilecek sayfa numaralarının ardından ( ...) parantez içinde dizinin adı ve eserin dizi içinde aldığı numara yazılır.
Bir ya da bir grup editörün denetiminde hazırlanmış bir yayında (yayın tümüyle kaynak gösteriliyorsa) editörün/ editörlerin adı yazar adlarındaki sistemle sıralanır ve devamına parantez içinde (editör/ editörler) ifadesi eklenir.

Bir ya da bir grup editörün denetiminde hazırlanmış bir yayında (ya da bir süreli yayının ek cildinde) imzalı bir makalede yazarın adının ve “...” çift tırnak içinde gösterilen makale adının ardından editör/ editörlerin adları sıralanır, makalenin bulunduğu sayfalar ise eserin adının hemen sonuna konacak “:” üst üste iki noktanın ardında yer alır.
Web sitelerinde sitenin açık adresinin ardından (...) parantez içinde bu sitenin hangi kişi ya da kuruma ait olduğu açıklanır.
Kaynakçada ve metinde kısaltma kullanımı özen gösterilmesi beklenen yazım esaslar aşağıda örneklerle açıklanmaktadır:

Kaynakça listesinde dergi, yayın dizisi, yayımcı adlarının açık ve tam olarak yazılmasına özen gösterilir. Buna rağmen kısaltma olarak yazılması zorunlu olan markalaşmış bazı kısaltmaların yazılması ya da çok uzun ve karmaşık olan açık yazılımların yerine çok bilinen kısaltmasının kullanılması gerekebilir; bu durumda kullanılan bu kısaltmanın açık ve tam yazılımı, makalenin “Kaynakça”bölümünden önce yer alacak “Kısaltmalar” bölümünde belirtilir.
Ana metinde, kısaltma kullanımı önerilmese de metin içinde çok sık kullanılması gereken bazı kurum adlarının kısaltmasının kullanılması zaman zaman zorunlu olmaktadır. Bu durumda, kurum adının metinde ilk kullanıldığı yerde, parantez içinde olmak üzere kısaltmasına da yer verilir. Okuyucuya kolaylık sağlama açısından, aynı adın açık yazılımına ve kısaltmasına, ayrıca metnin sonunda “kısaltmalar” bölümünde de yer verilmesi önerilir.
Çizelgelerde kısaltma kullanımı, yer darlığı nedeniyle çoğu kez zorunludur. Bu durumda kullanılan kısaltma/kısaltmalara birer (*) asteriks işareti konur ve açıklamasına da söz konusu çizelgenin sonunda yer verilir.

Görsel Malzeme Orijinallerinin Teslim Şekli

Bilimsel çalışmalara ilişkin harita, çizim ve plan (buluntu çizimleri, plan krokisi, şehir planı), her çeşit belgeleme fotoğrafı, hava/ uydu fotoğrafı ve benzeri orijinal görsel malzemenin* teslim şekli aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Haritalar

Bilgisayar ortamında oluşturulmuşsa (başka bir deyişle dijital ise) bu durumda harita, oluşturulduğu programdaki haliyle teslim edilir. (Önerilen yöntem, harita oluşturulurken açılan her “layer” ya da katmanın ayrı ayrı kaydedilerek teslim edilmesidir.)

Örn.: Corel Draw’da oluşturulmuş ise (.cdr) uzantılı Corel Draw belgesi olarak, AutoCad’de oluşturulmuş ise (.dwg) uzantılı AutoCad belgesi olarak.

Basılı bir harita taranarak bilgisayar ortamına alınmış ve daha sonra üzerine bilgisayar ortamında ilaveler yapılmışsabu durumda çalışmaya zemin oluşturan haritanın yayımlanmaya uygun formatta taranmış olması öncelikle önem taşır. (Önerilen bu haritanın kendisinin de teslim edilmesi, eğer orijinal harita büyük boyutta ise ya da TÜBA’ya teslimi mümkün değilse en azından DIN A4 boyutuna küçültülmüş, çizgi kalitesi bozulmamış renkli fotokopisinin teminidir.)

● Tarama boyutu: Digital ortama aktarılmış görsel malzemenin gerçek boyutu yayın kalitesini etkiler, bu nedenle haritanın yerleştirileceği levha sayfasına kaç harita yerleştirileceğinin belirlenmiş olması gerekir. Bir sayfaya en az 2 ya da ideale uygun olarak 3 şekil yerleştirilmesi planlanmışsa haritanın kaydedildiği boyut (gerçek boyutu) DIN A5’ten (15 cm x 21 cm) büyük olmamalıdır.

● Harita katmanlarının ayrı ayrı kaydedilerek teslimi esası bu durumda da geçerlidir. Bu örnekte birinci katman, taranarak bilgisayar ortamına aktarılmış ana harita ya da renkli fotokopisidir, ikinci katman ise ilavelerin yapıldığı katmandır ve her ikisi de ayrı ayrı teslim edilir.

Basılı bir harita üzerine el ile ilaveler yapılmışsa yukarıdaki öneri bu durumda da geçerlidir; üzerine el ile ilaveler yapılacak haritanın orijinalinin büyük boyutta olması ya da TÜBA’ya tesliminin mümkün olmaması durumunda çalışmanın orijinal haritanın en azından DIN A4 boyutuna küçültülmüş, çizgi kalitesi bozulmamış bir fotokopisinin -harita orijinali renkli ise renkli fotokopisinin- üzerinde yapılması ve bunun orijinal belge olarak teslim edilmesi önerilir.

Basılı harita bir kitabın içindeyse ve hiçbir müdahale yapılmadan aynen kullanılmışsa bu durumda kitaptaki harita üzerinden alınacak kaliteli bir saydamın/ diapozitifin orijinal belge olarak teslimi önerilir. Eğer bu mümkün değilse kaliteli bir fotokopisinin orijinal belge olarak teslim edilmesi uygun olacaktır.

Çizim ve plan (plan krokisi, şehir planı, buluntu çizimleri)

Bilgisayar ortamında çizilmiş ise (başka bir deyişle dijital ise) bu durumda çizim/ plan, oluşturulduğu programdaki haliyle 1 kopya + baskı kalitesinde bir (.jpg) kopyası ile birlikte teslim edilir.

Ör: Corel Draw’da oluşturulmuş ise (.cdr) uzantılı Corel Draw belgesi olarak, AutoCad’de oluşturulmuş ise (.dwg) uzantılı AutoCad belgesi olarak.

Bilgisayar ortamındaki çizimin baskı kalitesinde (.jpg) uzantılı bir kopyası elde edilemiyorsa bu durumda çizim/ plan orijinalinin çizgi kalitesi bozulmamış bir fotokopisinin -renkli fotokopisinin- teslim edilmesi önerilir.

Kağıt üzerine el ile çizilmiş ise bu durumda orijinali çizim/ plan TÜBA’ya teslim edilir*. Orijinal çizimin TÜBA’ya tesliminin mümkün olmaması durumunda çizgi kalitesi bozulmamış bir fotokopisinin -renkli fotokopisinin- teslim edilmesi önerilir.

Fotoğraflar (her çeşit belgeleme fotoğrafı)

Digital fotoğraf makinesi ile çekilmiş ise fotoğrafın bilgisayara (.jpg) uzantılı olarak, hiçbir müdahale yapılmadan (ham olarak) ve baskı boyutuna en yakın ölçüde kaydedilmesi önemlidir. Çünkü digital ortama aktarılmış görsel malzemenin gerçek boyutu yayın kalitesini etkiler. Örneğin bir sayfaya en az 6 fotoğraf yerleştirilmesi planlanmışsa digital fotoğrafın kaydedildiği boyut (gerçek boyutu) bir kartpostal boyutundan (13 cm x 19 cm) büyük olmamalıdır.

Hava/uydu fotoğrafları orijinal formatında kaydedilerek (.jpg) uzantılı olarak teslim edilir.

Hava/uydu fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamda ilaveler yapılmış ise bu durumda da yine yukarıdaki açıklamaya uygun boyutta kaydedilerek (.jpg) uzantılı olarak teslim edilir.

Arşiv belgeleri (çizim, fotoğraf ve benzeri) eğer orijinallerin TÜBA’ya teslimi olanaksız ise arşiv belgesinin üzerinden alınacak kaliteli bir saydamın/dia pozitifin orijinal belge olarak teslim edilir ya da en azından görüntü kalitesi bozulmamış renkli fotokopisinin teslimi önerilir.


Bilimsel Çalışmanın Teslim Şekli

Bilimsel çalışmalar, ön inceleme ve hakem süreci için ekleri de içerecek şekilde elektronik ortamda kabul edilir.

Basım kararı alınan çalışmalar için: Tüm fotoğraflar, çizim, harita vb. görseller en az 300 dpi olmak kaydıyla jpeg veya tiff formatında ayrı dosyalar halinde teslim edilmelidir.


Bilimsel Çalışmanın genel düzenleme esasları

□ Metnin ara başlıkları, alt başlıkları, ikinci alt başlıkları birbirinden ayırt edilecek şekilde tanımlanmalı.

□ Metnin ara, alt ve ikinci alt başlıkları kontrol edilmeli, hiçbir karışıklık olmamalı.

□ EK olarak verilen envanter listesi ilişikte gönderilmeli.Görsellerin genel düzenleme esasları

□ Rapora ilişkin tüm görsel malzeme Görseller bölümündeki sayfalara yerleştirilmeli.

□ Rapora ait tüm görsellere 1’den başlayarak kesintisiz olarak sıra numarası verilmeli.

□ Raporda yer verilen harita, vaziyet planı, plan krokisi ve benzeri tüm çizgisel esaslı görsel malzeme “şekil” olarak (ya da şek. kısaltmasıyla) adlandırılmalı ve 1’den başlayarak kesintisiz olarak sıra numarası verilmeli.

□ Raporda yer verilen her türlü fotoğrafik malzeme “Fotoğraf” olarak (ya da.foto. kısaltmasıyla) adlandırılmalı ve 1’den başlayarak kesintisiz olarak sıra numarası verilmeli.

□ Raporda yer verilen her türlü grafik ve tablo “Çizelge” olarak (ya da.çize. kısaltmasıyla) adlandırılmalı ve 1’den başlayarak kesintisiz olarak sıra numarası verilmeli.Rapor metninde dikkat edilecek noktalar

□ Çalışmanın yazarı/yazarları hakkındaki bilgi (akademik unvanı, kurumu) hemen başlık sayfasının altında yer alıyor.

□ Çalışmada yararlanılan ve/veya alıntı yapılan kaynakların künyeleri metin içinde ilgili cümle ya da paragrafın sonunda parantez içinde ve kısaltılmış şekliyle belirtildi.

□ Bu “gönderme dipnotları” için Microsoft Word’ün “dipnot ekle/footnote and endnote” özelliği kesinlikle kullanılmadı.

□ “Gönderme dipnotları”nın hiç biri unutulmadı, eksiksiz yazıldı, sayfa numaraları belirtildi.

□ Kaynaktan yapılan alıntılar çift tırnak içinde yazıldı, alıntı yapılan sayfanın numarası belirtildi.

□ “İçerik dipnotu” koymak gerektiğinde metnin içindeki ilgili noktada parantez içinde “içerik dipnotu”nun sıra numarası belirtildi.

□ İçerik dipnotlarının metinleri ise raporun sonunda “Notlar” bölümüne yazıldı. 1’den başlayarak numaralandı. (Bu sıralama için Microsoft Word’ün “dipnot ekle/footnote and endnote” özelliği kesinlikle kullanılmadı, numaralama manuel olarak yapıldı.)

□ Çalışmada bir envanter biriminden söz ediliyorsa o birimin envanter numarası da ilgili noktada parantez içinde belirtildi.

□ Çalışmada bir envanter biriminden söz ediliyorsa ve bunun fotoğrafı ve/veya çizimi de görseller bölümünde yer alıyorsa, metnin içinde ilgili noktada fotoğrafın/çizimin ve bulunduğu görselin numarası parantez içinde belirtildi.

□ Bu çalışmada yararlanılan kaynakların tümü “Kaynakça” bölümünde listelendi.

□ Kaynaklar, belirtilen yazım kurallarına uygun olarak ve eksiksiz yazıldı. (Bu sıralama için Microsoft Word’ün “madde işaretleri ve numaralandırma/ bullets and numbering” özelliği kesinlikle kullanılmadı, sıra numaraları manuel olarak yazıldı.)Raporun Bölümleri

□ “Anahtar sözcükler/ Keywords” bölümü var ve amacına uygun.

□ “Özet/ Summary” bölümü var ve yeterli.

□ “Ana metin” bölümü var ve içeriği istenen amaca uygun.

□ “Kaynakça” bölümü var ve yeterli.

□ “Ekler” bölümü var.

□ “Envanter listesi” “Ekler” bölümünde yer alıyor ve envanterlenen birimlerin

tümünü kapsıyor.

□ “Görseller” bölümü var.

□ Haritalar, çizimler ve fotoğraflar konu bütünlüğü göz önüne alınarak görsellere yerleştirildi.

□ Rapora ilişkin tüm harita, çizim ve fotoğraflara kendi arasında 1’den itibaren sıra numarası verildi.

□ Harita, çizim ve fotoğrafların altyazıları, iki dilde açıklayıcı tam ve yeterli bilgi içeriyor ve ayrıca liste olarak çalışmanın ekleri arasında bulunuyor.

□ Bir/ birkaç envanter birimini içeren fotoğraf/ şekil altyazılarında envanter numarası/ numaraları da parantez içinde belirtildi.Görsel Malzeme Orijinallerinin Teslim Şekli

Haritalar

□ Bilgisayar ortamında oluşturulan haritalar (yoksa, lütfen maddeye geçiniz)

oluşturuldukları programdaki halleriyle CD’ye ayrı ayrı kaydedildi.

□ Taranarak bilgisayar ortamına alınmış, daha sonra bilgisayar ortamında ilaveler yapılmış haritalar (yoksa, lütfen sonraki maddeye geçiniz)

ilavelerin yapıldığı programdaki halleriyle CD’ye ayrı ayrı kaydedildi.

□ Basılı bir kaynaktan alınıp aynen kullanılan haritaların (yoksa, lütfen sonraki bölüme geçiniz)

kaliteli birer fotokopisi gönderilmek üzere hazırlandı.Çizim ve plan (plan krokisi, şehir planı, buluntu çizimleri)

□ Bilgisayar ortamında yapılan çizimler (yoksa, lütfen sonraki maddeye geçiniz)

çizildikleri programdaki halleriyle CD’ye ayrı ayrı kaydedildi.

□ Kağıt üzerine el ile yapılan çizimlerin (yoksa, lütfen sonraki bölüme geçiniz)

kaliteli birer fotokopisi gönderilmek üzere hazırlandı.Fotoğraflar (her çeşit belgeleme fotoğrafı)

□ Dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğraflar (yoksa, lütfen sonraki maddeye geçiniz)

toplam sayısı ........ , (.jpg) uzantılı olarak, hiçbir müdahale yapılmadan (ham olarak) CD’ye ayrı ayrı kaydedildi.

□ Negatif filmle çekilmiş fotoğraflar (yoksa, lütfen sonraki maddeye geçiniz)

toplam sayısı ........ , karta bastırıldı ve gönderilmek üzere hazırlandı.

□ Pozitif filme (diapozitif/ saydam) çekilmiş fotoğraflar (yoksa, lütfen sonraki maddeye geçiniz)

toplam sayısı ........ , orijinal saydamları gönderilmek üzere hazırlandı.

□ Hava ve uydu fotoğrafları (yoksa, lütfen sonraki bölüme geçiniz)

toplam sayısı ........ , (.jpg) uzantılı olarak CD’ye ayrı ayrı kaydedildi.Arşiv belgeleri (çizim, fotoğraf ve benzeri)

□ Çizim, fotoğraf vb. arşiv belgelerinin (yoksa, lütfen sonraki bölüme geçiniz)

toplam sayısı ........ , kaliteli birer fotokopisi gönderilmek üzere hazırlandı.Raporun Teslim Şekli

□ Çalışmanın (ana metin + ekler + levhalar) iki kopya basılı örneği gönderilmek üzere hazırlandı.

□ Çalışmaya ilişkin görsel malzeme (orijinali bilgisayar ortamında bulunanlar) gönderilmek üzere CD’ye kaydedildi.

□ Çalışmaya ilişkin görsel malzeme (orijinali bilgisayar ortamında bulunanlar) gönderilmek üzere CD’ye kaydedildi.

□ Bilgisayar ortamında oluşturulmamış görsel malzeme (karta baskı fotoğraflar, saydamlar, fotokopiler) gönderilmek üzere hazırlandı.

□ Tüm malzeme Kontrol listesi çıktısı eşliğinde tek tek gözden geçirildi, liste gerektiği şekilde ve eksiksiz işaretlendi gönderilecek malzemeye eklendi.

TÜBA-AR dergisi ilke olarak, dönem ve coğrafi bölge sınırlaması olmadan arkeoloji ve arkeoloji ile bağlantılı tüm alanlarda yapılan yeni araştırma, yorum, değerlendirme ve yöntemleri kapsamaktadır. Dergi arkeoloji alanında yeni yapılan çalışmalara yer vermenin yanı sıra, bir bilim akademisi yayın organı olarak, arkeoloji ile bağlantılı olmak koşuluyla, sosyal bilimlerin tüm uzmanlık alanlarına açıktır; bu alanlarda gelişen yeni yorum, yaklaşım, analizlere yer veren bir forum oluşturma işlevini de yüklenmiştir.


Dergi, arkeoloji ile ilgili yeni açılımları kapsamlı olarak ele almak için belirli bir konuya odaklanmış yazıları “dosya” şeklinde kapsamına alabilir; bu amaçla çağrılı yazarların katkısının istenmesi ya da bu bağlamda gelen istekler Yayın Kurulu tarafından değerlendirir. Kazı ve yüzey araştırmaları da dahil olmak üzere, yeni yorum ve açılım getirmeyen, yalnızca malzeme tanıtımı içeren, ön rapor niteliğindeki yazılar dergi kapsamının dışındadır. Kültür tarihi açısından önemli bir yenilik getiren önemli buluntular “haber” olarak dergiye kabul edilebilir. Yazarlar dergiye makale gönderdiklerinde, söz konusu yazının daha önce, çeviri olarak bile başka bir yerde yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka dergiye gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

Makale gönderim/süreç işletimi ücretsiz olarak sürdürülmektedir.

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png