ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Founded: 1986
Period: Quarterly
Publisher: Gazi University
Cover Image
       
Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

2023 - Volume: 38 Issue: 3

Research Article

Stokastik teslim zamanlı tek makine çizelgeleme problemi için bir harmoni arama algoritması

Research Article

Stokastik teslim zamanlı paralel makine çizelgeleme problemi için bir genetik algoritma

Research Article

Aktif kefir biyokütlesi ile Remazol Turuncu RGB boyar maddesinin konvansiyonel ve sonikasyon destekli biyosorpsiyonu

Research Article

MAKİNA ÖĞRENMESİ İLE PENCERE PARAMETRELERİNİN BİNA PERFORMANSINA ETKİSİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZETİLEREK İNCELENMESİ

Research Article

Spektral olarak ayarlanabilir ve polarizasyon bağımsız çift bant plazmonik mükemmel soğurucunun sayısal analizi

Research Article

Farklı endüstriyel uygulamalar için: dış rotorlu ve düşük devirli asenkron makine tasarımı

Research Article

Buğday sapından nanoselüloz üretiminde farklı enzimatik ön muamele işlemlerinin etkisi

Research Article

Tam düzenli ağ üreteciyle entegre edilmiş otomatik mühimmat tasarım ve analiz yazılımı geliştirilmesi

Research Article

Endüstri 4.0 kapsamında beyaz eşya sektöründe dijital dönüşüm yetkinliğinin MACBETH ve EDAS yöntemleriyle değerlendirilmesi

Research Article

Kısmi seramik kaplı pistonlu buji ateşlemeli motora su enjeksiyonunun etkileri

Research Article

İşbirlikli insansız hava araçlarının iletişiminin Nakagami-m sönümlemeli kanal altında etkisi

Research Article

Eksenel basınç kuvveti ve eğilme momentine maruz çelik boruların performans kriterlerinin saptanması

Research Article

Bir süt fabrikasında süt tozu üretimi proses ihtiyacı için ısı eşanjörü tasarımı ve HAD analizi

Research Article

Türkiye’de bir LPG dolum terminali için buhar bulutu patlama riskinin sonuç analizi yaklaşımı ile değerlendirilmesi

Research Article

Beyşehir Gölü Milli Parkının Çevresel Değerlemesi

Research Article

Hava araçlarında kablolamada kablo düzeninin, kablolar arası uzaklığın ve ortam sıcaklığının kablo akım taşıma kapasitesine etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile çoklu fiziksel analizi

Research Article

İki amaçlı İHA filosu rota planlaması: Kesin ve sezgisel yöntemler

Research Article

Derleme: Algılayıcı ve biyomalzeme üretiminde eklemeli imalat

Research Article

Jelatin ve PVA Kaplı Nanopartiküller ile EP Yağ Katkısının Tribolojik Performanslarının Araştırılması

Research Article

Derin öğrenme kullanılarak mobil cihazlar için gerçek zamanlı yangın ve duman tespiti

Research Article

Spektrum Paylaşım Modelinde İkincil Kullanıcıların Nakagami-m ve Log-Normal Sönümlemeli Kanallar üzerindeki Kapasite Analizi

Research Article

Yaya bölgeleri erişebilirliğinin kullanıcı ve peyzaj karakteri açısından irdelenmesi

Research Article

Faktör analizi tabanlı hibrit SWARA-VIKOR yöntemleri ile tedarikçi değerlendirme

Research Article

Karmaşık Objeler İçeren Çok Katmanlı Periyodik Yapılardan Saçılan Elektromanyetik Dalgaların Analizi için Katmanlar Arası Akımları Kullanan Verimli Bir Integral Denklem Yöntemi

Research Article

FV sistemler için DSP tabanlı hibrit kontrol yöntemi

Research Article

Akciğer Tümör Tespiti için Mikrodalga Sistem Tasarımı ve Analizler

Research Article

Türkiye’de ikinci el araçların büyük veri ve makine öğrenme teknikleriyle analizi ve fiyat tahmini

Research Article

BETONARME PERDELERDE ENERJİ SÖNÜMLEME KAPASİTESİNİN META-MODELLEME YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Research Article

Yazılım projeleri geliştirme yöntemi seçimi için bulanık AHP, EDAS, WASPAS ve aralık değerli nötrosofik z-sayısının kullanımına ilişkin bir uygulama

Research Article

Betonarme Binalarda Düzensiz Çerçeveleşmenin Yanal Ötelemeye Etkilerini Bulmak İçin Yeni Bir Yaklaşım

Research Article

M-CSK-Flip-OFDM sistemlerinin RS ve CC kodlama altında BER ve PAPR analizlerinin incelenmesi

Research Article

Tarihi bir çevrede kent turizminin erişilebilirliğini geliştirmek için mekan dizimine (space syntax) dayalı bir analiz yöntemi

Research Article

1.5W Lazer Diyot Çift-Uç Pompalı Levha Geometrisine sahip Cr:Nd:GSGG için Termal Analiz ve İyileştirilmiş Tutucu Tasarımı

Research Article

Sıcaklık Değişiminin Akım Sinterleme Yöntemi Üretilmiş Zn-Al/SiC/Gr Hibrit Kompozitlerin Mikroyapı ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Research Article

NiTi şekil bellekli alaşımların frezelenmesinde kesici takım ve kesme hızının yüzey bütünlüğü ve fonksiyonel özellikleri üzerine etkisi

Research Article

Eklemeli imalat yöntemlerinde vakum infüzyon yolu ile üretim optimizasyonu

Research Article

Spektral Ayrıştırma ve Komşu Piksel İlişkisi Temelli Hiperspektral ve Multispektral Görüntü Kaynaştırma

Research Article

Açık Ofislerin Duvar ve Donatı Elemanlarında Kullanılan Renklerin Kullanıcıların Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri

Research Article

Filtre modelli öznitelik seçim algoritmalarının EEG tabanlı beyin bilgisayar arayüzü sistemindeki karşılaştırmalı sınıflandırma performansları

Research Article

Büyük Ölçekli Optimizasyon Problemleri için Seçime Dayalı Yerel Arama Mekanizmasına Sahip İkili Jaya Algoritması

Research Article

Zn-Al-Mg alaşım ile çelik tellerin kaplanması ve kaplama karakterizasyonunun incelenmesi

Research Article

Tabular Alümina İçeren Magnezya Bazlı Dökülebilir Refrakterlerin Kendiliğinden Akış, Fiziksel, Mekanik ve Cüruf Korozyon Özellikleri

Research Article

Eğilme-etkin yapıların tasarımı ve uygun masif ahşap tipinin seçimi

Research Article

MİMARLIKTA KALİTE ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BOŞLUK MODELİ YAKLAŞIMI

Research Article

Spor sahaları drenajına genel bakış: Deneysel çalışma sistematiğinin oluşturulması

Research Article

Gecikme, alan, güç ve enerji açısından hibrit paralel toplayıcılar için karşılaştırmalı bir performans değerlendirmesi

Research Article

Ekonomizer, Yoğuşmalı Ekonomizer ve Hava Ön Isıtıcı Tasarımları ile Atık Isı Geri Kazanımının Enerjetik ve Ekonomik Değerlendirilmesi

Research Article

Çatı ve saçak eğim açısının beşik çatılı alçak binalar üzerindeki basınç dağılımına etkisi

Research Article

Tarihi bir caminin hasar sınırlarının irdelenmesi, Konya Sultan Selim Cami örneği

Research Article

Nanoakışkan kullanımının farklı motor devirlerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi

Research Article

Derin Sinir Ağları İle Osmanlıca Optik Karakter Tanıma

Research Article

İnsansı robot ile bazı Türkçe işaret dili ifadelerinin gerçekleştirilmesi

Research Article

Eğitim Yapıları Özelinde Asansör Trafik Analizinde Dinamik Simülasyon Modeli ile Geleneksel Yöntemin Karşılaştırmalı Analizine Yönelik Bir Araştırma

Research Article

TR83 Bölgesinde K-Means ve ARAS Yöntemiyle Kompost Tesisi Kuruluş Yeri Seçimi

Research Article

Çoklu Şarj Teknolojisine Dayalı Kısmi Şarj Politikalı Karma Filolu Araç Rotalama Problemi: Matematiksel Model ve Çözüm Kurucu Sezgisel

Research Article

Kazancı düzleştirilmiş fiber raman yükselteç modelinin ikili arama denklemli adaptif yapay arı kolonisi (İADAYAK) algoritması ile optimizasyonu

Research Article

Melas esaslı uçucu kül bileşiğinin bitüm ve bitümlü karışımlar üzerindeki etkilerinin laboratuvar testleri ile incelenmesi

Research Article

Doğrusal olmayan bazı sistem sınıflarının Euler-Lagrange geri integrasyon yöntemi ile optimal denetimi

Research Article

Manyetik nüve içerisinde çok sarımlı bobin probleminin küresel koordinatlarda analitik çözümü ve FEA sonuçları ile karşılaştırılması

Research Article

Servis sistemlerine yönelik simülasyon yazılımı geliştirme ve personel optimizasyonu: QS-Sim yazılımı

Research Article

Yüksek derecede kurum üreten 2B Gazyağı/Hava difüzyon alevleri üzerinde diferansiyel yayılımın ve basıncın etkileri

Research Article

Üretim parametrelerinin, lazer toz yatağı füzyon yöntemi ile üretilen kafes yapıların çarpılma, boyutsal değişim ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi

Research Article

Yapay zeka tarafından kontrol edilen yeni bir termoelektrik CPU soğutma sistemi

Research Article

3 Boyutlu yazıcı kullanılarak üretilen sandviç kompozitlerin düşük hızda darbe performanslarının araştırılması

Research Article

Akışkan Yataklı Bir Gazlaştırıcının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve Termodinamik Denge Yaklaşımı ile Modellenmesi ve Deneysel Verilerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Research Article

Derin Kuyu Pompalarında Kritik Dalma Derinliğinin Boyutsuz Büyüklükler ile İlişkisi

Research Article

Satış Tahmini için Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağı Tabanlı Derin Transfer Öğrenme Yaklaşımı

Research Article

Kolaboratif Robot Kullanılan Sipariş-Toplama Depo Tasarımlarının Eniyilenmesi

Research Article

Akan Veri Kümeleme Probleminde Ağaç Veri Yapılarının Performans Karşılaştırması

Research Article

,4 Diklorofenoksiasetik asitin fotokatalitik degredasyonu için titanyum dioksit üretim prosesinin optimizasyonu

Most Downloaded Articles

OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.)[#89362]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
12.709
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi[#89300]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
11.423
SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI[#90079]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
10.852
Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi[#89301]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8.766
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı[#89290]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
7.377
Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme[#89305]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.688
LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI[#89840]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.376
BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN YENİ BİR MODEL TASARIMI VE UYGULAMASI[#89359]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi