ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Founded: 1986
Publisher: Gazi University
Cover Image
Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

2023 - Volume: 39 Issue: 2

Research Article

Türkiye’de bir LPG dolum terminali için buhar bulutu patlama riskinin sonuç analizi yaklaşımı ile değerlendirilmesi

Research Article

Destek Vektör Regresyonu Yaklaşımı ile İstinat Duvarı Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

Research Article

Radyosonde rasatları ile makine öğrenmesi tabanlı hava durumu kestirimi

Research Article

Büyük girdap benzetimi analizleri için gerekli ağ çözünürlüğü üzerine bir çalışma

Research Article

Sıralı LLWT-PTS-AC yöntemi ile klasik OFDM dalga formunun BER ve PAPR performanslarının iyileştirilmesi

Research Article

Dalgacık dönüşümü ve Inception v3 evrişimli sinir ağı modeli kullanarak beyin tümörlerinin sınıflandırılması

Research Article

HAVAYOLU BOZULMA YÖNETİMİNDE GECİKME TAHMİNİ İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI İLE SINIFLANDIRMA

Research Article

Mobil haritalama amaçlı Mobilenet tabanlı trafik işaretleri tespit sistemi: kitlesel coğrafi bilgi toplama sistemi

Research Article

Görme engelliler için nesne tanıma ve resim altyazısını derin öğrenme teknikleriyle entegre eden verimli bir aktivite tanıma modeli

Research Article

Ortak vektör yöntemiyle bağırsak sesinin tespiti ve sınıflandırılması

Research Article

Farklı kurumsal amaçlar altında bulanık ÇKKV tekniklerine dayalı en iyi geri kazanım opsiyonunun belirlenmesi

Research Article

Hidrazin elektrooksidasyonu için gelişmiş karbon nanotüp destekli monometalik katalizörlerin sentezi ve karakterizasyonu

Research Article

Veri Zarflama Analizinde istenmeyen girdi/çıktıya sahip tüm birimler için çevresel etkinlik değerlendirilmesine yeni bir model önerisi

Research Article

Badem kabuğu katkılı yonga levhaların ısıl iletkenliklerinin belirlenmesi

Research Article

Akıllı telefon ve tabletlerin kamera ve LiDAR sensörlerinden elde edilen 3 boyutlu nokta bulutlarının doğruluk analizi

Research Article

Otomatik Satış Makineleri İçin Yönetim Sistemi

Research Article

Hava alıklı elektro-pnömatik kontrol tahrik sisteminin açık çevrim performansının incelenmesi

Research Article

Akışla dövme GOV ve aşındırıcı macunla işleme AMİ proseslerinin Ti-6Al-4V havacılık malzemesinde deneysel kıyaslanması

Research Article

Türkiye için hayvansal atık yağlarından biyodizel üretiminin tekno-ekonomik analizi ve çevresel etkilerinin hesaplanması

Research Article

Genişletilmiş Veri Kümesi ile Uyarlamalı Optik Sistemlerin Modelinin Kestirimi

Research Article

Elektrik Gücünün Daha Yaygın Kullanıldığı Uçaklar İçin Beş Fazlı Sabit Mıknatıslı Senkron Starter Jeneratörün Kontrolü

Research Article

Türkiye’deki 15. ve 16. yy. Dönemi Tarihi Camilerinin Tahliye Sürelerinin Analizi

Research Article

Bilgisayarlı Görü ve Makine Öğrenmesi ile Ergonomik Risk Değerlendirme Uygulaması

Research Article

EEG sinyallerinin Banach Uzayında Graf-Kuramsal Bağlantı Değişmezlik Ölçütleri

Research Article

Ön eğitimli Bert modeli ile patent sınıflandırılması

Research Article

Analiz araçları yardımıyla sürdürülebilir bisiklet yolları seçimi üzerine bir çalışma

Research Article

Atmosferik basınçlı plazma uygulamasının metal malzeme yüzeylerinin ıslanabilirliği ve yaşlanma davranışı üzerindeki etkisi

Research Article

Bütünleşik Sipariş Gruplama ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi

Research Article

Parçacık Sürü Optimizasyonu Temelli Ultra Hızlı Yenilenebilir Enerji Kaynağı Optimizasyon Aracı Tasarımı

Research Article

Scrum Çerçevesi Uygulayan Takımlarda Üretim, Hedef ve Performans İlişkisine Bağlı Olarak Takımların Sınıflandırılması

Research Article

Görünür Işık Haberleşme Sistemleri için Yeni Bir Optik OFDM Dalga Formu Tasarımı

Research Article

Difüzyon Yolu ile Moleküler Haberleşme Modelinin Birikimli Dağılım Fonksiyonları ile Analizi

Research Article

İnsan-makine arayüz uygulamaları için sentetik biyosinyal üretiminde yeni yaklaşım: FPAA tabanlı emülatör

Research Article

Güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin SF analizi

Research Article

Elektronik Kart Üretiminde Hat Atama Problemi İçin Süreç Akışını Dikkate Alan Bütünleşik Bir Yaklaşım

Research Article

S-çekirdekli sandviç panel kompozitin üç nokta eğme davranışları: Sonlu eleman modelleme ve deneysel incelemesi

Research Article

İnsan - Endüstriyel Mobil Robot Etkileşiminde Güvenlik Önlemlerinin Boyutlandırılması için Nesne Tespit Modeli Geliştirme

Research Article

Güneş Işınımı Tahmini İçin CNN-LSTM Modeli: Performans Analizi

Research Article

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Arasında Fikir Birliği: Yöntemlerin Seçmen Olarak Kullanımı

Research Article

Nötron radyasyondan korunmak için bor katkılı yüzey kaplaması oluşturulması ve karakterizasyonu

Research Article

Kitosan parçacıklarının üretimi için düşük maliyetli mikrosistemlerin tasarımı ve fabrikasyonu

Research Article

Son Sınıf Mimarlık Öğrencilerinde Öğrenme Süreçleri Kişilik ve Motivasyon Arasındaki İlişki

Research Article

T5 ve T6 ısıl işlemlerinin Zn-40Al-2Cu-0,1Sr alaşımının yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerine etkilerinin incelenmesi

Research Article

Başlangıç Oksitlerinin Tane Boyutunun Zn2SnO4 Sentezi ve Sinterlenmesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Research Article

Gelişimsel kalça displazisi ultrason görüntülerinin iki aşamalı derin öğrenme yaklaşımı ile kullanabilirlik analizinin yapılması

Research Article

Sürdürülebilir Bina Yenilemeye İlişkin Maliyet Etkin Tasarım Karar Modeli

Research Article

Türkiye Yangın Yönetmeliğine Göre Toplanma Amaçlı Yapıların Tahliye Performansının Simülasyon ile Analiz Edilmesi

Research Article

Dört rotorlu bir insansız hava aracının görüntü tabanlı otomatik kontrolü ve hedef takibi

Research Article

CComp: Sıkıştırılmış kelime arama için paralel bir sıkıştırma algoritması

Research Article

Performans ve sürülebilirlik ölçütlerini sağlamak için motor kontrol ünitesinin çevrimiçi optimizasyonu

Research Article

Enine ışıyan düzlemsel ayrık frekanslı dizi antenlerde örüntü düzeltmede yeni bir yöntem

Research Article

İnsansı robot robotis-op2 için itme kurtarma kontrol yöntemlerinin karşılaştırılması

Research Article

Türkiye’nin toplam sağlık harcaması tahmini için trend-artık ayrıştırması temelli bir modelleme yaklaşımı

Research Article

Kamkat meyvesi için derin öğrenmeye dayalı otonom hasat robotu tasarımı

Research Article

Bir dişli çiftinde kapsamlı bir yük dağıtım algoritması oluşturulması ve dinamik tepki üzerindeki etkisi

Research Article

Geleneksel sinterleme ve spark plazma sinterleme yöntemlerinin nanokristal yapılı CoCrFeNi yüksek entropili alaşımın mikroyapısal özellikleri ve sertliği üzerine etkilerinin araştırılması

Research Article

Lazer modifikasyonunun bazı ahşap renk karakteristiklerine etkisinin araştırılması

Research Article

Kitosan/Modifiye Montmorillonit Küreler ile Asit Violet 90 Boyarmaddesinin Adsorpsiyonu

Research Article

Karaciğer enzimlerinden hastalık tahmini için yapay sinir ağları ve sezgisel yöntem modellerinin performansları: Biyokimya cihazı çıktılarına uygulanması

Research Article

PMMA/PLA/Kil Biyobozunur Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu

Research Article

Elektrikli araç batarya modülünün su ile soğutulmasının temassızlık direnci dikkate alınarak incelenmesi

Research Article

İçerisinden direk hava akışı metoduyla soğuyabilen takılabilir modüllerde kanatçık yükseklik etkisinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

Research Article

Saldırı Tespiti için Metasezgisel Tabanlı Özellik Seçim Yöntemi Kullanan Evrişimsel Sinir Ağı Modelleri

Research Article

Mühimmat Geri Dönüşüm Problemi için Depo Yer Seçimi ve Dağıtım Ağı Tasarımı

Research Article

Üretim Seviyelendirme Problemi için Çok Amaçlı Programlama Yaklaşımı: Bir Otomotiv Yan Sanayi Örneği

Research Article

Memristör taklit devresi kullanılarak yeni bir işlemsel yükselteç modeli ve faz kaydırmalı osilatör devresine uygulanması

Research Article

Yapıların cam alanlarının enerji etkin iyileştirilmesi ve FDM uygulamasının enerji performansına etkisinin değerlendirilmesi: İstanbul ve Diyarbakır örnekleri

Research Article

Seru üretim sistemi ile montaj hattı üretim sisteminin farklı işgücü yetkinlik seviyelerinde istatistiksel olarak karşılaştırılması

Research Article

Yerel Olmayan Elastisite Teorisine Göre Üç Mesnetli Nano kirişin Doğrusal Olmayan Titreşim Davranışı

Research Article

Graf ve Derin Pekiştirme Öğrenme Tabanlı Yeni Bir Trafik Sinyalizasyon Modeli

Research Article

Doğal Puzolan-Esaslı Jeopolimer Üretiminde Mikrodalga Kürünün Rolü

Research Article

Biyomedikal Literatürden Hastalık-Semptom İlişkilerinin Çıkarılması için Semantik Benzerlik Temelli Bir Yaklaşım

Research Article

Yarasa algoritması ile optimize edilmiş GBM modeli kullanarak mevsim bazlı bisiklet kiralama sayılarının tahmini

Research Article

Alümina önyüzlü polietilen destekli kompozit zırhın balistik davranışlarının deneysel incelenmesi

Research Article

Bilim merkezlerine düzenek seçimi için çok amaçlı çok boyutlu bir sırt çantası modeli

Research Article

Kombucha çayı kullanarak yeşil sentez ve kimyasal sol-jel yöntemi ile ZnO nanoparçacıklarının sentezlenmesi ve fotokatalitik aktivitelerinin karşılaştırılması

Research Article

BUHARLAŞTIRILMIŞ FOLYO AKTÜATÖR KAYNAĞI PROTOTİP İMALATI

Research Article

Kentsel dönüşüm alanlarında akıllı şehir ölçümü: İstanbul Esenler örneği

Research Article

FDM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN EKLEMELİ İMALAT PARÇALARI İÇİN DELİK DELME İŞLEM PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

Research Article

Doktor nöbet cetveli çizelgeleme problemi için ağırlıklı hedef programlama tabanlı genetik algoritma

Research Article

PARÇALI HÜCRESEL GENETİK ALGORİTMA İLE İNSANSIZ HAVA ARACI PERFORMANSINA DAYALI YOL PLANLAMA

Research Article

Dermoskopik görüntülerde lezyon bölütleme için iyileştirme önerileri

Research Article

Makine öğrenme yöntemleriyle nehir akım tahmininde farklı tekniklerinin karşılaştırılması

Research Article

sEmg tabanlı el hareket tanımada farklı kol pozisyon ve açılarının sınıflandırma başarısına olan etkilerinin incelenmesi

Research Article

Toplu taşıma ağı mesafesine dayalı çok kriterli konum değerlendirme endeksi: İzmir örneği

Research Article

Farklı denetim yöntemlerinin bir gimbal sistemi üzerinde sınanması ve karşılaştırılması

Research Article

Kafelerde Mekân Organizasyonunun Kullanıcıların Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkisi

Most Downloaded Articles

OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.)[#89362]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
12.709
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi[#89300]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
11.423
SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI[#90079]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
10.852
Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi[#89301]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8.766
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı[#89290]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
7.377
Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme[#89305]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.688
LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI[#89840]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.376
BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN YENİ BİR MODEL TASARIMI VE UYGULAMASI[#89359]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi