ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Founded: 1986
Period: Quarterly
Publisher: Gazi University
Cover Image
       
Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

2021 - Volume: 37 Issue: 1

Research Article

Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan Co-24,7Cr-5,4W-5Mo-Si alaşımının eklemeli imalat yöntemi ile üretilmesi ve karakterizasyonu

Research Article

Yoğunluk tabanlı kümeleme yöntemiyle karakteristiği oluşturulan yollar için RNN yöntemi ile kısa zamanlı trafik hız tahmini

Research Article

Sürücü özellikleri, anket türü ve levha tasarımının trafik levhalarının doğru bilinme düzeyleri üzerindeki etkisi

Research Article

Elektrik direnç punta kaynağı ile birleştirilen TBF/DP600 çeliklerinin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi

Research Article

Kazıklı temellerde zemin kazık etkileşimi parametrelerinin incelenmesi

Research Article

Bir risk temelli karar verme yaklaşımı ile metalik biyomalzeme değerlendirme

Research Article

Keson yanaşma yapılarının dinamik davranışı

Research Article

Çok sıralı çarpmalı jetlerin iki geçişli dikdörtgen kanaldaki ısı taşınımının deneysel incelenmesi

Research Article

Cıvatalı bağlantılarda delik toleransı ve cıvata sıkma torku değişiminin bağlantı dayanımına etkilerinin sayısal olarak incelenmesi

Research Article

Polivinil fosfonik asit uygulanmış çeşitli kumaşların boncuklanma özelliklerinin araştırılması

Research Article

Karbonize edilmiş antep fıstığı kabuk atıklarından iletken, esnek polimer kompozit üretimi ve karakterizasyonu

Research Article

Teknoloji yol haritalarını arttırmak için tip-2 bulanık sistemler temelli yeni bir yaklaşım

Research Article

Depreme dayanıklı çelik merkezi çaprazlı çerçeve tasarımında güncel kapasite tasarımı yaklaşımının irdelenme

Research Article

Şehirlerarası Otobüs Firmalarına Yönelik Kalite Beklentilerinin Aralıklı Tipi-2 Yamuk Bulanık AHP ile Değerlendirilmesi

Research Article

Eş zamanlı çok işlem parçacıklı işlemcilerde adalet için güvenli önbellek paylaşımı

Research Article

Bulanık c-ortalama algoritması ile başlangıç çözümü iyileştirilmiş tavlama benzetimi algoritması ile kapasiteli araç rotalama problemi

Research Article

Eksik sunumlu doğrusal deterministik regresyon modelinin tahmini: genelleştirilmiş maksimum entropi ve bayesçi yaklaşım

Research Article

Tarihi yığma minarelerde çevresel ve zamana bağlı etkilerin titreşim testi yardımıyla incelenmesi

Research Article

Sürdürülebilir moda için bütünleşik bir yaklaşım önerisi: İkinci el kıyafet alışverişinde etkili olan kriterlerin anlaşılması ve analizi

Research Article

Türkiye’de çubuk alüminyum giydirme cephe sistemlerinin tasarım ve uygulama süreçlerinde mimari tasarım – taşıyıcı sistem uyum sorunları

Research Article

DDL: Çoklu kapı numarası tespit etme ve kümeleme için derin öğrenme tabanlı yeni bir yaklaşım

Research Article

Yangın gelişimi - duman yayılımı ilişkisi üzerine performans analizlerine dayalı bir model

Research Article

İstanbul kent içi elektrikli ulaşım sistemlerine yönelik enerji yönetim sistemi: cer tüketim performans takip sistemi öneri ve değerlendirmesi

Research Article

Fick difüzyon yasası kullanılarak nano/mikro ölçekli haberleşme sistemlerinde girişim ve molekül alım olasılığı analizi

Research Article

Göç Oranı ve Göç Aralığı Değerlerinin Yanıt Yüzeyi Yöntemi ile Belirlenmesi: Paralel Göçmen Kuşlar Optimizasyon Algoritması Örneği

Research Article

Mini jel elektroforez görüntülerinin iyileştirilmesine yönelik görüntü işleme arayüz yazılımı ile iyileştirme algoritması uygulaması

Research Article

Stokastik ve deterministik hareketlerin optimizasyon süreçlerindeki etkileri

Research Article

Pirinanın yüksek kükürtlü linyitlerle birlikte kabarcıklı akışkan yatakta yakılması ve sinterleşme probleminin incelenmesi

Research Article

Evrişimli sinir ağları ile mermer ve granit çeşitlerinin transfer öğrenme yöntemiyle sınıflandırılması.

Research Article

Faz diyagramında plazmanın konumu

Research Article

Zaman serileri analizi için optimize ARIMA-YSA melez modeli

Research Article

Metal/kompozit hibrit bağlantılarda yüzey işlemlerinin ara yüzey dayanımına etkisi

Research Article

Tek ve üç fazlı demir çekirdekli şönt reaktörlerin optimum tasarımı

Research Article

3B yazıcıda farklı yazdırma hızlarında ABS ve PLA malzeme ile üretilen çekme test numunelerinin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması

Research Article

İnsansı Robot Kolu Tasarımı, Benzetimi, Kinestetik Öğrenme, Empedans Kontrolü ve Öneriler

Research Article

Geri kazanılmış agregalı betonun betonarme binaların deprem performansına etkisinin incelenmesi

Research Article

Farklı kür sıcaklıkları ve kür koşullarının ince taneli çimento ile enjeksiyon yapılmış kum zeminlerin permeabilite katsayısına etkisi

Research Article

Çembersel küçük bir ilkel kusura sahip düzgün yayılı düşey yük etkisindeki ankastre mesnetli kirişlerin vurgu burkulması ve burkulma sonrası analizleri

Research Article

Kesirli üniversal kriging meta-modeli

Research Article

Kırınım Teorisindeki Bir Takım İki Boyutlu Problemlerin Çözümlenebilmesi İçin Efektif Bir Metot

Research Article

Yeni bir matematiksel model ve hibrit meta sezgisel ile kaynak kısıtlı projelerin çizelgelenmesi: Bir vaka çalışması

Research Article

Isıl Enerji Depolama Uygulamaları için n-heptedekan@MgCO3 ve n-heptadekan@MgCO3@Ag Mikrokapsüllerinin Yeşil Kimya ile Sentezi

Research Article

Remazol Marine Blue tekstil boyasının Lactarius salmonicolor biyokütlesi ile biyosorpsiyonu: Kinetik, izotermal ve termodinamik parametreler

Research Article

Seru üretim sisteminde hat-seru dönüşümü ve çizelgeleme problemi için matematiksel model önerisi

Research Article

CuAlTa alaşımına hava atmosferinde uygulanan yüksek sıcaklığın termodinamik parametrelerine ve mikro yapısına etkileri

Research Article

Senkron modülasyon tekniklerine uygulanabilen KNN ve Karar Ağaçları tabanlı SPPM demodülatörler

Research Article

Grafit ve vaks ilave edilmiş poliamid 6’nın aşınma davranışlarının incelenmesi

Research Article

Sezgisel bulanık çok uzmanlı & çok ölçütlü karar verme metodolojisi: sağlık sektöründe bir uygulama

Research Article

Döküman dili tanıma için içerik bağımsız yeni bir yaklaşım: Açı Örüntüler

Research Article

CNC tezgâhlarında dairesel ve helisel hareketler için jerk/ivme sınırlandırmalı yörünge planlama algoritmasının geliştirilmesi

Research Article

Atık parke taşı malzemesinin plent-miks temel tabakasında kullanımının deneysel olarak incelenmesi

Research Article

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri kullanılarak e-perakende sektörüne yönelik talep tahmini

Research Article

Film soğutmada üçgen iç-bükey kenar şekilli rampanın sayısal optimizasyonu

Research Article

Jet uçağı ile taşınan bir faydalı yükün yapısal cevabının havacılık yapıları tasarımında kullanımı

Research Article

DNA genom dizilimi üzerinde dijital sinyal işleme teknikleri kullanılarak elde edilen ekson ve intron bölgelerinin EfficientNetB7 mimarisi ile sınıflandırılması

Research Article

Yüksek Basınçlı Döküm Yöntemi İle Üretilen Mg-4Sb-2Al Alaşımına Ce (Seryum) İlavesinin Etkisinin İncelenmesi

Research Article

Yapı yüzü renk algısı etkenlerinin değerlendirilmesine yönelik bir model önerisi: Ekran deneyi

Research Article

Çekişmeli üretken ağlarla Pap-Smear görüntüsü oluşturmada yeni bir yaklaşım

Research Article

Çok boyutlu yeni bir süreç tipi HTEA yaklaşımı: Savunma ve havacılık sanayi uygulaması

Research Article

Demir yüklenmiş kitosanın Reaktif Turuncu 16 boyar maddesinin giderimine etkisi

Research Article

Tekirdağ iline içme suyu sağlayan bazı baraj gölü/gölet yüzey sedimanlarında PAH, PCB ve OCP düzeylerinin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi

Research Article

Otonom Sürüş için Ön Koltuk Geliştirme: Yenilikçi Ürün Geliştirme Vakası

Research Article

Planda A2 tipi düzensizliklere sahip 3B betonarme binaların göreli kat öteleme performansının otomatik minimizasyonu

Research Article

Meyve ve sebze atıkları ile anaerobik çoklu arıtma çamuru çürütme optimizasyonu: Metan üretim potansiyeli, proses performansı ve stabilize çamur kalitesi

Research Article

Sıcaklık ve gerinim hızının grafen benzeri C4N3 yapısının mekanik özellikleri üzerindeki etkisi

Research Article

Neolitik dönem kerpiç yapı malzemelerinin teknolojik özellikleri: Ulucak Höyük yerleşimi, İzmir

Research Article

Pençesiz çizgelerde maksimum-yakın bağımsız küme ve üst sınırları için yeni algoritma

Research Article

Yapı cephe özellikleri ve yol genişliğinin çevresel gürültü düzeyine etkisinin kentsel yol kesitleri üzerinden incelenmesi

Research Article

İnsan kulağı görüntüleri kullanarak cinsiyet tanıma için derin öğrenme tabanlı melez bir yaklaşım

Research Article

İki boyutlu kutu paketleme probleminin çözümü için hibrit çiçek tozlaşma algoritması yaklaşımı

Review

Gıda ve içecek endüstrisinde membran teknolojileri

Research Article

Kiriş-Kolon ve Kolon-Taban Yarı-Rijit Bağlantılı Çelik Yapıların Doğrusal Olmayan ve Titreşim Analizleri için Çerçeve Sonlu Elemanı Modeli

Research Article

Türbülans modellerinin DARPA SUBOFF statik sürükleme testi üzerinden incelenmesi

Research Article

Görsel muayenede arama ve karar verme sürecini değerlendirmeye yönelik yeni bir yaklaşım

Research Article

Jeotermal ve güneş destekli güç üretimi ve ısıtma sisteminin termodinamik analizi

Research Article

Kırsal konutta mekânsal değişim: Büyükkonuk Köyü (Kom-i Kebir), Kuzey Kıbrıs Örneği

Research Article

Zararlı yazılım kaynaklı veri kaçırma ataklarına karşı yeni bir doküman sınıflandırma algoritması

Research Article

Dinamik yükler altında katlanır kanatçık mekanizmasının açılma davranışının deneysel ve nümerik incelenmesi

Research Article

Sipariş toplama sistemlerinde üretim planlama ve sınıf temelli depo ürün atama problemi için bütünleşik model önerisi

Research Article

Madde ömrü tahmininde çok amaçlı programlama tabanlı bir yaklaşım: Weibull dağılımı uygulaması

Research Article

Derin öğrenme kullanılarak nesnelerin interneti tabanlı mobil sürücü yorgunluk tespiti

Research Article

Katkılı oksit kaplaması büyütülen AZ91 alaşımının kan plazması içerisindeki biyoçözünürlüğünün incelenmesi

Research Article

Çok ürünlü özdeş makineli iki sıralı tesis düzenleme problemi için matematiksel model önerileri

Research Article

Ağ Trafiği Analizi ile Derin Öğrenme Tabanlı Android Kötücül Yazılım Tespiti

Research Article

Kamu personeli performans değerlendirmesi için AHP ve bulanık TOPSIS ile bütünleşik karar destek modeli

Research Article

Tepe akım modu kontrollü izolesiz zeta dönüştürücünün küçük işaret analizi, benzetimi ve deneysel olarak gerçeklemesi

Research Article

İnsansız hava aracı temelli bir otomatikleştirilmiş stok sayım sistemi tasarımı

Research Article

Kubbeli cami tasarımında kasnak pencerelerinin açık veya kapalı durumunun görünürlük ve sıcaklık yayılımına etkisinin yangın dinamik simülasyonu ile analizi

Research Article

HCCI bir motorda emme manifoldu basıncının performans ve yanma karakteristiklerine etkilerinin incelenmesi

Research Article

Yönlü aşırı akım röleleri koordinasyon problemi için arıza akımı sınırlama mekanizmalı adaptif koruma yöntemi

Research Article

Boşluklu füze kanatçığının dinamik modelinin sistem tanımlama metodları kullanılarak tahmin edilmesi

Research Article

Küçük bir veri merkezinin iklimlendirme ünitelerine yönelik baypas yönteminin enerji ve ekonomik analizi

Research Article

Güçlendirme yapılan binalarda görsel konfor değişiminin saptanması ve iyileştirilmesi için bir yöntem: eğitim binası-derslik örneği

Research Article

Nesnelerin interneti ortamlarında derin öğrenme ve makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti

Research Article

Kültürel mirasa yönelik coğrafi konum tabanlı mobil artırılmış gerçeklik teknolojisi uygulaması araştırması ve geliştirilmesi

Research Article

Kayan kipli kontrol kullanılarak çeyrek araç ve köprü titreşimlerinin aktif kontrolü

Research Article

Nano kil parçacık ilavesinin bazalt elyaf takviyeli kompozit plakaların eksenel ve yanal burkulma özelliklerine etkisi

Research Article

Tekil değer ayrışımına dayalı ön koşullamanın sıkıştırmalı sınıflamaya etkisi

Research Article

Çapraz akışlı fan gömülü bir kanat konfigürasyonu aerodinamiğinin deneysel ve sayısal incelenmesi

Research Article

AISI 8740 çeliğinin frezelenmesinde kesme gücü, özgül kesme enerjisi ve yüzey pürüzlülüğü karakteristiklerinin belirlenmesi

Research Article

Hava temizleme cihazının performansının sayısal incelenmesi

Research Article

QStE420TM çelik malzemelerin farklı bazik elektrodlar kullanılarak örtülü elektrodla ark kaynak yöntemiyle kaynaklanabilirliğinin araştırılması

Research Article

Yaşlandırma işlemi öncesi uygulanan kriyojenik işlemin Ti-15V-3Al-3Sn-3Cr metastabil β titanyum alaşımının yorulma çatlak ilerlemesi davranışlarına etkisi

Research Article

Sürdürülebilir insan kaynağı yönetimi: Belirsiz fayda fonksiyonlu doğrusal-olmayan atama programı ile çalışan memnuniyetinin arttırılması

Research Article

7075-T6 alüminyum alaşımının soğuk dövme simülasyonu için birleşik plastisite model parametrelerinin tespiti ve tersine analiz ile kalibrasyonu

Research Article

Çok amaçlı genetik algoritma için yeni bir seçim stratejisi önerisi: MultiMoora Rank seçimi

Research Article

Yapay sinir ağı ile deprem şiddeti tahmini: Farklı ağ tasarımlarının ve eğitim algoritmalarının incelenmesi

Research Article

Frekans tepkisi analizi ile güç transformatörü hatalarının değerlendirilmesinde istatistiksel yöntemlerin kullanılması

Research Article

Karadeniz’in fırtınalılığındaki uzun dönemli (1979-2019) değişimler

Research Article

Rezonans dönüştürücülü hidrojen üretim sisteminin gerçekleştirilmesi

Research Article

Konglomeralarda malzeme ve kütle özelliklerinin belirlenmesi ve kaya taşıma gücü kapasitesi açısından değerlendirilmesi

Research Article

Medikal implant haberleşme sistemleri için MICS/ISM bandı mikroşerit implant antenlerin sayısal analizi, prototip gerçeklemesi ve in-vitro ölçümü

Research Article

Su altı elektrodları ile yapılan kaynaklı birleştirmelerin mikro yapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi

Research Article

Muharip hava araçlarının hava - yer angajman analiz modelinin geliştirilmesi

Research Article

Otomotiv endüstrisi için araç özelliklerini kullanarak proses sürelerinin hat bazlı tahmini

Research Article

Ultra yüksek performanslı betonda çimento yerine cam tozu ve/veya yüksek fırın cürufunun kullanılabilirliği

Research Article

Akü sanayi atıksularından kurşunun kapya biberi çekirdekleri kullanılarak biyosorpsiyonla giderimi

Research Article

İşlerin bölünebildiği ilişkisiz paralel makine çizelgeleme problemi için iki amaçlı bir matematiksel model

Research Article

AISI 1040 ve AA6013 malzeme çiftinin mekanik kilitleme yönteminde (MLM) farklı bağlantı açıları kullanılarak birleştirilmesi

Research Article

Al 6061 alaşımının işlenmesinde kesme derinliği ve kesici takım geometrisinin yüzey pürüzlülüğüne ve takım aşınma davranışına etkisi

Research Article

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme süreci için yeni bir model önerisi: Nötrosofik FMEA

Research Article

Üç silindirli gama tipi bir Stirling motorunun ve geleneksel gama tipi bir Stirling motorunun nodal termodinamik analizleri ve performans kıyaslaması

Research Article

Bulanık FUCOM ve bulanık çizge teorisi-matris yaklaşımı ile iş güvenliği risklerinin önceliklendirilmesi

Research Article

Metanın kuru reformlanma reaksiyonunda karbon oluşumunu azaltan Zr-SBA-15 destekli Ni katalizörlerin geliştirilmesi: Sentez şartlarının etkisi