Cilt: 3 Sayı: 3, 27.12.2022

Yıl: 2022

Eurasian Journal of Teacher Education (EJTE) öğretmen eğitimi konusunda nitelikli araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. EJTE sadece öğretmen eğitimi ile ilgili makaleleri kabul etmektedir. EJTE'de yayınlanan makalelerin öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak isteyenlere katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Dergi, öğretmen eğitiminin tüm alanlarıyla ilgili makaleler içermektedir, bu nedenle derginin tüm alanlardaki okuyuculara hitap etmesi beklenmektedir.

Eurasian Journal of Teacher Education (EJTE) öğretmenler ve öğretmen adaylarıyla öğretmen eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmaları içermektedir. EJTE'ye aşağıdaki alanlardaki makaleler gönderilebilir:

 • Eğitim Bilimlerinde Öğretmen Eğitimi
 • Fen Eğitiminde Öğretmen Eğitimi
 • Görme Engelliler Eğitim Öğretmeni
 • İşitme Engelliler Öğretmeni Eğitimi
 • Matematik Öğetmeni Eğitimi
 • Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmeninin Eğitimi
 • Öğretmen Yetiştirme Politikaları
 • Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
 • Özel Eğitim Öğretmenlerinin Eğitimi
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Eğitimi
 • Sanat Alanlarında Öğretmen Eğitimi
 • İlkokul Öğretmeni Yetiştirme
 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni Eğitimi
 • Türkçe Öğretmeni Eğitimi
 • Yabancı Dil Alanlarında Öğretmen Eğitimi
 • Yetenek Alanlarında Öğretmen Eğitimi

Eurasia Journal of Teacher Education (EJTE) dergisine gönderilen makaleler sisteme yazar isimsiz olarak yüklenmelidir. Yazarlar makale metni içerisinde kendilerini tanıtıcı ifadelerden kaçınmalıdır. Çalışmalarını "Giriş", "Yöntem", "Bulgular (Bulgular ve Tartışma)" ve "Sonuç (Sonuç ve Tartışma)" bölümlerinden oluşacak biçimde hazırlamalıdır.

Gönderilen çalışmaların başlığı çalışmayı ifade edecek biçimde, gereksiz ifadelerden kaçınarak konulmalıdır. Çalışmada kullanılan yöntemi işaret edici ifadelere yer verilebilir. Çalışmaların Türkçe başlığı 18 kelimeyi, İngilizce başlık ise 21 kelimeyi aşmamalıdır.

Dergiye gönderilecek çalışmalarda hazırlanan çalışmanın alan yazına nasıl katkı sağlayacağı ve özgünlüğü kesinlikle belirtilmelidir. Yazar giriş bölümünde çalışmanın amacı ve önemi hakkında bilgi vermeli, kuramsal çerçeveyi oluşturmalı ve alan yazın taraması yapmalıdır. Nitel araştırmalar için araştırma problemleri, nicel araştırmalar için araştırma soruları veya hipotezler mutlaka verilmelidir. Yöntem bölümünde çalışmanın nasıl yapıldığı detaylı biçimde anlatılmalı ve etik kurallara uyulduğu belirtilmelidir. Bulgular bölümün sadece çalışmada elde edilen bulgular sunulmalıdır. Sonuç ve tartışma bölümünde çalışmada elde edilen sonuçlar özetlenmeli, önceki çalışmalar ve çalışmanın bulguları kendi içinde tartışılmalıdır. Sonuç ve Tartışma bölümünde alt başlık olarak "Öneriler" çalışmanın sınırlılıkları ile birlikte ele alınıp değerlendirilmelidir. Ayrıca çalışmanın alan yazına ve uygulayıcılara sağlayacağı katkının da ayrı bir başlık altında verilmesi tavsiye edilmektedir.

Dergi APA 7 yazım kurallarını benimsemiştir. Dergiye gönderilecek yazılar A4 formatında her kenardan 2,5cm boşluk bırakılarak Cambria Math yazı tipinde 11 Punto ile hazırlanmış olmalıdır. Makaleler tek satır aralığında, iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. Hazırlanan çalışmalar en az 4000 en fazla 12000 kelime olmalıdır. Yazarlar makale şablonuna Template File kısmından erişebilirler. Yazarlar makalelerini siteme yüklerken Title Page de yüklemeleri gereklidir. Dergimize gönderilen her çalışma için Telif Hakkı Devir Formu'nun doldurulup imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.

Makale biçimlendirilirken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır.

1. Çalışma sisteme yüklenirken yazar isimleri ve bilgilerinin yer almaması gerekmektedir. Çalışmalara ilişkin biçimsel özellikler aşağıda sunulmuştur:

- Sayfa düzeni: A4 sayfa boyutu

- Kenar boşlukları: Her taraftan 2,5cm boşluk 

Satır aralığı: Tek satır yazılmalı

- Aralık: Önce 0nk; Sonra 6nk

- Yazı fontu: Cambria Math

2. Başlıklar: Makalenin ana başlığı 14 punto, kalın, ortalanmış, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve en fazla 18 kelime olmalıdır. Birinci düzey başlıklar numaralandırılmamış, 12 punto, kalın, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve ortalanmış olmalıdır. İkinci düzey başlıklar numaralandırılmış 11 punto, kalın, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar 11 punto sola yaslı, tüm kelimelerin ilk harfi büyük, sola yası italik ve kalın olarak yazılmalıdır. Dördüncü başlıklar bir 1cm girinti ile başlamalıdır. Başlıktan sonra nokta konulup metin başlığın yanında yazılmalıdır. Başlıktaki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük 11 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Beşinci düzey başlık 1cm girinti ile başlamalıdır. Başlıktan sonra nokta konulup metin başlığın yanında yazılmalıdır. Başlıktaki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük 11 punto, kalın ve italik olarak yazılmalıdır.

3. Yazar adları: 11 punto, ortalanmış, yazar adı ve soyadının sadece ilk harfleri büyük harf olmak üzere verilmelidir. Yazarların her birinden sonra numaralandırma yapılarak yazar bilgisinin hemen alt satırında kurum bilgileri, ülkeleri ve ORCID numaraları verilir. Sadece sorumlu yazarın mail adresi belirtilir. 

4. Çalışmanın özeti 100-200 kelime aralığında olmalıdır. Çalışmaların özetlerinde makalenin amacı, kullanılan yöntem, önemli sonuçlar ve bu sonuçların alana sağlayacağı katkı kısaca açıklanmalıdır. Özette kaynak gösterimi yapılmamalıdır ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Makaleler Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Makalelerde ilk olarak "Abstract"  sonra "Özet" sunulmalıdır. Özette paragraf başında girinti olmamalıdır. Özetten sonra 3-6 kelime arasında anahtar kelime yazılmalıdır. Makalenin birinci sayfasında İngilizce başlık ve "Abstract", ikinci sayfasında Türkçe başlık ve "Özet" bölümü yer almalıdır.

5. Makale metni 11 punto olarak yazılmalı ve dosyalar Microsoft Word 2010 veya üzeri bir sürümde hazırlanmalı ve dosya biçimi .docx uzantılı olmalıdır. 

6. Dergiye gönderilen çalışmalarda genişletilmiş özet olmalıdır (Makale değerlendirmesi sonrasında eklenebilir). Genişletilmiş özet 700-1000 kelime aralığında olmalıdır. Geniş özet hazırlanırken İlk paragrafta girinti olmamalı, sonraki paragraflarda ise 1cm paragraf girintisi olmalıdır. Genişletilmiş özette, başlık kullanılmalıdır. Bu başlıklarda giriş, yöntem, bulgular ve sonuç hakkında bilgi sunulmalıdır.

7. Tablolar hazırlanırken tablo numarası sola yaslı ve kalın yazılmalıdır. Tablo numarasından sonra nokta konulmalı ve tablo adı alt satırdan başlamalıdır.Tablo numarası ile tablo başlığı arasında boşluk bırakılmamalıdır. Tablo başlığı 11 punto yazılmalıdır. Tablo adında sadece ilk harf büyük olmalıdır. Tablo adı sola yaslı ve italik olmalıdır. Tabloda dik çizgi kullanılmamalıdır. Tablo içeriğindeki yazılar 10 punto olmalıdır. Tablodan sonra tabloyu açıklayan paragraf 1cm girintili olmalıdır.

8. Şekiller hazırlanırken şekil numarası sola yaslı ve kalın yazılmalıdır. Şekil numarasından sonra nokta konulmalı ve şekil adı alt satırdan başlamalıdır. Şekil numarası ile şeklin başlığı arasında boşluk bırakılmamalıdır. Şekil başlığı 11 punto yazılmalıdır. Şekil adında sadece ilk harf büyük olmalıdır. Şekil adı sola yaslı ve italik olmalıdır. Şekli açıklayan paragraf 1cm girinti içerinden ve 6nk aralığında olmalıdır.

Kaynakça Düzenleme Kuralları  

1. Çalışmalarda kaynak gösteriminde APA 7 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. 

2. Makale içinde ve kaynakçada kullanılan kaynaklar “Yazar Soyadına Göre” sıralanmalıdır. Kaynakça iki yana yaslı 11 punto olarak hazırlanmalıdır. Kaynaklar arasında 6nk boşluk kalmalıdır. Kaynakça tek satır aralığı yazılır ve ilk satırdan sonraki satırlarda 1cm girinti bırakılır. 

3. DOI numarası içeren makalelerin DOI numaraları da sunulmalıdır.

Aşağıda kaynak gösterimi için bazı örnekler gösterilmiştir.

 • Makaleler için (DOI numarası varsa):

Öztürk, M., & Kaplan, A. (2019). Cebirsel ispat yapma sürecinin bilişsel açıdan incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması. Eğitim ve Bilim, 44(197), 25-64. https://doi.org/10.15390/EB.2018.7504

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Öztürk & Kaplan, 2019)

Metin içinde gösterim: [İngilizce Makaleler için] Öztürk and Kaplan (2019); [Türkçe makaleler için] Öztürk ve Kaplan (2019) 

 • Makaleler için (DOI numarası yoksa):

Çetinkaya, P., & Erktin, E. (2002). Assessment of metacognition and its relationship with reading comprehension, achievement, and aptitude. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(1), 1-11.

Akkan, Y., & Çakıroğlu, Ü. (2011). İlköğretim matematik öğretmenleri ile öğretmen adaylarının matematik eğitiminde hesap makinesi kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 17-34.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Akkan & Çakıroğlu, 2011; Çetinkaya & Erktin, 2002)

Metin içinde gösterim: [İngilizce makaleler için] Akkan and Çakıroğlu (2011) and Çetinkaya and Erktin (2002); [Türkçe makaleler için] Akkan ve Çakıroğlu (2011) ve Çetinkaya ve Erktin (2002)

 • Baskıdaki makaleler için:

Güler, M., Çekmez, E., & Çelik, D. (in Press). Breaking with tradition: An investigation of an alternative instructional sequence designed to improve prospective teachers’ noticing skills. Teaching and Teacher Education.

Metin içinde parantez içinde gösterim: [İlk geçtiği yerde] (Güler, Çekmez & Çelik, in press/baskıda); [Sonraki gösterimler] (Güler et al./vd., in press/baskıda)

Metin için gösterim: [İlk geçtiği yerde] Güler, Çekmez and Çelik (in press/baskıda); [Sonraki gösterimler] Güler et al./vd. (in press/baskıda)

 • Kitaplar için: (DOI numarası varsa belirtilmelidir)

Baki, A. (2018). Matematiği öğretme bilgisi (2. baskı). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/978605241031

McMillan, J. H, & Schumacher, S. (2009). Research in education: Evidence-based inquiry (2nd ed.). Pearson 

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Baki, 2018; McMillan & Schumacher, 2009)

Metin için gösterim: [Türkçe makaleler için] Baki (2018) ve McMillan ve Schumacher (2009); [İngilizce makaleler için] Baki (2018) and McMillan and Schumacher (2009)

 • Editörlü kitapta bölüm için: (DOI numarası varsa belirtilmelidir)

Karademir, A. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin özellikleri. A. Yıldırım (Ed.), Erken çocukluk eğitimine giriş (1. baskı, s. 164-188) içinde. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/978605241962510.14527/9786052419625

Cockburn, A. D. (2008). Developing an understanding of children’s acquisition of number concepts. In A. D. Cockburn & G. Littler (Eds.), Mathematical misconceptions (1st ed., pp. 86-100). SAGE Publications Inc.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Cockburn, 2008; Karademir, 2019)

Metin için gösterim: [Türkçe makaleler için] Cockburn (2008) ve Karademir (2019); [İngilizce makaleler için] Cockburn (2008) and Karademir (2019)

 • Kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan raporlar için: 

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Görsel sanatlar dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı. 

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120204014821-gorsel%20sanatlar%20dop%20(2).pdf   

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018); [Kısaltma Kullanılacaksa] (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018), (MEB, 2018) 

Metin içinde gösterim: Milli Eğitim Bakanlığı (2018); [Kısaltma kullanılacaksa] Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018)

 • Konferans ve sempozyum sunumları için: 

İşler Baykal, I., & Knuth, E. (2013, July 28- August 2). Preservice teachers conceptions of algebra and knowledge of student thinking [Conference session]. 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Kiel, Germany.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (İşler Baykal & Knuth, 2013)

Metin içinde gösterim: [Türkçe makaleler için] İşler Baykal ve Knuth (2013); [İngilizce makaleler için] İşler Baykal and Knuth (2013)

 • Tezler için:

Ertör, E. (2015). İlkokulda görev yapan anasınıfı öğretmenlerinin yaşadıkları yönetsel sorunlara ilişkin görüşleri (Tez No. 429635) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Ertör, 2015)

 • Web sayfaları için:

NTV. (2017). Bilgisayar oyunu bağımlılığı akıl hastalığı oluyor! https://www.ntv.com.tr/saglik/ adresinden 26 Nisan 2020 tarihinde alındı.

Scientific American (n.d.) What is 'fuzzy logic'? Are there computers that are inherently fuzzy and do not apply the usual binary logic? Retrieved April 26, 2020, from https://www.scientificamerican.com/article/what-is-fuzzy-logic-are-t/ 

Metin içinde parantez içine gösterim: (NTV, 2017; Scientific American, n.d.)

ETİK KURALLAR

Eurasian Journal of Teacher Education "Öğretmen Eğitimi" alanındaki nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Eurasian Journal of Teacher Education'in ana amaçlarından birisi, yayımlanan çalışmaların niteliğinin arttırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda çalışmaların dergimizde yayımlanmasında dikkate alınacak ana ölçüt COPE (Committe on Publication Ethics) tarafından oluşturulan Uluslar Arası Standartlardır. Eurasian Journal of Teacher Education’na gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz her sayıyı yayınladıktan sonra o sayıda yayımlanan makaleleri değerlendiren hakemleri ve ilgili sayının değerlendirildiği süreçte red alan makaleleri değerlendiren hakemleri içeren hakem listesini yayınlamaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Ayrıca Eurasian Journal of Teacher Education‘nda intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Yazarlar İçin Etik Sorumluluklar

Eurasian Journal of Teacher Education’a gönderilen makalelerin Eğitim alanındaki özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
Eurasian Journal of Teacher Education’a gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır. Bununla birlikte Telif Hakkı Devir Formu doldurularak gönderilmelidir.
Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
Makaleler sisteme yüklenirken yazar isimleri, adresleri ve yazarları tanıtıcı tüm bilgiler silinerek yüklenmelidir.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.
Eurasian Journal of Teacher Education'a gönderilen tüm makalelerin yöntem bölümünde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin son sayfasında yer verilmelidir.
“Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olacaktır
Bu maddeleri sağlamayan çalışmalar yazarlarına iade edilecektir.
Hakemler İçin Etik Sorumluluklar
Eurasian Journal of Teacher Education çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle hakemler değerlendirdikleri çalışmalarda kendilerini tanımlayıcı ifadelere yer vermemelidir. Dergimizde hakemler yazarları göremez ve yazarlar ile doğrudan iletişime geçemezler. Değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi (alan editörü) aracılığıyla iletilir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin Eğitim alanına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Eurasian Journal of Teacher Education’nin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
Hakemler Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için düzeltme önerileri dosyasında isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de Hakem Değerlendirme Formunda belirtmeleri gerekmektedir.
Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
Editörler İçin Etik Sorumluluklar
Eurasian Journal of Teacher Education'da çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Genel Sorumluluklar
Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
Çalışmada yazarların ve hakemlerin birbirleri tanımamalarını sağlamakla sorumludur.
Yazarlar ile hakemlerin aynı kurumdan seçilmemesi sağlamalıdır. Aynı çalışmanın gönderildiği hakemlerin aynı üniversitelerden olmamasını sağlamaktan sorumludur.
Hakemlerle İlişkiler
Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.
Yazarlarla İlişkiler
Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir.
Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.
İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
Eurasian Journal of Teacher Education sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır. Eurasian Journal of Teacher Education'a gönderilen makaleler Turnitin programında taranmaktadır. %20'nin altındaki benzerlik oranına sahip çalışmalar değerlendirmeye alınmakta, benzerlik oranı yüksek çıkan çalışmalar ise yazarlarına iade edilmektedir.

Eurasian Journal of Teacher Education'de editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda eurasiajte@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.
DERGİ POLİTİKASI
Eurasian Journal of Teacher Education'de gönderilen çalışmalar öncelikle editör tarafından ön incelemeye alınır sonrasında editörler grubunun (yöntem editörü, alan editörü ve biçimsel açıdan inceleyen ön kontrol ekibi) ve yayın kurulunun görüşleri alınarak çalışma uygun bulunursa alan editörü tarafından ilgili yayının konusunda uzman iki hakeme gönderilir. İki hakemin de olumlu görüş vermesi ve yayın kurulunun olumlu görüş belirtmesi durumunda makale, editör ve yayın kurulunun belirlediği sayıda yayımlanır. Bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi durumunda çalışma, konu alanında uzman üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem görüşü olumlu ise hakem görüşleri dikkate alınarak çalışmanın yayınlanması konusunda bir karara varılır. Üçüncü hakem görüşü olumsuz ise çalışma red edilir. İki hakemin de olumsuz görüş belirttiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilmeden red edilir.
Eurasian Journal of Teacher Education, açık erişim (open access) sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin yayılmasını hızlandırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Bu bağlamda dergi, yazarlardan devraldığı ve yayımladığı içerikle ilgili bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi ve içeriğin korunması koşuluyla paylaşımına izin vermektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi veya basımı için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergi yazarlara ön kontrol aşamasında makalesini geri çekme hakkı tanımaktadır. Değerlendirme ve Düzenleme aşamasında makalelerin geri çekilmesi için yazar editör ile olan yazışma sayfasından geri çekme isteğini ve gerekçesini bildirmelidir. Aynı anda başka bir dergiye de aynı makaleyi göndererek kabul aldığı için makalesini geri çekmek isteyen ya da verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir.

Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi veya basımı için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergimizde yayınlanan makaleler ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License .