Sayı: 19 - GÜZ 2023, 31.10.2023

Yıl: 2023

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KİTAP TANITIMI/DEĞERLENDİRME

Ülkemizde sosyal bilimler alanında akademik çalışmalara yer veren yayıncılık faaliyetleri, nitelik ve nicelik açısından yeterli olmakla birlikte doğrudan bir alanı önceleyen dergilerin henüz hedeflenen düzeyde olmadığı aşikârdır. Bu sebeple HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature) yayın hayatına başlamıştır.


Dergimizin amacı Türk diline ve edebiyatına dair bilimsel gelişmeleri ilgilileriyle buluşturmak; kültürümüze ait literatürü güncel tutmak; irfan geleneğimizden beslenerek güncel edebî gelişmelere ön ayak olmaktır. 


Dergimizin temel amaçlarından biri de Türk dilinin ve edebiyatının sözlü kaynaklarının tarama ve derleme yoluyla kayıt altına alınmasını sağlamak; yazılı kaynaklarının muhtevasını günümüz akademi camiasına eriştirmektir. Bir yandan klasik kültürümüze dair zengin birikimden yararlanmak, diğer yandan güncel gelişmeleri takip ederek dil ve edebiyatımıza katkı sağlamak suretiyle kültür ve edebiyatımıza katkı sağlamak temel amacımızdır. 


HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature)


 1. Eski Türk Edebiyatı
 2. Yeni Türk Edebiyatı
 3. Halk Edebiyatı
 4. Türk Dili
 5. Türk-İslam Edebiyatı
 6. Çağdaş Türk Lehçeleri
 7. Dilbilim
 8. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi

alanlarında hazırlanmış nitelikli akademik çalışma, derleme, tenkit ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir. 

YAZIM KURALLARI

 • Hakemlik sürecine alınacak makalenin yazı metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb.) hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Yazarla ilgili bilgi yayın aşamasında editör tarafından talep edilecektir.
 • İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti gerekli görmesi durumunda düzeltebilir
 • Derginin yayın etiği ile ilgili hususlar "Etik Kurallar" başlığı altında ayrıntılı olarak belirtildiği gibi şu hususlara riayet edilmesi gerekmektedir:

        a. Dergimize gönderilen her yazı, teknik yayın kurulunun ön kontrolünden sonra editör kurulunun dışında iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin olumlu kanaat belirtmeleri üzerine yazı tekrar yayın kurulunda değerlendirilir ve gerekli telif ve etik belgelerin temininden sonra yazı yayımlanmak üzere düzenleme/mizanpaj aşamasına geçirilir. Gerekli düzenlemelerden sonra yazının doi numarası temin edilerek yayın sırasına alınır. 

        b. Dergimize gönderilen her yazı intihal tespit programında taranarak değerlendirilir. Asgari koşulların altında kalan makaleler değerlendirilmez. İntihal tespiti için iThenticate programı kullanılır. Bu sistem aracılığıyla makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığı veya herhangi bir intihal içermediği teyit edilir. 

 • Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office 2010 ve üzeri bir programda Cambria veya Times Yazı Tipi, 11 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Özet ve Abstract 9 punto 1 satır aralığı). Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.
 • Yazının pay ayarları: üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm, paragraf aralığı: önce 6nk; sonra 6nk; satır aralığı: tek olmalıdır.
 • Çalışmalar, derginin https://dergipark.org.tr/journal/375/submission/start adresinden elektronik olarak gönderilmelidir.
 • Çalışmanın başına, 250 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilde Öz (Abstract) ve Anahtar kelimeler (Keywords) konulmalıdır.
 • Çalışmalardaki sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

 

TÜRKÇE BAŞLIK

Öz

Anahtar Kelimeler

 

İNGİLİZCE BAŞLIK

Abstract

Keywords

 

Giriş

Bölümler

Sonuç

Kaynakça

 

 • Makalelerdeki alıntılar, İsnad 2. Edisyon Metiniçi Atıf Sisteminin kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)
 • Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
 • Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.
 • Çalışmaların Nisan sayısı için en geç 10 Mart, Ekim sayısı için en geç 10 Eylül’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

 

KAYNAKÇA YAZIMI

İSNAD 2. EDİSYON METİNİÇİ ATIF SİSTEMİ
A-KİTAPLAR

    a) Tek yazarlı kitap
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek: ... (Onay, 2000).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: ... (Onay, 2000, 22-27).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Onay, Ahmet Talat. Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı. Ankara: Akçağ Yayınları, 2000.

    b) İki yazarlı kitap:
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek: … (Şentürk - Kartal, 2004).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Tarihi, Sayfa Numarası).
Örnek: … (Şentürk – Kartal, 2004, 96.)

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı – Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Şentürk, Ahmet Atilla - Kartal, Ahmet. Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergah Yayınları, 2004.

    c) İkiden çok yazarlı kitap:
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).
Örnek: … (İsen vd., 2002).

Doğrudan Alıntı: …(İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (İsen vd., 2002, 82).

Kaynakçada: İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: İsen, Mustafa vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2002.

    d) Editörlü kitapta bölüm :

İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).
Örnek: … (Kılıç, 2009).

Doğrudan Alıntı: … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (Kılıç, 2009, 281).

Kaynakçada: Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Kılıç, Atabey. “Manzum Sözlükler-Beden Kelimeleri Sözlüğü”. Beden Kitabı. ed. Emine Gürsoy vd. 277-300. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2009.

• Yazar sayısı üç veya daha fazla ise ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
• Editör sayısı üç veya daha fazla ise ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

    e) Yazma eser (Müellifi bilinen) 

İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek: … (Lebîb-i Âmidî, Ali Emiri Ef. Manzum, 382.)

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Numarası).
Örnek: … (Lebîb-i Âmidî, Ali Emiri Ef. Manzum, 382, 15b-16a).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek: Lebîb-i Âmidî. Dîvân-ı Lebîb. İstanbul: Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Ef. Manzum, 382, 15b-16a.

    f) Yazma eser (Müellifi bilinmeyen) 

İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazma Eser Kısa Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek: … (Tefsîru suveri’l-Kur’ân, Yazmalar, 363/2.)

Doğrudan Alıntı: … (Yazma Eser Kısa Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Numarası).
Örnek: … (Tefsîru suveri’l-Kur’ân, Yazmalar, 363/2, 51a).

Kaynakçada: Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek: Tefsîru suveri’l-Kur’ân. Ankara: Milli Kütüphane, Yazmalar, 363/2, 481-72b.

B-MAKALELER

    a) Tek yazarlı makale
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek: … (Kaplan, 1951).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).
Örnek: … (Kaplan, 1951, 167-187).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek: Kaplan, Mehmet. “Tabiat Karşısında Abdülhak Hamid II”. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 4/3 (1951), 167-187.

     b) İki yazarlı makale
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek: … (Albayrak – Erkal, 2003).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).
Örnek: … (Albayrak – Erkal, 2003, 77-80).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı – Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek: Albayrak, Mustafa – Erkal, Metin. “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”. Milli Eğitim Dergisi 158, (2003), 77-80.

• Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
Metin içi göndermedeki örnek: (Ayten vd., 2012).
Kaynakçada örnek: Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek: … (Akün, 1994)

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek: … ( Akün, 1994, 160).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.
Örnek: Akün, Ömer Faruk. “Divan Edebiyatı”. DİA. 9/ 389-427. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994.

D-YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Kurum Adı Kısaltması, Basım Yılı).
Örnek: … (DPT, 2009).

Doğrudan Alıntı: … (Kurum Adı Kısaltması, Basım Tarihi, Sayfa Numarası).
Örnek: … (DPT, 2009, 74).

Kaynakçada: Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı. Eser Adı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı. Erişim Adresi
Örnek: DPT, Devlet Planlama Teşkilatı. Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayınları, 2009. 

E-ÇEVİRİ ESERLER
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek: … (Andrews, 2000).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (Andrews, 2000, 135).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Andrews, Walter G. Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı. çev. Tansel Güney. Ankara: İletişim Yayınları, 2000.

F-TEZLER

İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek: … (Arslan, 2015).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek: … (Arslan, 2015, 213).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yılı.
Örnek: Arslan, Mustafa Uğurlu. Klasik Türk Edebiyatında Temîmüddârî Kıssaları. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2015.

G-BİLDİRİLER
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek: … (Çeltik, 2014).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (Çeltik, 2014, 119).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Adı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek: Çeltik, Halil. “Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Excel Kullanımı”. Alî Emîrî Hatırasına Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. 111-123. Diyarbakır: 2014.

H- İNTERNET KAYNAKLARI
    a) E-Makale
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Erişim Günü Ayı Yılı).
Örnek: … (Pilav, 12.04.2015).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek: … (Pilav, 2015).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Site Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek: Pilav, Salim. “Âkif Paşa”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. 12.04.2015. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1003

    b) Ansiklopedi-Web
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek: … (Küçük, 16 Nisan 2019).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek: … (Küçük, 16 Nisan 2019).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). ed. Editör Ad Soyadı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek: Küçük, Raşit. “İsnad”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 16 Nisan 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/isnad–hadis

    c) E-Kitap
İlk ve sonraki geçtiği yerde: … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek: … (Akdoğan, 2015).

Doğrudan Alıntı: … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek: … (Akdoğan, 2015, 15).

Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Yayın Formatı: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi. Erişim Adresi
Örnek: Akdoğan, Yaşar. Ahmedî Divanı. E-kitap: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2015. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78357/ahmedi-divani.html

NOT: Arapça, Farsça, Türkçe eser adları, yer adları, özel isimler vb. kavramların yazımı;
Dinî, edebî, kültürel kavram ve kısaltmalarının yazımı;
Hicrî, Milâdî, Rûmî tarihlerin yazılışı; Latin ve Arap rakamlarının rakamların yazımı;
Çevriyazı usulleri;
Dil ve imlâ ilgili hususlar;
Dizin, veritabanı, atıf ve alıntılar ile ilgili hususlar konusunda İSNAD ATIF SİSTEMİ 2. EDİSYON'da belirtilen teamüllere riayet edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için https://www.isnadsistemi.org/knowledgebase_category/isnad2/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

ETİK İLKELER

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature)'nin Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Kuralları şu şekildedir:

1. Dergimize gönderilen her yazı, teknik yayın kurulunun ön kontrolünden sonra editör kurulunun dışında iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin olumlu kanaat belirtmeleri üzerine yazı tekrar yayın kurulunda değerlendirilir ve gerekli telif ve etik belgelerin temininden sonra yazı yayımlanmak üzere düzenleme/mizanpaj aşamasına geçirilir. Gerekli düzenlemelerden sonra yazının doi numarası temin edilerek yayın sırasına alınır.

2. Dergimize gönderilen her yazı intihal tespit programında taranarak değerlendirilir. Asgari koşulların altında kalan makaleler değerlendirilmez. İntihal tespiti için iThenticate programı kullanılır. Bu sistem aracılığıyla makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığı veya herhangi bir intihal içermediği teyit edilir.

3. Dergimize gönderilen makalelerde kişisel verilen korunmasına özen gösterilmelidir. Bu doğrultuda dergi yönetimi, makalelerdeki görsellere/deneklere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Makalenin muhtevasında kullanılan kişisel veriler, bireylerin açık rızası olmadığı takdirde yayımlanmaz. Bu çerçevede yazar, editör kurulu, yayın kurulu ve hakemler söz konusu bireysel verileri korumaktan sorumludur.

4. Dergimize gönderilen makalelerin fikir özgürlüğü ve mülkiyet hakları gibi hususlar saygındır. Dergi yönetimi yayımlamaya uygun bulduğu tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazarların haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca derginin yayın ve editör kurulu makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla da yükümlüdür.

5. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılarda temel insan haklarına ve hayvan haklarına saygı esas olmalıdır. Bu çerçevede makalelerde kullanılacak deneklere ilişkin etik kurul onayı mutlaka alınmalıdır. Bu çerçevede dergi yönetimi yazılarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Makalelerde kullanılan deneklerle ilgili etik kurul onayı veya deneysel araştırmalarla ilgili yasal izinlerin olmadığı durumlarda söz konusu makaleyi reddetmekle yükümlüdür.

6. Dergimize gönderilen yazılarda yayın etiğine ilişkin dikkat edilmesi gereken kurallar YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8'deki "Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler" başlığında verildiği gibidir. Yazarların aşağıda ayrıntıları verilen hususlardan ciddiyetle sakınmaları gerekir:

a) İntihal : Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak.

b) Sahtecilik : Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek.

c) Çarpıtma : Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

ç) Tekrar yayım : Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak.

d) Dilimleme : Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak.

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak.

7. Dergimize gönderilen yazılar için, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için yayımlamış olduğu uluslararası standartlar dikkate alınacaktır.

Yazar:
a. Yayımlanan çalışmanın her türlü yayın hakkı Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi’ne aittir. Dergimize gönderilen yazılar için telif hakkı talep edilmez.
b. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Yani yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların özgün olması gerekir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.
c. Dergimize gönderilen çalışmalar, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olmamalıdır. YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen kurallara titizlikle riayet edilmelidir.
d. Hikmet Yayın Kurulu, bir yazının ön kontrol, değerlendirme süreci ve düzenleme süreci devam ederken yazar/lar/dan makalenin etik durumuna ilişkin ek belge isteyebilir.
e. Hikmet Yayın Kurulu, değerlendirme süreci başlamış bir yayındaki yazar sorumluluklarının değiştirilmesini (yazar ekleme/çıkarma, sıra değiştirme) kabul etmez.
f. Hikmet Yayın kurulu, yayımlanmak üzere gönderilen makale sahiplerinin bu koşullara uymayı kabul ettiklerini var saymaktadır.

Yayıncı-Editör:
a. Hikmet Editör Kurulu derginin kalite standartlarını yükseltmeye aracılık edecek argümanları geliştirir.
b. Hikmet Editör Kurulu yazar-hakem ilişkilerinin sağlıklı yürümesini sağlar.
c. Hikmet Editör Kurulu okuyucu ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder.
d. Hikmet Editör Kurulu akademik fikir çeşitliliğini ve bilimsel düşünce özgürlüğünü savunur. Aynı zamanda fikri mülkiyet hakları ile etik standartları gözeterek dergi işleyişini sürdürmeye gayret eder.
e. Hikmet'in yayın politikası gereği tüm yayın süreçleri şeffaf bir şekilde sürdürülür. Herhangi bir sebeple düzeltme, değiştirme ve açıklama gerektiren konularda yayın politikası gereği şeffaflığı gözetir.

Hakem
a. Hikmet Yayın politikasına göre dergimizde "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" işlemektedir. Bu süreç içerisinde yaşanabilecek olumsuz durumlarda editör kurulu yetkilidir. Hukuki süreçler dışında dergi yönetimi hakem gizliliğini esas tutar.
b. Hikmet'e gönderilen her yazı teknik yayın kurulunun ön kontrolünden sonra editör kurulunun dışında iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz kanaat belirtmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme ya da son kararı vermesi için editöre yönlendirilir. Her iki hakemin de olumsuz kanaat belirtmesi üzerine yazı reddedilir.
c. Her yazı için belirlenen hakemler, o yazının muhtevasına göre belirlenir.
d. Dergi yönetimi hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik eder.
e. Dergimize gönderilen makalelere atanan hakemleri zamanında dönüş yapmaları ve ilgili makaleyi bilimsel ölçütleri göz önünde tutarak değerlendirmeleri esastır.
f. Dergimize gönderilen bir makaleye atanmış olan hakemlerin asgari nezakete uygun değerlendirme yapmaları, ilmî olmayan veya hukukî sonuçları olabilecek mesnetsiz değerlendirmelerden sakınmaları gerekir.

YAYIN POLİTİKASI

1. HİKMET–Akademik Edebiyat Dergisi 2015 yılından itibaren, “Uluslararası Hakemli Dergi” olarak yayın hayatına başlamıştır.

2. Dergi, Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Ayrıca Özel Sayı olarak da yayımlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayımlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.

3. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, HİKMET bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

5. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.

6. Dergimizde, “Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Türk-İslam Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Dilbilim” gibi edebiyata ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.

7. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

8. Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 20 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulu'nun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

9. Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yayımlanacak her yazının başına 250 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilde öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) konulmalıdır. Anahtar kelimeler ise 5'er kelime olmalıdır.

Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiçbir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti veya gönderim ücreti ödemezler.

ULAKBİM-DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) 

Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.