Son Sayı

Cilt: 7 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Ersan ERSOY UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Finans
Doç. Dr. Mert TOPCU ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY 0000-0001-8236-9810
Gelişme Ekonomisi - Makro

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’nde ekonomi, politika (uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayımlanabilir.

Makalelerin Örnek Makale Şablonu kullanılarak hazırlanması zorunludur. AKSİ TAKTİRDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Makale gönderilirken yüklenmesi gereken dosyaları aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz.

Örnek Makale Şablonu

Kapak Sayfası 

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurul İznine ve/veya Yasal/Özel İzne Gerek Olmadığına Dair Beyan Formu veya etik kurul izni gerekiyorsa etik kurul izni alındığına dair belge.

Araştırmacı Katkı Oranı ve Çatışma Beyan Formu

Tam Metin dosyasında, yazar bilgilerine yer verilmemelidir. Kapak Sayfasında sadece başlık, özetler ve yazar bilgileri yer almalıdır.


Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki kıstaslara göre hazırlanmalıdır:

1.      Makaleler Microsoft Word kullanılarak, Times New Roman, 11 punto, iki yana yaslı ve 1,15 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır. Paragraflarda 1 cm girinti yapılmalı, paragraflardan önce “6 nk” aralık bırakılmalıdır.

2.      Sayfa kenar boşlukları (sağ, sol, üst ve alt) 3 cm olmalıdır.

3.      Giriş ve sonuç bölümleri dahil  metin içinde  yer alacak ana ve alt başlıklar ilk harfleri  büyük diğerleri küçük, bold ve numaralandırılarak (örneğin 1.1.1.1.1.1.) yazılmalıdır.  Başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

4.      Türkçe ve İngilizce özetler tek satır aralığında 10 punto ile yazılmalıdır ve 150-200 kelime aralığında olmalıdır. "Öz" ve "Abstract" başlıkları 11 punto ile yazılmalıdır.

5.      Makaleyi tanımlayan en az üç adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime belirlenmeli ve makaleye uygun JEL sınıflama numaraları verilmelidir. (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel)

6.      Yazar(lar)ın soyadlarının sonunda dipnot vermek suretiyle, sırasıyla unvan, çalıştığı kurum, e-mail ve ORCID bilgileri yazılmalıdır. İstenirse iletişimden sorumlu yazarın kim olduğu belirtilebilir.

7.      Dipnotlar Times New Roman, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

8.      Denklem ve formüller resim formatında olmamalı, sayfaya ortalanarak verilmeli ve numaralandırılmalıdır. Denklem ve formüllerin numaraları parantez içinde ve sağa dayalı olarak yazılmalıdır.

9.    Tablo, grafik ve şekiller metin içerisinde yer almalı, numaralandırılmalı ve sayfaya ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablolar resim formatında olmamalıdır. Tablolar 10 punto, tek satır aralığı ve satırlar arası aralık bırakılmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Başlıklar sola dayalı olarak, bold, 10 punto ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklar, tabloların üstünde, şekiller ve grafiklerin ise altında olmalıdır.  Tablo, grafik ve şekillerin kaynağı, tablo, grafik ve şekillerin altında 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

10.    Makalenin ilk sayfasında, sırasıyla makalenin Türkçe başlığı, yazar(lar)ın adı ve soyadı (dipnotta verilecek gerekli bilgiler –Madde 7), Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, jel sınıflandırmaları, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler ve jel sınıflandırmaları yazılmalıdır.

11.    Giriş bölümü 2. sayfadan başlamalıdır.

12.    Değerlendirilmek üzere gönderilen makale DergiPark sistemine tek bir word dosyası olarak yüklenmelidir.

13.    Kaynaklara yapılan atıflar, dipnot yerine metin içinde gösterilmelidir. Metin içinde yapılan her atıfa ait kaynak, kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir. Açıklamalar dipnot biçiminde numaralandırılarak ilgili sayfanın altında verilmelidir.

14.    Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynaklar, 10 punto, tek satır aralığı, paragraflar arası “6nk” aralık bırakılarak yazılmalıdır.

15.    Metin içinde atıf yapma ve kaynakça yazım kurallarına mutlaka uyulmalıdır.  Metin içinde atıf yapma ve kaynakça yazım kurallarına bu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

16.    Sadece Türkçe çalışmalar için makalenin kaynakçasının sonuna 500-750 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet yazılması gerekmektedir. İngilizce çalışmalarda genişletilmiş özet istenmemektedir. Genişletilmiş özet, "Extended Summary" başlığı altında çalışmanın amacı, literatür, metodoloji, bulgular, sonuç başlıkları kullanılarak hazırlanmalıdır.

17.   Kapak Sayfası, Telif Hakkı Devir Formu, Araştırmacı Katkı Oranı ve Çıkar Çatışması Beyan Formu ve Etik Kurul İznine Gerek Olmadığına Dair Beyan Formu (etik kurul izni vey/veya yasal/özel izin gereken bir çalışma ise ilgili izne ilişkin belge) yüklenmediği takdirde hakem değerlendirme süreci başlatılmamaktadır. Çalışma tek yazarlı olsa bile Araştırmacı Katkı Oranı ve Çıkar Çatışması Beyan formunun yüklenmesi gerekmektedir.

18.    Makalenin sonuç bölümünün sonunda  Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı, Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı ve Araştırmacıların Çatışma Beyanı ve varsa Destek ve Teşekkür Beyanına yer verilmelidir. Beyanların makalede nasıl sunulacağı "Örnek Makale Şablonunda" yer almaktadır.

19   Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğu ve etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği Araştırma ve Yayın Etiği Beyanında belirtilmiş olmalıdır. 

        Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı) açıkça sunulmalı ve yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin sonuç bölümünün sonundaki Araştırma ve Yayın Etiği Beyanında yer verilmelidir. 

        Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?
Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?
Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

20.   Bir yazarın, aynı yıl içindeki sayılarda sadece bir makalesi yayımlanabilir (2021 yılı sayılarından itibaren geçerli).  


Telif Hakkı: Dergide yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi'nin yazılı izni olmaksızın dergide yayımlanan bir makale herhangi bir şekilde başka bir yayında tekrar basılamaz. Dergide yayınlanan makalelerin başka bir yayında tekrar basılması editör onayının ardından mümkündür. Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?
Hayır. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?
Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.
Ayrıca:
Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı) açıkça sunulmalı ve yöntem bölümünde ve makalenin  son sayfasında yer verilmelidir. 


ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Dergide yayımlanan makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE'un (Committee on Publication Ethics) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.


Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar şunlardır: Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

Yazarların, araştırma ve yayın etiğine uygunluk konusunda, COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiğine ilişkin tavsiyelere ve standartlara dikkat etmesi gerekmektedir. İntihal, verilerde sahtecilikler yapma, çalışmalara atıf yapılmaksızın kullanılması gibi çeşitli etik usulsüzlükler kesinlikle kabul edilmez. Böyle bir durumun tespitinde, ilgili kuruluşların yayınladığı kurallar, standartlar ve ilkeler çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.

Makaleler özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere her hangi bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Makalede intihal yapılmamalı, faydalanılan tüm çalışmalara mutlaka atıf yapılmalı ve kaynakçada gösterilmelidir. İntihal durumunun tespiti amacıyla, makaleler intihal programları kullanılarak kontrol edilmektedir. Benzerlik oranı %20'den yüksek olan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Makale yazarlarının, verilerin toplanmasından, analizine ve bulguların değerlendirilmesine, çalışmanın nihai olarak sonuçlandırılıp yayına hazır hale getirilmesine kadarki süreçlerde mutlaka ciddi bir katkısının olması gerekir. Makale yazarlarının hepsinin, makalenin dergiye gönderilmiş versiyonunu ve sonradan makalede yapılacak; yazar sıralaması da dahil olmak üzere, her türlü değişikliği okumuş ve onaylamış olması gerekmektedir. Makalede önemli katkıda bulunanlar yazar olarak yer almalı, makalede önemli bir katkısı olmayan hiç kimseye yazarlar arasında yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında yazar olarak ismi geçecek düzeyde katkısı olmayanlara, teşekkür bölümünde yer verilebilir.

