ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında bilimsel içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi yayım dili TÜRKÇE olup, Türkçe Bilim diline katkı yapmak Derginin en önemli misyonudur. Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya ve Endüstri mühendisliği olmakla beraber, bu alanların dışındaki diğer mühendislik branşlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, genel değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar ve rutin mühendislik çalışmaları gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından iade edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınMAmaktadır. Yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan, ulusal ve uluslararası literatüre belirgin katkısı ortaya konulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

2022 - Cilt: 38 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Görüntü tabanlı özelliklerden ve makine öğrenmesi yöntemlerinden faydalanılarak kötücül yazılım tespiti

Araştırma Makalesi

Zaman gecikmeli sistemler için Padé yaklaşımı ve kesirli dereceli PI kontrolör için yeni bir tasarım metodu

Araştırma Makalesi

Karbon fiber ve cam fiber ile güçlendirilmiş ısıl işlem uygulanmış lamine kaplama kerestelerin (lvl) bazı fiziksel ve mekaniksel özellikleri

Araştırma Makalesi

Metal malzeme yüzeylerinin yapıştırma işlemlerinde atmosferik basınçlı plazma uygulamasının etkisi

Araştırma Makalesi

Domates yapraklarında hastalık tespiti için önerilen hafif evrişimli sinir ağı ile önceden eğitilmiş ağların performans karşılaştırması

Araştırma Makalesi

Fetal kafatası imgelerinin yarı-otomatik buluşsal bölütlenmesi

Araştırma Makalesi

Lösemi hastalığının temel türlerinden ALL ve KML malignitelerinin grafik sinir ağları ve bulanık mantık algoritması ile sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Piksel seviyesinde yüzey hata tespiti için InceptionV3 tabanlı zenginleştirilmiş öznitelik entegrasyon ağ mimarisi

Araştırma Makalesi

Kalsine Karadeniz midye kabukları kullanılarak kimyasal çöktürmeyle Kurşun, Nikel ve Bakır giderimi

Araştırma Makalesi

Modüler çok seviyeli dönüştürücüler için genelleştirilmiş bir kapasitör gerilim dengeleme şeması ve örnekleme frekansı analizi

Araştırma Makalesi

Kanonik Huffman kod sözcükleri uzunluklarının evrim stratejileri algoritması ile belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Magnetron sıçratma ile Tantal-Oksit kaplama öncesi uygulanan alkali, alkali-asit ve kumlama yüzey işlemlerinin 7075 Alüminyum alaşımlarının aşınma davranışlarına etkileri

Araştırma Makalesi

Jeneratör kabinlerinin akış özelliklerinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

İkili karşılaştırmada tutarsızlık yöntemleri için rassal indekslerin ve tutarlılık oranlarının geliştirilmesi

Derleme

IoT uygulamalarında çok etmenli sistemlerin (MAS) birlikte çalışabilirliğinin rolü: Akıllı üretim sistemlerindeki son gelişmeler üzerine bir araştırma

Araştırma Makalesi

Pandemi döneminde konut satın alma problemi için yeni bir bulanık grup karar verme yaklaşımı

Araştırma Makalesi

Ağır hizmet araçları için elektromekanik disk fren denetleyicisi geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Bina cepheleri opak/saydam yüzey oranlarının enerji performansına etkisi

Araştırma Makalesi

Düz bir yüzeye çarpan pulsatif jetin ısı transferi karakteristiğinin deneysel incelenmesi

Araştırma Makalesi

DNA sekansları için q-gram hash karşılaştırmasına dayalı çoklu kesin dizi eşleştirme algoritması

Araştırma Makalesi

Küçük çaplı enerji üretiminde kullanılan bir dizel jeneratörde ek yakıt olarak atık motor yağı ve alkol kullanımının emisyon etkileri

Araştırma Makalesi

Torsiyonel yorulma testi sırasında meydana gelen kardan mili çatallı flanş kırılmasının hasar analizi

Araştırma Makalesi

Magnezyotermik indirgeme ile sentezlenen Lantanyum hekzaborür (LaB6) ve Seryum hekzaborür (CeB6) malzemelerinin gama zırhlama özelliklerinin Monte Carlo simülasyonu

Araştırma Makalesi

Elektrokimyasal olarak borlanan düşük karbonlu çeliğin yüksek sıcaklık aşınma ve oksidasyon davranışı

Araştırma Makalesi

FV-termal güç sistemlerinde balina optimizasyon algoritması tabanlı otomatik üretim kontrolörü

Araştırma Makalesi

Rüzgâr Enerjisi Potansiyelini Değerlendirirken Önemli Hususlar

Araştırma Makalesi

Elektrik ark ve TIG kaynağı ile birleştirilen X42N, kalite A ve kalite B sınıfı çelik boruların mekanik özelliklerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

H- ve I- enkesitli Avrupa profillerinden teşkil edilen bağ kirişlerinde pekleşme katsayısının incelenmesi

Araştırma Makalesi

Mikrodizi veri kümesindeki ALL, AML ve MLL lösemi türlerine ilişkin gen anomalilerinin LSTM sinir ağı ile sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Toz metal Al2O3 takviyeli Mg5Sn matrisli kompozitler: Üretim ve karakterizasyon

Araştırma Makalesi

Diyabet hastalığının farklı sınıflandırıcılar kullanılarak teşhisi

Araştırma Makalesi

Filtre malzemesi doluluk oranı, organik yükleme oranı ve işletim modunun yukarı akışlı anaerobik filtre reaktör performansına etkisi

Araştırma Makalesi

Göz izleme verilerine bağlı olarak zihinsel iş yükünü sınıflandırmada makine öğrenmesi algoritmalarının kullanılması

Araştırma Makalesi

Sıra Bağımlı Hazırlık Süreli Özdeş Paralel Makine Çizelgeleme Problemi için Yeni bir Çözüm Gösterimi

Araştırma Makalesi

Dizel-Biyodizel Karışımına Karbon Nanotüp Katkısının Motor Performansı Ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Benzetim tabanlı adaptif aşı dağıtım stratejisi

Araştırma Makalesi

Twitter’da COVID-19 aşılarına karşı kamu duyarlılığının çoğunluk oylama sınıflandırıcısı temelli makine öğrenmesi ile duygu analizi

Araştırma Makalesi

Zeminlerin geoteknik özelliklerinin değerlendirilmesinde coğrafi bilgi sistemi yaklaşımı: Kayseri Oymaağaç örneği

Araştırma Makalesi

Görüntü-Metre ile Görüntü İşleme Tabanlı Mesafe Ölçümü

Araştırma Makalesi

Ampisilinin Sn/Sb/Ni-Ti Anotlarla Elektrokimyasal Olarak Giderimine Çeşitli Parametrelerin Etkisi

Araştırma Makalesi

Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi

Araştırma Makalesi

Meteorolojik Parametreler ile Doğal Gaz Talep Tahmini için Metasezgisel Optimizasyon Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi

Araştırma Makalesi

Deprem sonrası sağlık kaynakları planlamasına yönelik matematiksel model önerisi: Kırıkkale kent örneği

Araştırma Makalesi

MR Spektroskopi kullanılarak beyin tümörü tespitinde LSTM tabanlı derin öğrenme uygulaması

Araştırma Makalesi

Giresun kenti parklarının ulaşılabilirlik açısından değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Ses verilerinden cinsiyet tespiti için yeni bir yaklaşım: optimizasyon yöntemleri ile özellik seçimi

Araştırma Makalesi

Jeotermal Sahalarda Mikrosismik İzleme Ağlarının Kurulumu

Araştırma Makalesi

DOĞRUSAL FRESNEL KOLEKTÖRÜN PERFORMANS ANALİZİ

Araştırma Makalesi

Radyal Akışlı Francis Su Türbininin Performans Analizleri

Araştırma Makalesi

Üç boyutlu baskı ile çeşitli katman yüksekliklerinde üretilen PET-G parçaların farklı sıcaklıklardaki ağırlık düşürme darbe yanıtı

Araştırma Makalesi

Batı Anadolu’daki bazı jeotermal alanların termal akışkanlarında bor izotop oranları ve borun kökeni

Araştırma Makalesi

Üç boyutlu modellenen organlar üzerinde dokunsal cihaz kullanılarak deformasyonun simülasyonu

Araştırma Makalesi

Mor lahana özütü kullanarak grafen oksitin indirgenmesi ve oksidasyon ile fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Filtre Uygulamaları İçin Polyamid 6.6 Esaslı Nanolif Yapılı Membranların Elektrospinning Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Atık PET’in eş zamanlı hidroliz-glikoliz ürünlerinin DSC ile karakterizasyonu: Ürün bileşimi ve dağılımının belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Ar-Ge projelerinin sınıflandırılması için doğal Türkçe dil işleme tabanlı yöntem

Araştırma Makalesi

PCB soğutucuların besleme noktasına göre elektromanyetik girişim davranışlarının 1-10 GHz bandında deneysel olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

Evrişimli sinir ağı kullanarak çoklu-pozlamalı görüntü birleştirme

Araştırma Makalesi

El hareketi tahmini için EMG sinyalleri ve uyarlamalı sinirsel bulanık çıkarım sistemine (ANFIS) dayalı bir karar verme mekanizması

Araştırma Makalesi

ASİDİK ORTAMDA PASLANMAZ ÇELİĞİN KOROZYONUNA YEŞİL İNHİBİTÖR OLAN NİKOTİNAMİDİN ETKİSİ

Araştırma Makalesi

Gömülü kalıcı mıknatıslı-fırçasız doğru akım motorda (IPMBLDC) kullanılan farklı güç dereceli NdFeB mıknatısların motor performansına etkisinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Performans ölçümünde indeks model önerisi: Alışveriş merkezi uygulaması

Araştırma Makalesi

Açık Dikey Tip Soğutucu Teşhir Dolabın Faz Değiştiren Malzeme Kullanılarak Enerji Verimliliğinin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Bir hastane için iki farklı birleşik ısı ve güç sisteminin termo-ekonomik incelemesi

Araştırma Makalesi

Basitleştirilmiş bir karayolu taşıtı üzerindeki akış için RANS tabanlı türbülans modellemesi ve PIV deneylerinin karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Yüksek Binaların Normal Durum Tahliye Etkinliğinde Asansör Kullanımının Analizi: İş Kule Örneği

Araştırma Makalesi

Oksitetrasiklin hidroklorürün doğal zeolit ile sulu çözeltilerden giderimi

Araştırma Makalesi

Organik dokulu yerleşmelerde tipo-morfolojik dizilim kodlarının incelenmesi: Manisa-Kula örneği

Araştırma Makalesi

Geleneksel konutlarda doğal aydınlatma performansının değerlendirilmesi: Kula geleneksel konutlarında başoda

Araştırma Makalesi

Nokta bulutları kullanılarak hafif çelik elemanlardaki şekilsel kusurların doğru tespit edilmesi ve boyutlandırılması

Araştırma Makalesi

Harmanlamaya uygun termoplastik nişasta üretimi ve termoplastik nişasta/polietilen harmanlarının morfolojik, termal, reolojik özelliklerinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Atmosferik basınç plazma uygulamasının POM ve PP malzemelerin yapıştırma bağı dayanımına etkisinin araştırılması

Araştırma Makalesi

Kaos Durumu Altında Hava Kargo Şirketi Seçimi: Bütünleşik Bayesian BWM ve WASPAS Yaklaşımı

Araştırma Makalesi

M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için geliştirilen bir COB LED’li yol aydınlatma armatür modelinin optik tasarımı

Araştırma Makalesi

Güç paylaşımlı hibrit elektrikli araçlar için Monte Carlo algoritması kullanarak öngörülü eşdeğer minimizasyon stratejisi

Araştırma Makalesi

İki ayaklı yürüyen robotun yürüme deseni eklem açılarının fiziksel ve matematiksel yöntemlerle elde edilmesi

Araştırma Makalesi

Üç serbestlik dereceli yeni bir küresel uçuş simülatörünün tasarımı ve kontrolü

Araştırma Makalesi

Doğru akım raylı ulaşım sistemleri için rejeneratif eviricinin PID tabanlı kontrolü

Araştırma Makalesi

Aşağı-hat MIMO-NOMA sistemlerinin max-max-max ve max-min-max anten seçim algoritmaları ile rayleigh kanallarda performans analizi

Araştırma Makalesi

Reaktif boyarmadde fonksiyonelliğinin kumaşların boyanma davranışlarına ve çevreye etkilerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Paulownia Elongota Odununun Pirolizinde Sürükleyici Gaz Hızı Ve Parçacık Boyutunun Ürün Verimlerine Etkisi Ve Katran Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Afyonkarahisar için elektrik üretimi eniyilemesi

Araştırma Makalesi

DLSB - Uzaklaştırılmış en önemsiz bit steganografi

En Çok İndirilen Makaleler

OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.)[#89362]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
12.709
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi[#89300]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
11.423
SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI[#90079]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
10.852
Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi[#89301]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8.766
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı[#89290]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
7.377
Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme[#89305]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.688
LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI[#89840]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.376
BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN YENİ BİR MODEL TASARIMI VE UYGULAMASI[#89359]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi