Güncel Sayı

Cilt: 21 Sayı: 1, 27.03.2024

Yıl: 2024

Araştırma Makaleleri

Çeviri

Çeviri

11. ASSESSMENTS ON THE UKRAINE-RUSSIA WAR IN THE AXIS OF INTERNATIONAL LAW AND ECOCIDE CRIMES

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), hukuk alanında ve hukukla bağlantılı diğer bilim alanlarında, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalara dayanan makalelerin okuyucularla buluşturularak ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), yılda iki sayı olarak yayımlanan, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2004 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan Dergi’de hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukukun her alanı ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. 

1) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

2) Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk içerikli her türlü makale, karar incelemesi ve çevirilerdir. Çeviri metni ile birlikte asıl metin ve hak sahiplerinin muvafakatı da iletilmelidir. Çeviriler hakem değerlendirilmesine tabi tutulur. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

3) Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4) Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı 

5) Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu (yuhfd@yeditepe.edu.tr) ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

6) Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, orcid numarasına, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.

7) Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
 
8) Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

9) Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. 

10) Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

11) Dergi'de yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yazarları,
çalışmalarının elektronik ortamda da yayımlanmasına rıza göstermiş sayılır.

12) Yayın Kurulu tarafından yapılan ilk incelemede, açıkça yayın ilkelerine uyulmadığı saptanan yazılar hakeme gönderilmeden önce gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara gönderilir. Bilimsel ölçütlere uymayan yazılar Yayın Kurulunca hakeme gönderilmeksizin yazarına iade edilir. Yayın Kurulu tarafından uygun bulunan yazılar iki hakemin incelemesine sunulur. Hakemlerden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Yazar, bu durumdan derhal haberdar edilir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.

13) Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.

14) Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

15) Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF dosyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) ve Hukuk Fakültesinin web sitesine yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM'e kargo ile ulaştırılır.

16) Dergi basıldıktan sonra, ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

17) Dergimizin Ocak sayısı için yazı kabul tarihi 1 Ekim’de başlar 20 Kasım’da biter; Haziran sayısı için 1 Mart’ta başlar 20 Nisan’da biter. Son kabul tarihinden daha geç ulaşan yazılar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.

Yayın Politikası:

Dergimizin Ocak sayısı için yazı kabul tarihi 1 Ekim’de başlar 20 Kasım’da biter; Haziran sayısı için 1 Mart’ta başlar 20 Nisan’da biter. Son kabul tarihinden daha geç ulaşan yazılar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.


Etik İlkeler:

Hakemli dergimizde bir makalenin yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilimsel bilgi ağının geliştirilmesinde ana yapı taşıdır.

Makale yazarlarının eserlerinin kalitesinin ve onları destekleyen ilgili kurumların doğrudan bir yansımasıdır.

Hakemli makaleler, bilimsel metodolojiyi destekler ve somutlaştırır.

Bu nedenle, yazarlar için yayıncılık eyleminde yer alan tüm taraflar, dergi editörü, akran hakemler, yayıncı ve toplumun sahip olduğu veya sponsor olduğu dergilerin toplum için beklenen etik davranış standartlarına karar vermesi önemlidir.Editörlerin Görevleri:

Adil olmak

Yayına karar vermek

Gizlilik

Değerlendirmeye katılım ve işbirliği

İfşa ve çıkar çatışmalarıHakemlerin Görevleri:

Editör kararına katkı

Gizlilik

Çabukluk

Nesnellik standartları

Kaynağın tanınması

İfşa ve çıkar çatışmalarıYazarların Görevleri:

Makalenin Yazarlıği

Raporlama standartları

Veri erişimi ve saklama

Özgünlük ve intihal

Çoklu, gereksiz veya eşzamanlı yayın

Kaynakların tanınması

Yayınlanan eserlerde temel hatalar

İnsan veya hayvan denekler konusunda tehlikeler

İfşa ve çıkar çatışmaları
Haklar ve sorumluluklar:

YÜHFD olarak, elektronik hakların doğru şekilde yönetilmesi ve dergi makalelerinin çevrimiçi olarak dağıtılması için gerekli haklara sahip olduğumuzdan emin olmak için dergi yazarlarımızdan telif hakkı veya bazı durumlarda münhasır haklar devri talep ediyoruz. Yazarlar ve işverenleri çalışmalarında önemli bilimsel haklar saklar veya verirler. Akademik çalışmaların bütünlüğünü ve günlük iş modellerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için çevrimiçi kayıt sorumlusu olarak sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz.Raporlama standartları:

Yeni araştırmaların yazarları, yapılan çalışmanın kesin bulgularının ve öneminin objektif bir tartışmasını sunmalıdır. Temel veriler makalede doğru şekilde gösterilmelidir. Bir makale, başkalarının çalışmayı devam ettirmesine izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Bilerek veya yanlışlıkla kullanılan sahte ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez. Derleme ve profesyonel sunumlarda doğru ve objektif olmalı ve editoryal düşünce çalışmaları da bu şekilde tanımlanmalıdır.Veri erişimi ve saklama

Yazarlardan, editör incelemesi için bir makale ile bağlantılı ham verileri sağlamaları istenebilir ve eğer uygulanabilirse, bu tür verilerin kamunun erişimine açılmasını sağlamak için hazır olmalıdır ve herhangi bir durumda, bu verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklayacak şekilde bulundurulmalıdır.Özgünlük ve intihal

Yazarlar tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini ve / veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından veya alıntı yapıldığından emin olmalıdırlar. İntihal, bir başkasının çalışmasını yazarın kendi makalesi olarak "göstermek", bir başkasının çalışmasının önemli kısımlarını, atıfta bulunmaksızın atfetmek, başkaları tarafından yürütülen araştırmaların sonucunu almak gibi birçok şekilde olabilir. İntihalin tüm biçimleri, etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez.Çoklu, gereksiz veya eşzamanlı yayın

Bir yazar, genel olarak aynı araştırmayı tanımlayan, birden fazla dergide veya birincil yayında bulunan makaleleri genel olarak yayınlamamalıdır. Aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışını teşkil eder ve kabul edilemez. Genel olarak, bir yazar daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirmek zorunda değildir. Bazı şartların yerine getirilmesi şartıyla, klinik kılavuzlar ve birden fazla dergide çeviri gibi bazı makalelerin yayınlanması bazen haklı olabilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, aynı verileri ve ana belgenin yorumunu yansıtması gereken ikincil yayını kabul edebilir. Birincil referans ikincil yayında belirtilmelidir.Kaynakların tanınması

Başkalarının çalışmalarının uygun şekilde onaylanması her zaman yapılmalıdır. Yazarlar, rapor edilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlardan bahsetmelidir. Konuşmada, yazışmada veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmelerde olduğu gibi, özel olarak elde edilen bilgiler, kaynaktan açıkça yazılı izin alınmadan kullanılmamalıdır. Makale başvuruları gibi hizmetler sırasında elde edilen bilgiler, bu hizmetlere katılan eserin yazarının açık yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.İnsan veya hayvan denekler konusunda tehlikeler

Çalışma, kullanımlarında doğabilecek olağandışı tehlikelere sahip kimyasallar, prosedürler veya ekipmanı içeriyorsa, yazar bunları yazısında açıkça belirtmelidir. Çalışma, hayvan veya insan deneklerin kullanımını içeriyorsa, yazar, yazının tüm prosedürlerinin ilgili yasalara ve kurumsal kurallara uygun olarak gerçekleştirildiğine ve uygun kurumsal komitelerin bunları onayladığına dair bir ifade içermesini sağlamalıdır. Yazarlar, makalede insan deneklerin deney yapmak için bilgilendirilmiş onay alındığına dair bir ifade sunmalıdır. İnsan deneklerin mahremiyet hakları daima gözetilmelidir.Hasta görüntülerinin kullanımı veya vaka detayları

Hastalar veya gönüllülerle ilgili çalışmalar, etik kurul onayı ve makalede belgelenmesi gereken bilgilendirilme onayı gerektirir. Bir yazarın vaka detaylarını veya diğer kişisel bilgileri veya hastaların ve bir YÜHFD yayınındaki diğer kişilerin görüntülerini dahil etmek istediği durumlarda uygun izinler alınmalıdır. Yazılı izinler yazar tarafından saklanmalı ve izinlerin kopyaları veya bu izinlerin alındığına dair kanıtlar talep üzerine YÜHFD’ye verilmelidir. Çocukların, özellikle bir çocuğun özel ihtiyaçları veya öğrenme güçlüğü olduğu durumlarda, bir kişinin başının veya yüzünün göründüğü veya bir kişinin adına veya diğer kişisel detaylarına atıfta bulunulduğu zaman, endişe duydukları yerlerde açık rıza alma konusuna özel dikkat gösterilmelidir.İfşa ve çıkar çatışmaları

Bir yazar veya yazarın kurumu, yazarın çalışmasını uygunsuz şekilde etkileyebilecek diğer kişi veya kuruluşlarla finansal veya başka bir ilişkiye sahip olduğunda çıkar çatışması yaşanabilir. Bir çatışma gerçek ya da potansiyel olabilir ve dergiye yapılan açıklama en güvenli yoldur. Tüm başvurular, potansiyel bir çıkar çatışması olarak görülebilecek tüm ilişkilerin açıklamasını içermelidir. Dergi bu bilgileri editoryal kararlar için bir temel olarak kullanabilir ve makalenin değerlendirilmesinde okuyucular için önemli olduğuna inanılıyorsa bu tür açıklamalar yayınlayabilir. Derginin ilan ettiği ihtilafın temelinde yayınlanmamasına karar verilebilir. Metnin sonunda, "Açıklama Beyannamesi" alt başlığı altında, tüm yazarlar, sunulan çalışmaya başlamasından 3 yıl içinde, uygun olmayan bir şekilde çalışmaya başlayabilecekleri 3 yıl içinde herhangi bir finansal, kişisel veya diğer ilişkiler dahil olmak üzere, gerçek veya potansiyel bir çıkar çatışmasını ifşa etmelidir. Açıklanması gereken potansiyel çıkar çatışması örnekleri arasında istihdam, danışmanlık, hisse senedi mülkiyeti, onur, ücretli uzman tanıklığı, patent başvuruları / kayıtları ve hibeler veya diğer fonlar sayılabilir. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

Proje için tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır. "Finansman kaynağının rolü" başlığındaki bu beyan, metnin ayrı bir bölümünde yapılmalı ve Kaynaklardan önce verilmelidir. Yazarlar, çalışma sponsorlarının (varsa) çalışma tasarımındaki rolünü tanımlamalıdır.Yayınlanan eserlerde temel hatalar

Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu farkettiğinde derhal dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmalıdır. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, yazarın makalesini derhal geri çekmesi veya düzeltmesi veya orijinal belgenin doğruluğunun editöre kanıt olarak sunulması zorunludur.Makalenin Yazarı

Yazarlık, raporlanan çalışmanın tasarımı, yürütülmesi veya yorumlanmasına önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin bazı önemli yönlerine katılan başkalarının olduğu yerlerde, katılımcılar olarak kabul edilmeleri veya listelenmeleri gerekir. Sorumlu yazar, tüm uygun ortak yazarların ve uygunsuz ortak yazarların makaleye dahil edilmemesini ve tüm ortak yazarların, makalenin son halini görüp onayladığından ve yayın için sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır.Yazarlık değişiklikleri;

Bu politika, kabul edilen makalelerin yazarlarına yazar adlarının eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ile ilgilidir.

Kabul edilen makale yayınlanmadan önce:

Bir yazar eklemek, kaldırmak veya yazar adlarını yeniden düzenlemek için yapılan istekler, kabul edilen makalenin yazarı tarafından dergi sorumlusun’a gönderilmeli ve aşağıdakileri içermelidir:

Adın eklenmesi veya kaldırılması veya yazar adlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliği:

Tüm yazarların ekleme, kaldırma veya yeniden düzenleme konusunda anlaştıklarına dair yazılı onay (e-posta, faks veya mektup yoluyla). Yazarların eklenmesi veya kaldırılması durumunda, bu eklenen veya kaldırılan yazarın onayını da içerir.

Sorumlu yazar tarafından gönderilmeyen talepler, dergi sorumlusu tarafından yukarıda açıklanan prosedürü takip etmesi gereken sorumlu yazara bildirilir.

Dergi Sorumluları, bu tür taleplerden Dergi Editörlerini bilgilendirecektir.

Kabul edilen makalenin çevrimiçi olarak yayınlanması, yazarların kararlaştırılmasına kadar askıya alınır.

Kabul edilen makale çevrimiçi olarak yayınlandıktan sonra:

Çevrimiçi bir sayıyla yayınlanan bir makalede yazar adlarını ekleme, silme veya yeniden düzenleme talepleri yukarıda belirtilenlerle aynı politikaları izler ve bir düzeltme yayınlaması ile sonuçlandırılabilir.

Etik ilkelere ilişkin daha detaylı bilgi almak için COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları incelenebilir.

Ücretsiz