Son Sayı

Sayı: 11, 21.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin (ASOBİD) temel amacı sosyal bilimler alanında bilimsel normlara ve yayın etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları yayımlayarak alanın ilgililerine ulaştırmaktır. Düzenli aralıklarla yayımlanan, bilimsel ve hakemli bir dergi olma prensibiyle yayın hayatına başlayan ASOBİD, sosyal bilimler alanında saygın, tercih ve takip edilen, uluslararası itibarı olan bir dergi olmayı amaçlamaktadır.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde (ASOBİD) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Felsefe, Sosyoloji, Arkeoloji ve Coğrafya alanlarındaki bilimsel makalelere yer verilmektedir.

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım\Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmesi gerekmektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınız yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.
Gönderilen makalenin adı, özeti, anahtar kelimeleri makale üst veriye İngilizce ve Türkçe olarak ayrı ayrı girilmelidir.
Yazılar aşağıda belirtilen ASOBİD yazım ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sayfa Düzeni
1.Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kâğıt Boyutu A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk 3 cm
Alt Kenar Boşluk 2.5 cm
Sol Kenar Boşluk 2.5 cm
Sağ Kenar Boşluk 2.5 cm
Paragraf Başı 0.5 cm
Blok Alıntı Sol ve Sağ 3.5 cm
Yazı Tipi Times News Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Ana Metin Boyutu 12
Blok Alıntı 10
Dipnot Metin Boyutu 10
Paragraf Aralığı 6 nk
Satır Aralığı
Metin İki Yana Yaslı Olmalı Tek (1)


2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
3.Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
4.İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
5. Makale içerisinde tablolar numaralandırılmalı ve açıklamalar 9 punto ile yazılmalı e boyuna çizgiler kullanılmamalıdır.

ASOBİD TÜRKÇE KAYNAK GÖSTERME REHBERİ

ASOBİD Dergisi’ne gönderilen makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, dergimize gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir. Kaynak gösterimindeki aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1.Arşiv Belgeleri
Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Belge adının ardından sonra virgül konularak varsa belgenin tarihi verilir. Daha sonra arşivin sınıflandırılma biçimine göre dosya/gömlek, yaprak veya sayfa numaralarından herhangi biri verilir.
Arşiv belgeleri dipnotta gösterilmesi zaruri ise dipnot gösteriminde, yapılan atıflarda arşiv belgesinin adı, varsa belge tarihi, belgenin yer aldığı arşiv ve dosya/gömlek, defter ve varak/ yaprak/ sayfa numaraları belirtilir.
Metin İçinde: (Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi [BOA], d.3153).
Kaynakçada: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi (BOA)
Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) d. 3153

2.Kitaplardan Yapılan Alıntılarda
Tek Yazarlı eserler
Metin İçinde: (İnalcık, 2017: 41).
Kaynakçada: İnalcık, H. (2017). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) (24. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
İki Yazarlı eserler
Metin İçinde: (Tekeli ve İlkin, 2009: 45).
Kaynakçada: Tekeli, İ. ve İlkin, S. (2009). Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı (1. Baskı). İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
Üç, Dört ve Beş Yazarlı Eserler
Metin İçinde: İlk göndermede tüm isimler, daha sonraki göndermelerde ise sadece ilk yazar ismi belirtilir. (Kejanlıoğlu, Adaklı& Çelenk, 2004) sonraki göndermede (Kejanlıoğlu vd., 2004)
Kaynakçada: Kejanlıoğlu, B., Adaklı, G., Çelenk, S. (2004), Medya Politikaları. Ankara: İmge Kitabevi.
Altı veya Daha Fazla Yazarlı Eserler
Metin İçinde: Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır. (Abisel vd., 2005).
Kaynakçada: Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R., Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis Yayınları.
Kitap Bölümü
Metin İçinde: (Arens, 2000: 160).
Kaynakçada: Arens, A. (2000). “The Audit Process”. Randal Elder (Ed), Auditing-An Integrated Approach. New Jersey: Prentice Hall, 141- 217.
Çeviri Yayınlar
Metin İçinde: (Peirce, 2011: 34).
Kaynakçada: Peirce, L. P. (2011). Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar (Çev.: Ayşe Berktay). İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

3.Makalelerden Yapılan Alıntılarda
Metin içinde: (Elmacı, 2010: 157)
Kaynakçada: Elmacı, S. (2010). Aşağı Yeşilırmak Vadisinde Doğal Zeytin Alanları ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 15(23), s.157-169.
Doi Uzantılı Makaleler
Metin İçinde: (Brownlie, 2007: 1260).
Kaynakçada: Brownlie, D. (2007). "Toward effective poster presentations: An annotated bibliography". European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161
Online süreli Yayınlar
Metin İçinde: (Kenneth, 2000: 8).
Kaynakçada: Kenneth, I. A. (2000). "A Buddhist Response To The Nature Of Human Rights". Journal of Buddhist Ethics, 1-9. http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2010/04/A-Buddhist-Response-to-the-Nature-of-Human-Rights.pdf (15 Ocak 2012).

4.Basılı Kurumsal Yayınlar
Metin İçinde: (Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], 1984: 35).
Kaynakçada: Devlet Planlama Teşkilatı. (1984). Türkiye’de Sanayileşme Sorunları. Ankara: DPT Yayınları.

5.Kişi ya da Organizasyon İnternet Siteleri
İnternet kaynaklarında parantez içine varsa yazar adı da belirtilerek web adresinin erişim tarihi yazılmalıdır. Web adresi yazılırken, sitenin genel sayfasının adresi değil, yazıya erişimi sağlanabilecek linkin verilmesine dikkat edilmelidir.
Metin İçinde: (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası [TCMB], 2019).
Kaynakçada: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2019). Enflasyon Verileri: Tüketici Fiyatları. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+ Verileri/ (12 Ocak 2020).

6. Yazmalardan Yapılan Alıntılarda
Metin içinde: (Hüseyin b. Mansûr Amâsî : 2a)
Kaynakçada: Hüseyin b. Mansûr Amâsî. Menâkıb-nâme-i Meşâyih-i İzâm ve Tarik-i Erbab. Amasya Yazma Eser Kütüphanesi: 05 BA 1179. s. 2a-34b.

7. Bildirilerden Yapılan Alıntılarda
Metin içinde: (Evsile, 1997: 220)
Kaynakçada: Evsile, Mehmet (1997). Askerî Fabrikalarda Ücret ve Maaşlar (1931-1948). Beşinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri. Ankara. s. 219-225.

8.Yazarlı Gazete Yazısından Yapılan Alıntılarda
Metin içinde: (Bardakçı : 28.10.2016)
Kaynakçada: Bardakçı, Murat (28.10.2016). Yekta Hoca’nın ‘Osmanlı Müellifleri’. Habertürk: 28 Ekim 2016.

9.Yazarsız Gazete Yazısından Yapılan Alıntılarda
Metin içinde: (Milliyet: 21.09.2012)
Kaynakçada: Milliyet (21.09.2012). Katalonya'yı Bağımsızlık Ateşi Sardı.

10. Tezlerden Yapılan Alıntılarda
Metin içinde: (Bahadır, 2012: 33)
Kaynakçada: Bahadır, Savaşkan Cem (2012). 16. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Şarap ve Şarapla İlgili Unsurlar. Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD) yayın süreci, araştırmaların ve bilginin, tarafsız, saygın ve bilimsel olarak gelişim ve dağıtımını amaçlayarak sürdürme gayretindedir. Bu doğrultuda sürecin içinde yer alan yazar, hakem, yayıncı ve editörlerin etik ilkelere uyması beklenmektedir. ASOBİD yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıda belirtilen etik ilkelere riayet etmeleri gerekmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe).
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD) Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri (2014)'ne ve ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi uymayı taahhüt eder.
Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:
1. Yazarlık
- Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
- İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
- Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.
- Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
a. İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
b. Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
c. Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç. Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
d. Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
e. Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
f. Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).
2. Yazarın Sorumlulukları
- Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
- Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
- Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
3. Hakemliklerin Sorumlulukları
- Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
- Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
- Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
- Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.
4. Editöryal Sorumluluklar
- Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
- Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
- Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
- Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
- Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.
Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Amasya İlahiyat Dergisi'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.
Okuyucu Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman asobid@amasya.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.
İntihali Ortaya Çıkarma
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ez iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan iThenticate programı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. İntihal tespit edilen çalışmalar reddedilir.

ASOBİD, makale gönderim/süreç işletim, yayınlama gibi hiçbir süreç için ücret talep etmez.

ISSN: (print) 2548-0480 / (online) 2602-2567