ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Founded: 1986
Period: Quarterly
Publisher: Gazi University
Cover Image
       
Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

2023 - Volume: 38 Issue: 3

Research Article

Aktif kefir biyokütlesi ile Remazol Turuncu RGB boyar maddesinin konvansiyonel ve sonikasyon destekli biyosorpsiyonu

Research Article

MAKİNA ÖĞRENMESİ İLE PENCERE PARAMETRELERİNİN BİNA PERFORMANSINA ETKİSİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZETİLEREK İNCELENMESİ

Research Article

Spektral olarak ayarlanabilir ve polarizasyon bağımsız çift bant plazmonik mükemmel soğurucunun sayısal analizi

Research Article

Farklı endüstriyel uygulamalar için: dış rotorlu ve düşük devirli asenkron makine tasarımı

Research Article

Buğday sapından nanoselüloz üretiminde farklı enzimatik ön muamele işlemlerinin etkisi

Research Article

Tam düzenli ağ üreteciyle entegre edilmiş otomatik mühimmat tasarım ve analiz yazılımı geliştirilmesi

Research Article

Endüstri 4.0 kapsamında beyaz eşya sektöründe dijital dönüşüm yetkinliğinin MACBETH ve EDAS yöntemleriyle değerlendirilmesi

Research Article

Kısmi seramik kaplı pistonlu buji ateşlemeli motora su enjeksiyonunun etkileri

Research Article

İşbirlikli insansız hava araçlarının iletişiminin Nakagami-m sönümlemeli kanal altında etkisi

Research Article

Eksenel basınç kuvveti ve eğilme momentine maruz çelik boruların performans kriterlerinin saptanması

Research Article

Bir süt fabrikasında süt tozu üretimi proses ihtiyacı için ısı eşanjörü tasarımı ve HAD analizi

Research Article

Türkiye’de bir LPG dolum terminali için buhar bulutu patlama riskinin sonuç analizi yaklaşımı ile değerlendirilmesi

Research Article

Beyşehir Gölü Milli Parkının Çevresel Değerlemesi

Research Article

Hava araçlarında kablolamada kablo düzeninin, kablolar arası uzaklığın ve ortam sıcaklığının kablo akım taşıma kapasitesine etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile çoklu fiziksel analizi

Research Article

İki amaçlı İHA filosu rota planlaması: Kesin ve sezgisel yöntemler

Research Article

Derleme: Algılayıcı ve biyomalzeme üretiminde eklemeli imalat

Research Article

Jelatin ve PVA Kaplı Nanopartiküller ile EP Yağ Katkısının Tribolojik Performanslarının Araştırılması

Research Article

Derin öğrenme kullanılarak mobil cihazlar için gerçek zamanlı yangın ve duman tespiti

Research Article

Spektrum Paylaşım Modelinde İkincil Kullanıcıların Nakagami-m ve Log-Normal Sönümlemeli Kanallar üzerindeki Kapasite Analizi

Research Article

Yaya bölgeleri erişebilirliğinin kullanıcı ve peyzaj karakteri açısından irdelenmesi

Research Article

Faktör analizi tabanlı hibrit SWARA-VIKOR yöntemleri ile tedarikçi değerlendirme

Research Article

Karmaşık objeler içeren çok katmanlı periyodik yapılardan saçılan elektromanyetik dalgaların analizi için katmanlar arası akımları kullanan verimli bir integral denklem yöntemi

Research Article

FV sistemler için DSP tabanlı hibrit kontrol yöntemi

Research Article

Akciğer Tümör Tespiti için Mikrodalga Sistem Tasarımı ve Analizler

Research Article

Türkiye’de ikinci el araçların büyük veri ve makine öğrenme teknikleriyle analizi ve fiyat tahmini

Research Article

BETONARME PERDELERDE ENERJİ SÖNÜMLEME KAPASİTESİNİN META-MODELLEME YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Research Article

Yazılım projeleri geliştirme süreci seçimi için bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanımına ilişkin bir uygulama

Research Article

Betonarme binalarda düzensiz çerçeveleşmenin yanal ötelemeye etkilerini bulmak için yeni bir yaklaşım

Research Article

M-CSK-Flip-OFDM sistemlerinin RS ve CC kodlama altında BER ve PAPR analizlerinin incelenmesi

Research Article

Tarihi bir çevrede kent turizminin erişilebilirliğini geliştirmek için mekan dizimine (space syntax) dayalı bir analiz yöntemi

Research Article

Termal analiz ve iyileştirilmiş tutucu tasarımı ile 1.5 W Lazer Diyot çift-uç pompalı levha geometrisine sahip Cr:Nd:GSGG lazer sistemi

Research Article

Sıcaklık Değişiminin Akım Sinterleme Yöntemi Üretilmiş Zn-Al/SiC/Gr Hibrit Kompozitlerin Mikroyapı ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Research Article

NiTi şekil bellekli alaşımların frezelenmesinde kesici takım ve kesme hızının yüzey bütünlüğü ve fonksiyonel özellikleri üzerine etkisi

Research Article

Eklemeli imalat yöntemlerinde vakum infüzyon yolu ile üretim optimizasyonu

Research Article

Spektral Ayrıştırma ve Komşu Piksel İlişkisi Temelli Hiperspektral ve Multispektral Görüntü Kaynaştırma

Research Article

Açık Ofislerin Duvar ve Donatı Elemanlarında Kullanılan Renklerin Kullanıcıların Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri

Research Article

Filtre modelli öznitelik seçim algoritmalarının EEG tabanlı beyin bilgisayar arayüzü sistemindeki karşılaştırmalı sınıflandırma performansları

Research Article

Büyük Ölçekli Optimizasyon Problemleri için Seçime Dayalı Yerel Arama Mekanizmasına Sahip İkili Jaya Algoritması

Research Article

Zn-Al-Mg alaşım ile çelik tellerin kaplanması ve kaplama karakterizasyonunun incelenmesi

Research Article

Tabular Alümina İçeren Magnezya Bazlı Dökülebilir Refrakterlerin Kendiliğinden Akış, Fiziksel, Mekanik ve Cüruf Korozyon Özellikleri

Research Article

Eğilme-etkin yapıların tasarımı ve uygun masif ahşap tipinin seçimi

Research Article

Mimarlıkta kalite ölçümüne yönelik boşluk modeli yaklaşımı

Research Article

Spor sahaları drenajına genel bakış: Deneysel çalışma sistematiğinin oluşturulması

Research Article

Gecikme, alan, güç ve enerji açısından hibrit paralel toplayıcılar için karşılaştırmalı bir performans değerlendirmesi

Research Article

Ekonomizer, yoğuşmalı ekonomizer ve hava ön ısıtıcı tasarımları ile atık ısı geri kazanımının enerji ve ekonomik değerlendirilmesi

Research Article

Çatı ve saçak eğim açısının beşik çatılı alçak binalar üzerindeki basınç dağılımına etkisi

Research Article

Tarihi bir caminin hasar sınırlarının irdelenmesi, Konya Sultan Selim Cami örneği

Research Article

Nanoakışkan kullanımının farklı motor devirlerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi

Research Article

Derin sinir ağlarıyla Osmanlıca optik karakter tanıma

Research Article

İnsansı robot ile bazı Türkçe işaret dili ifadelerinin gerçekleştirilmesi

Research Article

Eğitim yapılarında asansör trafik analizi yöntemlerinin karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma

Research Article

TR83 bölgesinde K-Means ve ARAS yöntemiyle kompost tesisi kuruluş yeri seçimi

Research Article

Çoklu Şarj Teknolojisine Dayalı Kısmi Şarj Politikalı Karma Filolu Araç Rotalama Problemi: Matematiksel Model ve Çözüm Kurucu Sezgisel

Research Article

Kazancı düzleştirilmiş fiber raman yükselteç modelinin ikili arama denklemli adaptif yapay arı kolonisi (İADAYAK) algoritması ile optimizasyonu

Research Article

Melas esaslı uçucu kül bileşiğinin bitüm ve bitümlü karışımlar üzerindeki etkilerinin laboratuvar testleri ile incelenmesi

Research Article

Doğrusal olmayan bazı sistem sınıflarının Euler-Lagrange geri integrasyon yöntemi ile optimal denetimi

Research Article

Manyetik nüve içerisinde çok sarımlı bobin probleminin küresel koordinatlarda analitik çözümü ve FEA sonuçları ile karşılaştırılması

Research Article

Servis sistemlerine yönelik simülasyon yazılımı geliştirme ve personel optimizasyonu: QS-Sim yazılımı

Research Article

Yüksek derecede kurum üreten 2B Gazyağı/Hava difüzyon alevleri üzerinde diferansiyel yayılımın ve basıncın etkileri

Research Article

Üretim parametrelerinin, lazer toz yatağı füzyon yöntemi ile üretilen kafes yapıların çarpılma, boyutsal değişim ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi

Research Article

Yapay zeka tarafından kontrol edilen yeni bir termoelektrik CPU soğutma sistemi

Research Article

3 Boyutlu yazıcı kullanılarak üretilen sandviç kompozitlerin düşük hızda darbe performanslarının araştırılması

Research Article

Akışkan Yataklı Bir Gazlaştırıcının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve Termodinamik Denge Yaklaşımı ile Modellenmesi ve Deneysel Verilerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Research Article

Derin Kuyu Pompalarında Kritik Dalma Derinliğinin Boyutsuz Büyüklükler ile İlişkisi

Research Article

Satış Tahmini için Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağı Tabanlı Derin Transfer Öğrenme Yaklaşımı

Research Article

Kolaboratif Robot Kullanılan Sipariş-Toplama Depo Tasarımlarının Eniyilenmesi

Research Article

Akan Veri Kümeleme Probleminde Ağaç Veri Yapılarının Performans Karşılaştırması

Research Article

2,4 Diklorofenoksiasetik asitin fotokatalitik degredasyonu için titanyum dioksit üretim prosesinin optimizasyonu

Research Article

Yakın-fay puls modellerinin yalıtımlı binaların kurşun çekirdek ısınmasına bağlı davranışlarının belirlenmesindeki etkinliği

Research Article

REBA yönteminin sınıf içi ve sınıflar arası güvenilirliği: Bir otomotiv yan sanayi firması uygulaması

Research Article

Türbülanslı akışta yüzeyle aynı hizada monte edilmiş elektronik yongalardan olan ısı transferi üzerine geri basamak etkisinin hesaplamalı olarak araştırılması

Research Article

Termik santrallerinin peyzaj çeşitliliği üzerindeki etkilerinin matematiksel olarak ifade edilmesi Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali örneği

Research Article

Elektrikli otomobillerde sürüş konforu için optimal batarya konumlarının lineer olmayan bir yarım taşıt süspansiyon modeli kullanılarak belirlenmesi

Research Article

LLC Rezonans Dönüştürücüsündeki Hava Aralıklı Manyetik Bileşenler için Yeni Bir Optimizasyon Yöntemi

Research Article

SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT KURUTMA KULLANILARAK BİYOKÜTLEDEN KARBON AEROJEL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Research Article

Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde R134a ve alternatifi soğutucu akışkanların kullanımının termodinamik analizi

Research Article

Binalarda Giydirme Cephe Açısının Enerji Tüketimine Etkilerinin İncelenmesi

Research Article

Elektromanyetik dalga yayılım ve saçılım problemlerine analitik ve sayısal pertürbasyon teknikleri ile çözüm yaklaşımı

Research Article

Dinamik parti büyüklüğü belirleme ve çizelgeleme problemi için bir matsezgisel geliştirilmesi ve uygulaması

Research Article

Makine Öğrenimi Dayalı Akciğer Kanserinin Erken Tanısında Belirsizlik Ölçeğinin Tespiti

Research Article

GO ve GO-EDTA kullanılarak sulu çözeltiden Thioflavin T ve Co (II) iyonlarının uzaklaştırılması; adsorpsiyon parametrelerinin araştırılması

Research Article

Yarı-istenen tesis yer seçimi problemi için iki kriterli bir yaklaşım

Research Article

Dağıtım Sisteminde Harmonik Yük Tespiti için Toplam Harmonik Aktif Güç Yöntemi

Research Article

Pigmentlerin ve kompozisyonun renkli porselen çamur ve bünye özelliklerine etkisinin araştırılması

Research Article

Dinamik talep cevabı içeren zaman gecikmeli iki bölgeli yük frekans kontrol sistemlerinin kararlılık bölgelerinin hesaplanması

Research Article

HBIM destekli arşiv modeli

Research Article

Ergonomik kısıtlar altında maliyet tabanlı montaj hattı dengeleme ve işçi-kobot atama problemi

Research Article

Kimyasal depolama tesisinde risk analizi: bağımsız koruma katmanlarının etkisi

Research Article

Transformatör mimarisi tabanlı derin öğrenme yöntemi ile Türkçe haber metinlerine başlık üretme

Research Article

Elektrikli araçlarda optimum soğutucu tasarımı için TRIZ algoritmasının uygulanması ve Taguchi analizi

Research Article

Blok zinciri tabanlı ideal bir veri ticareti platformunun tasarımı için SysML tabanlı bir yaklaşım

Research Article

Türkiye Biyomikritik Kireçtaşının Doğal Hidrolik Bağlayıcı Üretiminde Ham Madde Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Research Article

Kırsal Alanlarda Gezici Sağlık Hizmeti Planlaması: Karma Kayıttan Kayıta Gezinti Algoritması

Research Article

Alt ekstremite dış iskeletinin modellenmesi ve biyomekanik analizi

Research Article

Dağıtık pekiştirmeli öğrenme tabanlı çoklu insansız hava aracı ile ilgi çekici nokta kapsama

Research Article

YEDEK BİLEŞEN TAHSİS PROBLEMİNDE ENİYİLEME: GENETİK ALGORİTMA VE KESİKLİ OLAYLI MONTE CARLO BENZETİMİ

Research Article

Ortak sunuculu ve proses kaynak kısıtlı ilişkisiz paralel makine çizelgeleme problemi için bir matematiksel model

Most Downloaded Articles

OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.)[#89362]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
12.709
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi[#89300]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
11.423
SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI[#90079]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
10.852
Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi[#89301]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8.766
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı[#89290]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
7.377
Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme[#89305]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.688
LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI[#89840]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.376
BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN YENİ BİR MODEL TASARIMI VE UYGULAMASI[#89359]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi