Volume: 10 Issue: 3, 12/31/23

Year: 2023

Makaleler

Dergide, ağırlıkla Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan ve bitki sistematiği, floristik, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi ve etnobotanik alanları ile ilgili yazılmış yazılar olmak üzere botaniğin bütün dallarından özgün araştırma makaleleri, araştırma notları, derleme, öneri, gezi notları ve röportajlar  yayınlamak derginin temel amacıdır. Bilim dünyasının yanında, ülkemizde bitkilerin milyonlarca potansiyel kullanıcılarına ve meraklılarına bitkilere ait doğru bilgilerin iletilmesi için yayın dilinin Türkçe olması esas alınmıştır.Bitki sistematiği, flora, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi, bitki üreme biyolojisi, Bilimsel Türkçe ve Latince Bitki Adlandırma, etnobotanik. 


A. DERGİDE YAYINLANACAK YAZILAR

Elektronik olarak yayınlanan Bağbahçe Bilim Dergisinde botaniğin değişik dalları başta olmak üzere, ağırlıkla Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan ve bitki sistematiği, floristik, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi, Bilimsel Türkçe ve Latince Bitki Adlandırmas ve etnobotanik alanları ile ilgili yazılmış Türkçe makaleler kabul edilmektedir. Dergide yayınlanacak yazı türleri aşağıdaki gibidir.
Araştırma Makalesi; botaniğin değişik dallarında özgün bir çalışmayı sonuçlarıyla yansıtan yazılar, araştırma makaleleri olarak kabul edilecektir.
Araştırma Notları; botaniğin değişik dalları ile ilgili bir araştırmaya ilişkin ön bilgiler, araştırma notu olarak değerlendirilecektir. Başka taksonlarla mukayeseli olarak çalışılmamış tek taksona ait anatomik, morfolojik ve karyolojik araştırma sonuçları ile tek taksona ait tipifikasyon çalışmas da bu kapsamda kabul edilecektir.
Derleme; botaniğin değişik dalları ile ilgili yeterli sayıda bilimsel çalışmaları tarayarak önemli gelişmeleri veya bilgi birikimini araştırıcılara iletmek üzere yayınlanacak yazılar, derleme notu olarak değerlendirilecektir.
Konferans Bildirisi: Botaniğin değişik dalları üretilmiş özgün düşünceleri bilimsel bir üslupla uzmanlardan ve konuya ilgililerden oluşan bir toplantıda sunmak üzere oluşturulan çalışmalar Konferans bildirisi olarak değerlendirilecektir.
Yönerge; Uluslararası Botanik veya Kültür Bitkileri kodu ile Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi kapsamındaki ilkeler, kurallar ve öneriler konusundaki metinler, yönerge olarak değerlendirilir.
Öneri; başta Bilimsel Türkçe Bitki Adlandırması olmak üzere botaniğin herhangi bir alanında ortaya çıkan sorun veya açıklığa kavuşturulması gereken konularda yol gösterici olabilecek yazılar, öneri olarak değerlendirilecektir.
Gezi Notları; botaniğin değişik dallarıyla ilgili bilimsel bir gezi sonucu elde edilen ön bilgilerin aktarıldığı yazılar, gezi notu olarak değerlendirilecektir.
Röportajlar; botanikle ilgili kurum veya kuruluşlara ait bilgiler veren görüşmeler, botanikle ilgili uzman olan kişilerin mesleki deneyimlerini, alanıyla ilgili düşüncelerini, önerilerini veya yeni gelişmelerle ilgili aktardığı bilgileri duyurmak amacıyla yapılan görüşme sonuçları, röportaj olarak değerlendirilecektir.
Editöre Mektup: Dergide yazılmış araştırma makalesi için editöre yazılmış ek bilimsel katkı, yorum ve eleştiri getiren yazılar, editöre mektup olarak değerlendirilecektir.
Tanıtım Yazıları: Botanikle ilgili bir kuruluşun (enstitü, botanik bahçesi, herbaryum), duayen araştırmacıların veya kitabın tanıtımıyla ilgili yazılar, tanıtım yazıları olarak kabul edilecektir.

B. MAKALE SUNUMU

1. Sorumlu yazarların dergiye gönderecekleri ilk yazılarda Kayıt Sistemine giriş yaparak kayıt olmaları gerekmektedir. Bu sistemden oluşturulacak kullanıcı adı ve şifre kullanılarak bundan sonraki süreçler, Üye Giriş bölümünden giriş yapılarak takip edilecektir.
2. Bütün makaleler sorumlu yazar tarafından Makale Başvuru ve Takip Sistemine elektronik olarak yüklenmelidir.
3. Sisteme makale girildikten sonra ilk on gün içinde eksiksiz doldurulmuş Telif Hakkı Devri Formu yazarlar tarafından imzalanarak dergi iletişim adresine gönderilmelidir. Makalelerin formsuz gönderilmesi veya formun dolduruluşunda herhangi bir eksiklik olması halinde gönderilen makaleler işleme alınmayacaktır.
4. Yeni takson yayınlarında, tip örneğinin (örneklerinin) muhafaza edildiği herbaryum sorumlusundan onaylı, bitki materyalinin herbaryumda olduğuna ilişkin bir yazı makale yayınlanmadan önce dergi yönetimine ulaştırılmalıdır.

C. YAZIM KURALLARI

1. Türkçe yazılacak araştırma makaleleri sırasıyla başlık, yazar isim ve adresleri, öz, anahtar sözcükler, metin, varsa teşekkür ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
2. Metin, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma bölümleri şeklinde düzenlenmelidir. Araştırma makaleleri, araştırma notları ve konferans bildirisi dışındaki çalışmalarda bölümler bu şekilde düzenlenmeden metin halinde sunulabilir.
3. Makale başlığı kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır.
4. Yazar/ların açık adı, çalıştığı üniversite, laboratuar veya kuruluşun adı ve adresi ile ORCID numaraları makale ana metnine eklenmemeli. Ayrı bir sayfada "Makale Yazar Bilgileri" şeklinde düzenlenerek word belgesi olarak sisteme yüklenmelidir. Herhangi bir yerde çalışmayanlar için yazar adından sonra geçerli bir adres vermek yeterlidir.Yazar adreslerinden sonra sorumlu yazarın e posta adresi belirtilmelidir.
5. Öz (Özet), konunun önemini vurguladıktan sonra hangi amaca nasıl ulaşıldığını ve çalışmayla ilgili önemli sonuçların neler olduğunu yansıtmalıdır. Her makalenin mutlaka Türkçe ve İngilizce özeti (abstract) olmalıdır. Öz en az 75 en fazla 200 kelime olmalıdır. İngilizce özden önce makalenin İngilizce başlığı verilmelidir. İngilizce öz içeriği Türkçe öz ile aynı olmalıdır. Öz altında anahtar sözcükler verilmelidir. Anahtar sözcükler 3-10 sözcük olmalı ve alfabetik sırayla yazılmalıdır.
6. Giriş bölümünde, araştırmaya temel oluşturacak literatürlere yer verildikten sonra mevcut çalışmanın kapsamı belirtilmeli ve çalışmanın yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır. Bu bölümde sonuç ve tartışmalara yer verilmemelidir.
7. Materyal ve Yöntem bölümünde, araştırmanın konusunu oluşturan materyaller açık olarak belirtilmeli, araştırmada takip edilen yol açık ve net olarak ifade edilmelidir.

8. Sonuçlar ve Tartışma bölümlerinde, ulaşılan bulgular net olarak sunulmalı, ulaşılan sonuçların ne anlama geldiği, aralarındaki ilişkilerin ne olduğu açıklanmalıdır. Ulaşılan sonuçların bugüne kadar yapılan çalışmalarla uyumu ve farklılıkları tartışılmalıdır.
9. Metnin sonunda varsa araştırmayı destekleyen/katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür yer almalıdır.
10. Metin, sayfanın tek yüzüne, çift aralıklı, (5 mm) kenarlarda yeterli boşluk (30 mm) bırakılarak, Georgia karakteri seçilerek ve 12 pt. kullanılarak her iki yana yaslanmış olarak A4 formunda DOC ve PDF formatında yazılmalıdır.
11. Eksik metinler değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmez. Yazarlar makale türünün ne olduğunu metnin sol üst köşesine belirtmelidirler.
12. Metin içinde geçen bütün cins ve cins üstü düzeydeki Bilimsel Türkçe ve Latince isimler normal ve ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Tür ve tür altı düzeyde isimler italik olmalıdır. Metinde taksonun Bilimsel Latince ve Türkçe isimleri ilk geçtiği yerde (öz hariç) birlikte verilmelidir. Türkçe isim Latince isimden sonra parantez içinde birlikte kullanılmalıdır. Ör. Malva sylvestris L. (Ebegümeci). Cins ve cins altı kategorilerde takson ismi, ilk geçtiği yerde Latince bilimsel isminden sonra uluslararası kısaltma kurallarına göre yazar isimleriyle birlikte yazılmalıdır.
Floristik yayınlarda floristik liste kaynaklardan sonra ek olarak verilmelidir. Floristik listede Latince bilimsel isimden sonra taksonun bilimsel Türkçe ismi "/" işaretinden sonra yazılmalı (Ör. Malva sylvestris L. / Ebegümeci). Cins üzeri kategoriler büyük düz ve koyu harflerle (Ör. Amaranthaceae / Horozibiğigiller) cins adları otörü ile birlikte düz ve normal sitilde Türkçe isimle birlikte belirtilmelidir (Ör. Juniperus L. / Alıç). Floristik listede tür ve tür altı kategoriler ile Türkçe Bilimsel ismler otör hariç düz ve koyu harflerle (Juniperus drupacea Labill. / Andız) yazılmalıdır. Taksona ait mevcut Türkçe ad, "Türkçe Bitki Adları Kütüğünden" veya "Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul" adlı eserden kontrol edilmelidir. Taksona ait bir Türkçe adın olmaması durumunda "Türkçe Bilimsel Bitki Adlandırma Yönergesi" (Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Bağbahçe Bilim Degisi 3 (3): 1-3) dikkate alınarak taksona uygun bir Türkçe ad verilmeli ve bu adın yeni olduğu takson adından sonra yi. (yeni isim) kısaltması ile belirtilmelidir.
13. Makalede dipnot vermeden kaçınılmalıdır.
14. Makalede verilecek kısaltmalarda "Türkiye Bitkileri Listesi" [Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul] adlı eserden yararlanılmalıdır.
15. Tablo ve şekiller; tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita v.s.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir tablo ve şekil başlık yazılarıyla birlikte metin içinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Tablolarda başlık yazısı tablo üstünde, şekillerde şekil altında olmalıdır. Başlık yazısı ile ilgili resim ve tablo arasında bir satır boşluk olmalı. Bütün şekiller metin içinde sırasıyla numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekillere metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Tablo yazısı, tablo başlığı, sütun başlıkları ve dipnotları içeren tablo boyutları 16x20 cm den büyük olmamalıdır. Tabloların bu boyutları aşması halinde başka bir sayfaya boyut ve yazı stillerine uygun olarak devam edilmelidir. Resimler en az 600 dpı çözünürlükte olmalı ve büyüklüğü şekil başlığı ile birlikte 16x20 cm yi geçmemelidir. Ayrıca resimler jpg formatında ayrı dosya/lar halinde sisteme yüklenmelidir. Dosya isimleri, metin içinde geçen isimleri ile kaydedilmelidir (Şekil-1.jpg, Şekil-2.jpg gibi). Numaraldırılmış bir şekil alt şekillerden oluşmuş ise her alt şekil “a”,”b”,”c”… şeklinde küçük harflerle alfabetik sıra ile işaretlenmelidir. Şekil altı yazılarda cins adları uzun (kısaltması verilmemeli) yazılmalı. a, b, c, … şeklinde alt şekillerden oluşan görüntülerin verilmesinde a:……, b:………, c:…….. şeklinde bir yazım takip edilmelidir.
Bilim dünyası için yeni takson yayınlarında şekil ve tablo başlık yazılarında “Şekil” ve “Tablo” kelimelerin parantez içinde İngilizceleri de verilmeli. Ör. Şekil (Figure); Tablo (Table).
16. Yeni takson yayınlarında, taksonun bilimsel Latince isminden sonra sırasıyla taksonun Türkçe adı, tip örnekleri, taksonun İngilizce ve Türkçe diagnozu (yeni takson yayınlarında mutlaka İngilizce diyagnoz olmalıdır), İngilizce ve Türkçe betimleri, varsa incelenen diğer materyaller verilmelidir. Türkçe betimlerde, Resimli Türkiye Florası 1. ciltte (İş Bankası Yayınları, 2014) belirtilen "Türkçe Botanik Terimleri" temel alınmalıdır. Takson betimlerinde izlenecek sıra daima bütünden parçaya, aşağıdan yukarıya ve dıştan içe doğru olmalıdır.
17. Kaynaklara metinde atıf yaparken; yazar soyad/ları ve yayın yılı belirtilmelidir (Aytaç, 2007). Aynı yazar(lar)’ın aynı yıl içinde birden fazla yayınına atıfta bulunulması halinde parantez içinde yayın yılından sonra a,b... harflerinden yararlanılmalıdır (Duman, 2010a; 2010b). Aynı soyadı taşıyan yazarlara atıf yapılması durumunda yazarlara ait adların baş harfleri kullanılmalıdır (Kandemir, A., 2009; Kandemir, M., 2010). Yazar sayısı ikiden fazla ise ilk iki isim verilmeli diğerleri vd. şeklinde belirtilmelidir (Karaer, Kılınç vd., 1998). Kurum yayınının kaynak olarak gösterilmesi halinde varsa parantez içinde kurum adının kısaltması ile yayın yılı yazılmalı, kaynakça bölümünde ise kurumun açık adı, köşeli parantez içinde kurum adının kısaltması belirtilmelidir. Kurum adının kısaltmasının bulunmaması halinde göndermelerde kurum adı tam olarak yazılabilir. Çok yazarlı yapıtlarda yazar adları arasında virgül, son iki yazarın adları arasında “ve”, Latince takson yazar isimleri arasında “ve” yerine “&” veya “et.” kullanılmalı.
Kaynaklar metin sonunda alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Proje raporu, tez, ders kitabı, ders notu, basılmamış bilimsel toplantı verileri, seminer veya konferanslar ve özel haberleşme gibi bilgiler kaynak olarak verilmemelidir. Bulgularından ve sonuçlarından yararlanılmadan basılmamış yüksek lisans ve doktora tezlerine atıfta bulunulabilir. Kaynaklarda bütün yazarların isimleri belirtilmelidir. Makale adlarının yazımında özel isimler hariç ilk kelimeden sonraki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Dergi adları uluslar arası kısaltma kurallarına göre belirtilmelidir. Kaynak künyeleri aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır.
● Makalelerden kaynak gösterilmesi halinde; sırasıyla yazarın soyadı, adının baş harfi, kaynağın parantez içinde basım yılı, makalenin tam başlığı (bilimsel Latince ve Türkçe isimler italik), derginin adı (italik ve varsa uluslar arası kısaltılması), cilt ve sayı numarası, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir.
Örnek; Kandemir, A. ve Hedge, I.C. (2007). An anomalous new Ferulago (Apiaceae) from eastern Turkey. Willdenowia 37: 273–276.

● Kitaptan kaynak gösterilmesi halinde; editör veya yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde basıldığı yıl, kitabın adı (italik), cilt numarası (varsa), yayınlanan matbaa, kurum, kuruluş veya kitapevi, yayınlandığı şehir belirtilmelidir.

Örnek; Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

● Kitap içinde bölüm kaynak gösterilmesi halinde; yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde kitabın basıldığı yıl, bölüm adı, şu eserde ifadesinden sonra editör adı, kitabın adı (italik), cilt numarası (varsa), sayfa aralığı, yayınlayan matbaa, kurum, kuruluş veya kitapevi, yayınlandığı şehir belirtilmelidir.
Örnek; Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (1988). Scorzonera L. Şu eserde: Davis, P.H., Mill. R.R. ve Tan, K. (edlr.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10: 169-170. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

●Yayınlanmamış ve bulgularından/sonuçlarından yararlanılmadan yüksek lisans ve doktora tezlerinin kaynak gösterilmesi halinde; Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez adı (italik) Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi. Üniversite ve Enstitü adı, yer şeklinde belirtilmelidir.
Örnek; Kandemir, A. (2000). Köse Dağları’nın (Gümüşhane) Florası (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

● Bilimsel toplantılarda basılı bildiriler kaynak gösterilmesi halinde; yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde bildiri kitabının basıldığı yıl, bildirinin adı, bilimsel toplantının ve bildiri kitabının adı (italik), sayfa numaraları belirtilmelidir.
Örnek; Koyuncu, M. ve Ekim, T. (1987). Türkiye’nin ihraç ettiği geofitler ve bunların ekonomik önemi. 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiri Kitabı 32-41, Ankara.

● İnternet sitesi kaynak olarak gösterilmesi.
- İnternet sayfasında yazarlarının bulunmaması halinde; kaynağın adı (varsa kısaltması), (belirtilmişse sayfanın yayına geçiş yılı), internet adresi ve parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir. Eğer söz konusu internet sayfasında “How to cite us” veya "bizi nasıl kaynak göstereceksiniz" gibi bir açıklama varsa, verilen örneklere uygun kaynak gösterilmesi gerekir. Makale içinde siteye atıf yapılırken, siteye erişim tarihi değil, sitenin kuruluş tarihi yazılmalıdır. Örneğin: (IPNI, 2008), (Euro+Med, 2006) gibi.
Örnek; The International Plant Names Index (IPNI). (2008): http://www.ipni.org, (erişim tarihi: 17.08.2012).
- İnternet sayfasında yazar/lar bulunması halinde; yazarın soyadı, adının baş harfi, yayın yılı, site başlığı, internet adresi ve parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
Örnek; Farr, E.R. ve Zijlstra, G. (edlr.). (1996). Index Nominum Genericorum (Plantarum): http://botany.si.edu/ing, (erişim tarihi: 08.10.2012).
- Basılan ve elektronik yayın olarak yayınlanan makaleler kaynak gösterilmesi halinde; yazarın soyadı, baş harfi, yayınlandığı yıl, makalenin adı, yayının adı (italik ve varsa IPNI standartında kısaltması), cilt (sayı), sayfa aralığı, varsa DOI numarası yazılmalıdır. DOI numarası yoksa internet adresi verilmelidir.

Örnek; Koç, M. ve Aksoy, A. (2013). Minuartia hamzaoglui (Caryophyllaceae), a new species from Turkey. Turkish J. Bot. 37(3): 428-433. doi:10.3906/bot-1112-30.
● Araştırma yöntemi içinde kullanılan yazılımların kaynak olarak gösterilmesi halinde; Yazılımı üreten kurum veya kişilerin kendilerini nasıl kaynak göstereceklerini belirtmemeleri durumunda, yazılımcının soyadı, adı veya Şirket adı, yıl, yazılımın adı, sürüm numarası, varsa internet sayfası belirtilmelidir.
Örnek; Google Inc. (2009). Google Earth (Version 5.1.3533.1731) [Software]. http://www.google.com/earth/index.html

18. Yayınlanmasına karar verilen makalelerin son halleri yazara gönderilir. Makalenin dizaynı esnasında yazarlardan kaynaklanmayan hatalar ile her tür yazım hatası düzeltilir, ancak yazarlarca başka bir eklenti yapılamaz.
19. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için dergi sistemine makale başvurusu ile birlikte onaylanmış etik kurul kararı da sunulmalıdır.
20. Makalelerde yapılacak bilimsel hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

Bağbahçe Bilim dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası

Yayın Etiği
Bağbahçe Bilim Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve Türkçe olarak paylaşılmasına dayanır.
Derginin yayınlanma sürecinde yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları zorunluluktur. Bu kapsamda Bağbahçe Bilim Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editör ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.


Yayıncının Etik Sorumlukları
Bağbahçe Bilim Dergisi’nin yayıncısı olan Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir vakıf kuruluşudur.
Dergi 2014 yılında yayın hayatına başlamış olup, Dergide, ağırlıkla Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan ve bitki sistematiği, floristik, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi ve etnobotanik alanları ile ilgili yazılmış yazılar olmak üzere botaniğin bütün dallarından özgün araştırma makaleleri, araştırma notları, derleme, gezi notları ve röportajları yayınlamaktadır. Bilim dünyasının yanında, ülkemizde bitkilerin milyonlarca potansiyel kullanıcılarına ve meraklılarına bitkilere ait doğru bilgilerin iletilmesi için yayın dilinin Türkçe olması esas alınmıştır.
Bağbahçe Bilim Dergisi Editörler Kurulu, ülkemizin değişik üniversitelerinden dergi yayın kapsamına giren konularda alanında uzman araştırmacılardan oluşur. Editörler Kurulu üyelerinden ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.


Bağbahçe Bilim Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları
Editörler Kurulu,

 • Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
 • Yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
 • Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
 • Makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, atıf çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.


Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
Editörler,

 • Hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
 • Makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilime, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
 • Makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, bilime katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
 • Başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur.
 • Derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
 • Makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
 • Makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
 • Hakem havuzunun sürekli güncellenmesi için çaba gösterir.
 • Akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
 • Dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar.
 • Değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
 • Makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
 • Görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
 • Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
 • Yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
 • Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
 • Dergiye iletilen önerileri ve şikayetleri inceler ve ilgili taraflara gerekli açıklamaları yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir.
Dergide makaleleri değerlendirecek hakemler,

 • Uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
 • Çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
 • Değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
 • Değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.


Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazarlar,

 • Başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, Bağbahçe Bilim Dergisi'ne göndermemelidir.
 • Makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda ve dergi yazım kurallarına göre doğru biçimde atıf yapmalıdır.
 • Makaleye katkı sağlamayan kişileri yazar olarak yazmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirmeyi, yazar çıkartma, yazar eklemeyi önerilmemelidir.
 • Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
 • Makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler. Değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
 • Etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
 • Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir. Özellikle etnobotanik çalışmalarda kaynak kişi olarak yararlananların katılımcı olarak katılmayı kabul ettikleri belgelenmeli ve bu kişileri makale içinde açık olarak belirtmelidir.
 • Derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.


Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Bağbahçe Bilim Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda akandemir@erzincan.edu.tr adresine e posta yoluyla bildirilmesi gerekir.

Ücretsizdir.