Cilt: 8 Sayı: 19, 1.11.2021

Yıl: 2021

Makale

Terörizm , Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi
Doktora Muhammed AKSU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER (DR) 0000-0002-4672-1343
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM UHAD) ASSAM'ın kuruluş amacı olan; İslam Ülkelerinin ortak irade altında toplanması için gereken organlar ve bunların mevzuatları konusundaki araştırmaların ve yürütülen bilimsel çalışmalar ile sosyal bilimler alanlarındaki çalışmaların akademik literatüre kazandırılması amacıyla yayınlanmaktadır.

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi (ASSAM UHAD) Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez ASSAM tarafından yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide iktisat, işletme, tarih, sosyoloji, maliye, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve diğer ilgili alanlarda makaleler yayımlanmaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Makalelerde herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.  Dergimize DergiPark sistemi üzerinden //http://dergipark.gov.tr/assam) başvurulması gerekmektedir.  Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

ASSAM daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış özgün, araştırma, derleme ve kuramsal çalışmaların yayımlandığı sosyal bilim alanlarına ilişkin disiplinler arası ve hakemli bir dergidir.

Dergiye gönderilen makaleler konu alanıyla ilgili en az iki hakemin önerileri dikkate alınarak yayımlanır. Dergimizin yazım ve yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar baş editör başta olmak üzere Yönetim Kurulu’ nun onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

Dergimiz İnternet ortamında dijital yayın olarak çıkarılmaktadır.

Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

Yapılan her bir çalışmanın fikri ve ilmi sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların herhangi bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilir, iki hakemden olumlu görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Herhangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

Yazar/yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve gizli tutulur. 

Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir çalışma, sadece iki hakka sahiptir. İki talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak red alır. 

Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyorsa mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi, makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 

Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör tarafından tek taraflı olarak kabul veya red edilir. Bu durumda yazar/yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz. 

Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar/yazarlar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem için yazar/yazarlardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar, her hakkı ile dergimize devredilmiş sayılır. 

Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar/yazarlar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez. 

Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz. 

Dergi yılda iki defa olmak üzere; Nisan ve Kasım aylarında yayınlanır. Bu sürelerde derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

Dergiye gönderilen makaleler aşağıda belirtilen biçim ve yazım kurallarına dikkate alınarak gönderilmelidir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler yayım için dikkate alınmayacaktır.

1. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özetler ve kaynakça dâhil 25 sayfadan fazla olmamalıdır.

2. Makalenin başlangıç kısmında, Türkçe ve İngilizce (varsa Arapça) olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 250 kelimeyi aşmayan özet ile Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelime bulunmalıdır. Türkçe özetler "Öz" başlığı altında, İngilizce özetler ise "Abstract" başlığı altında yer almalıdır.

3. Makale başlığı 14 punto, bold ve büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar adı makale başlığı altında 11 punto, bold ve italik olarak verilmeli, yazar unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi (*) işaretiyle dipnot olarak gösterilmelidir. 

4. Yazı karakteri Times New Roman, 11 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

5. İngilizce ve Türkçe özetler Times New Roman, 10 punto, satırlar tek aralıklı yazılmalıdır.

6. Makalelerde sayfa numarası kullanılmamalıdır.

7. Paragraf yazısı, ilk satır 1 cm, paragraflar arası önceki 6 nk, sonra 6 nk, iki yana yaslı, satır aralığı tek olmalıdır.

8. Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıkla aynı hizada olmalıdır. Alt başlıkların yalnızca ilk harfleri büyük harfle başlamalıdır.

Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir.

1………..

1.1………….

1.1.1………

2……..

2.1…….

2.1.2……..

3…….

3.1…….

3.1.2….

3.2…….

3.2.1…….. şeklinde

  • Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.

  • Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

  • Alıntı ve Göndermeler: Dergimize gönderilecek makalelerde aşağıdaki alıntı ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir.  Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntılar, sağdan ve soldan 1 cm  içte yazılmalıdır.


1) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;

……….. (Çaldak, 2004: 12)

2) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;

……….. (Kadıoğlu, 1998) veya  Kadıoğlu (1998)’nın belirttiği gibi ……..

3) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;

………. (Selçuk ve Tuğluk, 2001: 30–37)

4) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;

.… (Kara vd., 1991:29) veya Kara vd. (1991:29)’ne göre ……..

5) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;

……….. (Kavruk, 2002: 37-40; Mazıoğlu, 2005: 29)

6) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;

……….. (Yoldaş, 2002a: 24-30; b:120-130)

7) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;

……….. (Akın, 1999:12; 2000: 38–40)

8) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;

……….. (Kıran ve Kıran, 2001: 51)

9) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);

……….. (Pazarlama Kuramı, 2008: 12)

10) Anonim yayına gönderme;

……….. (Anonim, 1998: 16)

11) Görüşmeye gönderme;

………. (İ. Pala, görüşme, 18 Kasım, 2008)

12) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;

………. (İhracatımız Geçen Yıla Oranla % 50 Arttı, Sabah, 12.10.2008)

13) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;

……….. (Selçuk, 2008)

14) Kuruma gönderme;

……….. (Devlet  Planlama Teşkilatı, 2007)

15) web adresine gönderme

…….(www.tdk.gov.tr, 2008)

16) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;

………. (Pala, t.y.: 25-30)

17) Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf).


Makalelerde yararlanılan eserler, metnin sonunda yer alacak KAYNAKÇA bölümünde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

1. Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynakça, bu başlık altında yeni bir sayfadan başlamalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

2. Tüm kaynakça iki yana yaslı, tek satır aralığı, punto 11 ve kaynaklar arasında önce 6 nk, sonra 6 nk olacak şekilde yazılmalı ve 1,25 cm değerinde asılı formatta olmalıdır.

3. Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c…” ibareleri kullanılmalıdır.

Kitap
Harputi, A. (1914). Tarih-i ilm-i kelam. İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası.

Çeviri Kitap

İnalcık, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. Çev., Ruşen Sezer. İstanbul: YKY.

Dergi

Gündoğdu, C. (2002). Halvetiyye Tarikatı Şemsiye Kolu Meşâyihi ve Şemsî Dergâhı Son Post-Nişîni: Hüseyin Şemsi (GÜNGÖREN). EKEV Akademi Dergisi, 10, 53-71.

Kitapta Bölüm

Çelebioğlu, A. (1998). Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları (525). İstanbul: MEB Yayınları. 

Derleme Kitapta Makale

Hutchby, Ian (1991). “The Organization of Talk on Talk Radio.” Broadcast Talk. (Der.) Paddy Schannel. London: Sage. 154-178.

Dergide Makale

Çaplı, B. (2001). “Media Policies in Turkey Since 1990.” Kültür ve İletişim, 4(2): 45-55.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi

Arslan, Ş. (2006). Fıtrat Kavramı Çerçevesinde Eğitimde İnsanın Ne’liği Sorusu. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yayımlanmış Bildiri

Odman, A. E. (2003), “Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik: Meksika’da Popülizm ve Türkiye’de Devletçilik”, 8.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık, Ankara. 

Yayımlanmamış Bildiri

Ekşi, H. (2002, Mayıs). Etkili karakter eğitimi müfredatı için stratejiler. 2000′li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan poster bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Elektronik Kaynaklar

Kodish, B.I. (2003). What we do with language-waht it does with us. ETC: A review of general semantics, 60(1), 383-384. 06 Ocak 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.

TODAİE, (2005), “Türkiye’nin Yerel Yönetimler Tarihi” http://www.todaie.gov.tr/programlar.php, (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

Gökçe, A. Fuat, (2010), “Türkiye’nin Reform Tarihi” http://www.alifuatgokce.com/makaleler.html, (Erişim Tarihi: 30.12.2013)

 

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Dergide yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazarlara aittir. Makalenin ön kontrolünde tespit edilen %20 benzerlik oranının içinde ve bunun dışındaki intihaller, aşırmaların sorumluluğu yazarlara aittir. Yayınlar bilimsel nitelikte neden-sonuç ilişkisi içinde hazırlanan ve bilime katkı sağlayacak nitelikte yazı olması gerekmektedir.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.