ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Founded: 1986
Period: Quarterly
Publisher: Gazi University
Cover Image
       
Gazi University Journal of Engineering and Architecture is a peer-reviewed scientific journal that publishes national and international academic studies in the fields of Engineering and Architecture. Priority Engineering fields are Mechanical, Construction, Electrical-Electronics, Materials, Chemical and Industrial engineering. In the field of architecture, priority is given to studies in non-social, computational areas.Journal of Gazi University Faculty of Engineering and Architecture evaluates scientific research / screening articles with international specificity. In addition, articles such as data analysis, evaluation, technical report, survey results, statistical studies are not evaluated and rejected by the Editorial Office. In addition, screening articles are considered as invited guests. Articles submitted without invitation are rejected without consideration.

In the fields of engineering and architecture, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. The scientific articles presented on these topics are among the publications that our journal gives priority.

2022 - Volume: 38 Issue: 1

Research Article

Görüntü tabanlı özelliklerden ve makine öğrenmesi yöntemlerinden faydalanılarak kötücül yazılım tespiti

Research Article

Zaman gecikmeli sistemler için Padé yaklaşımı ve kesirli dereceli PI kontrolör için yeni bir tasarım metodu

Research Article

Karbon fiber ve cam fiber ile güçlendirilmiş ısıl işlem uygulanmış lamine kaplama kerestelerin (lvl) bazı fiziksel ve mekaniksel özellikleri

Research Article

Metal malzeme yüzeylerinin yapıştırma işlemlerinde atmosferik basınçlı plazma uygulamasının etkisi

Research Article

Domates yapraklarında hastalık tespiti için önerilen hafif evrişimli sinir ağı ile önceden eğitilmiş ağların performans karşılaştırması

Research Article

Fetal kafatası imgelerinin yarı-otomatik buluşsal bölütlenmesi

Research Article

Lösemi hastalığının temel türlerinden ALL ve KML malignitelerinin grafik sinir ağları ve bulanık mantık algoritması ile sınıflandırılması

Research Article

Piksel seviyesinde yüzey hata tespiti için InceptionV3 tabanlı zenginleştirilmiş öznitelik entegrasyon ağ mimarisi

Research Article

Kalsine Karadeniz midye kabukları kullanılarak kimyasal çöktürmeyle Kurşun, Nikel ve Bakır giderimi

Research Article

Modüler çok seviyeli dönüştürücüler için genelleştirilmiş bir kapasitör gerilim dengeleme şeması ve örnekleme frekansı analizi

Research Article

Kanonik Huffman kod sözcükleri uzunluklarının evrim stratejileri algoritması ile belirlenmesi

Research Article

Magnetron sıçratma ile Tantal-Oksit kaplama öncesi uygulanan alkali, alkali-asit ve kumlama yüzey işlemlerinin 7075 Alüminyum alaşımlarının aşınma davranışlarına etkileri

Research Article

Jeneratör kabinlerinin akış özelliklerinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

Research Article

İkili karşılaştırmada tutarsızlık yöntemleri için rassal indekslerin ve tutarlılık oranlarının geliştirilmesi

Review

IoT uygulamalarında çok etmenli sistemlerin (MAS) birlikte çalışabilirliğinin rolü: Akıllı üretim sistemlerindeki son gelişmeler üzerine bir araştırma

Research Article

Pandemi döneminde konut satın alma problemi için yeni bir bulanık grup karar verme yaklaşımı

Research Article

Ağır hizmet araçları için elektromekanik disk fren denetleyicisi geliştirilmesi

Research Article

Bina cepheleri opak/saydam yüzey oranlarının enerji performansına etkisi

Research Article

Düz bir yüzeye çarpan pulsatif jetin ısı transferi karakteristiğinin deneysel incelenmesi

Research Article

DNA sekansları için q-gram hash karşılaştırmasına dayalı çoklu kesin dizi eşleştirme algoritması

Research Article

Küçük çaplı enerji üretiminde kullanılan bir dizel jeneratörde ek yakıt olarak atık motor yağı ve alkol kullanımının emisyon etkileri

Research Article

Torsiyonel yorulma testi sırasında kırılan kardan miline ait çatallı flanş parçasının hasar analizi

Research Article

Magnezyotermik indirgeme ile sentezlenen Lantanyum hekzaborür (LaB6) ve Seryum hekzaborür (CeB6) malzemelerinin gama zırhlama özelliklerinin Monte Carlo simülasyonu

Research Article

Elektrokimyasal olarak borlanan düşük karbonlu çeliğin yüksek sıcaklık aşınma ve oksidasyon davranışı

Research Article

FV-termal güç sistemlerinde balina optimizasyon algoritması tabanlı otomatik üretim kontrolörü

Research Article

Rüzgâr Enerjisi Potansiyelini Değerlendirirken Önemli Hususlar

Research Article

Örtülü metal ark ve TIG kaynağı ile birleştirilen X42N, kalite A ve kalite B sınıfı çelik boruların mekanik özelliklerinin incelenmesi

Research Article

H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi

Research Article

Mikrodizi veri kümesindeki ALL, AML ve MLL lösemi türlerine ilişkin gen anomalilerinin LSTM sinir ağı ile sınıflandırılması

Research Article

Toz metal Al2O3 takviyeli Mg5Sn matrisli kompozitler: Üretim ve karakterizasyon

Research Article

Diyabet hastalığının farklı sınıflandırıcılar kullanılarak teşhisi

Research Article

Farklı işletme koşullarının yukarı akışlı anaerobik filtre reaktör performansına etkisi: PHREEQCI-ADM1 model karşılaştırması

Research Article

Göz izleme verilerine bağlı olarak zihinsel iş yükünü sınıflandırmada makine öğrenmesi algoritmalarının kullanılması

Research Article

Sıra bağımlı hazırlık süreli özdeş paralel makine çizelgeleme problemi için yeni çözüm gösterimleri

Research Article

Dizel-biyodizel karışımına karbon nanotüp katkısının motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin incelenmesi

Research Article

Benzetim tabanlı adaptif aşı dağıtım stratejisi

Research Article

Twitter’da COVID-19 aşılarına karşı kamu duyarlılığının çoğunluk oylama sınıflandırıcısı temelli makine öğrenmesi ile duygu analizi

Research Article

Zeminlerin geoteknik özelliklerinin değerlendirilmesinde coğrafi bilgi sistemi yaklaşımı: Kayseri Oymaağaç örneği

Research Article

Görüntü-Metre ile görüntü işleme tabanlı mesafe ölçümü

Research Article

Ampisilinin Sn/Sb/Ni-Ti Anotlarla Elektrokimyasal Olarak Giderimine Çeşitli Parametrelerin Etkisi

Research Article

Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi

Research Article

Meteorolojik parametreler ile doğal gaz talep tahmini için metasezgisel optimizasyon algoritmalarının karşılaştırmalı analizi

Research Article

Deprem sonrası sağlık kaynakları planlamasına yönelik matematiksel model önerisi: Kırıkkale kent örneği

Research Article

MR Spektroskopi kullanılarak beyin tümörü tespitinde LSTM tabanlı derin öğrenme uygulaması

Research Article

Giresun kenti parklarının ulaşılabilirlik açısından değerlendirilmesi

Research Article

Ses verilerinden cinsiyet tespiti için yeni bir yaklaşım: Optimizasyon yöntemleri ile özellik seçimi

Research Article

Jeotermal sahalarda mikrosismik izleme ağlarının kurulumu

Research Article

Doğrusal Fresnel kolektörün performans analizi

Research Article

Radyal akışlı francis su türbinlerinin kanatçık profilinin belirlenmesi ve performans analizi için bir matematik modelin geliştirilmesi

Research Article

Üç boyutlu baskı ile çeşitli katman yüksekliklerinde üretilen PET-G parçaların farklı sıcaklıklardaki ağırlık düşürme darbe yanıtı

Research Article

Batı Anadolu’daki bazı jeotermal alanların termal akışkanlarında bor izotop oranları ve borun kökeni

Research Article

Üç boyutlu modellenen organlar üzerinde dokunsal cihaz kullanılarak deformasyonun simülasyonu

Research Article

Mor lahana özütü kullanarak grafen oksitin indirgenmesi ve oksidasyon ile fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi

Research Article

Filtre uygulamaları için Polyamid 6.6 esaslı nanolif yapılı membranların elektrospinning yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonu

Research Article

Atık PET’in eş zamanlı hidroliz-glikoliz ürünlerinin DSC ile karakterizasyonu: Ürün bileşimi ve dağılımının belirlenmesi

Research Article

Ar-Ge projelerinin sınıflandırılması için doğal Türkçe dil işleme tabanlı yöntem

Research Article

PCB soğutucuların besleme noktasına göre elektromanyetik girişim davranışlarının 1-10 GHz bandında deneysel olarak incelenmesi

Research Article

Evrişimli sinir ağı kullanarak çoklu-pozlamalı görüntü birleştirme

Research Article

El hareketi tahmini için EMG sinyalleri ve uyarlamalı sinirsel bulanık çıkarım sistemine (ANFIS) dayalı bir karar verme mekanizması

Research Article

ASİDİK ORTAMDA PASLANMAZ ÇELİĞİN KOROZYONUNA YEŞİL İNHİBİTÖR OLAN NİKOTİNAMİDİN ETKİSİ

Research Article

Gömülü kalıcı mıknatıslı-fırçasız doğru akım motorda (IPMBLDC) kullanılan farklı güç dereceli NdFeB mıknatısların motor performansına etkisinin incelenmesi

Research Article

Performans ölçümünde indeks model önerisi: Alışveriş merkezi uygulaması

Research Article

Açık Dikey Tip Soğutucu Teşhir Dolabın Faz Değiştiren Malzeme Kullanılarak Enerji Verimliliğinin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Research Article

Bir hastane için iki farklı birleşik ısı ve güç sisteminin termo-ekonomik incelemesi

Research Article

Basitleştirilmiş bir karayolu taşıtı üzerindeki akış için RANS tabanlı türbülans modellemesi ve PIV deneylerinin karşılaştırılması

Research Article

Yüksek Binaların Normal Durum Tahliye Etkinliğinde Asansör Kullanımının Analizi: İş Kule Örneği

Research Article

Oksitetrasiklin hidroklorürün doğal zeolit ile sulu çözeltilerden giderimi

Research Article

Organik dokulu yerleşmelerde tipo-morfolojik dizilim kodlarının incelenmesi: Manisa-Kula örneği

Research Article

Geleneksel konutlarda doğal aydınlatma performansının değerlendirilmesi: Kula geleneksel konutlarında başoda

Research Article

Nokta bulutları kullanılarak hafif çelik elemanlardaki şekilsel kusurların doğru tespit edilmesi ve boyutlandırılması

Research Article

Harmanlamaya uygun termoplastik nişasta üretimi ve termoplastik nişasta/polietilen harmanlarının morfolojik, termal, reolojik özelliklerinin belirlenmesi

Research Article

Atmosferik basınç plazma uygulamasının POM ve PP malzemelerin yapıştırma bağı dayanımına etkisinin araştırılması

Research Article

Kaos Durumu Altında Hava Kargo Şirketi Seçimi: Bütünleşik Bayesian BWM ve WASPAS Yaklaşımı

Research Article

M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için geliştirilen bir COB LED’li yol aydınlatma armatür modelinin optik tasarımı

Research Article

Güç paylaşımlı hibrit elektrikli araçlar için Monte Carlo algoritması kullanarak öngörülü eşdeğer minimizasyon stratejisi

Research Article

İki ayaklı yürüyen robotun yürüme deseni eklem açılarının fiziksel ve matematiksel yöntemlerle elde edilmesi

Research Article

Üç serbestlik dereceli yeni bir küresel uçuş simülatörünün tasarımı ve kontrolü

Research Article

Doğru akım raylı ulaşım sistemleri için rejeneratif eviricinin PID tabanlı kontrolü

Research Article

Aşağı-hat MIMO-NOMA sistemlerinin max-max-max ve max-min-max anten seçim algoritmaları ile rayleigh kanallarda performans analizi

Research Article

Reaktif boyarmadde fonksiyonelliğinin kumaşların boyanma davranışlarına ve çevreye etkilerinin incelenmesi

Research Article

Paulownia Elongota Odununun Pirolizinde Sürükleyici Gaz Hızı Ve Parçacık Boyutunun Ürün Verimlerine Etkisi Ve Katran Karakterizasyonu

Research Article

Afyonkarahisar için elektrik üretimi eniyilemesi

Research Article

DLSB - Uzaklaştırılmış en önemsiz bit steganografi

Research Article

Karanlık ağ trafiğinin makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak tespiti ve sınıflandırılması

Research Article

Elektrikli araçlar için iyileştirilmiş pasif dengeleme yöntemi ile tasarlanan batarya yönetim sisteminin gerçek-zamanlı uygulaması

Research Article

İklimsel Tasarım Bağlamında Konut Binalarında Cephe Tasarım Parametrelerinin Hassasiyet Analizi

Research Article

RÜZGAR HIZ DAĞILIMI MODELİNİN YUSUFCUK ALGORİTMASI İLE PARAMETRE TAHMİNLEMESİ

Research Article

Sentetik Jet Eyleyici Kullanarak NACA0012 Kanat Profilinde Kaldırma Kuvveti İyileştirmesinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Çalışması

Research Article

Çok Amaçlı İlişkisiz Paralel Makine Çizelgeleme Problemi İçin Bir Matsezgisel Algoritma

Research Article

Stokastik teslim zamanlı tek makine çizelgeleme problemi için bir harmoni arama algoritması

Research Article

Stokastik teslim zamanlı paralel makine çizelgeleme problemi için bir genetik algoritma

Research Article

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretilen geogridlerde ölçek etkisi

Research Article

Farklı üretim parametreleri kullanılarak 3B yazıcı ile üretilen test numunelerinin sürünme davranışlarının deneysel olarak incelenmesi

Research Article

Elektro-erozyon yöntemiyle işlenmiş Ti6Al4V alaşımının yüzey kalitesinin manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iyileştirilmesi

Research Article

Mühendislik Alanındaki Türkçe Akademik Metinler için Makine Öğrenmesi Destekli Doğal Dil İşleme Çalışmaları ve Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi: TÜBİTAK Projeleri Örneği

Research Article

Otonom Araç Tasarımı için Gerçek Zamanlı Benzetim Ortamı Mimarisi

Research Article

Sonlu elemanlar yöntemi ile lomber spine implant tasarımı ve biyomekanik etkilerin belirlenmesi

Research Article

I-CBA: Veriden habersiz ve arttırımlı sınıflandırmaya dayalı birliktelik kuralları çıkarma mimarisi

Research Article

ENDÜSTRİYEL HÜCRELERDE BULANIK TABANLI TAŞIMA YÖNTEMİ SEÇİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN METODOLOJİ: VAKA ÇALIŞMASI

Research Article

Bir süpermarket zincirinde iki seviyeli tedarikçi yönetimli stok problemi için etkili bir sezgisel yöntem

Research Article

Montmorillonit bazlı nanokiller kullanılarak kristal viyolet boyar maddesinin sulu çözeltilerden giderimi: Kinetik ve denge çalışmaları

Research Article

Aktif kefir biyokütlesi ile Remazol Turuncu RGB boyar maddesinin konvansiyonel ve sonikasyon destekli biyosorpsiyonu

Research Article

Karışık taşınım ile olan ısı transferinin farklı geometrideki akış engelleri kullanılarak iyileştirilmesinin sayısal olarak incelenmesi

Research Article

MAKİNA ÖĞRENMESİ İLE PENCERE PARAMETRELERİNİN BİNA PERFORMANSINA ETKİSİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZETİLEREK İNCELENMESİ

Research Article

Spektral olarak ayarlanabilir ve polarizasyon bağımsız çift bant plazmonik mükemmel soğurucunun sayısal analizi

Research Article

Farklı endüstriyel uygulamalar için: dış rotorlu ve düşük devirli asenkron makine tasarımı

Research Article

Buğday Sapından Nanoselüloz Üretiminde Farklı Enzimatik Ön Muamele İşlemlerinin Etkisi

Research Article

Tam düzenli ağ üreteciyle entegre edilmiş otomatik mühimmat tasarım ve analiz yazılımı geliştirilmesi

Research Article

Endüstri 4.0 Kapsamında Beyaz Eşya Sektöründe Dijital Dönüşüm Yetkinliğinin MACBETH ve EDAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Most Downloaded Articles

OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.)[#89362]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
12.709
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi[#89300]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
11.423
SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI[#90079]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
10.852
Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi[#89301]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8.766
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı[#89290]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
7.377
Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme[#89305]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.688
LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI[#89840]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.376
BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN YENİ BİR MODEL TASARIMI VE UYGULAMASI[#89359]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi