Cilt: 15 Sayı: 29, 30.11.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Çeviri Makaleler

Yayın Değerlendirme

Dil Araştırmaları dergisinin amacı Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin ses bilgisi, biçim bilgisi, anlam bilgisi, köken bilgisi, söz dizimi, söz varlığı başta olmak üzere, tüm alt dallarında yapılan özgün araştırma, inceleme, derleme ve metin çalışmaları Türkiye bilimsel araştırma literatürüne kazandırmak ve dergiyi dünyada ülkemizi temsil eden bir noktaya getirmektir.

Amaçları doğrultusunda Dil Araştırmaları (DA) dergisinin yayın odağında, Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla aşağıdaki konular bulunmaktadır:
1. Tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin tüm alt dallarında yapılan özgün araştırma, inceleme, derleme ve metin çalışmaları
2. Derginin toplam hacminin %25’ini geçmeyecek şekilde, tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin tüm alt dallarında yapılan araştırma ve inceleme çalışmalarının çevirileri
3. Birinci maddedeki kategoride yer alan kitap çalışmalarıyla ilgili eleştiri ve değerlendirme yazıları
Bu üç maddeyle ilgili olarak
⌐ Türkoloji alanında öğretim gören lisans seviyesinde üniversite öğrencilerinin ve Türkoloji alanında öğretim görmemiş kişilerin çalışmaları tek yazarlı olarak yayına kabul edilmez. Bu tür yazılarda bir öğretim üyesinin de bilimsel katkısı olması beklenir ve bu öğretim üyesi yazar olarak da yer almalıdır. Ancak, yüksek lisans ve / veya doktora öğrencilerinin / mezunlarının çalışmaları, tek yazarlı olarak kabul edilebilir.
⌐ Türk dili alanı dışındaki temaları içeren (tarih, edebiyat, eğitim bilimleri, sosyoloji vb.) çalışmalar kabul edilmez. 

Dil Araştırmaları dergisine gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ya da aynı anda başka bir yayın organına gönderilmemesi gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulan bildiriler, ayrıca belirtilmek ve daha önce yayımlanmamış olmak koşuluyla kabul edilebilir. Bir yazarın aynı yıl içinde yalnızca bir yazısı yayımlanabilir. Aynı yazarın birinci yazısı yayımlanmadan ikinci yazısının inceleme süreci başlatılmaz.
Makaleler, aşağıda belirtilen ölçütlere uygun şekilde sunulmalıdır. Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ve sözlükleri esas alınır.
Çeviri makaleler, çevirisi yapılacak yazının yazarından ve yayınlandığı yerden (kitap, dergi vb.) izin alınması kaydıyla yayımlanabilir. Yazarın ölümünden sonra 70 yıl geçmişse, bu izin belgesi istenmez.
Yayın incelemesi yapılan makalelerde, söz konusu yayınla ilgili özgün bilgiler sunulması gerekir. Yayınların reklamını andıran ya da kısa bir özeti şeklinde olan; yayının dikkate değer yönlerini ya da eksiklerini dile getirmeyen, yayın hakkında akademik ölçütlere uygun objektif değerlendirmeler yapmayan yazılar dergi gündemine alınmaz.
Yayımlanan yazıların telif hakkı Dil Araştırmaları dergisine devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.
Gönderim
Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilarastirmalari adresinden giriş yapılarak gönderilmelidir. Bu gönderime, telif hakkı devir belgesi ve kullanıldıysa eğer farklı yazı tipleri de eklenmelidir. Yazı gönderiminde yazı düzeniyle ilgili aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.
Sayfa Düzeni
Program: Microsoft Office Word versiyonları
Sayfa boyutu: A4 (29.7x21 cm.) dikey
Kenar boşlukları: Dört yandan (sağ, sol, üst, alt) 3 cm
Yazı tipi: Times New Roman
Sınırlılık
Makaleler öz, abstract, ekler ve kaynakça dahil 7000 kelimeyi geçmemelidir.
Başlıklar
Makale Başlığı
Her yazının Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır. Çalışmanın başlığı içeriği açıkça yansıtmalı ve kapsamlı olmalıdır. Başlık 12 sözcüğü geçmemeli, koyu ve baş harfleri büyük olarak 14 punto yazı karakteriyle yazılmalı, ikinci dildeki karşılığı baş harfleri büyük olmak üzere italik biçimde, 12 punto yazı karakteriyle ve Türkçe başlığın hemen altında yer almalıdır.
Numaralandırma
Yazıdaki giriş, sonuç, ekler ve kaynakça dahil tüm başlıklara numara verilmelidir. Numaralandırmada Giriş “0” ile belirtilmelidir. Ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde devam etmelidir. Numaralandırmada A, a, i, b gibi harfler ile Romen rakamları kullanılmamalıdır.
Ana Başlıklar
Yazıdaki ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde numaralandırılmalı ve 12 punto koyu, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
Alt Başlıklar
Yazıdaki alt başlıklar kademeli olarak “1.1, 2.3, 3.2.2, 4.1.3.1 vb.” şekillerde numaralandırılmalıdır. Dört kademeye kadar olan başlıkların sonunda nokta (.), iki nokta üst üste (:) vb. noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.
1.2, 3.1, 5.2 gibi iki kademeli başlıklar 12 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
1.2.1, 3.1.2, 5.2.4 gibi üç kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
1.2.1.3, 3.1.2.1, 5.2.4.2 gibi dört kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır.
Dörtten fazla kademeli başlıklardan itibaren başlığın bittiği kelimenin sonuna iki nokta üst üste (:) konmalı ve metin iki noktadan sonra devam etmelidir.
Bunlar dışında özel başlıklandırma ya da özel numaralandırma gerektiren durumlarda editörlük kararınca düzenleme yapılabilir.
Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i
Makale başlıklarının altında sağa dayalı olarak, soyadı büyük harflerle, 11 punto yazı karakteriyle, koyu yazılmalı ve yazar(lar)ın görev yaptığı kurum, unvan, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi makalelerinin ilk sayfasında, “*” şeklinde dipnotla italik biçimde altta belirtilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı sırasına göre alt alta yazılmalı, yazar bilgileri de yine yıldızlı dipnotlarla “*, **, ***” şeklinde belirtilmelidir.
Öz / Abstract
Yazının başında, yazar bilgilerinden sonra bir satır boşluk bırakılmalı, ardından Türkçe öz ve İngilizce abstract bölümleri yer almalıdır. Ancak yazılar bu dillerden farklı olarak Almanca, Fransızca, Rusça veya modern Türk lehçelerinde hazırlanmış ise makalede sırasıyla Türkçe, İngilizce ve üçüncü dilde hazırlanmış öz ve abstract yer almalıdır.
Öz ve abstract en az 100 en fazla 300 kelime olmalıdır. Öz ve abstract içinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır.
Öz ve abstract içerik yönünden birbirinin aynı olmalı, 10 punto yazı karakteriyle, soldan ve sağdan 1 cm girinti bırakılarak yazılmalıdır.
Anahtar kelimeler / Key words
Özün altında satır başı yapılarak “Anahtar kelimeler” verilmelidir. Anahtar kelimeler en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Anahtar kelimelerde “dil, diller vb.” çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Anahtar kelimelerde her ibare en fazla üç kelimeden oluşmalıdır.
Ana Metin
Ana metin tek satır aralıklı olmak üzere ve 11 punto yazılmalı, paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk olarak belirlenmelidir.
Görseller
Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların üstüne sola dayalı olarak Resim 1., Harita 2., Şekil 1. vb. şeklinde italik ve 10 punto şeklinde numara verilmeli, ardından da açıklayıcı bir ifade yer almalıdır.
Ör. Tablo 1. Türkçede Ünlü Sistemi
Makaledeki tablo ve şekillerde geçen yazılı ibareler 10 puntoyu geçmemelidir. Hacimli tablo ve şekillerde yazı puntosu 8’e kadar düşürülebilir.
Resim ve fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olarak makaleye yerleştirilmelidir.
Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların oranı makalenin ana metninin %50’sini aşmamalıdır. Makale bu esaslara göre planlanmalıdır.
Alıntı ve Göndermeler
Makaledeki doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 4 satırdan az alıntılar satır arasında; 4. satıra taşan ve daha uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla 10 punto verilmelidir.
Metin içinde göndermeler, parantez içinde soyadı, yıl ve sayfa numarası belirtilerek aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

Tek yazarlı yayınlar
(Ercilasun 2016: 75)
İki yazarlı yayınlar
(Gülsevin ve Boz 2004: 121)
İkiden fazla yazarlı yayınlar
(Yılmaz vd. 2013: 18)
Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı geçiyorsa
Korkmaz (2003: 142)
Aslı görülmeyen kaynaklar için dolaylı göndermelerde 
Köprülü (1926, Çelik 1998’den)
Çevrimiçi kaynaklarda web adresi başına “e-” eklenip kısaltılarak ve erişim tarihiyle birlikte
https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkler için (e-WT 11.2.2021)

Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ için e-GTS
Metin içinde birden fazla kaynağa aynı yerde atıf yapılıyorsa, kaynaklar noktalı virgülle ayrılarak
(Köprülü 1966: 10; Kaplan 2004: 15; Tanpınar 1969: 20)
Sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içerecek şekilde
(Ahmet Yıldız 23.1.2020, Ankara)

Kaynaklar
Makalede kullanılan kaynaklar, ana metinden sonra, eklerden önce, soyadına göre alfabetik olarak verilmelidir. Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında gösterilmeli, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemelidir.
Kaynaklar, mutlaka Latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır. Kiril, Arap, Hint vb. başka alfabelerde yazılmış kaynakların Latin harfli biçimleri orijinal çalışmada varsa onlar öncelikli olarak yer almalı ardından “/” işareti kullanılarak orijinal biçim verilmelidir. Latin harfli biçimleri yoksa, Latin harflerine çevrilerek gösterilmelidir.
Kaynaklarda yazar adı mutlaka belirtilmelidir. Yazarların unvanı gösterilmemelidir. Eğer kullanılan eserde yazar adı kısaltılmışsa , kısaltma tamamlanarak parantez içinde gösterilmelidir: Ör. Ercilasun, A(hmet) B(ican).
Kaynaklarda eserin yayınlandığı şehir bilgisinden sonra iki nokta üst üste konularak verilen bilgi yayınevi bilgisi olacağı için ayrıca yayınevleri için “yayınları, yayınevi, kitabevi” kelimelerinin kullanımına gerek yoktur.
Kitap ve dergi adları eğik yazılmalı; makale, kitap bölümü, bildiri gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir. Makale, bildiri, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü gibi yayınların sayfa aralığı bilgisi de kaynakçaya eklenmelidir.
Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.
Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, (a, b) şeklinde gösterilmelidir.
Tezler, kaynak gösterilirken sırasıyla tez yazarının soyadı ve adından sonra, tezin yazıldığı tarih, eğik karakterle tezin tam başlığı, tez tipi, tezin hazırlandığı üniversitenin bulunduğu şehir ve üniversitenin adı yer almalıdır. Kitap ya da makale olarak basılmış tezler kitap ya da makale kategorisine geçtikleri için, tezlerde “basılmamış”, “yayımlanmamış” gibi ibareler kullanılmasına gerek yoktur.
Yazmalar, Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. Yaprağı. şeklinde kaynak gösterilmelidir
Çevrimiçi bir çalışmaya yapılan atıflarda ve kaynakçada Erişim Tarihi bilgisi mutlaka verilmelidir. vermek yeterlidir.
Kaynakça gösteriminde çeviren için “Çev.”, editör için “Edt.”, derleyen için “Der.”, hazırlayan için “Haz.” kısaltmaları kullanılmalıdır.

Yazar Bilgisi Örnekleri

Tek yazarlı yayınlar
Ercilasun, Ahmet Bican (2016).
İki yazarlı yayınlar
Gülsevin, Gürer; Boz, Erdoğan (2004).
Üç yazarlı yayınlar
Yılmaz, Emine; Demir, Nurettin; Küçük, Murat (2013).
Üçten fazla yazarlı yayınlar 
Akyüz, Kenan vd. (1958).
Aynı yazarın aynı yıl birden fazla yayını varsa
Ercilasun, Ahmet Bican (2014a).
Ercilasun, Ahmet Bican (2014b).
Hazırlayan
Haz. Ekrem Arıkoğlu
Çeviren 
Çev. Mehmet Akalın
Derleyen 
Der. Astrid Menz - Christoph Schroder
Editör 
Edt. Ahmet Bican Ercilasun
 
KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap
Tek yazarlı kitaplar
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2016). Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları. İstanbul: Dergâh.
KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu.
GABAIN, Annemarie von (1988). Eski Türkçenin Grameri (Çev. Mehmet Akalın). Ankara: Türk Dil Kurumu.
İki yazarlı kitaplar
GÜLSEVİN, Gürer; BOZ, Erdoğan (2004). Eski Anadolu Türkçesi. Ankara: Gazi.
Üç yazarlı kitaplar 
YILMAZ, Emine; DEMİR, Nurettin; KÜÇÜK, Murat (2013). Kısas-ı Enbiya. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Üçten fazla yazarlı kitaplar (sadece ilk yazarın soyadı ile)
 AKYÜZ, Kenan vd. (1958). Fuzulî Türkçe Dîvân. Ankara: İş Bankası.

Kitap bölümü

Kitap bölümü (editör bilgisi belirtilerek)
ERSOY, Feyzi (2007). “Çuvaş Türkçesi”. Türk Lehçeleri Grameri (Edt. Ahmet Bican Ercilasun). Ankara: Akçağ, 1285-1340.
Arıkoğlu, Ekrem (2019). “Eski Türkçeden Tuvacaya”. Eski Türkçenin İzinde. Türkiye’de Eski Türkçe Çalışmaları (Edt. Hüseyin Yıldız). Ankara: Akçağ, 113-118.

Makale

Dergi cilt bilgisi yoksa 
KARAHAN, Leylâ (1997). “Fiil-Tamlayıcı İlişkisi Üzerine”. Türk Dili, 549: 209-213.
Dergi cilt bilgisi varsa
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2019). “Dede Korkut Kitabı’nın Yeni Nüshası ve Üzerindeki Yayınlar”. Millî Folklor, 16/123: 5-22.
Çeviri makale ise
SCHÖNİG, Claus (2013). “Modern Türk Dillerinin Eş Zamanlı Tasnifi ve Tarihsel Yönleri” (Çev. İsa Sarı). Dil Araştırmaları, 12: 221-257.

Yazarı Belli Olmayan Yayınlar
Yazarı belli olmayan yayınlar
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). İstanbul: Dergâh.


Diğer Kaynaklar

Ansiklopedi maddesi
İPEKTEN, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi, 4, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 348-349.
Tezler 
YILDIZ, Hüseyin (2016). Eski Uygurcada Mental Fiiller. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
Yazma 
ÂSIM. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 132, 1b-45a.
Basma eser
EBÜZZİYA TEVFİK (1306). Lûgat-ı Ebüzziya. İstanbul: Ebüzziya Matbaası.
Arşiv 
BAO (Başbakanlık Osmanlı Arşivi). Name-i Hümayun Defteri (10)
Çevrimiçi kaynaklar 
e-GTS = Türk Dil Kurumu (2021). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 12.01.2021)
e-Ortaylı 2019 = Ortaylı, İlber (29.12.2019). “Türk Dil Bayramı’nın komşu adresi: Makedonya”. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ilber-ortayli/turk-dil-bayraminin-komsu-adresi-makedonya-41408084 (Erişim Tarihi: 12.01.2021).
e-WT = Wikipedia (2021). “Türkler”. https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkler (Erişim Tarihi: 12.1.2021)
e-kitaplar 
AYÇİÇEĞİ, B. (2018). Behiştî Ahmed’in İskender-nâmesi (İnceleme-Metin). Erişim adresi: https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-206269/behisti-ahmed-iskender-name.html.
Bildiri 
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2018). “Türk Bengü Taşları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu. 1-7 Haziran 2018. Ulanbator-Moğolistan. (Edt. Şaban Doğan - Melis Sezen Güneş). İstanbul: Kesit, 720-725.
Kaynak kişi (derleme)
ÂŞIK MEHMET EFE (19.5.2015). Ankara / Kızılcahamam. 58 yaş.
Tüzel kişi
TÜRK DİL KURUMU (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Dipnot
Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar verildiği sayfanın altında 10 puntoyla yazılmalıdır.

Ekler
Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek; Ek 1, Ek 2 şeklinde sınıflandırılmalı ve ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır. Ekler tek satır aralıklı 10 punto ile yazılmalıdır.

YAYIN ETİĞİ
Dil Araştırmaları (bundan sonra DA) dergisinde yayın etiği, araştırma etiği, yasal /özel izin konusunda izlenecek yol aşağıdaki maddelerde tanımlanmıştır.
⌐ Makalelerde ulusal ve uluslararası geçerli olan yayın ve araştırma etiğine uyulması zorunludur.
⌐ DA’ya gönderilen makalelerde yayın etiği konusu yazar(lar)ın sorumluluğunda olmakla birlikte, yazar(lar) makaleyi intihal önleme yazılımları olan Turnitin ya da iThenticate programlarından biri ile kontrol ederek benzerlik raporunu makale başvurusunda dergiye göndermekle yükümlüdür. Benzerlik oranı %20 ve üzeri olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yazılar editör tarafından da gerekli görüldüğü takdirde intihal incelenmesinden (Turnitin veya iThenticate) geçirilir. Bu işlem ile makalelerin özgünlüğünün ve bilimsel kalitesinin artırılması ve intihalin engellenmesi amaçlanmaktadır.
⌐ Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazar(lar)ını bağlar, dergimizin görüşlerini yansıtmaz; yazıların bütün bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
⌐ Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
⌐ Makalenin birden fazla yazarı varsa, çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar(lar) olarak belirtilmemelidir. Aday makalenin yazarları sunulan çalışmaya önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Makalenin yazarları makalenin sunumundan önce kesinleşir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine aday makalede yer verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
⌐ Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
⌐ Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
⌐ DA’ya gönderilen makalelerden yasal /özel izin gerektiren aşağıdaki durumlarda yazardan izin belgesi istenmektedir. Yayımlanacak makalelerde etik kurul izni, yasal / özel izin gerekip gerekmediği makalenin başlık dipnotunda belirtilir. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığının açıkça sunulması yazar veya yazarlardan tarafından talep edilir ve makalenin sonunda “Ek” olarak yayımlanır. Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
⌐ Yazar(lar) gönderdikleri çalışmalarda başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin almalı, bu durumu ve kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunu belirtmelidir. Çalışma deneklerin (insan ve hayvan) kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği yazar(lar) tarafından beyan edilmelidir.
⌐ Yazar(lar) gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları, başlık dipnotunda “Teşekkür” kısmında beyan etmekle yükümlüdür.
⌐ Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
⌐ Bilimsel toplantılarda sunulan çalışmalar ile tezlerin bir bölümünü oluşturan çalışmalar 2021 itibarıyla DA’da olduğu gibi kabul edilmemekle birlikte; sunulan bildirinin ya da yazılan/savunulan tezin geliştirildiğine dair dipnot düşülmek kaydıyla editör izniyle bilimsel katkısı olacağına inanılan çalışmalardan tez yayınları için yazardan / danışmandan ve bildiriler için sempozyum kurulundan izin yazısı alınması zorunludur.
⌐ Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma DA’ya gönderilemez.
⌐ Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmamalıdır. Bu sebeple “1”, “2” şeklinde numaralandırılmış yazılar DA’ya gönderilemez.
⌐ Bir yazar DA’da yayınlanmış makalesinde önemli bir yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.
YAYIN HAKLARI DEVRİ
⌐ Yazarların ve yayıncıların karşılıklı yararı ve korunması için yazarların, çalışmalarının yayınlanmasından önce dergimize yazılı izin belgesi vermesi gereklidir.
⌐ Yazısı uygun görülen ve hakeme gönderilmesi kararlaştırılan yazar(lar)a dergi e-postası üzerinden yayın hakları devir sözleşmesi formu gönderilir. Yazar(lar) bu formu imzalayıp editörlüğe ulaştırdıklarında bu izni vermiş sayılırlar ve makalenin hakemlik süreci başlatılır. (Bu işlem Türkçe ve İngilizce sayfaların her ikisinin de doldurulup imzalanarak PDF veya JPG formatında dilarastirmalari@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi ile gerçekleştirilir.)
ODAK VE KAPSAM
Amaçları doğrultusunda Dil Araştırmaları (DA) dergisinin yayın odağında, Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla aşağıdaki konular bulunmaktadır:
1. Tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin tüm alt dallarında yapılan özgün araştırma, inceleme, derleme ve metin çalışmaları
2. Derginin toplam hacminin %25’ini geçmeyecek şekilde, tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin tüm alt dallarında yapılan araştırma ve inceleme çalışmalarının çevirileri
3. Birinci maddedeki kategoride yer alan kitap çalışmalarıyla ilgili eleştiri ve değerlendirme yazıları
Bu üç maddeyle ilgili olarak
⌐ Türkoloji alanında öğretim gören lisans seviyesinde üniversite öğrencilerinin ve Türkoloji alanında öğretim görmemiş kişilerin çalışmaları tek yazarlı olarak yayına kabul edilmez. Bu tür yazılarda bir öğretim üyesinin de bilimsel katkısı olması beklenir ve bu öğretim üyesi yazar olarak da yer almalıdır. Ancak, yüksek lisans ve / veya doktora öğrencilerinin / mezunlarının çalışmaları, tek yazarlı olarak kabul edilebilir.
⌐ Türk dili alanı dışındaki temaları içeren (tarih, edebiyat, eğitim bilimleri, sosyoloji vb.) çalışmalar kabul edilmez.
YAYIN SIKLIĞI
⌐ Uluslararası hakemli bir dergi olan DA yılda iki kez yayınlanmaktadır.
⌐ Önceden planlanma ve en az dört ay öncesinden duyurmak kaydıyla bir yılda sadece iki özel sayı yayınlanabilir. Özel sayılarda ele alınacak konular Yayın Kurulu tarafından mevcut tartışmaların odak noktası olacak şekilde belirlenir ve böylece özel konu Türk dili araştırmalarına rehberlik edilebilir.
YAYIN DİLİ
⌐ DA’nın ana yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bunun dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya modern Türk lehçelerinde yazılmış olarak da özgün makaleler gönderilebilir. Gönderilen makale ilgili dilin gramer kurallarına ve ilgili bilimsel literatüre uygun olmalıdır.
YAYIN DEĞERLENDİRME
Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci
⌐ Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntem olup, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir.
⌐ DA’ya gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.
Körleme Hakemlik Türü
⌐ DA, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
İlk Değerlendirme Süreci
⌐ DA’ya gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir.
⌐ Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir.
⌐ Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde bilgilendirilir.
⌐ Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik hakemlere gönderilir.
Hakem Atama Süreci
⌐ Çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakem ataması yapılır. Çalışmayı inceleyen editörler tarafından, DA hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre iki hakem belirlenir ve çalışmalar hakemlere iletilir.
⌐ Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.
Hakem Raporları
⌐ Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır.
⌐ Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:
1. Giriş ve alanyazın: Değerlendirme raporu çalışmada ele alınan problemin sunumu ve amaçları, konunun önemi, konuyla ilgili alanyazının kapsamı, güncelliği ve çalışmanın özgünlüğü hakkında görüş içerir.
2. Yöntem: Değerlendirme raporu, kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve özellikleri, geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili bilgilerin yanı sıra veri toplama ve analiz süreci hakkında görüş içerir.
3. Bulgular: Değerlendirme raporu, yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların sunumu, analiz yöntemlerinin doğruluğu, araştırmanın amaçları ile erişilen bulguların tutarlılığı, ihtiyaç duyulan tablo, şekil ve görsellerin verilmesi, kullanılan testlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesine yönelik görüşler içerir.
4. Değerlendirme ve tartışma: Değerlendirme raporu, bulgulara dayalı olarak konunun tartışılması, araştırma sorusuna/larına ve hipoteze/lere uygunluk, genellenebilirlik ve uygulanabilirlik ile ilgili görüş içerir.
5. Sonuç ve öneriler: Değerlendirme raporu alanyazına katkı, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler hakkında görüş içerir.
6. Stil ve anlatım: Değerlendirme raporu, çalışma başlığının içeriği kapsaması, Türkçe'nin kurallara uygun kullanımı, gönderme ve referansların APA 6 kurallarına uygun olarak tam metnin diline uygun verilmesi ile ilgili görüş içerir.
7. Genel değerlendirme: Değerlendirme raporu çalışmanın bir bütün olarak özgünlüğü, eğitim alanyazınına ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı hakkında görüş içerir.
⌐ Değerlendirme sürecinde hakemlerin çalışmanın tipografik özelliklerine göre düzeltme yapmaları beklenmemektedir.
Hakem Değerlendirme Süreci
⌐ DA'da değerlendirme sürecindeki çalışmalar için editörler düzeltme ve iyileştirme talep edebilir.
⌐ Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 6 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından "düzeltme yönergesi" doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.
⌐ Yazar(lar) talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin nesnel ve çalışmanın özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.
Değerlendirme Sonucu
⌐ Hakemlerden gelen görüşler, editörler tarafından en geç 2 hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda editörlük yayın kuruluna sunmak üzere nihaî kararını belirler.
Yayın Kurulu Kararı
⌐ Editörler, hakem görüşlerine dayanarak çalışma ile ilgili yayın kurulu kararını hazırlar. Hazırlanan karar editörlük tarafından hakem önerileri ile birlikte en geç 1 hafta içerisinde yazar(lar)a iletilir.
⌐ Bu süreçte olumsuz görüş verilen çalışmalar intihal denetimi talep edilmeksizin iade edilir.
⌐ Olumlu görüş verilen çalışmalar için son karar, intihal denetim raporları sonuçlarına göre verilir.
Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?
⌐ DA’ya gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 4 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.
⌐ Ancak, hakem ya da editörlerin yazar(lar)dan düzeltme istedikleri tarih ile yazar(lar)ın düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 4 aylık süreye dâhil edilmemektedir.
⌐ DA yayın kurulu; yayınlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmayı ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır.
⌐ Yayın kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder.
Yayın kurulu, yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, en geç bir hafta içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir.
Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme
⌐ Yazar(lar) talep edilen düzeltme ve iyileştirmelerden bir kısmını yapmak istemezlerse; bunu rapor halinde sebepleriyle birlikte editörlüğe sunmak durumundadır. Editörlük bu raporu hakemlerle paylaşacak ve düzeltme ve iyileştirmelere yönelik nihaî karar hakem raporlarına yansıyacaktır.
⌐ DA’da değerlendirme sonucu yazar(lar)a iletilen yayın kurulu ve bilim kurulu görüşlerine yazar(lar)ın itiraz etme hakkı saklıdır. Yazar(lar), çalışmaları için yapılan değerlendirme sonucu görüş ve yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını referans göstererek dilarastirmalari@gmail.com adresine e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar editörlük ve yayın kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde incelenerek yazar(lar)a olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Yazar(lar)ın değerlendirme sonucuna itirazları olumlu bulunması durumunda, yayın kurulu çalışmanın konu alanına uygun yeni hakemlendirme yaparak değerlendirme sürecini yeniden başlatır.
YAYIN POLİTİKASI
⌐ DA’da değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer.
⌐ Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.
DA makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiç bir gelir kaynağı bulunmamaktadır.
⌐ DA’da yayımlanan makaleler için yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
⌐ DA’da yayımlanan bütün makaleler aynı zamanda tam metin olarak http://www.dilarastirmalari.com/ web adresinde açık erişimli olarak yer almaktadır.
⌐ DA güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

Derginin basım/dağıtım giderleri Avrasya Yazarlar birliği tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlem ücreti alınmamaktadır.