Cilt: 77 Sayı: 4, 16.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

2. Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları

Araştırma Makalesi

5. Çevre Bilinci Dinamikleri Çevresel Tutumda Bir Farklılık Yaratır mı? Kırklareli Üniversitesi Örneği

Araştırma Makalesi

6. Covid-19 Döneminde Yönetim Alanında Gerçekleştirilen Araştırmalar ve Geleceğe Yönelik Öngörüler

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1943 yılından beri özellikle siyaset bilimi ve iktisat alanında özgün araştırma ve incelemeye yönelik, açık yayın politikası izleyen ve üçer ayda bir düzenli olarak yayımlanan öncü konumunda hakemli bir dergidir. SBF Dergisi başlangıçtan itibaren Türkiye’de soruna-dayalı ve eleştirel araştırmaya odaklaşan sosyal bilimler geleneğinin oluşumuna öncülük etmiş ender yayınlardan biridir. Dergi, başta Türkiye ve dünyayı ilgilendiren meselelerde sosyal, siyasal ve iktisadi araştırma ve incelemeleri kabul ederek kapsayıcı ve geniş bir perspektif benimsemektedir. Güncel sosyal bilim koşullarına uygun olarak Dergi disiplinler-arası bir çizgi benimsemiş olup özellikle Türkiye ve çevresine odaklaşarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında güncel ve dinamik tartışmaları da bünyesine taşıma gayesindedir. Ayrıca uluslararası siyasal iktisat, finans ve kalkınma gibi iktisadın türev alanlarında disiplinler arası geçişken tartışmaları güçlendirmeyi amaçlayan makaleleri de kabul ederek geniş bir araştırma gündemini desteklemektedir. SBF Dergisi farklı disiplinler arasında köprü kurmaya ve böylece okuyucu kitlesine eleştirel bir disiplinler-arası içerik sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Dergiye gönderilen makalelerde şu nitelikler aranmaktadır:

- özgün kavramsal çerçeve ve yöntem,

- politik-yapımı ve icrasını destekleyen yeni ampirik bulgular,

- eleştirel çözümleme ve tartışmalar.

Dergiye gönderilen tüm yazılar öncelikle Editöryel Kurul tarafından değerlendirilmekte, ancak hakeme gönderilmeye uygun görüldüğü takdirde bağımsız uzman hakemlere gönderilerek çift kör hakem uygulamasına tabi tutulmaktadır. Çalışmaların tamamı uluslararası yayın etiği ilkelerine uygun olarak değerlendirilmekte ve tüm okuyuculara açık ve bedelsiz olarak sunulmaktadır. Yayın etiği ilkelerimizi buradan okuyabilirsiniz

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Index Islamicus (Brill)TR Dizin (ULAKBİM) , MLA - Modern Language Database ve EBSCO Political Science Complete taraından endekslenmektedir.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi araştırma makalelerine, kitap incelemelerine ve kronik adı altında güncel olayları inceleyen notlara yer vermektedir. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler Editöryel Kurul'un onayını geçtikten sonra  yerleşik hale gelmiş olan çift taraflı kör hakem değerlendirilmesine sunulur. Gönderilen makaleler öncelikle kat'î sûrette iki temel elemeden geçer:

- Asgari ve azami kelime sınırı,

- Dergi atıf ve kaynakça kurallarına uyum. 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’ne gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Araştırma makelerlerinin uzunluğu 5000-8000 sözcüğü, kitap incelemelerinin uzunluğu 1500 sözcüğü, kroniklerin uzunluğu 2000 sözcüğü geçmemelidir. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde Ankara Üniversitesi SBF Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. Editörler Kurulu’nun makale kabulü konusunda hem içerik hem de biçim bakımından nihai karar hakkı saklıdır.

Yazarlar makalelerini MS Word (.docx) formatında Dergi Park üzerinden gönderilmelidir.

Makaleler Times New Roman karakteriyle 1.5 satır aralığında, 12 punto harf büyüklüğünde hazırlanmalıdır. Ana metinde yer verilemeyen açıklamalar için dipnot kullanılabilir.

Yayın için değerlendirilmek üzere Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’ne gönderilen makaleler yazarlara dair hiçbir bilgi içermemelidir. Yazarlar ayrı bir doküman içerisinde unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) numarasını bildirmelidir. Teşekkür bölümü ve eğer varsa fon sağlayıcı kişi ya da kurumlarla ilgili bilgi de bu ayrı doküman içerisine yerleştirilmelidir.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılan makaleleri yayımlamaktadır. Yazı bu dillerden hangisinde yazılmış olursa olsun her makale en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet ile bu dillerde 5 anahtar sözcük içermelidir. Özetler ve anahtar sözcükler makalenin giriş kısmından önce eklenerek gönderilmelidir.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’ne gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın e-posta aracılığıyla yazı için basıla verdiği kabul edilecektir. Yazım yanlışlarının olağanın üzerinde olması yazının geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Makale Değerlendirme Sürecinin İşleyişi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilen yazılar Editörler Kurulu’nca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine ya da üçüncü bir hakeme gönderilmesine karar verilecektir. Karar yazara en kısa sürede bildirilecektir.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 2 ay içerisinde yapılarak Editörler Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Editörler Kurulu, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten kolektif olarak sorumludur. Editörler Kurulu, Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics, COPE) tarafından tanımlanmış Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri ve En İyi Uygulamalar’ın izinden giderek akademik dürüstlüğü teşvik eder.

Editörler Kurulu’nun sorumluluğunda işletilen yayın sürecinde yazarların etik kuralları ihlal ettiği değerlendirildiğinde ve iThenticate intihal önleme yazılımı taramasında yüksek benzerlik oranı çıktığı tespit edildiğinde makalelerin geri çekme hakkını kendinde saklı tutar.

Makalenin Editörler Kurulu’nca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile Editörler Kurulu’nun son kararı esastır.

Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

Editörler Kurulu’nda bir editör ve üç yardımcı editör görev alır. Editörler Kurulu başvuruda bulunan makalelerin değerlendirme sürecinin yürütülmesini ve derginin düzenli aralıklarla yayımlanmasını sağlar.
Editör ve editör yardımcılarının ilk incelemesi ile değerlendirme süreci başlatılır. Bu aşamada makalenin derginin yayın alanları kapsamına dahil olup olmadığı, uluslararası okuyucuya uygunluğu, dergi yayın ilkelerine uygunluğuna ilişkin ilk değerlendirme gerçekleştirilir.

Makale değerlendirme sürecinin takibi için Editörler Kurulu ya da Yayın Kurulu’ndan bir üye belirlenir. Bu aşama makalenin hakem değerlendirmesine uygunluğuna ilişkin bir değerlendirme sürecini içerir. Bu aşamayı izleyen süreçte makalelerin hakem değerlendirmesi süreci başlatılır. Hakem görüş ve değerlendirme raporlarının kapsamlı, yönlendirici ve geliştiren bilgi içermesine dikkat edilmektedir.

Yayınlanma süreci her iki hakemin de yayınlanmasına uygun bulduğu makaleler için biçim ve yazım kuralları bakımından incelenir ve yayıma hazırlık süreci işletir. Yayımlanmaya uygun makaleler alanların kendi içinde yapılan kabul tarihi göz önünde tutularak yayın sıralamasına alınır. Yazarlar bu aşamada sürece ve takvime dair bilgi talep edebilir.

Editörler Kurulu derginin yayıma hazırlanması ve yayınlanması süreçlerinde çıkabilecek aksaklıkların önlenmesine yönelik çözüm üretir.

Editörler Kurulu’nun kararıyla belirlenen aralıklarla Yayın Kurulu’na ve Danışma Kurulu’na toplantı çağrısında bulunur, görüşleri derler ve dergi yayın politikasının geliştirilmesinde Yayın Kurulu’na ve Danışma Kurulu’na destek olur.

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar hazırladıkları özgün çalışmalarla dergimize başvurmalıdırlar. Yazarlar, aynı çalışmayı aynı zamanda birden çok derginin hakem sürecine göndermemelidirler. Aynı makaleyi aynı zamanda birden çok dergiye göndermek etik dışı bir davranış oluşturur ve kabul edilemez. Yazarlar kaynakların orijinalliğinden ve teyidinden sorumludurlar. Editörler Kurulu’nun gözden geçirmesi amacıyla ve/veya derginin açık veri gerekliliklerine uymak için yazarlardan çalışmalarını destekleyen araştırma verisini sağlamaları istenebilir. Editörler Kurulu, yazarın makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, Yayın Kurulu’na bildirmek koşuluyla geri çekme hakkını saklı tutar.

Hakemlerin Sorumlulukları

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi yazarlar ve hakemlere ait bilginin anonim biçimde işletildiği çift taraflı kör hakemlik sürecine riayet eder. Hakemler makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dahildir.

Yazım Kuralları: Yollamalar, Dipnotlar ve Kaynakça

Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir.

a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içindeki yollamada (kitap)

(Said, 2002: 35).

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda

(Said, 2002a: 35); (Said, 2002b: 40).

Kaynakçada

Said, Edward W. (2002), Yeni Bin Yılda Filistin Sorunu (İstanbul: Aram Yayıncılık) (Çev. Ahmet Cüneyt, Ali Kerem ve Nuri Ersoy).

Metin içindeki yollamada (makale)

(Waterbury, 1991: 15).

Kaynakçada

Waterbury, John (1991), “Twilight of State Bourgeoisie”, International Journal of Middle Eastern Studies, 23 (1): 1-17.

b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içindeki yollamada (kitap)

(Balibar ve Wallerstein, 2000: 67).

Kaynakçada

Balibar, Etienne ve Immanuel Wallerstein (2000), Irk Ulus Sınıf (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Nazlı Ökten).

Metin içindeki yollamada (makale)

(Sına ve Soyer, 1998: 108).

Kaynakçada

Sına, Zeynep ve Serap Soyer (1998), “Sosyolojik Açıdan Kooperatifçilik Teorisinin Niteliğine İlişkin Düşünceler” , Amme İdaresi Dergisi, 31 (3): 103-117.

c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içindeki yollamada (kitap)

(Gönlübol vd., 1996: 45).

Kaynakçada

Gönlübol, Mehmet, Haluk Ülman, Ahmet Şükrü Esmer, Cem Sar, Duygu Sezer, Oral Sander ve Ömer Kürkçüoğlu (1996), Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995 (Ankara: Siyasal Kitabevi).

İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer alacak ve yollamalar da bu örneğe göre yapılacaktır.

d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler

Metin içindeki yollamada

(Riddell, 1994: 53).

Kaynakçada

Riddell, Peter (1994), “Major and Parliament” , Kavanagh, Dennis ve Anthony Seldon (Der.), The Major Effect (London: Macmillan): 46-63.

Metin içindeki yollamada

(Geray, 1992: 236).

Kaynakçada

Geray, Cevat (1992), “Çevre İçin Eğitim”, Keleş, Ruşen (Der.), İnsan Çevre Toplum (Ankara: İmge): 223-240.

e) Kurum yayınları

Metin içindeki yollamada

(DPT, 1989: 145).

Kaynakçada

DPT (1989), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 (Ankara).

f) İnternet kaynakları

Metin içindeki yollamada

(Çubukçu, 2009).

Kaynakçada

Çubukçu, Mete (2009), “Bu Kimin Zaferi?” , http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp (15.06.2010).

Metin içindeki yollamada

(Dışişleri Bakanlığı, 2010).

Kaynakçada

Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa (16.06.2010).

g) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için ASBHK gibi.

h) Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin Editörler Kurulu, Yayın Kurulu, Danışma Kurulu, yazarları ve hakemleri akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder.

Açık Erişim

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi açık ve bedelsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlıdır. Yazarlardan makale işleme, gönderme ve yayımlanma sürecinde herhangi bir ödeme talep edilmez. Her makaleye yayımlanma tarihinden itibaren derginin internet sayfası üzerinden Creative Commons License of CC BY-NC-ND lisansıyla hiçbir bir kısıtlama ve gecikme olmaksızın tam metin olarak erişilebilir. Okuyucular yayımlanan her makaleyi karşılıksız olarak indirebilir, bastırabilir ve paylaşabilir. Yazar isimlerine ve makale başlıklarına atıf yapılmalıdır. Makaleler hiçbir şekilde değişitirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz. Bu lisanslama türüyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Nesnellik

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’ne gönderilen makaleler yazarının cinsel yönelimine, dinsel inancına, etnik kökenine, uyruğuna ve siyasal felsefesine bakmadan akademik ve bilimsel içeriğine göre değerlendirir. Yazar(lar)a dair kişisel eleştiriler uygunsuz olarak kabul edilir. Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.

İntihal

İntihal, başkasının çalışmasını kendi çalışmasıymış gibi göstermek, başkasının çalışmasını atıf vermeden olduğu gibi veya şeklen değiştirerek kopyalamak ve başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını sahiplenmek şekline gerçekleşir. İntihal hangi şekilde yapılırsa yapılsın etik dış bir davranıştır, kabul edilemez.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi intihal konusunda katı bir politika izlemektedir. Editörler Kurulu yazılı eserlerin orijinalliğini bu eserleri yayın öncesinde iThenticate intihal önleme programına yükleyerek teminat altına alır. Editörler Kurulu, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu yayınlanmış makalelere ilişkin başta intihal olmak üzere ve tüm bilimsel suistimal iddialarını ivedilikle incelemeye alır. Eğer bir makalenin çalışmalardan intihal yapmış veya izinsiz veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmış olduğu tespit edilirse, Editörler Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirmek dahil çeşitli işlemler yapma hakkını saklı tutar.

Çıkar Çatışması

Bütün yazarlar, çalışmalarını uygunsuz bir şekilde etkileyebileceği düşünülebilecek başka bireyler ve kurumlarla aralarındaki her türlü maddi çıkar ilişkisini makalede açığa kavuşturmalıdırlar.

Gizlilik

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdür. AÜ SBF Dergisi Editörler Kurulu, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu ilgili yazar ve hakemlerle başka türlü anlaşılmadığı müddetçe, dergiye gönderilen tüm materyalin ve hakemlerle yapılan tüm yazışmaların gizliliğini korumayı teminat altına alır. Raporlar veya makale hakkındaki bilgiler başkalarıyla paylaşılamaz. Hakemler editörler kurulunun yazılı izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmaz. 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi açık ve bedelsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlıdır. Yazarlardan makale işleme, gönderme ve yayımlanma sürecinde herhangi bir ödeme talep edilmez. Her makaleye yayımlanma tarihinden itibaren derginin internet sayfası üzerinden Creative Commons License of CC BY-NC-ND lisansıyla hiçbir bir kısıtlama ve gecikme olmaksızın tam metin olarak erişilebilir. Okuyucular yayımlanan her makaleyi karşılıksız olarak indirebilir, bastırabilir ve paylaşabilir. Yazar isimlerine ve makale başlıklarına atıf yapılmalıdır. Makaleler hiçbir şekilde değişitirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Bu lisanslama türüyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.