Cilt: 5 Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Kitap Tanıtımları

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Academic Knowledge 2018 yılı itibariyle yayın hayatına başlamaktadır. 30 Haziran ve 31 Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklinde elektronik olarak yayımlanacak olan dergi Sosyal ve Beşeri Bilimlerin; Eğitim Bilimleri, Dini Araştırmalar (İlahiyat), Edebiyat, Dil Bilim, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Filoloji, Coğrafya, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Hukuk, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve İşletme, Sanat, Turizm, Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, İletişim,  gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergi’nin amacı sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları teşvik etmektir.

 

Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır. Özgün araştırma, tartışma ve derlemeler ile birlikte çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer verilmektedir. Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

31 Haziran ve 31 Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklinde elektronik olarak yayımlanacak olan dergi Sosyal ve Beşeri Bilimlerin; Eğitim Bilimleri, Dini Araştırmalar (İlahiyat), Edebiyat, Dil Bilim, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Filoloji, Coğrafya, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Hukuk, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve İşletme, Sanat, Turizm, Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, İletişim, gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır.

ACADEMIC KNOWLEDGE

Social Science Studies

 

Yayın İlkeleri:

Academic Knowledge Dergisi,  yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Knowledge Dergisinde sosyal bilimler alanında yazılan makale, çeviri, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Kongre bildirileri ve konferans metinleri, yayımlanmamış olma şartıyla ve sunulduğu belirtilmek kaydıyla kabul edilir.

1.     Academic Knowledge Dergisi’ne yazı gönderilebilmesi için dergipark sistemine üye olunması ve makalelerin buradan gönderilmesi gerekmektedir. Eklenen yazılarda isim veya yazarın kimliği ile ilgili bilgilere yer verilmemelidir. Yazarlarına ait bilgiler, yayın aşamasında editör tarafından eklenir.

2.   Academic Knowledge Dergisi’nde Türkiye Türkçesi’nin yanı sıra Türk lehçeleri, İngilizce, Arapça ve diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilmektedir.

3.     Dergiye gönderilen Türkçe yazılarda, TDK Yazım Kılavuzuna uyulmalıdır. Yayın Kurulu tarafından yazının bütünlüğünü etkilemeyecek düzeltmeler yapılabilir.

4.     Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Hukuki, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.

5.   Makaleler yayın aşamasında, alanındaki iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.


Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni:

 • 1.      Yazılar PC bilgisayarda Microsoft Word programında yazı boyutu 11 Book Antiqua”  karakteri ile 1,15 satır aralıklı olarak yazılmalı, dipnotlar 1 satır aralıklı olmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır. 

 • 2.      Makalenin başlığı, ilk sayfanın başına kalın, yazı boyutu 11 olarak tamamı büyük harflerle yazılır. Türkçe başlığın altına yabancı dilde başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki başlıklar öncesinde 6 nk sonrasında 0 nk boşluk bırakılır.

 • 3.      Başlıktan sonra 12 nk aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum, e-mail adresi ve ORCID numarası dipnotta belirtilir.

 • 4.      Yazının başında Türkçe-İngilizce Özet (Abstract) ve beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Özetler yazar adından sonra 12 nk boşluk bırakılarak “tek” satır aralıklı, yazı boyutu 10 olarak yazılmalıdır. Özet makalenin bütün önemli noktalarını vurgulamalı ve en fazla 150 sözcük olmalıdır.

 • 5.      Metin içinde paragraf aralığı Önce 6 nk – sonra 0 nk olmalıdır. Paragraf girintisi ise metinde ilk satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda asılı (Hanging) 0.4 cm olmalıdır.

 • 6.      Makale içindeki tablolar, fotoğraflar ve şekil adları ile dipnotlar 10 punto ile yazılır.

 • 7.      Kaynaklar listesi satır başlarında 1,0 cm boşluk bırakılarak asılı paragraflar halinde 10 punto ile yazılır.

 • 8.      Metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yazarın soyadı, basım yılı ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir. Örnek: (Yavuzalp 2014: 165). Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir.

 • 9.      Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto, aralık 6nk, satır aralığı tek, yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

KAYNAKÇA

Kitap için örnek

Özdemir, Veysel. Modern Teoriler Açısından Hz Muhammed (s.a.s)’ in Örnek Liderliği, Bingöl, 2014.

Kitap içinde bölüm, Makale, Bildiri vs. için örnek

Yavuzalp, Nuh. “Uzaktan Eğitim Yönetimi”, Uzaktan Eğitim, E. Tekinarslan, M. D. Gürer (derl.), Pegem Akademi, 2018, 130-150.

Yavuzalp, Nuh. “E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 2017, 987-1015.

 

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).

Üst Kenar Boşluk:  3 cm

Alt Kenar Boşluk:  3 cm

Sol Kenar Boşluk:  3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Makale Şablonunu indirmek için tıklayınız.


 

 

 1. Academic Knowledge Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 2. Academic Knowledge Dergisi, yılda iki kez (31 Haziran ve 31 Aralık) yayımlanan çift taraflı kör hakemlik uygulayan bir dergidir.
 3. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır. Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.
 4. Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir. Dergimize yapılan gönderiler Ithenticate intihal tespit programı ile taranmaktadır. İntihal tespit edilen yazılar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir.
 5. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.
 6. Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.
 7. Yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde saklanma hakkı mahfuzdur.
 8. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra yayın kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı hakemlere gönderilir. İki olumlu hakem raporu ile yazının yayımlanmasına karar verilir ve hangi sayıda yayımlanacağı çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.
 9. Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı bir renkle yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir.
 10. Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.
 11. Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.
 12. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma yayımlanabilir.
 13. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.
 14. Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına ya da yazarlarına aittir.
 15. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Academic Knowledge Dergisi'ne aittir.
 16. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Academic Knowledge Dergisi yayın kuruluna aittir.

Dergimizde makale gönderim ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

20808


Creative Commons Lisansı
              Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.