IDEALKENT
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/


İdealkent, disiplinlerarası bir yaklaşımla kenti merkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda üç kez yayımlanır. İdealkent’in yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır. Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa İdealkent’te yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın İdealkent’te yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir. İdealkent’te yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları İdealkent’e aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da İdealkent’e ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir. 

IDEALKENT

ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/
Cover Image


İdealkent, disiplinlerarası bir yaklaşımla kenti merkez alarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda üç kez yayımlanır. İdealkent’in yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır. Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa İdealkent’te yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın İdealkent’te yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir. İdealkent’te yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları İdealkent’e aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da İdealkent’e ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir. 

Volume 11 - Issue 31 - Dec 31, 2020
 1. Dilde Mekanı (Yeniden) Kurgulamak: Yer İsimleri, Kolektif Bellek ve İdeoloji
  Pages 1422 - 1455
  Seda ARSLAN, Zeynep ULUDAĞ
 2. Cumhuriyet İdeolojisinin Kentteki İzini Sürmek; Yeşil Giresun Gazetesinde Kültür, Mekan, Anlam
  Pages 1456 - 1486
  Özgür DEMİRKAN, Selin KARAİBRAHİMOĞLU
 3. Mekân-Politika Ekseninde Konya Kültürpark’ın Dönüşümü
  Pages 1487 - 1516
  Feyza TOPÇUOĞLU, Havva Meltem GÜREL
 4. 1920'lerin Ankara'sından Bir Mahallenin ve Konutlarının Anlattıkları
  Pages 1517 - 1548
  Deniz AVCI HOSANLI
 5. “Yer” in Anlamının Araştırıcısı Olarak Sokak İsimleri: İzmit/Akçakoca Tarihi Bölge Örneği
  Pages 1549 - 1575
  Zeynep Gamze MERT, Filiz ERTÜRK
 6. Temalı Konut Projelerinde Kullanılan Reklam Dilinin Kent Yaşamındaki Postmodern Göstergeleri
  Pages 1576 - 1603
  Çiğdem KARABAĞ, Esin HASGÜL
 7. Atopya, Kent ve Teknoloji: Atopik Kent Dilinin Değişimi
  Pages 1604 - 1620
  Gülşah GÜLEÇ
 8. Küresel Kentlerin Anlamsal İnşası: Web Sayfaları Üzerinden Toplumsal Göstergebilimsel Bir Analiz
  Pages 1621 - 1656
  Orçun ÇOBANGİL
 9. Kadınların Sesinden Kamusal Alanda Toplumsal Cinsiyet Söylemi: Türkiye’de 8 Mart Kutlamaları
  Pages 1657 - 1675
  Nagehan VANLIOĞLU YAZICI
 10. Mimaride Tasarım Kodları ve Anlamsal Sürdürlebilirlik: Dil, Bellek ve Kimlik Tartışması
  Pages 1676 - 1698
  Hatice KALFAOĞLU HATİPOĞLU, Çiğdem KOÇ
 11. Turgut Cansever’in Şehirciliği Üstüne Dilbilimsel Değiniler
  Pages 1699 - 1721
  Fatma Sinem AKBULUT
 12. Mimarlık ve Edebiyat İlişkisine Dair Yapılmış Akademik Çalışmaların Bir Sınıflandırması
  Pages 1722 - 1763
  Ayşe Pınar SERİN GÜNER, Hikmet GÖKMEN
 13. Bir Kentin Anlamına Erişme Üzerine: Dilsel Bir Varlık Olarak Antakya
  Pages 1764 - 1788
  Benan DÖNMEZ
 14. Hafıza Arakesitinde Yazınsal Mekanın Göstergebilimsel Anlatısı
  Pages 1789 - 1811
  Tuğçe GÜRLEYEN
 15. Poetics of the City: Urban Characters and Images in Arthur Symons’s Poems
  Pages 1812 - 1830
  Emre ÇAKAR
 16. Transformation and Continuity of Sacred Places: The Case of Galata (Istanbul)
  Pages 1832 - 1855
  Hasan Sercan SAĞLAM
 17. Dini Yapılar Ve Kent Kimliği İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Trabzon Örneği
  Pages 1856 - 1881
  Demet YILMAZ YILDIRIM, Şeyma YETİM
 18. Üçüncü Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Koruma: Lampsakos Nekropol Alanı
  Pages 1882 - 1908
  Erman AKSOY
 19. Sürdürülebilir Kentleşme Ekseninde Kamusal Mekânın Kentsel İç Mekâna Dönüşümü: Helsinki Örneği
  Pages 1909 - 1932
  Gamze KARAYILANOĞLU
 20. Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler: Marmara Depremi
  Pages 1933 - 1958
  Dilek ÇETİN, Yağmur KARA, Zeynep Ceren HENRIQUES CORREIA
 21. Balıkesir Örnekleminde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Afet Hazırbulunuşluk Ölçeği
  Pages 1959 - 1983
  Bariş ŞENTUNA, Fahri ÇAKI
 22. Bourdieu Perspektifiyle Bürokratik Çatışma Alanı ve Konut: Fransa’da Yeni Konut Politikasının İnşası
  Pages 1984 - 2005
  Umut Seren YARIM, Eylem BEYAZIT, Muharrem GÜNEŞ
 23. Türkiye’de Kentsel Yenileme Projelerinde Artan Değerin Kazanımında Plan Notunun Kullanımı – Fikirtepe Örneği
  Pages 2006 - 2033
  Sezen TARAKÇI, Şevkiye TÜRK
 24. Kentsel Izgara Formunun Kullanıcı Hareketlerine Etkisinin Mekân Dizim Yöntemi ile İncelenmesi Isparta Kafeler Caddesi Örneği
  Pages 2034 - 2053
  Aslıhan ÇETİN, Eda ÇELİK, Şefika Gülin BEYHAN
 25. Rekreasyon/Rekreaktif-Oyun-Spor Alanlarının (ROSA) Kentsel Tasarımı ve Planlanması (Uygulama Örnekleri)
  Pages 2054 - 2083
  Aziz Cumhur KOCALAR
 26. COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Yerel Yönetimlerin Genel Görünümü
  Pages 2084 - 2112
  Asmin KAVAS BİLGİÇ
 27. Türkiye’de Kentleşme Başlığı Altında Hazırlanmış Kayıtlı Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelenmesi
  Pages 2113 - 2133
  Bülent ESKİN, Ahmet KURT
Indexes and Platforms