Cilt: 4 - Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Çeviri

ULUM Dini Tetkikler Dergisi'nin amacı,"Dinî Araştırmalar / İslam Araştırmaları" alanında araştırma yapan Türkiye içinden ve dışından araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

ULUM Dini Tetkikler Dergisi, "Dinî Araştırmalar ve İslam Araştırmaları" alanında hazırlanan çalışmaları yayımlar.

ULUM Dini Tetkikler Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerince kurulan ULUM İslami İlimler Eğitim ve Dayanışma Merkezi tarafından yayımlanır. Derginin yayınında AYBÜ İslami İlimler Fakültesi ile işbirliği yapılmaktadır.


ULUM, dinî araştırmalar alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.


ULUM, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez online olarak yayımlanır.


ULUM; araştırma makalesi, kitap değerlendirmesi ve doktora tez özeti ve çeviri türündeki akademik çalışmaları kabul eder.


ULUM’un yayın dili, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça'dır. 


ULUM, her sayıda en fazla 8 makale yayımlar.


Doktora derecesine sahip araştırmacıların makaleleri ile danışmanları öncülüğünde doktora öğrencilerinin hazırladıkları çalışmalar (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) değerlendirmeye alınır. Kitap değerlendirmesi türündeki çalışmalar, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlardan kabul edilir.


Yazarlardan yayın değerlendirme ücreti alınmamaktadır.


Yazarlar, yayın telif hakkını ULUM dergisine devretmelidirler. Telif Hakları Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yazarlar kendilerine gönderilecek “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, e-mail aracılığıyla editöre yollamalıdırlar (Telif Hakkı Devir Formu).ULUM’a gönderilen çalışmanın ilk sayfasında İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun şekilde yazarın isim, kurum, ORCID bilgisi yazılı olmalıdır.


Makale türündeki çalışmalar için 5.000-10.000 kelime, kitap değerlendirmesi ve doktora tez özeti türleri için ise Türkçe ve İngilizce metin için ayrı ayrı 1.500 -2.500 kelime sınırı uygulanır. 


Başvuru esnasında 150-200 kelimelik Türkçe öz, İngilizce abstract ve en az beş Türkçe ve İngilizce anahtar kavram yazılmalıdır. 


Çalışmalar, Microsoft Word programında en az 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Palatino Linotype yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığı; dipnotlar ise 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.


Çalışmalardaki atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır: www.isnadsistemi.org


ULUM açık erişimlidir. OAI: http://dergipark.gov.tr/api/public/oai/ULUM/


Dergiye gönderilen ve yayına kabul edilen çalışmaların telif hakkı, ULUM’a devredilmiş sayılır.


Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir.


  • ETİK KURUL KARARI

Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur.
Yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul'undan onay almış olması gereklidir.
Kurul onayı makalenin ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no ile belirtilmelidir.
Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır.
Onay belgesi DergiPark'a ek dosya olarak eklenmelidir.
TR Dizin'in Etik Kurul onayına dair görüşü için bk.
https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias


BK. ÖN İNCELEME FORMU

BK. MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU

BK. DOKTORA TEZ ÖZETİ İNCELEME FORMU

BK. ÇEVİRİ MAKALE HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU

BK. KİTAP KRİTİĞİ ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRME FORMU

BK. HAKEM SÜRECİ ŞEMASI


BK. ARAŞTIRMA MAKALESİ FORMATI

BK. DERLEME MAKALESİ FORMATI

BK. DOKTORA TEZ ÖZETİ FORMATI

BK. KİTAP KRİTİĞİ YAZIM KILAVUZUTHE ISNAD CITATION STYLE

 http://www.isnadsistemi.org
                    BOOK

a) One Author 

1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.

2. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.


Bibliography 

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

 

b) Two Authors

1. Geoffrey C. Ward - Ken Burns, The War: An Intimate History 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.

2. Ward - Burns, War, 59–61.

 

Bibliography

Ward, Geoffrey C. - Ken Burns. The War: An Intimate History 1941–1945. New York: Knopf, 2007.


c) Three or More Authors

For three or more authors, list all of the authors in the bibliography; in the note, list only the first author, followed by et al. (“and others”):

1. Mitchell L. Eisen - Jodi A. Quas - Gail S. Goodman (eds.), Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates, 2002), 65.

2. Eisen and et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.


Bibliography

Eisen, Mitchell L. - Jodi A. Quas - Gail S. Goodman (eds). Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

 

d) Translation

1. Gabriel Garcia Marquez, Love in the Time of Cholera, trans. Edith Grossman (London: Cape, 1988), 242–55.

2. Marquez, Cholera, 33.


Bibliography

Marquez, Gabriel Garcia. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape, 1988.

 

e) Chapter or Other Part of a Book

1. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War,” Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

2. Kelly, “Seeing Red,” 81–82.


Bibliography

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

ARTICLE

a) Printed

1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440.

2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.


Bibliography

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104 (2009): 439–58.

 

b) Online

1. Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network”, American Journal of Sociology 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, doi:10.1086/599247.

2. Kossinets and Watts, “Origins of Homophily,” 439.

 

Bibliography

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

 

ENCYCLOPEDIA ENTRIES

For encylopedia entries, the author’s name and surname are written first. These are followed by the title of the entry in quotation marks, the full name of the encyclopedia, , the place and date of publication, its volume number and page numbers:

1. As’ad Abukhalil, “Maronites,” Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, ed. Philip Mattar, 2nd ed., vol. 3 (New York: Macmillan Reference, 2004), 1491-92. 