Bir çalışma, büyük ölçekli bir işbirliğinin sonucunda oluşmuşsa, bütün makale metinlerinde en az bir kişi yazar olarak belirtilmeli ve çalışmaya, verilere kaynaklık edenler listelenerek teşekkür edilmelidir. Makalenin yayımlanmasından sonra, herhangi bir anlamda çıkar çatışması yaratacak, akademik anlamda kabul edilemeyecek bir yanlılık düşüncesi oluşturabilecek ve dolayısıyla yazar(lar)ı zor duruma düşürecek türden bildirilmesi gereken bir durumun olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Makalelerin araştırma ve yayın etiğine uygunluğuna dikkat edilmeli ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE’un (Committee on Publication Ethics) yazarlar için uluslararası standartları dikkate alınmalıdır.YAYIN ETİĞİ
Makale göndermeden önce, uluslararası standartlar ve ilkeler esas alınarak belirlenmiş yayın etiği ilke ve politikaları ile derginin yazım kurallarının dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir. Yazarlar Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’ne makale gönderdikleri zaman bu ilke ve kuralları kabul ettiklerini beyan etmektedir.

Editörlerin Görevleri
Tarafsızlık
Editörler, çalışmanın literatüre katkısı, özgünlüğü, kullanılan dilin anlaşılırlığı, kullanılan yöntem ve bulguların uygunluğu ve derginin kapsamında yer alıp almamasına göre dergiye gönderilen makaleleri değerlendirirler. Yapılacak değerlendirmelerde yazarların ırk, dini inanç, cinsiyet, etnik köken, siyasi görüşleri vb. dikkate alınmaz.
Gizlilik
Editörler, gönderilen bir makaleye ait bir bilgiyi, yayın kurulu, hakemler ve yayıncı dışında hiç kimse ile paylaşamaz. Dergiye gönderilen çalışmalara ait tüm verilerin ve hakemlerle yapılan yazışmaların gizliliğini korumak editörlükçe teminat altına alınmıştır.
Çıkar Çatışmaları
Editörlük; yazarlar, hakemler, editörler vb. taraflar arasında herhangi bir çıkar çatışmasının oluşmasına izin vermez. Dergiye gönderilen bir çalışmaya ait henüz yayınlanmamış dokümanlar, yazar(lar)ın yazılı izni olmaksızın herhangi biri tarafından kullanılmaz.
Yayın Kararları
Makalenin hakem değerlendirme sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlansa bile makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağı veya hangi sayıda yayımlanacağı editörlük tarafından belirlenir. Dergiye gönderilen bir makalenin aynı zamanda bir başka dergiye gönderilmemiş ve derginin değerlendirme sürecine de girmemiş olması gerekmektedir. Editörler yayınlanmak üzere gönderilen makaleleri değerlendirilmek üzere alanında uzman en az iki hakeme gönderir. Editörler, hakem değerlendirme sürecinden çıkan sonuca göre makalenin kabul veya reddine karar verirler. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlansa bile makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağı veya hangi sayıda yayımlanacağı yayın kurulunun kararı ile belirlenir.

Hakemlerin Görevleri
Yayın Kararlarına Katkı
Makalelerin değerlendirme süreci, hakemlerin kimlikleri hakkında yazar(lar)a, yazar(lar)ın kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmeyen kör hakemlik sistemine göre yapılmaktadır. Yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun olan makaleler, kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar çerçevesinde makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Bir hakemin olumlu, diğer hakemin olumsuz görüş bildirmesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararına göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Hakemler tarafından düzeltme istenmesi durumunda, yazar(lar) tarafından istenen düzeltmelerin yapılması gerekir. Talep edilmesi halinde, yapılan düzeltmeler hakemler tarafından yeniden incelenir. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, gönderilen makaleleri yayımlama, yayımlamama ve düzeltme yapma hakkına sahiptir.
Gizlilik
Çift taraflı kör hakemlik ilkesini gereği, hakemler yazar(lar)ın adını, yazarlar da hakemlerin adını göremezler. Hakemler ile yazarlar birbirleriyle doğrudan iletişime geçmemelidir. Değerlendirdikleri makaleler ile ilgili bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdır.
Tarafsızlık İlkesi
Hakemler sadece uzmanlık alanıyla ilgili makalelerin hakemliğini yapmayı kabul etmelidir. Hakemler, yazar(lar) ile ilgili kişisel nitelikte eleştiriler yapmamalıdır. Değerlendirmeler, objektif ve bilimsel ölçütler kullanılarak yapılmalı ve çalışmanın içeriği ile ilgili olmalıdır.
Kaynak Belirtme
Hakemler, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış başka bir makale ile dergiye gönderilen makale arasında önemli bir benzerlik tespit etmesi halinde editörleri bilgilendirmelidir. Makalede bir esere atıf yapmaksızın kullanılan bir alıntı varsa bunu yazara bildirmelidir.
İfşa Etme ve Çıkar Çatışması
Hakemlerin, editörler, yazarlar vb. ilgili olan bir taraf ile çıkar çatışması olmamalıdır. Çıkar çatışmasının olması halinde hakemliği kabul etmemelidir. Değerlendirdikleri çalışmadan elde ettikleri bilgileri kişisel çıkarları için kullanmamalıdır.

Yazarların Görevleri
Raporlama
Yazarlar, çalışmanın nasıl yapıldığını, elde edilen nesnel bulguları ve bu bulguların önemini objektif bir şekilde sunmalıdır. Veriler ve bulgular makalede doğru şekilde gösterilmelidir. Makale, başkalarının da benzer çalışmayı yapmalarına olanak verecek şekilde ayrıntılı olarak yazılmalı ve referansları içermelidir. Derleme makaleler doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editör görüşü ve diğer öznel fikirler açık bir şekilde belirtilmelidir. Gerçek olmayan ya da kasıtlı olarak hatalı bildirilen ifadeler etik dışı davranışı teşkil eder ve kabul edilemez.
Veri Erişimi ve Saklama
Yazarlardan, editör incelemesi için makale ile bağlantılı ham veriler istenebilir. Eğer veri sunulmaya elverişliyse kamunun erişimine açılmasını sağlamak için hazır tutulmalıdır. Veriler, yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklanmalıdır. Yazarlar verilerin kullanım haklarına, araştırma ve analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır. En az beş yıl süre ile verileri ve belgeleri saklamalıdır.
Özgünlük ve İntihal
Yazarlar, sadece özgün çalışmalarını yayınlamalıdır. Çalışmada kullanılan kaynaklara ve verilere mutlaka uygun bir şekilde atıf yapmalıdır. İntihal, başka birinin çalışmasını kendi çalışması gibi göstermek, başka birinin çalışmasının bir bölümünü atıf yapmaksızın kullanmak, kendisine aitmiş gibi göstermek, başka çalışmaların sonuçlarını kullanmak gibi çeşitli şekillerde olabilir. İntihalin her türlüsü etik olmayan bir davranış olarak değerlendirilir ve yayıncılık ilkeleri gereği kabul edilemez. Gönderilen makalelerin, intihal programı kullanılarak benzerlik raporu alınmaktadır. Benzerlik oranı % 20'den fazla olan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
Birden Fazla, Eş Zamanlı Yayın
Aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışınıdır ve kabul edilemez. Belli koşulların sağlanması halinde klinik kılavuzlar ve çeviriler gibi bazı makalelerin birkaç dergide yayınlanması mümkün olabilir. Ancak söz konusu derginin yazarları ve editörleri, çalışmanın başka bir dergide yayınlanabileceğini kabul etmelidir. İkinci bir dergide yayınlanan çalışmanın verileri ve bulguların değerlendirilmesi daha önce yayınlanan dergideki gibi olmalıdır. İlk yayın yapılan dergiye mutlaka atıf yapılmalıdır.
Makale Yazarlığı
Makale yazarlığı, çalışmaya kayda değer katkıda bulunan kişilerle sınırlıdır. Çalışmaya önemli bilimsel ve yazınsal katkı sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır. Araştırma sürecine teknik yardım, yazım, düzenleme yapmak vb. şekillerde katılan başkaları da varsa, bu kişiler katkıda bulunanlar olanlar listelenmelidir. Derginin editörü ile iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar belirlenmelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, tüm yazarların makaleye dahil olmasını sağlamalıdır. Makalede adı geçen tüm yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makaleler üzerinde eşit sorumluluğa sahiptir.
Çıkar Çatışmaları
Makale ile ilgili çıkar çatışması oluşturacak durumlar veya ilişkiler varsa yazar tarafından açıklanmalıdır.
Kaynaklara Atıf
Yazarlar, çalışmada kullandıkları tüm kaynaklara atıfta bulunmalıdır. Atıf yapılan kaynakların doğruluğundan ve teyidinden yazarlar sorumludur.
Hakem Değerlendirme Süreci
Hakemler tarafından düzeltme istenmesi durumunda, yazarlar tarafından istenen düzeltmelerin yapılması gerekir.
Yayınlanan Eserlerdeki Temel Hatalar
Yayınlanmış olan bir çalışmada temel bir hata veya yanlışlık olduğu tespit edildiğinde, ivedilikle editörlere veya yayıncıya bildirilmeli ve editör ile işbirliği yaparak hata düzeltmeli ya da çalışma geri çekilmelidir. Eğer editörler temel hatayı üçüncü bir kişiden öğrenirse, yazarların makaleyi hemen düzeltmesi, geri çekmesi veya çalışmanın doğruluğunu editörlere kanıtlaması gerekmektedir.


ÇIKAR ÇATIŞMASI/REKABETİ İLE İLGİLİ POLİTİKALAR
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi ile taraf olan veya ilişkili gruplar arasında çıkar çatışması/rekabet oluşmasına fırsat vermemek için etik ilkeler ve standartlara uyulmaktadır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI EYLEMLER
Dergi editörlüğü makalelere ilişkin yayın etiğine aykırı intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, haksız yazarlık vb. etik ihlali iddialarını her zaman incelemeye alır ve etik ilkeler ve standartlara göre işlem yapma hakkını kendinde saklı tutar. Dergimize gönderilen makalelerin yazarları, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunmadıklarını taahhüt ederler.

ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin 2. bölümünün 4. maddesinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şu şekilde sıralanmıştır:
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak, d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek,
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
ğ) Araştırma ve deneylerde; hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak, mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
h) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak,
ı) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

YAYIN POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam: Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’nde ekonomi, politika (uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayımlanabilir.
Yayın Aralığı: Dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda dört defa yayımlanmaktadır.
Yayın Dili: Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Hakem Değerlendirme Süreci ve Makale Kabul Koşulları:
1. Dergiye gönderilecek makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bu durumun tespiti halinde makale değerlendirme süreci iptal edilir.
2. Dergiye gönderilen makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulmalı ve “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE'un (Committee on Publication Ethics) yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
3. Telif Hakkı Devir Formunun, etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul İzin Belgesinin, etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalarda ise Etik Kurul İznine Gerek Olmadığına Dair Beyan Formunun, Araştırmacı Katkı Oranı ve Çatışma Beyan Formunun imzalanıp makale dosyasıyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde makaleler değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
4. Makalede Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı, Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı, Araştırmacıların Çatışma Beyanı ve varsa Destek ve Teşekkür Beyanına yer verilmelidir.
5. Gönderilen makalelerin, intihal engelleme programı iThentincate kullanılarak benzerlik raporu alınmaktadır. Benzerlik oranı % 20'den fazla olan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
6. Makalelerin editör değerlendirme süresi 10 gündür. Hakem değerlendirme süresi en fazla 6 ay sürmektedir.
7. Gönderilen makaleler dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
8. Derginin yayın giderlerini karşılamak amacıyla gönderilen makalelerden 300 TL ücret talep edilmektedir. Ücret yatırıldıktan sonra makaleler öncelikle amaç, kapsam, şekil, içerik, literatüre katkı vb. açılardan editör(ler) tarafından değerlendirilir ve hakem değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağına karar verilir. Detaylı bilgi için https://dergipark.org.tr/tr/pub/epfad/page/10174
9. Makalenin hakem değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilmesi veya hakem değerlendirme sürecinin sonunda yayına kabul edilmemesi halinde ücret iadesi söz konusu olmamaktadır.
10. Makalelerin değerlendirme süreci, hakemlerin kimlikleri hakkında yazar(lar)a, yazar(lar)ın kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmeyen kör hakemlik sistemine göre yapılmaktadır.
11. Yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun olan makaleler, kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir.
12. Hakemlerden gelen raporlar çerçevesinde makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
13. Bir hakemin olumlu, diğer hakemin olumsuz görüş bildirmesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararına göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Hakemler tarafından olumlu görüş almış olsa dahi makalelerin yayımlanması editörlüğün kararına bağlıdır.
14. Hakemler tarafından düzeltme istenmesi durumunda, yazar(lar) tarafından istenen düzeltmelerin yapılması gerekir. Talep edilmesi halinde, yapılan düzeltmeler hakemler tarafından yeniden incelenir.
15. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, gönderilen makaleleri yayımlama, yayımlamama ve düzeltme yapma hakkına sahiptir.

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleler ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)a aittir.
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleler için yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, açık erişim politikası izlemektedir.
DergiPark sistemi üzerinden makale kabul edilmektedir (http://dergipark.gov.tr/epfad). DergiPark sistemi, orjinal ve revize edilmiş makalelerin hızlı bir şekilde yüklenebildiği; yazarlar, editörler ve hakemler arasında içsel iletişime imkan tanıyan web tabanlı bir platformdur. Tüm sorularınız için mail adresinden (epfjournal@gmail.com) irtibata geçebilirsiniz.
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi'ne http://dergipark.org.tr/epfad ve http://www.epfjournal.com adresinden ulaşabilirsiniz.


Telif Hakkı: Dergide yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi'nin yazılı izni olmaksızın dergide yayımlanan bir makale herhangi bir şekilde başka bir yayında tekrar basılamaz.
Dergimize göndermiş olduğunuz makaleleriniz ile ilgili soru, öneri ve görüşlerinizi ilgili alan editörlerimize iletebilirsiniz.

Derginin yayın giderlerini karşılamak amacıyla, gönderilen makalelerden 300 TL ücret talep edilmektedir.

Ücret yatırıldıktan sonra makaleler öncelikle amaç, kapsam, şekil, içerik, literatüre katkı vb. açılardan editör(ler) tarafından değerlendirilir ve hakem değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağına karar verilir. EPFAD olarak bir yıl içerisinde yüzlerce makale başvurusu almaktayız. Multidisipliner bir dergi olduğumuz için dergimizdeki yayın rekabeti oldukça yüksektir ve makale kabul oranımız yaklaşık % 35'tir. Dergimiz, teorisi ve ampirik kanıtları güçlü ve literatürde önemli boşlukları doldurmayı hedefleyen makalelere öncelik vermektedir.

Makalenin hakem değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilmesi veya hakem değerlendirme sürecinin sonunda makalenin yayına kabul edilmemesi halinde ücret iadesi söz konusu olmamaktadır.

    19095   19096   19094   19097   19099    19098   19102       19101