Volume: 14 Issue: 27, 11/29/22

Year: 2022

RESEARCH PAPERS

CONFERENCE PAPERS

The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level.

AKAD Journal, a scientific peer-reviewed one, has been published by the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, in May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business and Management disciplines could take places in the journal.

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ YAYIN KURALLARI

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’ne gönderilecek makalelerde, yazarların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir.

Belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayabilir ya da bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilir.

Örnek Word Şablonu için tıklayınız. Bu word şablonu derginin tam formatıdır. Makalenizi bu formata getirdikten sonra sisteme yükleyiniz. Eğer makaleyi ilk kez dergiye yükleyecekseniz kör hakemlik uygulanacağı için yazar ve kurum bilgileri kısmını boş bırakarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Aksi halde düzeltme için tekrar yazara gönderilecektir.

Makale Yazım Kuralları

1. Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır. (Tercihen Office 2010 ve üzeri)

2. Makalelerin uzunluğu dergi formatında olup, 25 sayfayı geçmemelidir.

3. Sayfa düzeni; Sol:  2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.

4. Makaleler 11 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

5. Paragraflarda girinti ayarı "Özel-ilk satır: 1 cm" olmalıdır, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

6. Makalenin ilk sayfasında 12 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 10 punto olarak 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 - en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır.

7. Yazarın unvanı ile ad ve soyadı 11 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Yazar ad soyadının altında ise 10 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.

8. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük ve kalın yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.

9. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 11 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

10. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 9 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;

      ·  Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Paksoy, 2011:70).

      ·  İki yazarlı yayınlarda atıf: (Paksoy ve Gökçe, 2012:22).

      ·  Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Paksoy vd., 2014:35).

      ·  Birden fazla kaynağa atıf: (Schumpeter, 1934:66; Wood, 2005:36)

      ·  Kaynağın tamamı için atıf: (Drucker, 1995)

      ·  Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (TÜİK, 2012:45).

11. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayımlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek;

      ·  Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Gökçe, 2012)

      ·  Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (Rekabet Kurumu, 2008).

12. Bir yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Örnek;

      ·  Paksoy (2013a), Paksoy (2013b).

13. Makalede kullanılan her türlü kaynak, kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça girintisi (Asılı – 1 cm) olarak ayarlanmalıdır. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kitaplar

EROL, E. (2008).  Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul.

ACAR, D. ve TETİK, N. (2008).  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara.

DEMİR, Y., ÖZDEMİR, O. ve EREN, İ. (2008). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Yönetim Uygulamaları, Asil Yayın, Ankara.

Çeviri Kitaplar

DRUCKER, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) ÇORAKÇI, B., İnkilap Kitabevi, İstanbul.

Editörlü Kitaplar

OKÇU, M., AKTEL, M. ve KERMAN, U. (2007). “İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve 'Avrupalılaşma'”, (Ed.) YILMAZ, A. ve BOZKURT, Y., Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Yazar Adı Olmayan Kitaplar

DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.

Dergiler

YAVUZ, A., ALBENİ, M. ve KAYA, D.G. (2009). “Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4): 65-90.

Gazeteler

GÖKÇE, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.

Tezler

ÖZKUL, G. (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

İnternet Bazlı Kaynaklar

(i)Eğer kaynağın yazarı belirli ise süreli yayımlardakine benzer şekilde kaynakçada verilmelidir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilmelidir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse, ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılmalıdır. Örnek;

ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, (10.05.2005).

(ii)    Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından alınmış ise, kaynakçada kurumun adı,  yazının başlığı  (varsa)  ve tüm uzantılarıyla internet adresi verilmelidir. Örnek;

REKABET KURUMU (2010). “Rekabet Hukukunun Esasları”, http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, (17.03.2010).

14.   Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda, bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi İktisadi ve İdari Bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) özgün, bilimsel nitelik taşıyan çalışmaları yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve yazarlara ücretsiz erişimle çalışmalarını yayımlatma imkanı sağlamaktadır.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’nin benimsemiş olduğu etik görev ve sorumluluklarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Committee on Publication Ethics (COPE), COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu ve COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu tarafından yayınlanan ilkeler dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda yayım sürecine katkı sağlayanların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkeleri sağlamaya yönelik aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi‘nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.
Yazarların Yerine Getirmesi Gereken Etik Sorumluluklar

1. Etik ilkelere uyulmamasından dolayı ortaya çıkacak her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir.

2. Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların Türkçe ve İngilizce dillerinden birinde özgün ve İktisadi ve İdari Bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) yazılmış olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

3. Çalışmanın hazırlanmasında katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak gösterilmemelidir.

4. Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

5. Yazar(lar)ın yayınlanmış, ön kontrol veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir eksikliği ya da yanlışı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle ortak hareket etme sorumluluğu bulunmaktadır.

6. Yazar(lar) çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’ne gönderilemez. Makale gönderme sürecinde "Telif Hakkı Sözleşmesi" ile çalışma ve yazarlara ait bilgilerin yer aldığı "Ek Dosya" isimli bir dosya hazırlanarak makale dosyasından ayrı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


7. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışma için yazar ekleme-çıkarma, yazarların sırasının değiştirilmesi şeklinde işlemler talep edilmemelidir, ancak unvan ve kurum değişikliklerinde düzeltme yapılabilmektedir.

8. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

9. Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez.Hakemlerin Yerine Getirmesi Gereken Etik Sorumluluklar

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, çalışmaların değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütmektedir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları, editör tarafından dergi yönetim sistemi (dergipark) aracılığıyla yazar(lar)a iletilmektedir. Bu noktada Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumlulukları dikkate alması beklenmektedir:

1. Hakemler, vakit ayırabilecekleri ve sadece değerlendirme yapmak için konu ile ilgili uzmanlık alanına giren çalışmaları incelemeyi kabul etmesi gerekmektedir.

2. Hakemler, hakem değerlendirmesinin bir çabanın ürünü olduğu ve doğru bir zamanlama yapılarak adil bir şekilde inceleme gerektirdiğini kabul etmeli, değerlendirme sürecinde buna uygun bir biçimde davranmalıdır. Bu nedenle hakemler çalışma değerlendirme sürecini mümkün olduğunca kısa sürede tamamlamalıdır.

3. Hakemler çalışmaların değerlendirilmesinde gizlilik esasına dayalı olarak dürüst, tarafsız ve adil davranmalıdır.

4. Hakemler, yazar veya çalışma ile ilgili muhtemel bir çıkar çatışması durumunda bunu dergi editörlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Bu çıkar çatışması farklı konularla ilgili olabilir. Örnek vermek gerekirse hakem, çalışmanın yazarını fark ya da tahmin ederse bunu dergi editörlüğüne bildirmeli ve hakemlikten çekilmelidir. Benzer şekilde hakem, değerlendirme sürecinde gönderilen çalışmanın konusuna çok benzer bir konu üzerine bir araştırma yürütüyorsa bunu dergi yönetimine bildirip hakemlikten çekilebilme hakkına sahiptir.

5. Hakemler, bir değerlendirme yapma niyeti olmadan sadece makaleye bir göz atmak için makaleyi incelemeyi kabul etmemelidir. Makaleye göz attıktan sonra hakemlikten çekilmek akademik etik prensipleriyle uyuşmamaktadır.

6. Hakemler, değerlendirmeyi yaparken yapıcı ve nazik bir dil kullanmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmaktan kaçınmalıdır.

7. Hakemler makale değerlendirme formunu eksiksiz doldurmalı, ret kararı verilmesi halinde gerekçeli bir rapor hazırlamalıdır.

8. Hakemler, makale değerlendirme süreci sona erdikten sonra da değerlendirmeye tabi olan metne ve değerlendirme sürecine dair detayları gizli tutmalıdır.
Baş Editör ve Editörlerin Yerine Getirmesi Gereken Etik Sorumluluklar

1. Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editör her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

2. Editörler, yalnızca çalışmanın değerine, özgünlüğüne, sadeliğine ve derginin odak ve kapsamına yayımlanmak üzere bir çalışmayı kabul etme veya reddetme kararı verebilir.

3. Editör, dergiye gönderilen çalışmanın değerlendirme sürecini ivedilikle başlatmalıdır.

4. Editör dergiye gönderilen bir çalışmayı, değerlendirmeye kabul veya reddetme konusunda tam yetki ve sorumluluk sahibidir. Ancak, değerlendirme süreci sonunda karar verme aşamasında hakemlerin görüşlerini dikkate almaktadır.
5. Değerlendirme aşamasında en az iki hakem görüşüne başvurulur, bir kabul bir ret olması halinde üçüncü bir hakemden çalışmayı değerlendirmesi istenebilir.

6. Editörler, verdikleri gerekçeli karar hakkında yazarı bilgilendirmelidir.

7. Editörler alanlarında yayınlarıyla katkı sağlayan, etik ilkelere sadık ve derginin yayın süreçlerini ilerletecek hakemleri tercih etmelidir.

8. Editörler tarafından çalışmalarla ilgili olarak farkedilen veya hakemlerce bildirilen bilimsel yayın etik kurallarına ters düşen durumlar belirlendiğinde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre hareket edilmektedir.

9. Etik ihlali tespit edilen çalışmanın;

Elektronik gösterimdeki başlığının başına "Geri Çekildi:" ibaresi eklenir.
Elektronik gösterimdeki Öz ve Tam Metin içerikleri yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıt kaynakları varsa yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayınlanır.
Dergi web sitesinin ana sayfasından geri çekme bildirimi ilan edilir.
Geri çekme tarihinden itibaren ilk yayınlanacak sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine "Geri Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.
Yazar(lar)ın bağlı olduğu kuruluş(lar)a yukarıdaki geri çekme bildirimleri iletilir.
Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri Derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlara kaydedilmesi için iletilir.Ayrıca yayın kurulu etik ihlalde bulunulan çalışma yazar(lar)ının daha önce yayınlanmış çalışmalarının yayın evlerine veya yayın kurullarına, yayınlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.
Ayrıca yayın kurulu etik ihlalde bulunulan çalışma yazar(lar)ının daha önce yayınlanmış çalışmalarının yayın evlerine veya yayın kurullarına, yayınlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.Yayıncının Etik Sorumlukları

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını ön planda tutan Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1. Yayıncı, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’ne gönderilen çalışmaların değerlendirme sorumluluğun ve yayımlama süreçlerinde karar merciinin editörlerde olduğunu kabul eder.

2. Yayıncı, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’nin web sayfasında dergiye ait bilgilerin ve makalelerin açık, elektronik ve ücretsiz bir biçimde erişimini sağlar.


Değerlendirme Süreci 

1- Gönderilen çalışmalar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir.

2- Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan çalışmalar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin (kör hakemlik) gönderilir.

3- İki hakemin de "Yayınlanması Uygundur" şeklinde görüş bildirmesi halinde çalışma en kısa sürede Yayın Kurulunun belirleyeceği cilt ve sayıda yayımlanır.

4- İki hakemin de "Yayınlanması Uygun Değildir" şeklinde görüş bildirmesi halinde ise çalışma dergide yayımlanmaz.

5- Çalışmanın yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir; çalışmanın yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur.

6- Çalışmalar yayınlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri çalışma ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır.

7- Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez (Kör Hakemlik). Hakem raporları saklanmak üzere arşive konulur.

8- Gönderilen çalışmaların ön değerlendirme aşamasının 2 haftada, hakem değerlendirme aşamasının ise 8 haftada tamamlanması planlanmaktadır. Ancak, hakemlerden zamanında geri dönüş alınamaması nedeniyle yeni hakem ataması veya üçüncü hakem ataması vb. durumlarında süreç uzayabilmektedir. 


İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler Ithenticate (https://www.ithenticate.com/) yazılım programı ile taranır ve benzerlik oranının %15'in üzerinde olması, bilimsellik şartlarına uyulmaması ve derginin konu kapsamı dışında olması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Benzerlik oranı %15'in altında olan makalelerin değerlendirme süreci başlatılmaktadır. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse değerlendirmeye alınmaz, reddedilir.


Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden/tebliğden üretilmişse bunu belirtilmemek,
Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarını bildirmemek,
Çift taraflı kör hakemlik sürecini deşifre etmek.Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen iibfdergi@kilis.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve yazarlara ücretsiz erişimle çalışmalarını yayımlatma imkanı sağlamaktadır.