ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında bilimsel içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi yayım dili TÜRKÇE olup, Türkçe Bilim diline katkı yapmak Derginin en önemli misyonudur. Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya ve Endüstri mühendisliği olmakla beraber, bu alanların dışındaki diğer mühendislik branşlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, genel değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar ve rutin mühendislik çalışmaları gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından iade edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınMAmaktadır. Yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan, ulusal ve uluslararası literatüre belirgin katkısı ortaya konulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

2021 - Cilt: 37 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan Co-24,7Cr-5,4W-5Mo-Si alaşımının eklemeli imalat yöntemi ile üretilmesi ve karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Yoğunluk tabanlı kümeleme yöntemiyle karakteristiği oluşturulan yollar için RNN yöntemi ile kısa zamanlı trafik hız tahmini

Araştırma Makalesi

Sürücü özellikleri, anket türü ve levha tasarımının trafik levhalarının doğru bilinme düzeyleri üzerindeki etkisi

Araştırma Makalesi

Elektrik direnç punta kaynağı ile birleştirilen TBF/DP600 çeliklerinin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Kazıklı temellerde zemin kazık etkileşimi parametrelerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Bir risk temelli karar verme yaklaşımı ile metalik biyomalzeme değerlendirme

Araştırma Makalesi

Keson yanaşma yapılarının dinamik davranışı

Araştırma Makalesi

Çok sıralı çarpmalı jetlerin iki geçişli dikdörtgen kanaldaki ısı taşınımının deneysel incelenmesi

Araştırma Makalesi

Cıvatalı bağlantılarda delik toleransı ve cıvata sıkma torku değişiminin bağlantı dayanımına etkilerinin sayısal olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

Polivinil fosfonik asit uygulanmış çeşitli kumaşların boncuklanma özelliklerinin araştırılması

Araştırma Makalesi

Karbonize edilmiş antep fıstığı kabuk atıklarından iletken, esnek polimer kompozit üretimi ve karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Teknoloji yol haritalarını arttırmak için tip-2 bulanık sistemler temelli yeni bir yaklaşım

Araştırma Makalesi

Depreme dayanıklı çelik merkezi çaprazlı çerçeve tasarımında güncel kapasite tasarımı yaklaşımının irdelenme

Araştırma Makalesi

Şehirlerarası Otobüs Firmalarına Yönelik Kalite Beklentilerinin Aralıklı Tipi-2 Yamuk Bulanık AHP ile Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Eş zamanlı çok işlem parçacıklı işlemcilerde adalet için güvenli önbellek paylaşımı

Araştırma Makalesi

Bulanık c-ortalama algoritması ile başlangıç çözümü iyileştirilmiş tavlama benzetimi algoritması ile kapasiteli araç rotalama problemi

Araştırma Makalesi

Eksik sunumlu doğrusal deterministik regresyon modelinin tahmini: genelleştirilmiş maksimum entropi ve bayesçi yaklaşım

Araştırma Makalesi

Tarihi yığma minarelerde çevresel ve zamana bağlı etkilerin titreşim testi yardımıyla incelenmesi

Araştırma Makalesi

Sürdürülebilir moda için bütünleşik bir yaklaşım önerisi: İkinci el kıyafet alışverişinde etkili olan kriterlerin anlaşılması ve analizi

Araştırma Makalesi

Türkiye’de çubuk alüminyum giydirme cephe sistemlerinin tasarım ve uygulama süreçlerinde mimari tasarım – taşıyıcı sistem uyum sorunları

Araştırma Makalesi

DDL: Çoklu kapı numarası tespit etme ve kümeleme için derin öğrenme tabanlı yeni bir yaklaşım

Araştırma Makalesi

Yangın gelişimi - duman yayılımı ilişkisi üzerine performans analizlerine dayalı bir model

Araştırma Makalesi

İstanbul kent içi elektrikli ulaşım sistemlerine yönelik enerji yönetim sistemi: cer tüketim performans takip sistemi öneri ve değerlendirmesi

Araştırma Makalesi

Fick difüzyon yasası kullanılarak nano/mikro ölçekli haberleşme sistemlerinde girişim ve molekül alım olasılığı analizi

Araştırma Makalesi

Göç Oranı ve Göç Aralığı Değerlerinin Yanıt Yüzeyi Yöntemi ile Belirlenmesi: Paralel Göçmen Kuşlar Optimizasyon Algoritması Örneği

Araştırma Makalesi

Mini jel elektroforez görüntülerinin iyileştirilmesine yönelik görüntü işleme arayüz yazılımı ile iyileştirme algoritması uygulaması

Araştırma Makalesi

Stokastik ve deterministik hareketlerin optimizasyon süreçlerindeki etkileri

Araştırma Makalesi

Pirinanın yüksek kükürtlü linyitlerle birlikte kabarcıklı akışkan yatakta yakılması ve sinterleşme probleminin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Evrişimli sinir ağları ile mermer ve granit çeşitlerinin transfer öğrenme yöntemiyle sınıflandırılması.

Araştırma Makalesi

Faz diyagramında plazmanın konumu

Araştırma Makalesi

Zaman serileri analizi için optimize ARIMA-YSA melez modeli

Araştırma Makalesi

Metal/kompozit hibrit bağlantılarda yüzey işlemlerinin ara yüzey dayanımına etkisi

Araştırma Makalesi

Tek ve üç fazlı demir çekirdekli şönt reaktörlerin optimum tasarımı

Araştırma Makalesi

3B yazıcıda farklı yazdırma hızlarında ABS ve PLA malzeme ile üretilen çekme test numunelerinin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

İnsansı Robot Kolu Tasarımı, Benzetimi, Kinestetik Öğrenme, Empedans Kontrolü ve Öneriler

Araştırma Makalesi

Geri kazanılmış agregalı betonun betonarme binaların deprem performansına etkisinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Farklı kür sıcaklıkları ve kür koşullarının ince taneli çimento ile enjeksiyon yapılmış kum zeminlerin permeabilite katsayısına etkisi

Araştırma Makalesi

Çembersel küçük bir ilkel kusura sahip düzgün yayılı düşey yük etkisindeki ankastre mesnetli kirişlerin vurgu burkulması ve burkulma sonrası analizleri

Araştırma Makalesi

Kesirli üniversal kriging meta-modeli

Araştırma Makalesi

Kırınım Teorisindeki Bir Takım İki Boyutlu Problemlerin Çözümlenebilmesi İçin Efektif Bir Metot

Araştırma Makalesi

Yeni bir matematiksel model ve hibrit meta sezgisel ile kaynak kısıtlı projelerin çizelgelenmesi: Bir vaka çalışması

Araştırma Makalesi

Isıl Enerji Depolama Uygulamaları için n-heptedekan@MgCO3 ve n-heptadekan@MgCO3@Ag Mikrokapsüllerinin Yeşil Kimya ile Sentezi

Araştırma Makalesi

Remazol Marine Blue tekstil boyasının Lactarius salmonicolor biyokütlesi ile biyosorpsiyonu: Kinetik, izotermal ve termodinamik parametreler

Araştırma Makalesi

Seru üretim sisteminde hat-seru dönüşümü ve çizelgeleme problemi için matematiksel model önerisi

Araştırma Makalesi

CuAlTa alaşımına hava atmosferinde uygulanan yüksek sıcaklığın termodinamik parametrelerine ve mikro yapısına etkileri

Araştırma Makalesi

Senkron modülasyon tekniklerine uygulanabilen KNN ve Karar Ağaçları tabanlı SPPM demodülatörler

Araştırma Makalesi

Grafit ve vaks ilave edilmiş poliamid 6’nın aşınma davranışlarının incelenmesi

Araştırma Makalesi

Sezgisel bulanık çok uzmanlı & çok ölçütlü karar verme metodolojisi: sağlık sektöründe bir uygulama

Araştırma Makalesi

Döküman dili tanıma için içerik bağımsız yeni bir yaklaşım: Açı Örüntüler

Araştırma Makalesi

CNC tezgâhlarında dairesel ve helisel hareketler için jerk/ivme sınırlandırmalı yörünge planlama algoritmasının geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Atık parke taşı malzemesinin plent-miks temel tabakasında kullanımının deneysel olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri kullanılarak e-perakende sektörüne yönelik talep tahmini

Araştırma Makalesi

Film soğutmada üçgen iç-bükey kenar şekilli rampanın sayısal optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Jet uçağı ile taşınan bir faydalı yükün yapısal cevabının havacılık yapıları tasarımında kullanımı

Araştırma Makalesi

DNA genom dizilimi üzerinde dijital sinyal işleme teknikleri kullanılarak elde edilen ekson ve intron bölgelerinin EfficientNetB7 mimarisi ile sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Yüksek Basınçlı Döküm Yöntemi İle Üretilen Mg-4Sb-2Al Alaşımına Ce (Seryum) İlavesinin Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Yapı yüzü renk algısı etkenlerinin değerlendirilmesine yönelik bir model önerisi: Ekran deneyi

Araştırma Makalesi

Çekişmeli üretken ağlarla Pap-Smear görüntüsü oluşturmada yeni bir yaklaşım

Araştırma Makalesi

Çok boyutlu yeni bir süreç tipi HTEA yaklaşımı: Savunma ve havacılık sanayi uygulaması

Araştırma Makalesi

Demir yüklenmiş kitosanın Reaktif Turuncu 16 boyar maddesinin giderimine etkisi

Araştırma Makalesi

Tekirdağ iline içme suyu sağlayan bazı baraj gölü/gölet yüzey sedimanlarında PAH, PCB ve OCP düzeylerinin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi

Araştırma Makalesi

Otonom Sürüş için Ön Koltuk Geliştirme: Yenilikçi Ürün Geliştirme Vakası

Araştırma Makalesi

Planda A2 tipi düzensizliklere sahip 3B betonarme binaların göreli kat öteleme performansının otomatik minimizasyonu

Araştırma Makalesi

Meyve ve sebze atıkları ile anaerobik çoklu arıtma çamuru çürütme optimizasyonu: Metan üretim potansiyeli, proses performansı ve stabilize çamur kalitesi

Araştırma Makalesi

Sıcaklık ve gerinim hızının grafen benzeri C4N3 yapısının mekanik özellikleri üzerindeki etkisi

Araştırma Makalesi

Neolitik dönem kerpiç yapı malzemelerinin teknolojik özellikleri: Ulucak Höyük yerleşimi, İzmir

Araştırma Makalesi

Pençesiz çizgelerde maksimum-yakın bağımsız küme ve üst sınırları için yeni algoritma

Araştırma Makalesi

Yapı cephe özellikleri ve yol genişliğinin çevresel gürültü düzeyine etkisinin kentsel yol kesitleri üzerinden incelenmesi

Araştırma Makalesi

İnsan kulağı görüntüleri kullanarak cinsiyet tanıma için derin öğrenme tabanlı melez bir yaklaşım

Araştırma Makalesi

İki boyutlu kutu paketleme probleminin çözümü için hibrit çiçek tozlaşma algoritması yaklaşımı

Derleme

Gıda ve içecek endüstrisinde membran teknolojileri

Araştırma Makalesi

Kiriş-Kolon ve Kolon-Taban Yarı-Rijit Bağlantılı Çelik Yapıların Doğrusal Olmayan ve Titreşim Analizleri için Çerçeve Sonlu Elemanı Modeli

Araştırma Makalesi

Türbülans modellerinin DARPA SUBOFF statik sürükleme testi üzerinden incelenmesi

Araştırma Makalesi

Görsel muayenede arama ve karar verme sürecini değerlendirmeye yönelik yeni bir yaklaşım

Araştırma Makalesi

Jeotermal ve güneş destekli güç üretimi ve ısıtma sisteminin termodinamik analizi

Araştırma Makalesi

Kırsal konutta mekânsal değişim: Büyükkonuk Köyü (Kom-i Kebir), Kuzey Kıbrıs Örneği

Araştırma Makalesi

Zararlı yazılım kaynaklı veri kaçırma ataklarına karşı yeni bir doküman sınıflandırma algoritması

Araştırma Makalesi

Dinamik yükler altında katlanır kanatçık mekanizmasının açılma davranışının deneysel ve nümerik incelenmesi

Araştırma Makalesi

Sipariş toplama sistemlerinde üretim planlama ve sınıf temelli depo ürün atama problemi için bütünleşik model önerisi

Araştırma Makalesi

Madde ömrü tahmininde çok amaçlı programlama tabanlı bir yaklaşım: Weibull dağılımı uygulaması

Araştırma Makalesi

Derin öğrenme kullanılarak nesnelerin interneti tabanlı mobil sürücü yorgunluk tespiti

Araştırma Makalesi

Katkılı oksit kaplaması büyütülen AZ91 alaşımının kan plazması içerisindeki biyoçözünürlüğünün incelenmesi

Araştırma Makalesi

Çok ürünlü özdeş makineli iki sıralı tesis düzenleme problemi için matematiksel model önerileri

Araştırma Makalesi

Ağ Trafiği Analizi ile Derin Öğrenme Tabanlı Android Kötücül Yazılım Tespiti

Araştırma Makalesi

Kamu personeli performans değerlendirmesi için AHP ve bulanık TOPSIS ile bütünleşik karar destek modeli

Araştırma Makalesi

Tepe akım modu kontrollü izolesiz zeta dönüştürücünün küçük işaret analizi, benzetimi ve deneysel olarak gerçeklemesi

Araştırma Makalesi

İnsansız hava aracı temelli bir otomatikleştirilmiş stok sayım sistemi tasarımı

Araştırma Makalesi

Kubbeli cami tasarımında kasnak pencerelerinin açık veya kapalı durumunun görünürlük ve sıcaklık yayılımına etkisinin yangın dinamik simülasyonu ile analizi

Araştırma Makalesi

HCCI bir motorda emme manifoldu basıncının performans ve yanma karakteristiklerine etkilerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Yönlü aşırı akım röleleri koordinasyon problemi için arıza akımı sınırlama mekanizmalı adaptif koruma yöntemi

Araştırma Makalesi

Boşluklu füze kanatçığının dinamik modelinin sistem tanımlama metodları kullanılarak tahmin edilmesi

Araştırma Makalesi

Küçük bir veri merkezinin iklimlendirme ünitelerine yönelik baypas yönteminin enerji ve ekonomik analizi

Araştırma Makalesi

Güçlendirme yapılan binalarda görsel konfor değişiminin saptanması ve iyileştirilmesi için bir yöntem: eğitim binası-derslik örneği

Araştırma Makalesi

Nesnelerin interneti ortamlarında derin öğrenme ve makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti

Araştırma Makalesi

Kültürel mirasa yönelik coğrafi konum tabanlı mobil artırılmış gerçeklik teknolojisi uygulaması araştırması ve geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Kayan kipli kontrol kullanılarak çeyrek araç ve köprü titreşimlerinin aktif kontrolü

Araştırma Makalesi

Nano kil parçacık ilavesinin bazalt elyaf takviyeli kompozit plakaların eksenel ve yanal burkulma özelliklerine etkisi

Araştırma Makalesi

Tekil değer ayrışımına dayalı ön koşullamanın sıkıştırmalı sınıflamaya etkisi

Araştırma Makalesi

Çapraz akışlı fan gömülü bir kanat konfigürasyonu aerodinamiğinin deneysel ve sayısal incelenmesi

Araştırma Makalesi

AISI 8740 çeliğinin frezelenmesinde kesme gücü, özgül kesme enerjisi ve yüzey pürüzlülüğü karakteristiklerinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Hava temizleme cihazının performansının sayısal incelenmesi

Araştırma Makalesi

QStE420TM çelik malzemelerin farklı bazik elektrodlar kullanılarak örtülü elektrodla ark kaynak yöntemiyle kaynaklanabilirliğinin araştırılması

Araştırma Makalesi

Yaşlandırma işlemi öncesi uygulanan kriyojenik işlemin Ti-15V-3Al-3Sn-3Cr metastabil β titanyum alaşımının yorulma çatlak ilerlemesi davranışlarına etkisi

Araştırma Makalesi

Sürdürülebilir insan kaynağı yönetimi: Belirsiz fayda fonksiyonlu doğrusal-olmayan atama programı ile çalışan memnuniyetinin arttırılması

Araştırma Makalesi

7075-T6 alüminyum alaşımının soğuk dövme simülasyonu için birleşik plastisite model parametrelerinin tespiti ve tersine analiz ile kalibrasyonu

Araştırma Makalesi

Çok amaçlı genetik algoritma için yeni bir seçim stratejisi önerisi: MultiMoora Rank seçimi

Araştırma Makalesi

Yapay sinir ağı ile deprem şiddeti tahmini: Farklı ağ tasarımlarının ve eğitim algoritmalarının incelenmesi

Araştırma Makalesi

Frekans tepkisi analizi ile güç transformatörü hatalarının değerlendirilmesi ve istatistiksel yöntemlerin kullanılması

Araştırma Makalesi

Karadeniz’in fırtınalılığındaki uzun dönemli (1979-2019) değişimler

Araştırma Makalesi

Rezonans dönüştürücülü hidrojen üretim sisteminin gerçekleştirilmesi

Araştırma Makalesi

Konglomeralarda malzeme ve kütle özelliklerinin belirlenmesi ve kaya taşıma gücü kapasitesi açısından değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Medikal implant haberleşme sistemleri için MICS/ISM bandı mikroşerit implant antenlerin sayısal analizi, prototip gerçeklemesi ve in-vitro ölçümü

Araştırma Makalesi

Su altı elektrodları ile yapılan kaynaklı birleştirmelerin mikro yapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Muharip hava araçlarının hava - yer angajman analiz modelinin geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Otomotiv endüstrisi için araç özelliklerini kullanarak proses sürelerinin hat bazlı tahmini

Araştırma Makalesi

Ultra yüksek performanslı betonda çimento yerine cam tozu ve/veya yüksek fırın cürufunun kullanılabilirliği

Araştırma Makalesi

Akü sanayi atıksularından kurşunun kapya biberi çekirdekleri kullanılarak biyosorpsiyonla giderimi

Araştırma Makalesi

İşlerin bölünebildiği ilişkisiz paralel makine çizelgeleme problemi için iki amaçlı bir matematiksel model

Araştırma Makalesi

AISI 1040 ve AA6013 malzeme çiftinin mekanik kilitleme yönteminde (MLM) farklı bağlantı açıları kullanılarak birleştirilmesi

Araştırma Makalesi

Al 6061 alaşımının işlenmesinde kesme derinliği ve kesici takım geometrisinin yüzey pürüzlülüğüne ve takım aşınma davranışına etkisi