2. Abukhalil, “Maronites,” 1492. 


Bibliography

Abukhalil, As’ad. “Maronites.” Encycloedia or the Modern Middle East and North Africa. Edited by Philip Mattar. 2nd ed. Vol. 3. New York: Macmillan Reference, 1491-92.

 

DISSERTATION

For theses and dissertations, the following order should be followed: name of the author and surname, full title of thesis in italics, thesis type, the name of the university and date.

1. Mihwa Choi, Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty (PhD diss., University of Chicago, 2008), 55.

2. Choi, “Contesting Imaginaires,” 59.

 

Bibliography

Choi, Mihwa. Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty. PhD diss., University of Chicago, 2008.

 

The Isnad Citation Style: http://www.isnadsistemi.org

 

Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 10.000 sözcüğü aşmamalıdır.

ULUM dergisinin yazı dili Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça'dır.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir (BK: HAKEM SÜRECİ ŞEMASI). Yayımlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir. Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarların yayımlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Yayımlanan yazılar yayın kurulu kararı dışında geri çekilemez.

Yazarlar, yayın telif hakkını ULUM dergisine devretmelidirler. Telif Hakları Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yazarlar kendilerine gönderilecek “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, e-mail aracılığıyla editöre yollamalıdırlar (Telif Hakkı Devir Formu).

Aşağıda belirtilen yazım kuralları ve formata göre hazırlanan yazının derginin ana sayfasında bulunan üyelik butonundan, sisteme üye olunduktan sonra, “Word” formatında (ad soyad belirtilmeksizin) gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol taraflardan 4 cm boşluk bırakılarak‚ en az, 12nk‛ satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto “Palatino Linotype” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot ve kaynakça gösteriminde İSNAD atıf sistemi kullanılmalıdır.

Dergiye gönderilen yazılar intihal yazılımı (iThenticate) ile taranarak intihal içermediği teyit edilir.

Makale adı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı; yazarların adları, soyadları, akademik unvanları, çalıştıkları kurum ve ORCID ID bilgileri belirtilmelidir. Ayrıca yazarların iletişim bilgileri (e-posta adresleri) tam olarak verilmelidir.

ULUM dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

ULUM dergisi "İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı-I", "İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı-II" ve Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri (2014)'ne uymayı taahhüt eder.

YAYIN ARALIKLARI VE TARİHLERİ: Temmuz (31 Temmuz) ve Aralık (31 Aralık)

ULUM, İSNAD Atıf Sistemini kullanmaktadır. Dergimize gönderilecek makalelerin bu sisteme göre düzenlenmesi gerekmektedir. İSNAD Atıf Sistemini http://www.isnadsistemi.org/guide/ adresinden inceleyebilir, yazım kılavuzu ve şablonlarını http://www.isnadsistemi.org/indirmeler/ adresinden indirebilirsiniz.


Etik İlkeler
ULUM dergisinde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. ULUM dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe). Ayrıca bk. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018) Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir.
ULUM dergisi "İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı-I", "İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı-II" ve Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri (2014)'ne uymayı taahhüt eder.
YAZARIN SORUMLULUKLARI

Yazar olarak atanan herkes yazarlığa hak kazanmalı ve hak kazanan herkes listelenmelidir. 
Yazarlık sırası "ortak yazarların ortak kararı" olmalıdır.
Çalışmaya tavsiye, mali destek vb. şeklinde katkıda bulunanlar "Yazar" olarak değil "Katkıda Bulunanlar" olarak listelenmelidir.
Üç tür yazarlık kabul edilemez olarak kabul edilir:
■ Önemli ölçüde katkıda bulunan ancak ismi belirtilmeyen "Hayalet yazar"
■ Fark edilebilir katkıları olmayan ancak yayınlanma şansını arttırmak amacıyla ismi eklenen "Konuk Yazar"
■ Katkısı sadece yok denecek kadar az olan ancak yazar olarak ismi eklenen "Sözde Yazar"
Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbür edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.
Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
HAKEMİN SORUMLULUKLARI
Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır. 
EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI

Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. 
Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. 
Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir. 
Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir. 
Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.
Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve ULUM dergisinin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır. 
Okuyucu ULUM dergisininde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman ulumdergisi@gmail.com adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız. 
ULUM dergisine yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ez iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan iThenticate programı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. İtihal tespit edilen çalışmalar ULUM Editörlüğü tarafından hemen reddedilir.


Tekrar ayından şüphelendiğinizde ne yapılır?

Aşırmadan şüphelenildiğinde ne yapılır?

Veri uydurmasından şüphelenildiğinde ne yapılır?

Yayın öncesi-sonrası yazar eklenmesi-çıkartılması talebi geldinde ne yapılır?

Yazarın/Yazarların kim olduğu hakkında sorun ortaya çıktığında ne yapılır?

Elsevier | Yayın ve Araştırma Etiği

Kaynakça

1. Committee on Publication Ethics (COPE). Committee on Publication Ethics (COPE). How to handle authorship disputes: a guide for new researchers. 2003. Available at: publicationethics.org/files/2003pdf12.pdf. Accessed on June 17, 2017.
2. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Ethical Considerations in the Conduct and Reporting of Research: Authorship and Contributorship. Available at: icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html. Accessed on June 17, 2017.
3. Scott-Lichter D and the Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update. 3rd Revised Edition. Wheat Ridge, CO: 2012. Available at: councilscienceeditors. org/wp-content/uploads/entire_whitepaper.pdf. Accessed on June 17, 2017.
4. Elsevier | Ethics in Research & Publication, https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/653885/Ethics-in-research-and-publication-brochure.pdf

Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.