ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Founded: 1986
Period: Quarterly
Publisher: Gazi University
Cover Image
       
Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

2021 - Volume: 36 Issue: 4

Research Article

SDN/NFV tabanlı 5G ağlarında enerji-etkin güvenlik yönetimi ve trafik yönlendirme için kontrolcü tasarımı ve değerlendirmesi

Research Article

Evrişimli Tekrarlayan Sinir Ağı İle Metin Görüntüleri Üzerinde Karakter Tanıma Uygulaması Gerçekleştirilmesi

Research Article

Bilgisayarlı tomografi taramaları üzerinde maskeli bölgesel-evrişimsel sinir ağları ile karaciğerin otomatik bölütlenmesi

Research Article

Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan Co-24,7Cr-5,4W-5Mo-Si alaşımının eklemeli imalat yöntemi ile üretilmesi ve karakterizasyonu

Research Article

FLAŞ SİNTERLEME YÖNTEMİNİN UÇUCU KÜL MİKROYAPISINA ETKİSİ

Research Article

Elektronik bir elemanın çarpan jet ve çapraz akış kombinasyonu ile soğutulmasında, kanatçık açısının akış ve ısı transferi karakteristikleri üzerindeki etkilerinin sayısal olarak incelenmesi

Research Article

İkinci derece zaman gecikmeli modeller için kesir dereceli oransal-integral denetleyici tasarımında analitik yaklaşım

Research Article

Ahşap endüstrisi ve mimaride organik üst yüzey materyal kullanımı ile ekolojik inovasyon yaklaşımlar

Research Article

AISI 316-L Paslanmaz Çeliğin Yüzey İşlemlerinde Termo-Kimyasal Elektrolitik Plazma Teknolojisinin Uygulanması

Research Article

Sc katkılı Al-5Cu alaşımlarının mikro yapılarının ve mekanik özelliklerinin incelenmesi

Research Article

Yatık kirişli, tek doğrultulu dolgulu dişli döşeme betonarme çerçevelerin (asmolen çerçeveler) kırılganlık analizi

Research Article

Fonksiyonelleştirilmiş bor nanopartiküllerinin yapıştırıcıyla birleştirilmiş tek tesirli kompozit bağlantılar üzerinde etkisi

Research Article

Çok kaynaklı genelleştirilmiş atama probleminde ajan yüklerinin dengelenmesi

Research Article

Mikro tornalama işleminde kesme kuvveti katsayılarının mekanistik ve nümerik modelleme ile tespiti

Research Article

Alüvyon havzalar için spektral şiddet faktörlerinin doğrusal olmayan sayısal analizlerle belirlenmesi

Research Article

Marmara denizi dip tarama malzemesinin yol inşaatında yeniden kullanım potansiyeli

Research Article

0-1 karma tam sayılı araç sefer sayılarını azaltan buğday tedarik ağ tasarımı model önerisi

Research Article

X-ışını görüntülerinden omuz implantlarının tespiti ve sınıflandırılması: YOLO ve önceden eğitilmiş evrişimsel sinir ağı tabanlı bir yaklaşım

Research Article

Bütünleme sınavına girecek öğrenci sayısının tahmini için k-ELM yaklaşımı

Research Article

Çok takımlı matkap tezgâhını yenilemek için triz yaratıcı ilkelerin uygulanması

Research Article

Kötücül yazılımların tespitinde imza temelli ve dinamik analiz yöntemlerinin zayıflıkları: Örnek olay çalışması

Research Article

Yoğunluk tabanlı kümeleme yöntemiyle karakteristiği oluşturulan yollar için RNN yöntemi ile kısa zamanlı trafik hız tahmini

Research Article

İlişkisiz paralel makine çizelgeleme probleminde eniyi makine sayısının belirlenmesi için bir doğrusal tamsayılı matematiksel model ve çözüm yaklaşımları

Research Article

Toz Yatak Füzyon Birleştirme Eklemeli İmalatta Kusur Tespiti İçin Öğrenme Aktarımı Kullanan Derin Öğrenme Tabanlı Bir Yaklaşım

Research Article

Kayısı meyvesinin dondurarak kurutulmasının sayısal olarak incelenmesi için matematiksel bir model

Research Article

Hibrit nanoakışkanların özgül ısılarının yapay sinir ağları ile tahmin edilmesi

Research Article

Farklı özgül yüzey alanlarına sahip grafen nanoplakalar içeren su bazlı nanoakışkanların termofiziksel ve reolojik özelliklerinin deneysel incelenmesi

Research Article

BOR KATKISI İLE DÜŞÜK ISIL İLETKENLİK SAĞLAYAN İZOLASYON MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ

Research Article

Grafen Dolgu Malzemesi İçeren Elastomer Esaslı Basınç Sensörlerinin Çevrimli Yük Altında Mekanik ve Elektriksel Karakterizasyonu

Research Article

Farklı destekler ile hazırlanan sentetik Co-Mn-Pt katalizörünün NaBH4 hidroliz performansı ve kinetik değerlendirmesi

Research Article

4CF-Net: Hiperspektral uzaktan algılama görüntülerinin spektral uzamsal sınıflandırılması için yeni 3B evrişimli sinir ağı

Research Article

Farklı lazer kaynak parametrelerinin ileri nesil dual fazlı bir çeliğin mikroyapısal ve mekanik özellikleri üzerindeki etkileri

Research Article

Farklı bağıl yoğunluklardaki Inconel 718 ve Ti6Al4V biyomedikal parçaların seçici lazer ergitme (SLE) metoduyla üretiminin simülasyonu

Research Article

Farklı gençleştiricilerle modifiye edilmiş bitümlü bağlayıcıların fiziksel, kimyasal ve reolojik özelliklerinin araştırılması

Research Article

Manifold öğrenme yöntemlerinin ileri seviye regresyon yöntemleri ile genelleştirilmesi

Research Article

Malatya İli Ulaşım Ağı Kavşak Noktalarının Merkezlilik Analizi

Research Article

Zaman pencereli çok ekipli gecikme problemi için yeni matematiksel modeller

Research Article

Bir RCCI motorun yanma ve egzoz emisyon karakteristikleri üzerinde benzin ön karışım oranı ve motor yükünün etkisinin incelenmesi

Research Article

Doğal ve kalsine pilekinin karakterizasyonu, puzolanik aktivitesi ve çimento harçlarının mekanik özelliklerine etkisi

Research Article

Esnek kaplamalı yollarda Kayseri volkanik cüruf malzemelerinin çimento ile stabilizasyonu

Research Article

Sürücü özellikleri, anket türü ve levha tasarımının trafik levhalarının doğru bilinme düzeyleri üzerindeki etkisi

Research Article

Elektrik direnç punta kaynağı ile birleştirilen TBF/DP600 çeliklerinin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi

Research Article

Kazıklı temellerde zemin kazık etkileşimi parametrelerinin incelenmesi

Research Article

Bir risk temelli karar verme yaklaşımı ile metalik biyomalzeme değerlendirme

Research Article

Keson Yanaşma Yapılarının Dinamik Davranışı

Research Article

Çok Sıralı Çarpmalı Jetlerin İki Geçişli Dikdörtgen Kanaldaki Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi

Research Article

Cıvatalı bağlantılarda delik toleransı ve cıvata sıkma torku değişiminin bağlantı dayanımına etkilerinin teorik ve sayısal olarak incelenmesi

Research Article

Polivinil fosfonik asit uygulanmış çeşitli kumaşların boncuklanma özelliklerinin araştırılması

Research Article

Karbonize edilmiş antep fıstığı kabuk atıklarından iletken, esnek polimer kompozit üretimi ve karakterizasyonu

Research Article

Teknoloji yol haritalarını arttırmak için tip-2 bulanık sistemler temelli yeni bir yaklaşım

Research Article

Depreme dayanıklı çelik merkezi çaprazlı çerçeve tasarımında güncel kapasite tasarımı yaklaşımının irdelenme

Research Article

Şehirlerarası Otobüs Firmalarına Yönelik Kalite Beklentilerinin Aralıklı Tipi-2 Yamuk Bulanık AHP ile Değerlendirilmesi

Research Article

Eş zamanlı çok işlem parçacıklı işlemcilerde adalet için güvenli önbellek paylaşımı

Research Article

Bulanık c-ortalama algoritması ile başlangıç çözümü iyileştirilmiş tavlama benzetimi algoritması ile kapasiteli araç rotalama problemi

Research Article

Eksik sunumlu doğrusal deterministik regresyon modelinin tahmini: genelleştirilmiş maksimum entropi ve bayesçi yaklaşım

Research Article

Tarihi yığma minarelerde çevresel ve zamana bağlı etkilerin titreşim testi yardımıyla incelenmesi

Research Article

Sürdürülebilir moda için bütünleşik bir yaklaşım önerisi: İkinci el kıyafet alışverişinde etkili olan kriterlerin anlaşılması ve analizi

Research Article

Çubuk alüminyum giydirme cephe sistemlerinin yapı taşıyıcı sistemiyle etkileşiminde karşılaşılan mimari sorunlar

Research Article

DDL: Çoklu kapı numarası tespit etme ve kümeleme için derin öğrenme tabanlı yeni bir yaklaşım

Research Article

YANGIN GELİŞİMİ - DUMAN YAYILIMI İLİŞKİSİ ÜZERİNE PERFORMANS ANALİZLERİNE DAYALI BİR MODEL

Research Article

İstanbul kent içi elektrikli ulaşım sistemlerine yönelik enerji yönetim sistemi: cer tüketim performans takip sistemi öneri ve değerlendirmesi

Research Article

Fick difüzyon yasası kullanılarak nano/mikro ölçekli haberleşme sistemlerinde girişim ve molekül alım olasılığı analizi

Research Article

Göç Oranı ve Göç Aralığı Değerlerinin Yanıt Yüzeyi Yöntemi ile Belirlenmesi: Paralel Göçmen Kuşlar Optimizasyon Algoritması Örneği

Research Article

Mini jel elektroforez görüntülerinin iyileştirilmesine yönelik görüntü işleme arayüz yazılımı ile iyileştirme algoritması uygulaması

Research Article

Stokastik ve deterministik hareketlerin optimizasyon süreçlerindeki etkileri

Research Article

Pirinanın yüksek kükürtlü linyitlerle birlikte kabarcıklı akışkan yatakta yakılması ve topaklaşma probleminin incelenmesi

Research Article

Evrişimli sinir ağları ile mermer ve granit çeşitlerinin transfer öğrenme yöntemiyle sınıflandırılması.

Research Article

Faz Diyagramında Plazmanın Konumu

Research Article

Zaman serileri analizi için optimize ARIMA-YSA melez modeli

Research Article

Metal/kompozit hibrit bağlantılarda yüzey işlemlerinin ara yüzey dayanımına etkisi

Research Article

Tek ve Üç Fazlı Demir Çekirdekli Şönt Reaktörlerin Optimum Tasarımı

Research Article

3B yazıcıda farklı yazdırma hızlarında ABS ve PLA malzeme ile üretilen çekme test numunelerinin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması

Research Article

İnsansı Robot Kolu Tasarımı, Benzetimi, Kinestetik Öğrenme, Empedans Kontrolü ve Öneriler

Research Article

Geri kazanılmış agregalı betonun betonarme binaların deprem performansına etkisinin incelenmesi

Research Article

Farklı kür sıcaklıkları ve kür koşullarının ince taneli çimento ile enjeksiyon yapılmış kum zeminlerin permeabilite katsayısına etkisi

Research Article

Çembersel küçük bir ilkel kusura sahip düzgün yayılı düşey yük etkisindeki ankastre mesnetli kirişlerin vurgu burkulması ve burkulma sonrası analizleri

Research Article

Kesirli üniversal kriging meta-modeli

Research Article

Kırınım Teorisindeki Bir Takım İki Boyutlu Problemlerin Çözümlenebilmesi İçin Efektif Bir Metot

Research Article

Yeni bir matematiksel model ve hibrit metasezgisel ile kaynak kısıtlı projelerin aktivite zaman planlaması: Bir vaka çalışması

Research Article

Termal Enerji Depolama Uygulamaları için n-heptedekan@MgCO3 ve n-heptadekan@MgCO3@Ag Mikrokapsüllerinin Yeşil Kimya ile Sentezi

Research Article

Remazol Marine Blue tekstil boyasının Lactarius salmonicolor biyokütlesi ile biyosorpsiyonu: Kinetik, izotermal ve termodinamik parametreler

Research Article

Seru üretim sisteminde hat-seru dönüşümü ve çizelgeleme problemi için matematiksel model önerisi