Şarkiyat
Cover Image
e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com

70.447

364.939

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat

e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Cover Image

70.447

364.939

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Volume 11 - Issue 1 - Apr 2019
 1. ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 1 - 12
  Mahmut Dündar
 2. MOLLA SADRÂ’DA ALGISAL KÖTÜLÜK BAĞLAMINDA ŞERR PROBLEMİ
  Pages 13 - 35
  Sedat Baran
 3. BİR NAZIM TÜRÜ OLARAK RECMİYYE/LA’NETNAME VE ŞEYH ABDURRAHMAN-I AKTEPÎ’NİN LA’NETNAMESİ (Araştırma-Sözlük)
  Pages 36 - 51
  M. Zahir Ertekin
 4. NEVEVÎ’NİN, MİNHÂC ŞERHİNDE MÜSLİM VE SAHÎH’İ HAKKINDAKİ TESPİT VE TENKİTLERİ
  Pages 52 - 73
  Semih Acet
 5. HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE BEYTÜLMAL
  Pages 74 - 95
  Abdulkerim Öner
 6. ENDÜLÜSLÜ GAZÂL VE ŞİİRLERİ
  Pages 96 - 122
  Yahya Suzan
 7. İSLAM HUKUKUNA GÖRE EVLİLİK ÖNCESİ YAPILAN TIBBİ TAHLİLLERİN HÜKMÜ
  Pages 123 - 136
  Bedri Aslan
 8. DI MEM Û ZÎNÊ DE HUNERÊN MECAZÎ
  Pages 137 - 149
  Osman Aslanoğlu
 9. MUŞ BULANIK MOLLAKENT/MELLEKEND MEDRESESİ’NDEN BİR ÂLİM PORTRESİ: ŞEYH İHSAN-I MELLEKENDÎ’NİN HAYATI VE İCÂZETNÂMESİ
  Pages 150 - 170
  Şaban Arğun, İrşad Sami Yuca
 10. HADİS EDEBİYATINDA İDRİS-İ BİTLİSÎ’NİN HADÎS-İ ÇİHİL ADLI ESERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 171 - 185
  Ahmet Özdemir
 11. SEYYİD FEYZULLAH ERZEN’İN (ö. 2002) LEVÂMİ'UL-CEVÂHİR Bİ İSNÂ AŞERE FENNEN YÜCÂHİR ADLI ESERİ ÇERÇEVESİNDE BAZI HADİS KONULARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 186 - 198
  Nurullah Agitoğlu
 12. ERKEN DÖNEM ŞÂFİÎ FAKİHLERİNDEN İBN SÜREYC VE SAYRAFÎ’NİN İHTİLAF ETTİKLERİ USÛL MESELELERİ VE BU İHTİLAFIN MEZHEPTEKİ İZDÜŞÜMLERİ
  Pages 199 - 227
  Mehmet Aziz Yaşar
 13. MOLLA HALİL es-SİİRDÎ'NİN SÜNNET/HADİS İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 228 - 241
  Mehmet Bilen
 14. SÜNNETİN KAYNAĞINA DAİR TASAVVURLARIN DÖNÜŞÜMÜ
  Pages 242 - 262
  Zişan Türcan
 15. رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا
  Pages 263 - 274
  Mohamad Alahmad
 16. HETÊ BABETAN Û HUNERÊ EDEBÎYAN RA ANALÎZÊ MEWLIDÊ EHMEDÊ XASÎ
  Pages 275 - 302
  İlyas Akman
 17. DADALOĞLU’NUN BİR KOŞMASININ ONTOLOJİK YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESİ
  Pages 303 - 317
  Mehmet Emin Bars
 18. HABER SÖYLEMİNDE TÜRKİYE – KUZEY IRAK İLİŞKİLERİ: KUZEY IRAK REFERANDUM SÜRECİ: SABAH VE RUDAW GAZETESİ ÖRNEĞİ
  Pages 318 - 337
  Emrah Budak
 19. OSMANLI DEVLETİ’NİN İNKIRAZI KARŞISINDA MEKKE ULEMASI: SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E GELEN VARAKA ÖRNEĞİ (16 EYLÜL 1879)
  Pages 338 - 367
  Hidayet Kara
 20. MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCENİN MEDENİYET MEFHUMUNA BAKIŞI: NECİP FAZIL KISAKÜREK ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA
  Pages 368 - 382
  Hazan Güler
 21. MOTÎFA ŞERTDANÎNÊ DI KILAMÊN DENGÊJAN DE
  Pages 383 - 394
  Tekin Çifçi
 22. VÂSIL B. ATÂ VE SAHABE DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARINDAN HZ. OSMAN’IN ÖLDÜRÜLMESİ İLE CEMEL SAVAŞINI DEĞERLENDİRME BİÇİMİ
  Pages 395 - 412
  MUHAMMED RAGIP KAPLAN
 23. Şeyh Asım Ohinî ve Birketü’l-kelimât fî menâkıb-ı ba’di’s-sâdât İsimli Eseri
  Pages 413 - 416
  Mehmet Saki Çakır
 24. Patriarchy and Women’s Subordination: A Theoretical Analysis
  Pages 417 - 427
  Saadet Altay
Indexes and Platforms
DUYURU

11. cilt 2. sayımız için makale kabulü sona ermiştir. Yeni gönderilecek makaleler 11.  cilt  3. sayımızı için değerlendirilecektir.

12864

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.