ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Başlangıç: 1986
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında bilimsel içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi yayım dili TÜRKÇE olup, Türkçe Bilim diline katkı yapmak Derginin en önemli misyonudur. Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik ve Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri, Bilgisayar-Yazılım ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarındaki sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, genel değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar ve rutin mühendislik çalışmaları gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından iade edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınMAmaktadır. Yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan, ulusal ve uluslararası literatüre belirgin katkısı ortaya konulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

2023 - Cilt: 39 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Türkiye’de bir LPG dolum terminali için buhar bulutu patlama riskinin sonuç analizi yaklaşımı ile değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Destek Vektör Regresyonu Yaklaşımı ile İstinat Duvarı Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Radyosonde rasatları ile makine öğrenmesi tabanlı hava durumu kestirimi

Araştırma Makalesi

Büyük girdap benzetimi analizleri için gerekli ağ çözünürlüğü üzerine bir çalışma

Araştırma Makalesi

Sıralı LLWT-PTS-AC yöntemi ile klasik OFDM dalga formunun BER ve PAPR performanslarının iyileştirilmesi

Araştırma Makalesi

Dalgacık dönüşümü ve Inception v3 evrişimli sinir ağı modeli kullanarak beyin tümörlerinin sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

HAVAYOLU BOZULMA YÖNETİMİNDE GECİKME TAHMİNİ İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI İLE SINIFLANDIRMA

Araştırma Makalesi

Mobil haritalama amaçlı Mobilenet tabanlı trafik işaretleri tespit sistemi: kitlesel coğrafi bilgi toplama sistemi

Araştırma Makalesi

Görme engelliler için nesne tanıma ve resim altyazısını derin öğrenme teknikleriyle entegre eden verimli bir aktivite tanıma modeli

Araştırma Makalesi

Ortak vektör yöntemiyle bağırsak sesinin tespiti ve sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Farklı kurumsal amaçlar altında bulanık ÇKKV tekniklerine dayalı en iyi geri kazanım opsiyonunun belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Hidrazin elektrooksidasyonu için gelişmiş karbon nanotüp destekli monometalik katalizörlerin sentezi ve karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Veri Zarflama Analizinde istenmeyen girdi/çıktıya sahip tüm birimler için çevresel etkinlik değerlendirilmesine yeni bir model önerisi

Araştırma Makalesi

Badem kabuğu katkılı yonga levhaların ısıl iletkenliklerinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Akıllı telefon ve tabletlerin kamera ve LiDAR sensörlerinden elde edilen 3 boyutlu nokta bulutlarının doğruluk analizi

Araştırma Makalesi

Otomatik Satış Makineleri İçin Yönetim Sistemi

Araştırma Makalesi

Hava alıklı elektro-pnömatik kontrol tahrik sisteminin açık çevrim performansının incelenmesi

Araştırma Makalesi

Akışla dövme GOV ve aşındırıcı macunla işleme AMİ proseslerinin Ti-6Al-4V havacılık malzemesinde deneysel kıyaslanması

Araştırma Makalesi

Türkiye için hayvansal atık yağlarından biyodizel üretiminin tekno-ekonomik analizi ve çevresel etkilerinin hesaplanması

Araştırma Makalesi

Genişletilmiş Veri Kümesi ile Uyarlamalı Optik Sistemlerin Modelinin Kestirimi

Araştırma Makalesi

Elektrik Gücünün Daha Yaygın Kullanıldığı Uçaklar İçin Beş Fazlı Sabit Mıknatıslı Senkron Starter Jeneratörün Kontrolü

Araştırma Makalesi

Türkiye’deki 15. ve 16. yy. Dönemi Tarihi Camilerinin Tahliye Sürelerinin Analizi

Araştırma Makalesi

Bilgisayarlı Görü ve Makine Öğrenmesi ile Ergonomik Risk Değerlendirme Uygulaması

Araştırma Makalesi

EEG sinyallerinin Banach Uzayında Graf-Kuramsal Bağlantı Değişmezlik Ölçütleri

Araştırma Makalesi

Ön eğitimli Bert modeli ile patent sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Analiz araçları yardımıyla sürdürülebilir bisiklet yolları seçimi üzerine bir çalışma

Araştırma Makalesi

Atmosferik basınçlı plazma uygulamasının metal malzeme yüzeylerinin ıslanabilirliği ve yaşlanma davranışı üzerindeki etkisi

Araştırma Makalesi

Bütünleşik Sipariş Gruplama ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi

Araştırma Makalesi

Parçacık Sürü Optimizasyonu Temelli Ultra Hızlı Yenilenebilir Enerji Kaynağı Optimizasyon Aracı Tasarımı

Araştırma Makalesi

Scrum Çerçevesi Uygulayan Takımlarda Üretim, Hedef ve Performans İlişkisine Bağlı Olarak Takımların Sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Görünür Işık Haberleşme Sistemleri için Yeni Bir Optik OFDM Dalga Formu Tasarımı

Araştırma Makalesi

Difüzyon Yolu ile Moleküler Haberleşme Modelinin Birikimli Dağılım Fonksiyonları ile Analizi

Araştırma Makalesi

İnsan-makine arayüz uygulamaları için sentetik biyosinyal üretiminde yeni yaklaşım: FPAA tabanlı emülatör

Araştırma Makalesi

Güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin SF analizi

Araştırma Makalesi

Elektronik Kart Üretiminde Hat Atama Problemi İçin Süreç Akışını Dikkate Alan Bütünleşik Bir Yaklaşım

Araştırma Makalesi

S-çekirdekli sandviç panel kompozitin üç nokta eğme davranışları: Sonlu eleman modelleme ve deneysel incelemesi

Araştırma Makalesi

İnsan - Endüstriyel Mobil Robot Etkileşiminde Güvenlik Önlemlerinin Boyutlandırılması için Nesne Tespit Modeli Geliştirme

Araştırma Makalesi

Güneş Işınımı Tahmini İçin CNN-LSTM Modeli: Performans Analizi

Araştırma Makalesi

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Arasında Fikir Birliği: Yöntemlerin Seçmen Olarak Kullanımı

Araştırma Makalesi

Nötron radyasyondan korunmak için bor katkılı yüzey kaplaması oluşturulması ve karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Kitosan parçacıklarının üretimi için düşük maliyetli mikrosistemlerin tasarımı ve fabrikasyonu

Araştırma Makalesi

Son Sınıf Mimarlık Öğrencilerinde Öğrenme Süreçleri Kişilik ve Motivasyon Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

T5 ve T6 ısıl işlemlerinin Zn-40Al-2Cu-0,1Sr alaşımının yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerine etkilerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Başlangıç Oksitlerinin Tane Boyutunun Zn2SnO4 Sentezi ve Sinterlenmesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Gelişimsel kalça displazisi ultrason görüntülerinin iki aşamalı derin öğrenme yaklaşımı ile kullanabilirlik analizinin yapılması

Araştırma Makalesi

Sürdürülebilir Bina Yenilemeye İlişkin Maliyet Etkin Tasarım Karar Modeli

Araştırma Makalesi

Türkiye Yangın Yönetmeliğine Göre Toplanma Amaçlı Yapıların Tahliye Performansının Simülasyon ile Analiz Edilmesi

Araştırma Makalesi

Dört rotorlu bir insansız hava aracının görüntü tabanlı otomatik kontrolü ve hedef takibi

Araştırma Makalesi

CComp: Sıkıştırılmış kelime arama için paralel bir sıkıştırma algoritması

Araştırma Makalesi

Performans ve sürülebilirlik ölçütlerini sağlamak için motor kontrol ünitesinin çevrimiçi optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Enine ışıyan düzlemsel ayrık frekanslı dizi antenlerde örüntü düzeltmede yeni bir yöntem

Araştırma Makalesi

İnsansı robot robotis-op2 için itme kurtarma kontrol yöntemlerinin karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Türkiye’nin toplam sağlık harcaması tahmini için trend-artık ayrıştırması temelli bir modelleme yaklaşımı

Araştırma Makalesi

Kamkat meyvesi için derin öğrenmeye dayalı otonom hasat robotu tasarımı

Araştırma Makalesi

Bir dişli çiftinde kapsamlı bir yük dağıtım algoritması oluşturulması ve dinamik tepki üzerindeki etkisi

Araştırma Makalesi

Geleneksel sinterleme ve spark plazma sinterleme yöntemlerinin nanokristal yapılı CoCrFeNi yüksek entropili alaşımın mikroyapısal özellikleri ve sertliği üzerine etkilerinin araştırılması

Araştırma Makalesi

Lazer modifikasyonunun bazı ahşap renk karakteristiklerine etkisinin araştırılması

Araştırma Makalesi

Kitosan/Modifiye Montmorillonit Küreler ile Asit Violet 90 Boyarmaddesinin Adsorpsiyonu

Araştırma Makalesi

Karaciğer enzimlerinden hastalık tahmini için yapay sinir ağları ve sezgisel yöntem modellerinin performansları: Biyokimya cihazı çıktılarına uygulanması

Araştırma Makalesi

PMMA/PLA/Kil Biyobozunur Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Elektrikli araç batarya modülünün su ile soğutulmasının temassızlık direnci dikkate alınarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

İçerisinden direk hava akışı metoduyla soğuyabilen takılabilir modüllerde kanatçık yükseklik etkisinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

Saldırı Tespiti için Metasezgisel Tabanlı Özellik Seçim Yöntemi Kullanan Evrişimsel Sinir Ağı Modelleri

Araştırma Makalesi

Mühimmat Geri Dönüşüm Problemi için Depo Yer Seçimi ve Dağıtım Ağı Tasarımı

Araştırma Makalesi

Üretim Seviyelendirme Problemi için Çok Amaçlı Programlama Yaklaşımı: Bir Otomotiv Yan Sanayi Örneği

Araştırma Makalesi

Memristör taklit devresi kullanılarak yeni bir işlemsel yükselteç modeli ve faz kaydırmalı osilatör devresine uygulanması

Araştırma Makalesi

Yapıların cam alanlarının enerji etkin iyileştirilmesi ve FDM uygulamasının enerji performansına etkisinin değerlendirilmesi: İstanbul ve Diyarbakır örnekleri

Araştırma Makalesi

Seru üretim sistemi ile montaj hattı üretim sisteminin farklı işgücü yetkinlik seviyelerinde istatistiksel olarak karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Yerel Olmayan Elastisite Teorisine Göre Üç Mesnetli Nano kirişin Doğrusal Olmayan Titreşim Davranışı

Araştırma Makalesi

Graf ve Derin Pekiştirme Öğrenme Tabanlı Yeni Bir Trafik Sinyalizasyon Modeli

Araştırma Makalesi

Doğal Puzolan-Esaslı Jeopolimer Üretiminde Mikrodalga Kürünün Rolü

Araştırma Makalesi

Biyomedikal Literatürden Hastalık-Semptom İlişkilerinin Çıkarılması için Semantik Benzerlik Temelli Bir Yaklaşım

Araştırma Makalesi

Yarasa algoritması ile optimize edilmiş GBM modeli kullanarak mevsim bazlı bisiklet kiralama sayılarının tahmini

Araştırma Makalesi

Alümina önyüzlü polietilen destekli kompozit zırhın balistik davranışlarının deneysel incelenmesi

Araştırma Makalesi

Bilim merkezlerine düzenek seçimi için çok amaçlı çok boyutlu bir sırt çantası modeli

Araştırma Makalesi

Kombucha çayı kullanarak yeşil sentez ve kimyasal sol-jel yöntemi ile ZnO nanoparçacıklarının sentezlenmesi ve fotokatalitik aktivitelerinin karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

BUHARLAŞTIRILMIŞ FOLYO AKTÜATÖR KAYNAĞI PROTOTİP İMALATI

Araştırma Makalesi

Kentsel dönüşüm alanlarında akıllı şehir ölçümü: İstanbul Esenler örneği

Araştırma Makalesi

FDM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN EKLEMELİ İMALAT PARÇALARI İÇİN DELİK DELME İŞLEM PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

Araştırma Makalesi

Doktor nöbet cetveli çizelgeleme problemi için ağırlıklı hedef programlama tabanlı genetik algoritma

Araştırma Makalesi

PARÇALI HÜCRESEL GENETİK ALGORİTMA İLE İNSANSIZ HAVA ARACI PERFORMANSINA DAYALI YOL PLANLAMA

Araştırma Makalesi

Dermoskopik görüntülerde lezyon bölütleme için iyileştirme önerileri

Araştırma Makalesi

Makine öğrenme yöntemleriyle nehir akım tahmininde farklı tekniklerinin karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

sEmg tabanlı el hareket tanımada farklı kol pozisyon ve açılarının sınıflandırma başarısına olan etkilerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Toplu taşıma ağı mesafesine dayalı çok kriterli konum değerlendirme endeksi: İzmir örneği

Araştırma Makalesi

Farklı denetim yöntemlerinin bir gimbal sistemi üzerinde sınanması ve karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Kafelerde Mekân Organizasyonunun Kullanıcıların Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkisi

En Çok İndirilen Makaleler

OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.)[#89362]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
12.709
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi[#89300]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
11.423
SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI[#90079]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
10.852
Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi[#89301]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8.766
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı[#89290]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
7.377
Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme[#89305]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.688
LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI[#89840]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.376
BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN YENİ BİR MODEL TASARIMI VE UYGULAMASI[#89359]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi