ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Founded: 1986
Period: Quarterly
Publisher: Gazi University
Cover Image
       
Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

2022 - Volume: 38 Issue: 2

Research Article

Görüntü tabanlı özelliklerden ve makine öğrenmesi yöntemlerinden faydalanılarak kötücül yazılım tespiti

Research Article

Mikrodizi veri kümesindeki ALL, AML ve MLL lösemi türlerine ilişkin gen anomalilerinin LSTM sinir ağı ile sınıflandırılması

Research Article

Jeotermal sahalarda mikrosismik izleme ağlarının kurulumu

Research Article

Üç boyutlu baskı ile çeşitli katman yüksekliklerinde üretilen PET-G parçaların farklı sıcaklıklardaki ağırlık düşürme darbe yanıtı

Research Article

Batı Anadolu’daki bazı jeotermal alanların termal akışkanlarında bor izotop oranları ve borun kökeni

Research Article

Mor lahana özütü kullanarak grafen oksitin indirgenmesi ve oksidasyon ile fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi

Research Article

Filtre uygulamaları için Polyamid 6.6 esaslı nanolif yapılı membranların elektrospinning yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonu

Research Article

Ar-Ge projelerinin sınıflandırılması için doğal Türkçe dil işleme tabanlı yöntem

Research Article

Evrişimli sinir ağı kullanarak çoklu-pozlamalı görüntü birleştirme

Research Article

El hareketi tahmini için EMG sinyalleri ve uyarlamalı sinirsel bulanık çıkarım sistemine (ANFIS) dayalı bir karar verme mekanizması

Research Article

Asidik ortamda paslanmaz çeliğin korozyonuna yeşil inhibitör olan Nikotinamidin etkisi

Research Article

Gömülü kalıcı mıknatıslı-fırçasız doğru akım motorda (IPMBLDC) kullanılan farklı güç dereceli NdFeB mıknatısların motor performansına etkisinin incelenmesi

Research Article

Performans ölçümünde indeks model önerisi: Alışveriş merkezi uygulaması

Research Article

Açık dikey tip soğutucu teşhir dolabın faz değiştiren malzeme kullanılarak enerji verimliliğinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

Research Article

Bir hastane için iki farklı birleşik ısı ve güç sisteminin termo-ekonomik incelemesi

Research Article

Basitleştirilmiş bir karayolu taşıtı üzerindeki akış için RANS tabanlı türbülans modellemesi ve PIV deneylerinin karşılaştırılması

Research Article

Yüksek binaların normal durum tahliye etkinliğinde asansör kullanımının analizi: iş kule örneği

Research Article

Oksitetrasiklin hidroklorürün doğal zeolit ile sulu çözeltilerden giderimi

Research Article

Organik dokulu yerleşmelerde tipo-morfolojik dizilim kodlarının incelenmesi: Manisa-Kula örneği

Research Article

Geleneksel konutlarda günışığı aydınlığının değerlendirilmesi: Kula geleneksel konutlarında başoda

Research Article

Nokta bulutları kullanılarak hafif çelik elemanlardaki şekilsel kusurların doğru tespit edilmesi ve boyutlandırılması

Research Article

Harmanlamaya uygun termoplastik nişasta üretimi ve termoplastik nişasta/polietilen harmanlarının morfolojik, termal, reolojik özelliklerinin belirlenmesi

Research Article

Atmosferik basınç plazma uygulamasının POM ve PP malzemelerin yapıştırma bağı dayanımına etkisinin araştırılması

Research Article

Kaos durumu altında hava kargo şirketi seçimi: Bütünleşik Bayesian BWM ve WASPAS çerçevesi

Research Article

M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için geliştirilen bir COB LED’li yol aydınlatma armatür modelinin optik tasarımı

Research Article

Güç paylaşımlı hibrit elektrikli araçlar için Monte Carlo algoritması kullanarak öngörülü eşdeğer minimizasyon stratejisi

Research Article

İki ayaklı yürüyen robotun yürüme deseni eklem açılarının fiziksel ve matematiksel yöntemlerle elde edilmesi

Research Article

Üç serbestlik dereceli yeni bir küresel uçuş simülatörünün tasarımı ve kontrolü

Research Article

Doğru akım raylı ulaşım sistemleri için rejeneratif eviricinin PID tabanlı kontrolü

Research Article

Aşağı-hat MIMO-NOMA sistemlerinin max-max-max ve max-min-max anten seçim algoritmaları ile rayleigh kanallarda performans analizi

Research Article

Reaktif boyarmadde fonksiyonelliğinin kumaşların boyanma davranışlarına ve çevreye etkilerinin incelenmesi

Research Article

Paulownia Elongota Odununun Pirolizinde Sürükleyici Gaz Hızı Ve Parçacık Boyutunun Ürün Verimlerine Etkisi Ve Katran Karakterizasyonu

Research Article

Afyonkarahisar için elektrik üretimi eniyilemesi

Research Article

DLSB - Uzaklaştırılmış en önemsiz bit steganografi

Research Article

Karanlık ağ trafiğinin makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak tespiti ve sınıflandırılması

Research Article

Elektrikli araçlar için iyileştirilmiş pasif dengeleme yöntemi ile tasarlanan batarya yönetim sisteminin gerçek-zamanlı uygulaması

Research Article

İklimsel Tasarım Bağlamında Konut Binalarında Cephe Tasarım Parametrelerinin Hassasiyet Analizi

Research Article

RÜZGAR HIZ DAĞILIMI MODELİNİN YUSUFCUK ALGORİTMASI İLE PARAMETRE TAHMİNLEMESİ

Research Article

Sentetik Jet Eyleyici Kullanarak NACA0012 Kanat Profilinde Kaldırma Kuvveti İyileştirmesinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Çalışması

Research Article

Çok Amaçlı İlişkisiz Paralel Makine Çizelgeleme Problemi İçin Bir Matsezgisel Algoritma

Research Article

Stokastik teslim zamanlı tek makine çizelgeleme problemi için bir harmoni arama algoritması

Research Article

Stokastik teslim zamanlı paralel makine çizelgeleme problemi için bir genetik algoritma

Research Article

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretilen geogridlerde ölçek etkisi

Research Article

Farklı üretim parametreleri kullanılarak 3B yazıcı ile üretilen test numunelerinin sürünme davranışlarının deneysel olarak incelenmesi

Research Article

Elektro-erozyon yöntemiyle işlenmiş Ti6Al4V alaşımının yüzey kalitesinin manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iyileştirilmesi

Research Article

Mühendislik Alanındaki Türkçe Akademik Metinler için Makine Öğrenmesi Destekli Doğal Dil İşleme Çalışmaları ve Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi: TÜBİTAK Projeleri Örneği

Research Article

Otonom Araç Tasarımı için Gerçek Zamanlı Benzetim Ortamı Mimarisi

Research Article

Sonlu elemanlar yöntemi ile lomber spine implant tasarımı ve biyomekanik etkilerin belirlenmesi

Research Article

I-CBA: Veriden habersiz ve arttırımlı sınıflandırmaya dayalı birliktelik kuralları çıkarma mimarisi

Research Article

ENDÜSTRİYEL HÜCRELERDE BULANIK TABANLI TAŞIMA YÖNTEMİ SEÇİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN METODOLOJİ: VAKA ÇALIŞMASI

Research Article

Bir süpermarket zincirinde iki seviyeli tedarikçi yönetimli stok problemi için etkili bir sezgisel yöntem

Research Article

Montmorillonit bazlı nanokiller kullanılarak kristal viyolet boyar maddesinin sulu çözeltilerden giderimi: Kinetik ve denge çalışmaları

Research Article

Aktif kefir biyokütlesi ile Remazol Turuncu RGB boyar maddesinin konvansiyonel ve sonikasyon destekli biyosorpsiyonu

Research Article

Karışık taşınım ile olan ısı transferinin farklı geometrideki akış engelleri kullanılarak iyileştirilmesinin sayısal olarak incelenmesi

Research Article

MAKİNA ÖĞRENMESİ İLE PENCERE PARAMETRELERİNİN BİNA PERFORMANSINA ETKİSİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZETİLEREK İNCELENMESİ

Research Article

Spektral olarak ayarlanabilir ve polarizasyon bağımsız çift bant plazmonik mükemmel soğurucunun sayısal analizi

Research Article

Farklı endüstriyel uygulamalar için: dış rotorlu ve düşük devirli asenkron makine tasarımı

Research Article

Buğday Sapından Nanoselüloz Üretiminde Farklı Enzimatik Ön Muamele İşlemlerinin Etkisi

Research Article

Tam düzenli ağ üreteciyle entegre edilmiş otomatik mühimmat tasarım ve analiz yazılımı geliştirilmesi

Research Article

Endüstri 4.0 Kapsamında Beyaz Eşya Sektöründe Dijital Dönüşüm Yetkinliğinin MACBETH ve EDAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Research Article

Kısmi Seramik Kaplı Pistonlu Buji Ateşlemeli Motora Su Enjeksiyonunun Etkileri

Research Article

İşbirlikli insansız hava araçlarının iletişiminin Nakagami-m sönümlemeli kanal altında etkisi

Research Article

Eksenel basınç kuvveti ve eğilme momentine maruz çelik boruların performans kriterlerinin saptanması

Research Article

Bir Süt Fabrikasında Süt Tozu Üretimi Proses İhtiyacı İçin Isı Eşanjörü Tasarımı Ve Had Analizi

Research Article

Türkiye’de bir LPG dolum Terminali için Açık Alan LPG Buhar Bulutu Patlama Riskinin Sonuç Analizi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi

Research Article

Beyşehir Gölü Milli Parkının Çevresel Değerlemesi

Research Article

Hava araçlarında kablolamada kablo düzeninin, kablolar arası uzaklığın ve ortam sıcaklığının kablo akım taşıma kapasitesine etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile çoklu fiziksel analizi

Research Article

İki amaçlı İHA filosu rota planlaması: kesin ve sezgisel yöntemler

Research Article

Derleme: Algılayıcı ve biyomalzeme üretiminde eklemeli imalat

Research Article

Jelatin ve PVA Kaplı Nanopartiküller ile EP Yağ Katkısının Tribolojik Performanslarının Araştırılması

Research Article

Derin öğrenme kullanılarak mobil cihazlar için gerçek zamanlı yangın ve duman tespiti

Research Article

Spektrum Paylaşım Modelinde İkincil Kullanıcıların Nakagami-m ve Log-Normal Sönümlemeli Kanallar üzerindeki Kapasite Analizi

Research Article

Yaya bölgeleri erişebilirliğinin kullanıcı ve peyzaj karakteri açısından irdelenmesi

Research Article

Faktör analizi tabanlı hibrit SWARA-VIKOR yöntemleri ile tedarikçi değerlendirme

Research Article

Sürdürülebilir endüstriyel özellikleri taşıyan seramik sağlık gereci sırları üretiminde mikronize pomzanın kullanımı

Research Article

Karmaşık Objeler İçeren Çok Katmanlı Periyodik Yapılardan Saçılan Elektromanyetik Dalgaların Analizi için Katmanlar Arası Akımları Kullanan Verimli Bir Integral Denklem Yöntemi

Research Article

FV sistemler için DSP tabanlı hibrit kontrol yöntemi

Research Article

Akciğer Tümör Tespiti için Mikrodalga Sistem Tasarımı ve Analizler

Research Article

Türkiye’de ikinci el araçların büyük veri ve makine öğrenme teknikleriyle analizi ve fiyat tahmini

Research Article

BETONARME PERDELERDE ENERJİ SÖNÜMLEME KAPASİTESİNİN META-MODELLEME YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Research Article

Yazılım projeleri geliştirme yöntemi seçimi için bulanık AHP, EDAS, WASPAS ve aralık değerli nötrosofik z-sayısının kullanımına ilişkin bir uygulama

Research Article

Betonarme Binalarda Düzensiz Çerçeveleşmenin Yanal Ötelemeye Etkilerini Bulmak İçin Yeni Bir Yaklaşım

Research Article

M-CSK-Flip-OFDM sistemlerinin RS ve CC kodlama altında BER ve PAPR analizlerinin incelenmesi

Research Article

Tarihi bir çevrede kent turizminin erişilebilirliğini geliştirmek için mekan dizimine (space syntax) dayalı bir analiz yöntemi

Research Article

1.5W Lazer Diyot Çift-Uç Pompalı Levha Geometrisine sahip Cr:Nd:GSGG için Termal Analiz ve İyileştirilmiş Tutucu Tasarımı

Research Article

Sıcaklık Değişiminin Akım Sinterleme Yöntemi Üretilmiş Zn-Al/SiC/Gr Hibrit Kompozitlerin Mikroyapı ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Most Downloaded Articles

OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.)[#89362]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
12.709
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi[#89300]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
11.423
SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI[#90079]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
10.852
Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi[#89301]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8.766
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı[#89290]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
7.377
Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme[#89305]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.688
LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI[#89840]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.376
BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN YENİ BİR MODEL TASARIMI VE UYGULAMASI[#89359]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi