Güncel Sayı

Cilt: 11, 21.06.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

Sayı Editör Kurulu

Eskiçağ Tarihi, Eski Yunan ve Roma Tarihi
Fiziki Coğrafya, İklim Bilimi, Jeoformoloji ve Yüzey Örtü Süreçleri, Hidrografi, Havza Yönetimi, Fiziksel Coğrafya ve Çevre Jeolojisi
Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Latince ve Klasik Yunan Edebiyatı, Latince ve Klasik Yunan Dilleri
Prof. Dr. Osman ERAVŞAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1501-5232
Türk-İslam Sanatları Tarihi, Arkeoloji, Ortaçağda Türk-İslam Arkeolojisi , Sanat Tarihi, Kentsel Arkeoloji
Osmanlı Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Yakınçağ Kent Tarihi, Yakınçağ Akdeniz Tarihi, Yakınçağ Tarihi
Dr. Şenkal KİLECİ Bir kuruma bağlı değildir 0000-0002-0281-7407
Latince ve Klasik Yunan Edebiyatı, Eski Yunan ve Roma Tarihi, Latince ve Klasik Yunan Dilleri
Özge BOZKURTOĞLU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, AKDENİZ ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)
Yeniçağ Akdeniz Tarihi, Yakınçağ Akdeniz Tarihi, Ortaçağ Tarihi (Diğer)

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanlarının yayımlarını kapsayan bir dergidir.

Gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış ve yayınlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Metin yazılırken 11,5 punto (dipnotlarda 10 punto) Times New Roman (PC ve Macintosh) yazı fontu kullanılmalıdır. Makale içerisinde bulunan Hellence ya da diğer özel karakterler için New Athena Unicode/Minion Pro Display fontu kullanılmalıdır. New Athena Unicode’un son versiyonu http://apagreekkeys.org/NAUdownload.html adresinden indirilebilir. Dipnotlar her sayfanın altında, makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlenecek şekilde verilmelidir. Makalelerde kullanılacak olan tüm resim, çizim ve harita gibi görsel veriler için sadece (fig.) kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir. Bu nedenle levha, resim, çizim, şekil ve harita gibi farklı ifade ve kısaltmalar kullanılmamalıdırlar.

Makalelerin e-posta yoluyla cedrus@akdeniz.edu.tr ya da A4 boyutlu kağıda basılı kopya ve dijital (CD-DVD) olarak gönderilmesi gerekmektedir. Görsellerinin ise metinden bağımsız, .jpeg veya .tiff formatında, çözünürlüğünün 300 dpi’den az olmaması gerekmektedir. Makalenin özetinde en az 150, en fazla 200 kelime kullanılmalı; çalışmaya duyulan gereksinim, kaynak taraması, yöntem, bulgular ve sonuçlarla birlikte çalışmanın alt başlıklarının ve içeriğinin tanımı yer almalıdır. Makalede en az 4, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır. Türkçe makalenin özeti Türkçe ve İngilizce, Türkçe haricindeki makalenin özeti ise yazım dili ve Türkçe olmalıdır. Makalenin ham metni 20 sayfayı aşmamalı, figür sayısı en fazla 20 olmalı ve bir figür maksimum 3 fotoğraf/çizim (örn: Fig.1a, b, c) barındırmalıdır. Başvuru formunda, yazarın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi, telefon ve varsa faks numaraları ile makale künyesinde orcid.org adresinden ücretsiz olarak temin edilecek ORCID ID numarası eksiksiz olarak belirtilmelidir.

Dipnotlar metinde sayfa altında verilmeli, kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve metinde kullanılan kısaltmalar burada açıklanmalıdır. Metinde kullanılan kaynaklar; yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (varsa levha, figür, no.) şeklinde kısaltma olarak verilmelidir, bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir. Metin içerisinde kullanılan dergi makalesi ya da kitap bölümü vb. kaynakların bibliyografyada sayfa aralıkları mutlaka eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir. Latin alfabesiyle yazılmamış yayın isimleri gibi yazar isimleri de orijinal alfabesiyle yazılmalıdır. Makale içerisinde bulunan ara başlıklarda küçük harf kullanılmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır. Dipnot ve kaynakça bölümünde bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıfta bulunulacaksa yıldan sonra alfabenin başlangıç harfinden başlamak kaydıyla küçük harf eklenmelidir. Makalelerde yüzyıl belirtilirken MS X. yüzyıla kadar olan tarihlerde Roma rakamları (MÖ IV. yüzyıl gibi), MS X. yüzyıldan sonra ise Arap rakamları kıllanılmalıdır (MS 19. yüzyıl gibi). Antikçağ ve Geç Antikçağa ilişkin makalelerde Doğu Roma terimi kullanılmalı, Bizans tercih edilmemelidir. Ayrıca yine aynı kapsamdaki makaleler için özel bir durum olmadıkça Hellas terimi kullanılmalı Yunanistan şeklinde ifade edilmemelidir. Aynı dönemde konuşulup yazılan dil için Hellence ifadesi kullanılmalı, Yunanca, Eski Yunanca, Grekçe, Rumca şeklindeki yazımlar tercih edilmemelidir.

Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, baş editör, dergi editörü ve alan editörleri tarafından incelenmektedir. Makaleler, ana editörlerin önerileri doğrultusunda baş editör tarafından seçilen en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç yazara iki ay içinde bildirilmektedir. Hakemlik işlemi tamamlanan ve Cedrus editöryası tarafından yayıma hazır hale getirilmiş makalelerde sadece kelime ve harf hataları düzeltilebilir, bu süreçte bibliyografya, metin, görsel ekleme ya da çıkarma gibi işlemler gerçekleştirilmez. Cedrus Dergisi’nde her yıl sınırlı sayıda makale yayımlayabilmesi nedeniyle hakemlik süreci olumlu tamamlanan her makale için bir yayın taahhüdü verememektedir. Editöryal bir değerlendirme yapıldıktan sonra ilgili yılın sayısında yer alacak makaleler belirlenmekte ve 21 Haziran’da kararlar yazarlara iletilmektedir. Hakemlik süreci devam eden ya da hakem değerlendirmeleri yazara iletilen makalelerin, geri çekilmesi yazar(lar) tarafından talep edilmesi durumda, yazar(lar)ın hem ilgili makalesi hem de ileriki çalışmaları dergimizce değerlendirilme dahi kabul edilmeyecektir. Ayrıca üçten fazla yazara sahip makaleler kabul edilmemektedir. Bir yazar ardışık iki sayıda herhangi şekilde makale yayımlayamaz.

Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, baş editör, dergi editörü ve alan editörleri tarafından incelenmektedir. Makaleler, ana editörlerin önerileri doğrultusunda baş editör tarafından seçilen en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç yazara üç ay içinde bildirilmektedir.

Makalelerdeki fikir ve sonuçlar yazarların şahsi görüşü olup doğrudan ya da dolaylı olarak Cedrus Dergisi’nin görüşü niteliği taşımaz.

Cedrus yayın ilkeleri ve metin yazım dosyası için bk. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/26654

(Antik Kaynak ve Epigrafik Kısaltmalar Listesine https://dergipark.org.tr/tr/journal/3025/file/4684/download adresinden ulaşılabilir).

Monografiler | Monographs
Özüdoğru Ş. 2020, Kibyra Kazı ve Araştırmaları Monografi Serisi I, KIBYRA: Kibyra Maior / Caesarea Cibyra. İstanbul.
1 Özüdoğru 2020, 365.

Tek yazarlı kitaplar | Book by a single author
Goldsworthy A. 2020, Philip and Alexander: Kings and Conquerors. New York.
1 Goldsworthy 2020, 123 dn. 85.

İki ya da daha fazla yazarlı kitaplar | Book by two or more authors
Heckel W. & Yardley J. C. 2004, Alexander the Great, Historical Texts in Translation. Malden – Oxford.
1 Heckel & Yardley 2004, 27.

Edit edilmiş kitapta bölüm | Chapter in an edited work
Matthews R. 2011, “A History of the Preclassical Archaeology of Anatolia”. Eds. S. R. Steadman & G. McMahon, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford, 34-55.
1 Matthews 2011, 38.

Bir seride yayınlanmış kitaplar | Occasional publications
Jones D. W. 2021, Four Economic Topics for Studies of Antiquity: Agriculture, Trade, Population, and the Behaviour of Aggregate Economies (BAR IntSer 3018). Oxford.
1 Jones 2021, 77.

Ek Yayınlar | Supplements
Durugönül S. 2007, Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları – NAGIDOS / Results of an Excavation in an Ancient City in Rough Cilicia (Adalya Suppl 6). İstanbul.
1 Durugönül 2007, 59.

Tez (Doktora & Yüksek Lisans) | Thesis-Dissertation (PhD & MA)
Coşkun Abuagla A. 2012, Roma Dönemi Küçük Asya Procuratorleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.
1 Coşkun Abuagla 2012, 73.

Dergide makale | Journal article
Duggan T. M. P. 2015, “From Mid-October to the End of March – Voyaging in the Medieval Mediterranean”. Cedrus III, 277-310.
1 Duggan 2015, 280-285.

İki ya da daha fazla yazarlı makaleler | Articles by two or more authors
Dökü F. E. & Baytak İ. 2017, “Kabalis Bölgesi Demirçağ Yerleşim Tipleri ve Gözetleme/Haberleşme Kaleleri”. MJH VII/2, 223-242.
1 Dökü & Baytak 2017, 45.

Durukan A., S. Kılıç & H. Tuncer 2020, "The Architecture of the Antalya Pazar Baths and a Suggestion of Experiential Marketing Modules for its Re-functioning as a Shopping Space". Cedrus VIII, 659-673.
1 Durukan et al. 2020, 665.

Sayı numarası olmayan dergide makale | Journal without volume number
Nikolaou I. 2019, “A Hellenistic and Roman Tomb at Eurychou – Phoenikas”. RDAC, 234-257.
1 Nikolaou 2019, 266 lev. 60.

Kitap tanıtımları | Book reviews
Köker H. 2020, “The Storm before the Storm. The Beginning of the End of the Roman Republic”. Yazar: M. Duncan, Libri VI, 361-363.
1 Köker 2020, 368.

Kongre-Sempozyum Yayınları | Published papers
Burragato F., M. Nezza, A. F. Ferrazzoli & M. Ricci 2007, “Late Roman 1 Amphora Types Produced at Elaiussa Sebaste”. Eds. M. Bonifay & J. C. Treglia, Late Roman Coarse Wares, Cooking, Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry 2. (BAR IntSer 1662). Marseille and Arles, 13-16 April 2005. Oxford, 689-700.
1 Burragato et al. 2007, 692.

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıf | Citation for an author with more than one cited publication within the same year
McGing B. C. 1986a, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pontus. Leiden.
1 McGing 1986a, 7.
McGing B. C. 1986b, “The Kings of Pontus: Some Problems on Identity and Date”. RhM 129, 248-259.
2 McGing 1986b, 250 pl. 30 no: 35.

Popüler dergide yazı | Magazine article
Tassinari P. 2014, “Antik Dünyada Tıp ve Sağlık”. Aktüel Arkeoloji 24, 56-67.
1 Tassinari 2014, 58.

Basılı günlük gazetede haber-makale | Newspaper article
Şahin S. (25 Kasım 2000), “Kültürel Miras, Kültürel Kimlik ve Eskiçağ Bilimleri”. Cumhuriyet Gazetesi Bilim-Teknik Eki 714, 18-19.
1 Şahin 2000, 18-19.

Latin alfabesiyle yazılmamış yayın isimleri ya da yazar isimleri | Publication or author names unwritten with Latin alphabet
Τσαραβοπογλος A. N. 2019, “Η αρχαία πόλη της Χίου”. Horos 29, 124-144.
1 Τσαραβοπογλος 2019, 138.

Referans yayınlar | Works of standard reference
Oberhummer E. 19702, “Bosporos (1)”. RE III/1, col. 741-757.
1 Oberhummer 19702, col. 744.

Çevirisi yapılmış yayınlar | Translated Works
Selz G. J. 2020, Sümerler ve Akadlar: Tarih: Toplum, Kültür. Çev. F. G. Gerhold, İstanbul.
1 Selz 2020, 115.

Çeviri Makale | Translated Article
Oktan M. 2018, “Quintus Asconius Pedianus, Yüceliğe Hakaret Davasında Cornelius Savunması”. Libri IV, 251-313.
1 Oktan 2018, 286.

Ansiklopediler | Encyclopedies
Ansiklopedi maddesi | Encyclopedia article

Bergmann J. 1993, “Relativity”. The New Encyclopedia Britannica, vol. 10. Chicago, 501-508.
1 Bergmann 1993, 505.

Gazeteler | Newspaper Reference (for articles see above)
Yazarlı gazete yazısı | Newspaper article, with author

Cemal H. 21 Eylül 2019, “Enseyi Karartmayın İyi Yoldayız”. Milliyet.
1 Cemal 2019.

Yazarsız gazete yazısı | Newspaper article, without author
Katalonya’yı Bağımsızlık Ateşi Sardı”. Milliyet, 21 Eylül 2020.
1 Milliyet, 21 Eylül 2020.

Elektronik Kaynaklar| Electronic Sources
İnternetten yayınlanan dergide makale | Citation from an Internet-only journal’s article

Taşkıran M. 2021, “Phaselis Merkezi Kule”. Phaselis VII, 7-19. Kaynak: http://dx.doi.org/10.18367/Pha.21002
1 Taşkıran 2021, 14.YAYIN ETİĞİ VE KÖTÜYE KULLANIM BİLDİRGESİ
Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi

Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, yayın ve hakemlik sürecinin en hassas unsuru olan şeffaflık ve adalet ilkelerinden ödün vermeden gerek dergiye makale sağlayan yazarları gerekse makaleyi tetkik eden konunun uzmanı kör-hakemleri makalelerin değerlendirmeleri aşamasında gizli tutan ve en üst seviyede yayın etiğinin bulunduğu evrensel bir platform sağlamayı taahhüt eden açık erişimli, elektronik uluslararası bir dergidir.
Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’ne gönderilen bir makalenin süreci çalışmanın kör hakemlik prensibi çerçevesinde yetkin iki hakeme gönderilmesiyle başlar. Her iki hakemin olumlu görüş bildirmeleri durumunda kabul, olumsuz değerlendirmeleri durumunda ise reddetme prosedürleri uygulanır. Eğer kör hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir; verilen karara göre yazının kabul ya da reddedilişi gerekçeli hakem raporlarıyla yazara bildirilir. Ardından editöryal süreç başlar. Bu doğrultuda yazardan (eğer yazılmamışsa) makalenin derginin yazım ilkelerine, kısaltma ve dipnot ile bibliyografya verimine göre yeniden düzenlemesi istenir. Bunun yanı sıra olası/gerekli hakem düzeltmelerini yapması; eğer yapmıyorsa bunu hangi gerekçelere dayanarak yapmadığını örnekler ışığında açıklaması beklenir. Bu aşamalardan geçen makale gerekli düzetmelerden, addendum ve corrigendum’lardan geçtikten sonra önce dergi redaktörleri tarafından defaten okunur. Ardından dergi editörleri ve Baş Editörün okuma süreci tamamlanır. Bunun akabinde makale yayın editörlerine giderek Cedrus yayın formatına alınır ve tekrar Baş Editörün onayına sunulur. Baş Editörün değerlendirmesi sonucu makalenin son hali basımdan önce basım onayı alınmak üzere yazara gönderilerek derginin ilgili sayısındaki yayın sürecine dahil edilir.
Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’nin yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi esas itibarıyla yayın etiği komitesi (COPE) ve Bilim Editörleri Konseyi (CSE) politika beyanlarının yürütülmesi, raporlanması, düzenlenmesi için önerilerle yayımlanan kılavuz ve önerilere dayanılarak hazırlanmıştır.
Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’nde yayın sürecinde yer alan editörler, eleştirmenler, yazarlar vb. dahil olmak üzere tüm tarafların görev ve beklentileri aşağıda tanımlanan yayın etiği yönergelerine ve yanlış uygulama beyanlarına uymak zorundadır. Aksi takdirde Cedrus Dergisi’nde yayın yapılması mümkün değildir.

Yayın Gönderme ve Yazarlık
Yazarların gönderdikleri makalelerin Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’nin hedeflerine, amaç ve kapsamına uygun olması beklenir. Ayrıca yazarların, makalenin dergi içeriğine nasıl uyduğunu açıklayan sözlü ya da yazılı bir beyanda bulunması gerekmektedir. Dergiye gönderilen makaleler Harvard Stili referans sistemi baz alınarak oluşturulan dergi yazım formatına uygun kaleme alınmalı ve kullanılmalıdır (bakınız Yayın İlkeleri). Aksi takdirde gereksiz zaman ve enerji kaybına neden olurlar. Özellikle dergide yayın gönderen yazarlar aynı zamanda makalelerini diğer bir dergiye eşzamanlı olarak değerlendirilmek üzere göndermemeleri gerekir. Eğer Cedrus Dergisi böyle bir süreçten/kötüye kullanımdan haberdar olursa -ki maalesef bir dizi meslektaşımız bu istenmeyen pozisyonda yakalanmıştır- o yazarın 5 yıl süreyle dergide herhangi bir çalışma yayımlanmaya uygun olmadığı kabul edilecektir.
Benzer durum dergiye makale gönderip hakem sürecinden ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yayım sürecine giren makalenin herhangi bir sebepten ötürü yazar tarafından yayından çeken meslektaşlarımız açısından da geçerlidir.
Cedrus Dergisi’ne gönderilen çalışmaların aynı veya önemli ölçüde benzer şekillerde başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başvuru yapılmamış olması gerekir. Ayrıca gerek yüksek lisans gerekse doktora tezlerinden birebir olarak alınmış bölümler de makale olarak dergide yayımlanamaz. Dergide bibliyografya hariç, gerekli atıflar yapılmak kaydıyla, en fazla %15-%20 arası benzerlik oranına (identikte) izin verilmektedir. Daha üstü yayımlanamaz.
Cedrus Dergisi’nde en fazla üç kişinin ortak çalışması yayımlanabilir. Üçten fazla yazarlı çalışmalar ancak ve ancak açık bir şekilde hangi yazarın makalenin hangi bölümlerini hangi nedenden ötürü yazdıklarını ve neden bu konuyu sadece onların yazması gerektiğine dair gerekçeli bir beyanname gönderirlerse editöryal değerlendirmeye alınabilir.

DERGİ YÖNETİMİNİN, YAYINCININ VE EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI
Yayın Davranışı ve Etik Olmayan Yayın Yönetimi

Yayıncı, editörlerle birlikte, araştırma suiistimalinin gerçekleştiği makaleleri belirlemek açısından gerekli tetkikleri ve incelemeleri yapacaktır. Suiistimalin gerçekleştiğini belirlediği makalelerin yayımını önlemek içinse makul adımlar atacaktır. Gerek dergi yönetimi gerekse editörler hiçbir koşulda bu tür suiistimalleri teşvik etmez veya bilerek bu tür suiistimallerin gerçekleşmesine izin vermez.
Dergi yönetimi, yayıncı ve editör/ler makaledeki muğlaklığı ve şüpheli durumu açıklığa kavuşturmak, söz konusu makaleyi değiştirmek için, sözde veya kanıtlanmış bilimsel suiistimal, hileli yayın, intihal veya editörlerle yakın işbirliğini ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri alırlar. Eğer böyle bir makale olursa bu durumun hakemler, editörler ve dergi kurulunun yardımıyla şüpheye mahal bırakmayacak şekilde gerekli ispatlarıyla açıklığa kavuşturulması veyahut makalenin geri çekilmesi lazımdır.
Katılım ve Soruşturmalar
Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi okuyucular, öğrenciler, akademisyenler, eleştirmenler veya diğer editörler tarafından yayımlanan makaleyle ilintili ortaya atılan suiistimallere ait tüm iddia ve şüphelere yanıt vermekle yükümlüdür. Potansiyel intihal veya yinelenen/gereksiz yayın dergi tarafından değerlendirilecektir. Diğer durumlarda, dergi kurum veya diğer ilgili organlar tarafından bir soruşturma talep edebilir. Bu durumda dergi yönetimi adli ve idari soruşturmalarda ilgili kuruma/yetkililere elindeki/arşivindeki bilgi ve belgeleri vererek yardımda bulunabilir.
Etik olmayan yayıncılık davranışı bildirilen her hareket, yayından yıllar sonra keşfedilmiş olsa bile, araştırılır. Dergide yayımlanan eserlerin/makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI
Yayın Kararları

Editörler, tüm başvuruların hızlı ve adil bir hakemlik ile editöryal prosedürden geçmelerini sağlayacaktır. Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’nde yayımlanacak makalenin hakem sürecinden olumlu geçmiş dahi bulunsa tüm sorumluluğunu Baş Editör üstlenmektedir. Bu bakımdan gönderilen eserin kabul edilip yayımlanması veya reddedilmesi Baş Editörün kararına bağlıdır.
Ancak burada altını çizerek belirtmek gerekir ki, hakem süreci olumsuz tamamlanan ya da hakem sürecine girmeden dergide hiçbir makale herhangi bir şekilde yayımlanamaz.
Tarafsızlık İlkesi
Editörler dergiye gönderilen yazıları kişi, kurum, siyasi eğilim, ihtiyaç gibi nedenlerden ziyade problematik, özgünlük, kalite ve entelektüel içerik üzerine değerlendirirler. Editörler hiçbir şekilde ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, vatandaşlık, siyasi düşünce veya kişisel çekişmeler ile diğer etkenlerden etkilenmemelidir. Editörler bir yazı üzerinde endişelerini ifade ederlerse konu araştırılıp yazarlar tarafından araştırma veya yayın suiistimaline dair kanıtlar elde ederlerse derhal harekete geçerler.
Gizlilik
Editör ve diğer yayın ekibi, gönderilen bir makaleyle ilgili hiçbir bilgiyi ilgili yazar, gözden geçirenler, potansiyel eleştirmenler, diğer yayın danışmanlarına ne kadar ısrar edilirse edilsin yayıncı dışında kimseye açıklamazlar.
Açıklama ve Çıkar Çatışmaları
Dergiye gönderilen bir makalede açıklanan yayımlanmamış materyaller, düşünceler ve hipotezler yazarın açık yazılı izni olmadan editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları doğrultusunda kullanılmaz. Makale incelemesi yoluyla elde edilen bilgi veya fikirler gizli tutulup editörlerin kendi çalışmalarında kişisel avantajları için kullanılmazlar. Editörler, tüm katkıda bulunanların veya yazarların ilgili çıkar çatışmalarını açıklamalarını zorunlu kılmakla yükümlüdürler. Çıkar çatışmaları ve çıkar ilişkileri makale yayımlandıktan sonra ortaya çıkarsa düzeltmeler yayımlanır veya yayımın geri çekilmesi gibi başka uygun eylemler de gerçekleştirilebilir.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
Raporlama Standartları

Yazarların yayımlanmak üzere dergiye gönderilen sonuçları kontrol etmek ve doğrulamak için makul girişimlerde bulunmaları beklenir. Bu durum makalede ifade edilen tüm verilerin yazar tarafından üretildiği ve gerçek olduğu ifade edilmelidir.
Yüzey Araştırmaları Sonuçları ya da Kazı Raporlarının disiplinlerarası yazarları yapılan çalışmaların doğru bir anlatımını ve öneminin objektif bir tartışmasını sunmalıdır. Bu tarz ön incelemelerde o sene yapılan çalışmada ortaya çıkartılan buluntular doğru bir şekilde belirtilmelidir. Burada ifade edilen söylemler ve ortaya konulan bulgular konuyla ilgilenen diğer araştırmacılar ve meslektaşları tarafından bilimsel çalışmalarında referans edilip, atıf yaparak kullanabilecekleri yeterli ayrıntı ve referanslar içermelidir. Yazarların ele aldıkları konuyu araştırma metodolojileri hakkında bilgi vermeleri zorunludur. Bu durum özellikle araştırma antropolojik, zoolojik, floral ve faunal anlamda biyolojik materyal ve malzeme toplanması ve kullanımı durumlarında geçerlidir. Yazarların makalelerinde hileli veya bilerek yanlış ifadeler kullanarak etik olmayan davranışlar sergilemesi dergi yönetim kurulu tarafından kabul edilemez ve bu tarz çalışmalar dergide yayımlanamaz.
Özgünlük ve İntihal
Yazarlardan, gerektiğinde çalışmalarının ham verilerini editöryal inceleme için sağlamaları istenebilir ve uygulanabilirse verileri kamuya açık hale getirmeye hazır olmalıdır. Her halükarda yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunması ve tescilli verilerle ilgili yasal hakların serbest bırakılmalarını engellememesi koşuluyla, bu verilerin yayımlandıktan sonra en az 10 yıl süreyle diğer yetkili profesyonellere erişilebilirliğini sağlamalıdır (tercihen kurumsal veya konu tabanlı veri deposu veya diğer veri merkezi aracılığıyla).
Yazarlar sadece tamamen orijinal eserler yazıp gönderdiklerinden emin olmalı ve başkalarının eserlerini ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, bunları gerekli referanslarla uygun bir şekilde belirtilmelidir. Yazarlar dergiye yalnızca tamamen orijinal eserler gönderebilir ve başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini uygun bir şekilde belirterek alıntı yapabilirler. Atıf yapılan edilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayımlar ve periyodikler de belirtilmelidir. Dergiye makale gönderen yazarın gerek kendi çalışmalarından (makale/kitap) gerek tez (Yüksek Lisans-Doktora) gerekse başka bir makalenin ya da kitabın bir kısmını kopyalaması ya da başka bir makalenin önemli bir bölümünü atıf yapmadan (paraphrasing) ifade etmesi veya başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını kendisine atfetmesi gibi her çeşit etik olmayan yayıncılık davranışı dergi ve yönetimi tarafından kabul edilemez. Tezlerden yararlanılarak yazılmış makalelerde mutlaka makalelerin ilk dipnotunda ya da yazar künyesinin hemen altında hangi tez baz alınarak üretildiği belirtilmelidir.
Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’ne gönderilen yazılar orijinal olmalı ve çalıntı olmamalıdır. Dergiye gönderilen her makale Turnitin, iThenticate gibi yazılımlar aracılığıyla intihal olup olmadığını kontrol edilir. Makalenin benzerlik indeksi (SI) giriş, malzeme yöntemleri, tablolar, referans bölümleri ve bibliyografya dışında %20'nin üzerinde ise, revize etmek ve SI'sini %20'nin altına getirmek için ilgili yazara geri gönderilir. Bu bakımdan makalenin ilk aşaması çalışmanın reddedilmesiyle sonuçlanır. Eğer makalenin yayımlanmasından sonra intihal ve herhangi bir suiistimal saptanıp durum ispatlanırsa, bu makale derhal geri çekilir ve internet sayfasından kaldırılır. Akabinde ilgili yazar/ların söz konusu duruma istinaden Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’nde 5 yıl süreyle herhangi bir yayın için başvuruda bulunmaya uygun olmadığı kabul edilir.
Kaynakların Kabulü
Yazar/lar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde anlayıp atıf yaptıklarından emin olmalı ve bildirilen eserin niteliğini belirlemede etkili olan yayımlara da atıfta bulunulmalıdır. Özel olarak elde edilen bilgiler (üçüncü şahıslarla konuşma, yazışma veya tartışma) kaynaktan açık, yazılı izin alınmadan çalışmada kullanılmamalı veya rapor edilmemelidir. Yazarlar, bu hizmetlerde yer alan eserin yazarının açık yazılı iznini almamışsa, el yazmalarına hakemlik veya hibe başvuruları gibi gizli hizmetlerin sağlanmasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır. Makalede kullanılan antik kaynaklar ile metinde kullanılan Standart ve süreli yayımlara ilişkin kısaltma listesi dergiye ait internet sayfasında yer alan yayın ilkelerindeki ilgi sekmelerde gösterilmiştir.
Makale Yazarlığı
Bu yazarlık kriterlerini karşılayan yazar/lar makalenin içeriğinden kamuya açık sorumluluk alabilmesi için yazıda listelenmelidir. İlk olarak, yazar/lar çalışmanın anlaşılmasına, tasarımına, yürütülmesine, veri edinimine veya analizine/yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş olmalıdırlar. İkinci olarak yazar/ların hazırlamış oldukları çalışmanın önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak revize edilmiş olması, konu hakkında genel değerlendirmeler içermesi, problematikleri örnekler ışığında aydınlatması, sentezlemesi, hipotetik fikirler ortaya atması ya da konuya analitik çözümlemeler getirmesi beklenir. Üçüncü olarak yazar/lar makalenin son halini görmüş, kontrol etmiş, onaylamış ve derginin o sayısında yayımlanması kabul etmiş ve telif hakları beyannamesini imzalamış olması gerekir. Yazıda bildirilen eserin önemli katkıları olan (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımı, genel destek, gereksiz teşekkür gibi) ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan diğer tüm kişiler yazar olarak listelenmemeli, yazılı izin alındıktan sonra "bildirimler" bölümünde ifade edilmelidir. Bu durum özellikle Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları’na ilişkin yıllık değerlendirmelerin yapıldığı raporlarda ilgili alanlarda ve disiplinlerde çalışan akademisyen/lerin isimleri ilgili bölümün üzerinde yazılmalı ve hemen altındaki dipnot kısmında yazara ait künye bilgileriyle ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) numarası verilmelidir.
İlgili yazar, tüm uygun ortak yazarların (yukarıdaki tanıma göre) ve uygunsuz ortak yazarların yazar listesine dahil edilmemesini sağlamalı ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığını ve yayına sunulmasını kabul ettiğini doğrulamalıdır. Ancak bu onay alındıktan sonra Dergiye başvuru yapılmalıdır.
Çoklu, Gereksiz veya Eşzamanlı Yayın
Genel olarak, temelde aynı araştırmayı açıklayan bir makale birden fazla dergide yayımlanmamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye gönderilmesi etik olmayan bir yayın davranışı teşkil eder ve kabul edilemez.  Ayrıca hakemlik süreci devam eden makalelerin sebepli ya da sebepsiz yere yayın sürecinden çekilmesi de bu kapsamda değerlendirilir. Bu durum dergi ve hakemler için ekstra zaman ve gereksiz enerji kaybına neden olur. Bu yüzden söz konusu yazar/ların Cedrus Dergisi’nde 5 yıl süreyle herhangi bir yayın için başvuruda bulunmaya uygun olmadığı kabul edilir.
Başka bir yerde telif hakkıyla korunan materyal olarak yayımlanmış makaleler dergiye gönderilemez. Ayrıca, dergi tarafından incelenen yazılar telif hakkıyla korunan yayımlara yeniden gönderilmemelidir. Ancak, bir makale göndererek, yazar/lar yayımlanan materyalin yayın haklarını korur. Yayımlanması halinde, çalışmalarının CC-BY lisansı [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/] altında kullanılmasına izin verirler. Bu durum da başkalarının yayımlanan eseri kopyalamasına, dağıtmasına ve iletmesine, aynı zamanda çalışmayı uyarlamalarına ve referans vermek kaydıyla kendi çalışmalarında kullanmalarına olanak tanır.
Açıklama, Çıkar Çatışmaları ve Mali Destek
Yazarlar mümkün olan en erken aşamada -özellikle gönderim sırasında bir açıklama notu ekleyerek ve makalede de bu durumu belirterek-, sonuçlarını veya makaledeki çıkarımlarını etkilemek için yorumlanabilecek çıkar çatışmalarını, eğer varsa ifşa etmelidir. Açıklanması gereken potansiyel çıkar çatışmalarına örnek olarak, fahri, eğitim hibeleri veya diğer finansman, konuşmacı bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse senedi sahipliği veya diğer hisse senedi çıkarları ile ücretli uzman ifadeleri veya patent lisanslama düzenlemeleri ile kişisel veya mesleki ilişkiler, ilgili kişiler, bilgi veya inançlar gibi finansal olmayan konular veya makalede tartışılan materyaller verilebilir. Çalışma için tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır (hibe numarası veya varsa diğer referans numarası da dahil olmak üzere). Çalışma herhangi bir ulusal/uluslararası burs ya da bir proje tarafından desteklendiyse bu durum da makalenin başında ilgili dipnot aracılığıyla belirtilmelidir.
Tehlikeler ve İnsan veya Hayvan Konuları
Çalışma, kullanımlarında olağandışı tehlikeler ihtiva eden kimyasallar, prosedürler veya ekipmanlar içeriyorsa yazarlar bunları makalelerinde açıkça tanımlamalıdır. Eğer çalışma hayvanların veya insan katılımcıların kullanımını ve ilgili deneyleri içeriyorsa, yazarlar tüm prosedürlerin ilgili yasalara ve kurumsal yönergelere uygun olarak gerçekleştirildiğinden ve ilgili kurumsal komitenin bunları onayladığından emin olmalıdır. Makalenin girişinde mutlaka bu durumu açıklayan bir ifadeye yer verilmelidir. Yazarlar ayrıca, insan katılımcıları yapılacak deneylerin içeriği hususunda bilgilendirilmiş ve onların onayını alındığına dair bir ifadeyi de makaleye eklemelidir. Ayrıca makaledeki insan katılımcıların gizlilik hakları her zaman korunmalıdır.
Bu durum 2020 yılından itibaren ulusal ve uluslararası indeks kriterleri gereği aşağıda genel hatlarıyla belirtilen hallerdeki makalelerin Cedrus Dergisi’nden yayımlanabilmesi için Etik Kurul İzni talep edilmektedir.
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Kör Hakem İncelemesi
Yazarlar, editörlerin ham veri, açıklama, etik onayı ve telif hakkı izinleri için isteklerine derhal yanıt vererek kör hakem değerlendirme sürecine katılmak ve tam işbirliği yapmak zorundadırlar. "Gerekli revizyonlar" ilk kararı durumunda, yazarlar gözden geçirenlerin yorumlarına sistematik ve zamanında cevap vererek, makalelerini verilen son tarihe kadar gözden geçirip dergiye yeniden göndermelidirler.
Cedrus Dergisi’nde aynı sayısında hem kör hakem hem yazar olarak görev alınamaz. Yayımlanacak sayıda kör hakemlik görevi yürüten yazarın makalesinin, o sayıda yayımlanamaz. Aynı şekilde Cedrus Dergisi editöryal grubu da aynı sayının makale yazarını kör hakem olarak atamaz.
Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için niteliksiz hisseden veya hızlı incelemesinin imkansız olacağını bilen herhangi bir seçilmiş kör hakem, editöre haber vermeli ve kendisini inceleme sürecinden muaf tutulmalıdır.
Yayımlanmış Eserlerdeki Temel Hatalar
Yazarlar kendi yayımlanmış çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, derginin editörlerini veya yayımcısını derhal bilgilendirmek ve kâğıdı bir hata biçiminde düzeltmek veya kâğıdı geri çekmek için onlarla iş birliği yapmakla yükümlüdürler. Editörler veya yayıncı yayımlanmış bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, yazar/lar makalenin doğruluğunu dergi editörlerine derhal düzeltmek, geri çekmek veya dergi editörlerine kanıt sunmakla yükümlüdür. Bu durumda derginin o sayısının yayın editörleri eğer makale ulusal ve uluslararası dizinlere (indekslere) yüklenmediyse , baskı için yayınevine gönderilmediyse ve henüz değişiklik yapma hususunda bir sorun yoksa çalışma üzerindeki önemli hataları veya yanlışları düzeltebilirler.
Veri Erişimi ve Saklama
Yazarlardan, çalışmalarının ham verilerini editöryal inceleme için ana metin ile birlikte sağlamaları istenebilir ve uygulanabilirse verileri kamuya açık hale getirmeye hazır olmalıdır. Her halükarda yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunması ve tescilli verilerle ilgili yasal hakların serbest bırakılmalarını engellememesi koşuluyla, bu verilerin yayımlandıktan sonra en az 10 yıl süreyle diğer yetkili profesyonellere erişilebilirliğini sağlamalıdır (tercihen kurumsal veya konu tabanlı veri deposu veya diğer veri merkezi aracılığıyla). Yazarlar sadece etik ve sorumlu bir şekilde yürütülen ve ilgili tüm mevzuata uygun çalışmalar hakkında bildiri göndermelidir.

YORUMCULARIN SORUMLULUKLARI
Editöryal Kararlara Katkı

Hakem raporları, makalenin değerlendirilme aşamasında editöryal kararın verilmesinde editöre yardımcı olur. Editör aynı zamanda makalenin iyileştirilmesi için yazara yardımcı olabilir. Editör makale konusunun anlatım tutarsızlıklarını, anlatım dilinin akıcılığını, yazım yanlışlarını, terminoloji hatalarını yazar ile paylaşarak fikir verebilir. Aynı şekilde çalışmadaki yöntem bilimsel, mantıksal, kurgusal hatalar ve yazının problematiği konusunda yazarı uyarabilir. Yazının başlığı ve içeriği arasındaki uyum/uyumsuzluk ile konunun odağından ve ana problematiğinden sapılan durumlarda yazara yön gösterebilir.
Cedrus Dergisi, Türkiye coğrafyası perspektifinde Akdeniz Havzası’nın Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ kültür-tarih birikimine katkıda bulunmak isteyen tüm akademisyenlere, makale göndermeleri durumunda, adil bir değerlendirme yapma yükümlülüğü olduğunu açıkça beyan etmektedir.
Gizlilik
İncelenmek için alınan yazılar çifte-kör hakemler tarafından gizli belge olarak ele alınmalıdır. Gözden geçirenler, sadece istisnai ve özel durumlarda bunu yapacak olan Genel Yayın Yönetmeni tarafından izin verilmedikçe, başkalarıyla incelenmek üzere alınan çalışmalar gösterilmez veya tartışılamaz. Bu durum, inceleme davetini kabul etmeyen hakemler açısından da geçerlidir.
Nesnellik Standartları
Dergide incelemeler objektif bir şekilde yapılır. Yazarın kişisel ve gerekçesiz eleştirisi uygunsuzdur. Gözden geçirenler, destekleyici argümanlarla görüşlerini açıkça ifade etmelidir.
Kaynakların Kabulü
Hakemler ve editöryal ekip yazarlar tarafından belirtilmeyen ve atlanan ilgili yayımlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir gözlem, türetme veya bağımsız değişkenin daha önce rapor edildiğine dair herhangi bir ifade, ilgili alıntıyla birlikte verilmelidir.
Bir eleştirmen ayrıca editörün dikkatinden kaçan bir noktayı göz önünde bulundurarak yayımlanmış makaleyle ilişkili diğer yayımlanmış eserler arasında önemli bir benzerlik veya örtüşmeye rastlarsa dergi editörlerini bu konuda açıkça uyarabilir. Dergi yönetimi böyle bir durumdan ancak memnunluk duyar.
Açıklama ve Çıkar Çatışması
Çifte-kör hakem incelemesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler dergi yönetimi tarafından gizli tutulur. Hiçbir şekilde kişisel avantaj için kullanılmaz. Bu durum, inceleme davetini kabul etmeyen hakemler açısından da geçerlidir. Makaleye hakemlik yapan akademisyenler, makaleyle bağlantılı yazarlar, şirketler veya kurumlarla rekabet, işbirliği veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan ortak çıkar ya da çıkar çatışmaları olduğu takdirde çalışmayı değerlendirmemelidirler. Ayrıca söz konusu durumla ilgili olarak derhal ilgili editörü/leri bilgilendirmelidirler.
Feragat
Ne editörler ne editörler kurulu ne de Cedrus Dergisi yönetimi yazarların ifade ettiği görüşlerden ve dergideki yayımlanan yazıların içeriğinden sorumludur. Özgünlük, yazıların okunması ve bireysel hatalar yazarların sorumluluğundadır. Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’ne gönderilen tüm yazılar, özgünlük, etik konular ve faydalı katkılar için çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakemlerin kararları makalelerin dergide yayımlanmasında kesin ve tek araçtır.Ücretsiz

İlgili yılın sayısında en fazla 25 makale yayımlanır ve makale kabul tarihleri 15 Ekim ile 1 Mayıs arasındadır.